Hotărârea nr. 454/2014

Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre Clubul Sportiv municipal "Dunarea" Galati si municipiul Galati

KU1V1A1X1A

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 454 din 10.12.2014

privind: aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNĂREA" GALAȚI și MUNICIPIUL GALAȚI

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 501/21.11.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data 10.12.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 124074/25.11.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având ~dn vedere raportul comun de specialitate nr. 124076/25.11.2014, al

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL "DUNĂREA" GALAȚI nr. 1837/12.11.2014, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 119256/13.11.2014;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 42/10.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 80/07.03.2014 privind finanțarea de la bugetul local a CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL “DUNĂREA”;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. 2 coroborate cu dispozițiile art. 67 și 69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “d”, alin. 6, Ut, "a",pct. 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă actul adițional la contractul de asociere încheiat între CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNĂREA" GALAȚI și MUNICIPIUL GALAȚI, aprobat prin H.C.L. nr. 80/07.03.2014, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

ACT ADIȚIONAL NR.     /______

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR.___________

Intre:

MUNICIPIUL GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ3O62467O259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar.................................................... și

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA" GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, Bulevardul G. Cosbuc, nr. 253, cod fiscal 3346921, cont nr. R014TREZ3065009XXX000278, deschis la Trezoreria Galați, reprezentata prin Director....................................................................

In temeiul H.C.L. nr.          /_______________a intervenit prezentul act adițional:

Art. 1 In temeiul H.C.L. nr.________________, susținerea financiara acordata pentru

anul 2014 se suplimentează cu suma de 175 000 lei.

Art. 2 Suma prevăzută la art. 1 din prezentul act adițional va fi utilizata pentru participarea la competiții sportive.

Art. 3 Toate celelalte clauze contractuale raman valabile.

MUNICIPIUL GALAȚI           CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL 'DUNAREA" GALAȚI

PRIMAR                               DIRECTOR

Director General Direcția Generală Buget Finanțe

Director General Direcția Generală Servicii Publice