Hotărârea nr. 458/2014

Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Pasarela pietonala Bd.-ul Brailei - zona Spitalului Judetean"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 458 din 10.12.2014

privind: aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Pasarelă pietonală bd.

Brăilei - zona Spitalului Județean”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 500/20.11.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10.12.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 122192/20.11.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

T             fa vedere raportul comun de specialitate nr. 122194/20.11.2014, al Direcției

Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

_______Având în vedere dispozițiile art. 36, alin.(i), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), Ut. „d” din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate la obiectivul „Pasarelă pietonală bd. Brăilei - zona Spitalului Județean” având caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Secretarul municipiului Galați,

Radu OctaJĂan Kovacs

Pasarela Pietonala bd Brăilei zona Spitalului Județean

Municipiul Galați are in program realizarea unei pasarele pietonale pentru fluidizarea si punerea in siguranța a traficului rutier, cât si a celui pietonal prin realizarea unor traversări de pasaje pietonale , dirijarea circulației pietonale și reducerea pe cât posibil a trecerilor pietonale la nivel.

Pasarela pietonala propusa in vecinătatea Spitalului Județean, zona cu cel mai intens trafic pietonal, tip TIME GATE are tema unei porția timpului realizat din metdl si plexiglas.

Prin proiect se prevede realizarea lucrărilor:

-infrastructura compusa din doua pile fundate indirect pe coloane forate si radiere din beton armat

-deviere/protectie rețele de utlitati (daca este necesar)                                     i

-refacere structura trotuar sau a terenului din zona la parametrii inițiali

-suprastructura va fl realizata dintr-un tablier metalic si care va avea ca element de rezistenta patru țevi metalice solidarizate cu o placa superioara

-accesul pe pasarela se va realiza pe scări, iar pentru persoanele cu dizăbilitati locomotorii s-a prevăzut lifturi

-pasarela va fi acoperita cu panouri din material plastic cu rame metalice sprijinite pe o structura de rezistenta metalica

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

■ Valoarea totala a investiției: 800.000 euro cu TVA

• Capacitati: -Suprafața teren 255mp

-coloane forate 062Omm, L=8m -copertina din plexiglas-400mp -parapet scări- 70m

-liftpentru acces pasarela-2 buc -iluminatpasarela-1 buc

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Sursa de finanțare: buget local

Anexam Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședința

Mihai Bucatanschi


4 ȚI