Hotărârea nr. 456/2014

Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre Clubul Sportiv "UNIVERSITATEA" Galati si municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.456

din 10.12.2014

privind: aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între CLUBUL

SPORTIV "UNIVERSITATEA” GALAȚI și MUNICIPIUL GALAȚI

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 513/27.11.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data 10.12.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 126798/04.12.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 126800/04.12.2014, al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea Clubului Sportiv "Universitatea” Galați nr. 1229/20.08.2014, înregistrată la Primăria municipiului Galați sub nr. 87094/21.08. 2014;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 42/10.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 86/07.03.2014 privind finanțarea de la bugetul local a CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITATEA GALAȚI;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. 2 coroborate cu dispozițiile art. 67 și 69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “d”, alin. 6, lit. "a”,pct. 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă. actul adițional la contractul de asociere încheiat între CLUBUL SPORTIV “UNIVERSITATEA” GALAȚI și MUNICIPIUL GALAȚI, aprobat prin H.C.L. nr. 86/07.03.2014, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați, Radu Octovian Kovacs

ACT ADIȚIONAL NR.     /______

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR.___________

Intre:

MUNICIPIUL GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ3O62467O259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar.............................. și

CLUBUL SPORTIV “UNIVERSITATEA” GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, Str. Laminoristilor nr. 1, bl. T5, ap.40 cod fiscal 1437945?> cont nr R016RNCB0141032873490001, BCR, deschis la Banca Comerciala Romana, reprezentat prin Director...................................

In temeiul H.C.L. nr._________/_______________a intervenit prezentul act adițional:

Art. 1 In temeiul H.C.L. nr.________________, susținerea financiara acordata pentru

anul 2014 se suplimentează cu suma de 50 000 lei.

Art. 2 Suma prevăzută la art. 1 din prezentul act adițional va fi utilizata pentru participarea la .competiții sportive.

Art. 3 Toate celelalte clauze contractuale raman valabile.

MUNICIPIUL GALAȚI             CLUBUL SPORTIV “UNIVERSITATEA” GALAȚI

PRIMAR                            DIRECTOR

Director General Direcția Generală Buget Finanțe,

Director General Direcția Generală Servicii Publice,

Control Financiar Preventiv,         _                                          __

Serviciul Juridic si Legalitate,