Hotărârea nr. 453/2014

Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre Asociatia Sport Club Municipal "Dunarea Galati" si Municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE A nr. 453 din 10.12.2014

privind: aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între ASOCIAȚIA

SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA GALAȚI și MUNICIPIUL GALAȚI

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 456/21.10.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data 10.12.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 109118/21.10.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 109120/21.10.2014, al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea Asociației Sport Club Municipal Dunărea Galați nr. 273/16.10.2014, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 107654/16.10.2014;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 42/10.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 70/07.03.2014 privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Sport Club “Steaua Dunării” Galați;

Având în vedere Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 37/08.07.2014, dosar nr. 10587/233/2014;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. 2 coroborate cu dispozițiile ort. 67 și 69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. “d”, alin. 6, Ut. "a", pct. 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă actul adițional la contractul de asociere încheiat între ASOCIAȚIA SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA GALAȚI și MUNICIPIUL GALAȚI, aprobat prin H.C.L. nr. 70/07.03.2014, individualizat în anexei care face parte integrantă dinprezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

ANEXA la HCL nr.453/10.12.2014

ACT ADIȚIONAL NR.     /______

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR.___________

Intre:

MUNICIPIUL GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent R049TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar,________________________________și

ASOCIAȚIA SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, Strada Stadionului nr. 1, cod fiscal 24841493, cont nr. RO26BTRL01801205P05114XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin Președinte -____________________

In temeiul H.C.L. nr. _________/______________a intervenit prezentul act

adițional:

Art. 1 In temeiul H.C.L. nr.________________, susținerea financiara acordata pentru

anul 2014 se suplimentează cu suma de 25 000lei.

Art. 2 Suma prevăzută la art. 1 din prezentul act adițional va fi utilizata pentru participarea la competiții sportive.

Art:3 Toate celelalte clauze contractuale raman valabile.

MUNICIPIUL GALAȚI                   ASOCIAȚIA SPORT CLUB

PRIMAR                       MUNICIPAL DUNAREA GALAȚI

PREȘEDINTE

Director Direcția Generală Buget Finanțe,

Director Direcția Generală Servicii Publice,