Hotărârea nr. 460/2014

Stabilirea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru copii beneficiari ai centrului de zi "Prietenii Scolii" din cadrul Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 460 din 10.12.2014

privind: stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru copiii beneficiari ai centrului de Zi „ Prietenii Școlii” din cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 555/05.12.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10,12.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 128718/09.12.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

——J- ~ Având^ în~~vedere raportul comun de specialitate nr: 128720/09.12.2014, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 2286/04.12.2014 a Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 126974/04.12.2014;     ---——                             ---—

Având în vedere dispozițiile art. 1 și art 2 din Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d” și alin. (6), lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

*

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se stabilește nivelul alocației zilnice de hrană pentru copiii beneficiari ai centrului de Zi „ Prietenii Școlii” din cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați în cuantum de 12 lei/zi/copil, începând cu 1 ianuarie 2015.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

: Președinte de ședință, Mihail Bucaî(fâschi


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs

......... J