Hotărârea nr. 462/2014

Stabilirea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 462 din 10.12.2014

privind: stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 517/04.12.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10.12.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 128706/09.12.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

_______.^^.Au^dz.în^ed^e^^aportiil comun de specialitate nr.-128708/09.12.2O^4^al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 2083/02.12.2014 a Cantinei de Ajutor Social, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 125722/02.12.2014;                                         ________

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1) și art. 3, lit. „a” și art. 8, alin, (2) din Legea nr. 208/1997privind cantinele de ajutor social;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d” și alin. (6), lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se stabilește nivelul alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii

Cantinei de Ajutor Social Galați, în sumă de 12 lei/zi/persoană, începând cu 1 ianuarie 2015.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

-- Art.~ - ^Secretarul municipiului Galați va asigura-transmiterea- și ' publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Ocțavian Kovacs