Hotărârea nr. 447/2014

Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2014

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 447 din 27.11.2014

privind: rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2014

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 491/18.11.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 120886/17.11.2014 a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 120888/17.11.2014, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației publice nr. 2259/10.11.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HCL 447 doc.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiul Galați pe anul 2014, astfel:

  • a) Secțiunea de funcționare, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • b) Secțiunea de dezvoltare conform anexelor 3, 4 și IV, V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri proprii și subvenții de la bugetul local, astfel:

  • a) Secțiunea de funcționare, conform anexelor 5 și 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • b) Secțiunea de dezvoltare conform anexelor 7, 8 și IV, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art; 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și

publicitatea prezentei hotărâri> Contrasemnează,


Secretarul municipiului Galați, (Radu Octay^n Kovacs

HCL-447doc.

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014                                      ANEXA 1

[UNICIPIUL GALAȚI                                    Secțiunea FUNCȚIONARE                                         la HCL 447/27.11.1

- Mii Lei

m

c

r. rt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2014

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

L

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

415,507.00

-966.00

414,541.00

1

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

286,326.00

1,190.00

287,516.00

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

402,426.00

-966.00

401,460.00

1

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+0(ț. 08+00.09+00.10+00.11)

00.03

377,859.00

1,190.00

379,049.00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITÂL(cod 00.05+00.0

00.04

145,903.00

1,190.00

147,093.00

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOA

00.05

2,665.00

1,190.00

3,855.00

1

Impozit pe profit(cod 01.02.01)

01.02

2,665.00

1,190.00

3,855.00

3

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

2,665.00

1,190.00

3,855.00

3

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSO.

00.06

143,238.00

0.00

143,238.00

0

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

3,830.00

0.00

3,830.00

2

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din pa

03.02.18

3,830.00

0.00

3,830.00

3

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

139,408.00

0.00

139,408.00

4

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

138,761.00

0.00

138,761.00

5

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor loca

04.02.04

647.00

0.00

647.00

2

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

00.09

61,489.00

0.00

61,489.00

3

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.

07.02

61,489.00

0.00

61,489.00

4

Impozit si taxa pe clădiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

48,294.00

0.00

48,294.00

5

impozit si taxa pe clădiri pf

07.02.01.0:

14,166.00

0.00

14,166.00

6

Impozit si taxa clădiri pj

07.02.01.0:

34,128.00

0.00

34,128.00

7

Impozit si taxa pe terenuri(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

9,468.00

0.00

9,468.00

8

Impozit pe teren persoane fizice                     ■

07.02.02.0'

2,455.00

0.00

2,455.00

9

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

07.02.02.0:

5,632.00

0.00

5,632.00

0

Impozit pe terenul din extravilân-restante ani anteriori din impozitu

07.02.02.oJ

1,381.00

0.00

1,381.00

1

Taxe judiciare de timbru, taxe ele timbru pentu activitatea notariala

07.02.03

3,727.00

0.00

3, 727.00

3

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.0

00.10

170,467.00

0.00

170,467.00

4

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02.

11.02

150,197.00

0.00

150,197.00

6

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si

11.02.02

149,718.00

0.00

149,718.00

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea buge

11.02.06

479.00

0.00

479.00

2

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)

12.02

198.00

0.00

198.00

3

Taxe hoteliere

12.02.07

198.00

0.00

198.00

K c

:t

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2014

INFLUENTE

BUGET

RECTIFICAT

4

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

21.66

0.00

21.00

5

Impozit pe spectacole

15.02.01

21.00

0.00

21.00

7

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizăriiibunurilor sau pe

16.02

20,051.00

0.00

20,051.00

8

Impozitul pe mijloacele de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

15,319.00

0.00

15,319.00

9

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.0:

9,377.00

0.00

9,377.00

0

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16,02.02.0:

5,942.00

0.00

5,942.00

1

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de functio

16.02.03

4,359.00

0.00

4,359.00

2

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor s

16.02.50

373.00

0.00

373.00

6

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

24,567.00

-2,156.00

22,411.00

7

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

00.13

20,278.00

0.00

20,278.00

8

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.0

30.02

20,278.00

0.00

20,278.00

9

Varsaminte din profitul net al- Regiilor autonome, societăților si corn

30.02.01

481.00

0.00

481.00

1

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

19,427.00

0.00

19,427.00

2

Venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.3(

19,427.00

0.00

19,427.00

3

Venituri din dividente(cod 30.02.08.02)

30.02.08

370.00

0.00

370.00

4

Venituri din dividente de la alti plătitori          1

30.02.08.0:

370.00

0.00

370.00

8

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

4,289.00

-2,156.00

2,133.00

9

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod 33.02.08+33.

33.02

1,196.00

0.00

1,196.00

0

Venituri din prestări de servicii                    i

33.02.08

326.00

0.00

326.00

1

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea

33.02.10

139.00

0.00

139.00

2

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

692.00

0.00

692.00

5

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si desp

33.02.28

39.00

0.00

39.00

7

Venituri din taxe administrative, eliberări permise(cod 34.02.02+34.0

34.02

1,595.00

0.00

1,595.00

8

Taxe extraj udiciare de timbru                         i

34.02.02

1,595.00

0.00

1,595.00

0

Amenzi, penalitati si confiscări(cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02

35.02

6,911.00

0.00

6,911.00

1

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor

35.02.01

6,911.00

0.00

6,911.00

2

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de cațre alte institut

35.02.01.0

6,911.00

0.00

6, 911.00

I

6

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

28,684.00

0.00

28,684.00

7

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

22.00

0.00

22.00

8

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publ

36.02.05

24.00

0.00

24.00

îs

C

r. rt

DENUMIREA INDICA

TORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2014

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

9

Taxa de habitat si ecarisaj

36.02.06

13,005.00

0.00

13,008.00

2

ven din recup chelt ef in cursu]

proc de exec. silita

36.02.14

135.00

0.00

135.00

4

Alte venituri

36.02.50

15,495.00

0.00

15,495.00

5

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

-34,097.00

-2,156.00

-36,253.00

6

Donații si sponsorizări

37.02.01

23.00

0.00

23.00

7

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea sec?iunii d

37.02.03

-34,120.00

-2,156.00

-36,276.00

a

L7

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

13,081.00

0.00

13,081.00

]

L8

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.0

00.18

13,081.00

0.00

13,081.00

]

L9

Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

13,081.00

0.00

13,081.00

]

17

B. Curente(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+

00.20

13,081.00

0.00

13,081.00

]

53

Subvenții pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuinței cu lemne ca

42.02.34

397.00

0.00

397.00

]

54

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unităților medico-sociale

42.02.35

154.00

0.00

154.00

1

58

Subvenții de la B .Jjj. pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

3,530.00

0.00

3,530.00

1

56

Subvenții de               stat pentru finanțarea cheltuielilor urgen

42.02.64

9,000.00

0.00

9,000.00

Page 1 of 3

ANEXA 2 la HCL 447/27.11.2014

Rectficari     Cheltuieli buget local

2014

Capitole

Titluri

Secțiunea :

FUNCȚIONARE

- mii lei -

2NUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

INFLUENTE

BUGET

APROBAT

+/-

MODIFICAT

oritati publice si acțiuni externe

51.02

21,777.00

1,191.00

22,968.00

CHELTUIELI CURENTE

01

21,847.00

1,200.00

23,047.00

LU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14,092.00

0.00

14,092.00

LUL II. BUNURI SI SERVICII

20

7,755.00

1,200.00

8,955.00

TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

-70.00

-9.00

-79.00

UPERATE IN ANUL CURENT

TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-70.00

-9.00

-79.00

UPERATE IN ANUL CURENT

e servicii publice generale

54.02

13,652.00

-6,300.00

7,352.00

CHELTUIELI CURENTE

01

13,652.00

-6,300.00

7,352.00

LU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,332.00

0.00

1,332.00

LUL II. BUNURI SI SERVICII

20

620.00

0.00

620.00

LUL V. FONDURI DE REZERVA

50

11,700.00

-6,300.00

5,400.00

nzactii privind datoria publica si

55.02

6,505.00

0.00

6,505.00

rumuturi

CHELTUIELI CURENTE

01

7,100.00

0.00

7,100.00

LUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,200.00

0.00

1,200.00

LUL III. DOBÂNZI

30

5,900.00

0.00

5,900.00

TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

-595.00

0.00

-595.00

UPERATE IN ANUL CURENT

TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-595.00

0.00

-595.00

UPERATE IN ANUL CURENT

ine publica si siguranța naționala

61.02

12,546.00

-70.00

12,476.00

CHELTUIELI CURENTE

01

12,546.00

-70.00

12,476.00

LU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

256.00

0.00

256.00

LUL II. BUNURI SI SERVICII

20

420.00

-70.00

350.00

LUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

11,870.00

0.00

11,870.00

ADMINISTATIEI PUBLICE

atamant

65.02

154,293.00

-1,478.00

152,815.00

CHELTUIELI CURENTE

01

154,407.00

-1,430.00

152,977.00

LU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

123,682.00

0.00

123,682.00

LUL II. BUNURI SI SERVICII

20

28,753.00

-1,498.00

27,255.00

LUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

950.00

68.00

1,018.00

LUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

1,022.00

0.00

1,022.00

TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

' 84

-114.00

-48.00

-162.00

UPERATE IN ANUL CURENT

TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-114.00

-48.00

-162.00

UPERATE IN ANUL CURENT

Rectficari     Cheltuieli buget local

2014

Capitole

Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

□NUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

a ta te

66.02

11,183.00

0.00

11,183.00

CHELTUIELI CURENTE

01

11,183.00

0.00

11,183.00

LU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,957.00

0.00

3,957.00

LUL II. BUNURI SI SERVICII

20

220.00

0.00

220.00

LUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

7,006.00

0.00

7,006.00

ADMINISTATIEI PUBLICE

tura, recreere si religie

67.02

32,324.00

1,800.00

34,124.00

CHELTUIELI CURENTE

01

32,357.00

1,800.00

34,157.00

LUL II. BUNURI SI SERVICII

20

11,575.00

1,650.00

13,225.00

LUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

12,741.00

350.00

13,091.00

ADMINISTATIEI PUBLICE LUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

8,041.00

-200.00

7,841.00

TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

SI

84

-33.00

0.00

-33.00

UPERATE IN ANUL CURENT

TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

UPERATE IN ANUL CURENT

SI

85

-33.00

0.00

-33.00

gurari si asistenta sociala

68.02

28,893.00

533.00

29,426.00

CHELTUIELI CURENTE

01

28,968.00

533.00

29,501.00

LU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9,596.00

0.00

9,596.00

LUL II. BUNURI' SI SERVICII......

20

5,551.00 "

243.00

5,794.00

LUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

3,705.00

290.00

3,995.00

ADMINISTATIEI PUBLICE

LUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

8,460.00

0.00

8,460.00

LUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

1,656.00

0.00

1,656.00

TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

SI

84

-75.00

0.00

-75.00

UPERATE IN ANUL CURENT

TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

UPERATE IN ANUL CURENT

SI

85

-75.00

0.00

-75.00

uinte , servicii si dezvoltare lica

70. Q2

25,970.00

1,588.00

27,55£LJ10_

CHELTUIELI CURENTE

01

26,019.00

1,600.00

27,619.00

LU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

92.00

0.00

92.00

LUL II. BUNURI SI SERVICII

20

24,535.00

1,400.00

25,935.00

LUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

1,392.00

200.00

1,592.00

TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI UPERATE IN ANUL CURENT

SI

84

-49.00

-12.00

-61.00

TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI UPERATE IN ANUL CURENT

SI

85

-49.00

-12.00

-61.00

tectia mediului

74.02

33,708.00

970.00

34,678.00

NICIPIUL GALAȚI


ANEXA 2


Page 2 of 3


Rectficari


Cheltuieli buget local


ANEXA 2


2014


Capitole Titluri

Secțiunea

'□NUMIREA INDICATORILOR

CHELTUIELI CURENTE

LUL II. BUNURI SI SERVICII

LUL VII. ALTE TRANSFERURI

ACȚIUNI FINANCIARE

LUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

iuni generale economicet comerciale 80.02

de munca

FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

28,232.00

970.00

29,202.00

20,625.00

800.00

21,425.00

7,607.00

170.00

7,777.00

5,476.00

0.00

5,476.00

5,476.00

0.00

5,476.00

50.00

0.00

50.00

CHELTUIELI CURENTE


LUL II. BUNURI SI SERVICII


bustibili si energie


CHELTUIELI CURENTE


LUL IV. SUBVENȚII


ACȚIUNI FINANCIARE


LUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE


nsporturi


CHELTUIELI CURENTE

LUL II. BUNURI SI SERVICII

LUL IV. SUBVENȚII


ACȚIUNI FINANCIARE

LUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

ANII PRECEDENTI

CURENT

ANII PRECEDENTI

CURENT


TI EFECTUATE IN UPERATE IN ANUL TI EFECTUATE IN UPERATE IN ANUL


01

50.00

0.00

50.00

20

50.00

0.00

50.00

81.02

27,759.00

0.00

27,759.00

01

27,000.00

0.00

27,000.00

40

27,000.00

0.00

27,000.00

79

759.00

0.00

759.00

81

759.00

0.00

759.00

84.02

46,847.00

800.00

47,647.00

01

37,482.00

800.00

38,282.00

20

10,232.00

800.00

11,032.00

40

27,250.00

0.00

27,250.00

79

9,460.00

0.00

9,460.00

81

9,460.00

0.00

9,460.00

SI

84

-95.00

0.00

-95.00

SI

85

-95.00

0.00

-95.00

415,507.00

-966.00

414,541.00e ] UNICIPIUL GALAȚI


PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014


Secțiunea DEZVOLTARE


ANEXA 3

la HCL 447/27.11.2014

- Mii Lei


N a

“t

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2014

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

67,059.00

3,169.00

70,228.00

>

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) .

48.02

3,268.00

0.00

3,268.00

î

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

34,718.00

2,156.00

36,874.00

6

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

34,718.00

2,156.00

36,874.00

8

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

34,718.00

2,156.00

36,874.00

!

6

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

598.00

0.00

598.00

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

598.00

0.00

598.00

5

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

34,120.00

2,156.00

36,276.00

9

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

34,120.00

2,156.00

36,276.00

1

)1

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

00.15

2,670.00

0.00

2,670.00

1

)2

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04

39.02

2,670.00

0.00

2,670.00

1

)3

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

103.00

0.00

103.00

1

)4

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondul statului

39.02.03

122.00

0.00

122.00

1

)6

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

2,175.00

0.00

2,175.00

1

)7

Rate loc.Ord.19

39.02.10

270.00

0.00

270.00

1

L7

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

10,432.00

1,013.00

11,445.00

1

.8

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.0

00.18

10,432.00

1,013.00

11,445.00

1

.9

Subvenții de la bugetul de statțcod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

10,432.00

1,013.00

11,445.00

1

>0

A. De capital(cod 42.02.01+42.0^.03+42.02.04+42.02.05+42.02.06+42.02.

00.19

10,432.00

1,013.00

11,445.00

1

îl

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

42.02.01

3,780.00

1,013.00

4,793.00

1

J1

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construct

42.02.10

35.00

0.00

35.00

1

16

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susțin

42.02.20

6,617.00

0.00

6,617.00

1

?5

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate(cod 45.02.01+45.02

45.02

19,239.00

0.00

19,239.00

1

?6

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.02.01.01+45.02.01.02+4

45.02.01

16,328.00

0.00

16,328.00

1

11

Fond european dezv -sume an curent

45.02.01.0:

11,028.00

0.00

11,028.00

1

78

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.0:

5,064.00

0.00

5,064.00

1

79

Fond european dezv -sume prefinantare

45.02.01.0:

236.00

0.00

236.00

1

J0

Fondul Social European(cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

2,091.00

0.00

2,091.00

1

11

Fondul Social European-sume an curent

45.02.02.0

1,172.00

0.00

1,172.00

1

12

Fondul Social European-sume prim in contul plăților ef .an anterior

45.02.02.0.

831.00

0.00

831.00

ANEXA 3

N

c

*

:t

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2014

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

J3

Fondul Social European-sume prefinantare

45.02.02.0:

89.oo

0.00

88.00

1

)2

Fondul European de Pescuit(cod 45.02.05.

01+45.02

05^02+45.02.05.03)

45.02.05

820.00

0.00

820.00

1

33

Sume primite in c^n^lT^pi^tilor efectuate

in anul

curent

45.02.05.0:

820.00

0.00

820.00

Rectficari


Cheltuieli buget


DENUMIREA INDICATORILOR


Autoritati publice si acțiuni externe


CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE


Alte servicii publice generale


CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE


Ordine publica si siguranța naționala


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE


Invatamant


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE


DIN


Sanatate


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE


Cultura, recreere si religie


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE


DIN


Asigurări si asistenta sociala


Page 1 of 2

ANEXA 4 la HCL 447/27,11.2014


2014

local

Capitole Titluri

Secțiunea DEZVOLTARE

INFLUENTE +/-

- mii lei -

BUGET MODIFICAT

cod

BUGET APROBAT

51.02

2,582.00

179.00

2,761.00

70

2,582.00

179.00

2,761.00

71

2,582.00

179.00

2,761.00

54.02

132.00

0.00

132.00

70

132.00

0.00

132.00

71

132.00

0.00

132.00

61.02

2,749.00

10.00

2,759.00

01

1,860.00

10.00

1,870.00

51

1,860.00

10.00

1,870.00

70

889.00

0.00

889.00

71

889.00

0.00

889.00

65.02

17,571.00

0.00

17,571.00

01

4,205.00

0.00

4,205.00

56

4,205.00

0.00

4,205.00

70

13,366.00

0.00

13,366.00

71

13,366.00

0.00

13,366.00

66.02

4,192.00

0.00

4,192.00

01

4,067.00

0.00

4,067.00

51

4,067.00

0.00

4,067.00

70

125.00

0.00

125.00

71

125.00

0.00

125.00

67.02

12,094.00

180.00

12,274.00

01

3,221.00

0.00

3,221.00

51

2,390.00

0.00

2,390.00

56

831.00

0.00

831.00

70

8,873.00

180.00

9,053.00

71

8,873.00

180.00

9,053.00

68.02

7,877.00

679.00

8,556.00


ANEXA 4


Page 2 of 2


Rectficari


Cheltuieli buget


DENUMIREA INDICATORILOR


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

PLĂTI EFECTUATE IN RECUPERATE IN ANUL PLĂTI EFECTUATE IN RECUPERATE IN ANUL


ANII PRECEDENTI CURENT

ANII PRECEDENTI CURENT


Locuințe r servicii publica


si dezvoltare


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE


Protecția mediului


CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE


Combustibili si energie


CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE


Transporturi


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

TITLUL XI. ACTIVE FINANCIARE

Total :


2014

local

DIN

SI

SI

DIN

DIN

Capitole Titluri

Secțiunea DEZVOLTARE

- mii lei -

BUGET

INFLUENTE

BUGET

APROBAT

+/-

MODIFICAT

01

7,531.00

892.00

8,423.00

51

731.00

0.00

731.00

56

6,800.00

892.00

7,692.00

70

346.00

0.00

346.00

71

346.00

0.00

346.00

84

0.00

-213.00

-213.00

85

0.00

-213.00

-213.00

70.02

16,403.00

0.00

16,403.00

01

613.00

0.00

613.00

56

613.00

0.00

613.00

70

15,790.00

0.00

15,790.00

71

15,790.00

0.00

15,790.00

74.02

18,018.00

0.00

18,018.00

70

18,018.00

0.00

18,018.00

71

18,018.00

0.00

18,018.00

81.02

”8,426.00

1,013.00

9,439.00

70

8,426.00

1,013.00

9,439.00

71

8,426.00

1,013.00

9,439.00

84.02

25,339.00

1,108.00

26,447.00

01

7,370.00

-892.00

6, 478.00

56

7,370.00

-892.00

6,478.00

J7.CL-

17,969.00

2,000.00

19, &&3-.-00

71

13,669.00

2,000.00

15,669.00

72

4,300.00

0.00

4,300.00

115,383.00

3_r-l'69700.„t

118,552.00ROMANIA


VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014

Secțiunea FUNCȚIONARE

ANEXA 5

la HCL 447/27.11.2014


- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2014

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

141,451.00

795.00

142,246.00

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

94,621.00

155.00

94,776.00

8

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

94,621.00

155.00

94,776.00

9

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

1,277.00

71.00

1,348.00

10

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

1,277.00

71,00

1,348.00

11

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

1,277.00

■ 71.00

1,348.00

12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05.3(

1,277.00

71.00

1,348.00

15

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10

00.14

93,344.00

84.00

93,428.00

18

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33

33.10

94,165.00

73.00

94,238.00

19

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

5,170.00

31.00

5,201.00

21

Venituri din prest?ri de servicii

33.10.08

38,732.00

0,00

38,732.00

22

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1,332.00

20.00

1,352.00

23

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si canti

33.10.14

2,385.00

22.00

2,407.00

24

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea propri

33.10.16

147.00

0.00

147.00

25

Venituri din cercetare

33.10.20

26.00

0.00

26.00

26

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profes

33.10.17

64.00

0.00

64.00

28

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10.21

39,471.00

0.00

39,471.00

29

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica

33.10.30

4,118.00

0.00

4,118.00

30

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica

33.10.31

1,040.00

0.00

1,040.00

32

Alte venituri din prestări de]servicii si alte activitati

33.10.50

1,680.00

0.00

1,680.00

35

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

30.00

0.00

30.00

36

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

30.00

0.00

30.00

37

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

93.00

0.00

93.00

39

Alte venituri

36.10.50

93.00

0.00

93.00

40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.0

37.10

-944.00

11.00

-933.00

41

Donații si sponsorizări

37.10.01

21.00

11.00

32.00

42

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.10.03

-965.00

0.00

-965.00

49

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

46,830.00

640.00

47,470.00

50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.

00.18

46,830.00

640.00

47,470.00

51

EXCEDENTUL ANULUI ANTERIOR

40.10

11,508.00

0.00

11,508.00

ANEXA 5

Nr. crt

DENUMIREA INDI

DATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2014

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

52

Excedentul anului anterior

40.10.15

11,508.00

0.00

11,508.00

53

Excedentul anului anterior funcționare

40.10.15.0:

11,508.00

0.00

11,508.00

61

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43

43.10

35,322.00

640.00

35,962.00

62

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

28,548.00

640,00

29,188.00

63

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente

43.10.10

6, 774.00

0.00

6,774.00

Page 1 of 2

ANEXA 6 la HCL nr. 447/27.11.2014

Rectficari


2014


Capitole Titluri

Secțiunea

DENUMIREA INDICATORILOR

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA 61.10

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

INVATAMANT

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

Sanatate

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

Cultura, recreere si religie

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

Asigurări si asistenta sociala

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

Locuințe, servicii si dezvoltare

publica

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

Protecția mediului

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

FUNCȚIONARE

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

- mii lei -

BUGET MODIFICAT

11,910.00

0.00

11,910.00

11,910.00

0.00

11,910.00

7,704.00

0.00

7,704.00

4,206.00

0.00

4,206.00

9,137.00

124.00

9,261.00

9,137.00

124.00

9,261.00

288.00

0.00

288.00

8,849.00

124.00

8,973.00

57,316.00

0.00

57,316.00

57,316.00

0.00

57,316.00

33,307.00

0.00

33,307.00

23,754.00

0.00

23,754.00

255.00

0.00

255.00

14,016.00

361.00

14,377.00

14,016.00

361.00

14,377.00

4,231.00

0.00

4,231.00

5,305.00

361.00

5,666.00

4,480.00

0.00

4,480.00

5,037.00

310.00

5,347.00

5,037.00

310.00

5,347.00

2,803.00

0.00

2,803.00

2,234.00

310.00

2,544.00

1,391.00

0.00

1,391.00

1,391.00

0.00

1,391.00

94.00

0.00

94.00

1,297.00

0.00

1,297.00

27,565.00

0.00

27,565.00

27,565.00

0.00

27,565.00

5,377.00

0.00

5,377.00

22,188.00

0.00

22,188.00


ANEXA 6


Rectficari

Capitole Titluri

Secțiunea


DENUMIREA INDICATORILOR

Transporturi

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

Alte acțiuni economice

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

13,820.00

0.00

13,820.00

13,820.00

0.00

13,820.00

332.00

0.00

332.00

13,488.00

0.00

13,488.00

1,259.00

0.00

1,259.00

1,259.00

0.00

1,259.00

732.00

0.00

732.00

527.00

0.00

527.00


Total :ROMANIA


VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014

Secțiunea DEZVOLTARE

ANEXA 7

la HCL 447/ 27.11.2014


Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

INDICATOR

BUGET

2014

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00 . p+00.17+45.10)

00.01

14,334.00

10.00

14,344,00

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00(03+00.12)

00.02

965.00

0.00

965.00

8

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

965.00

0.00

965.00

15

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10

00.14

965.00

0.00

965.00

40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.0

37.10

965.00

0,00

965.00

43

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

965.00

0,00

965.00

49

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

13,369.00

10.00

13,379.00

50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.

00.18

13,369.00

10.00

13,379,00

51

EXCEDENTUL ANULUI ANTERIOR

40.10

102.00

0.00

102.00

52

Excedentul anului anterior

40.10,15

102.00

0.00

102.00

54

Excedentul anului anterior dezvoltare

40.10.15,0;

102.00

0.00

102.00

61

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43

43.10

9,048.00

10.00

9,058.00

64

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de cap

43.10.14

4,067.00

0.00

4,067.00

74

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

4,981.00

10.00

4,991.00

75

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (c

45,10

4,219.00

0.00

4,219.00

76

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10,01.01+45.10.01.02

45.10.01

3,853.00

0.00

3,853.00

77

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.10.01.0

3,853.00

0.00

3,853.00

100

Instrumentul Ei^repea^k^de Vecinătate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01+4

45.10.08

366.00

0.00

366.00

101

Sume primi tp<^ijHatilor efectuate in anul curent

45,10,08,0

366.00

0.00

366.00

Page 1 of 2

ANEXA 8 la HCL 447/27.11.2014

Rectficari


2014


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR


Secțiunea DEZVOLTARE


- mii lei -


cod


BUGET APROBAT


INFLUENTE


+/-


BUGET MODIFICAT


ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA 61.10

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

INVATAMANT

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Sanatate

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN 56 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Cultura, recreere si religie

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Asigurări si asistenta sociala

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN 56

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Protecția mediului

01. CHELTUIELI CURENTE           

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN 56

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Alte acțiuni economice

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Total :

1,860.00

10.00

1,870.00

1,860.00

10.00

1,870.00

1,860.00

10.00

1,870.00

111.00

0.00

111.00

111.00

0.00

111.00

111.00

0.00

111.00

6,070.00

0.00

6,070.00

2,370.00

0.00

2,370.00

2,370.00

0.00

2,370.00

3,700.00

0.00

3,700.00

3,700.00

0.00

3,700.00

2,439.00

0.00

2,439.00

2,439.00

0.00

2,439.00

2,439.00

0.00

2,439.00

2,631.00

0.00

2,631.00

2,440.00

0.00

2,440.00

2,440.00

0.00

2,440.00

191.00

0.00

191.00

191.00

0.00

191.00

1,118.00

0.00

1,118.00

468.00

0.00

468.00

468.00

0.00

468.00

650.00

0.00

650.00

650.00

0.00

650.00

105.00

0.00

105.00

105.00

0.00

105.00

105.00

0.00

105.00

14,334.00

10.00

14,344.00


MUNICIPIUL GALAȚI


Page 2 of 2

ANEXA 8

Rectficari


Cheltuieli venituri proprii si subvenții


2014


DENUMIREA INDICATORILOR- mii lei

BUGET MODIFICAT

I.-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Anexa IV la HCL 447/27.11.2014

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIT!!. PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2014

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2013

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2013

2014

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL

1.263.103,53

380.863,80

882.239,73

627,00

84.433,00

4.828,00

86.516,00

89.888,00

3.372.00

67.009.70

CAP.51 .-Autorități publice executive

54.767,00

0,00

54.767,00

0,00

2.761,00

0,00

2.582,00

2.761,00

179,00

0,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

49.338,00

0,00

49.338,00

0,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

1

Modernizare imobil str.Domneasca nr.54 H.C.L.nr.431/2013

49.338,00

49.338,00

500,00

500,00

500,00

B

OBIECTIVE NOI

3.188,00

0,00

3.188,00

0,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

1

Sistem de management al documentelor, arhiva electronica si managementul relației cu cet'atenii si mediul de afaceri H.C.L.nr.88/2013

3.188,00

3.188,00

20,00

20,00

20,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.241,00

2.241,00

2.241,00

2.062,00

2.241,00

179,00

0,00

CAP.54-EVIDENTA POPULAȚIEI

132,00

0,00

132,00

0,00

132,00

0,00

132,00

132,00

0,00

C

DOTĂRI SI PLATi PROIECTE

132,00

132,00

132,00

132,00

132,00

CAP.61.02.05

889,00

0,00

889,00

0,00

889,00

0,00

889,00

889,00

0,00

0,00

c

DOTĂRI SI PLATI PROIECTE

889,00

889,00

889,00

889,00

889,00

0,00

CAP.65.- INVATAMANT

35.952,30

5.771,00

30.181,30

30,00

13.336,00

0,00

13.366,00

13.366,00

0,00

12.700,60

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

19.539,60

5.771,00

13.768,60

30,00

1.238,00

0,00

1.268,00

1.268,00

0,00

12.500,60

MUNICIPIUL GALAȚI

1

Grădiniță 8 săli grupa Micro 20-Gradinita nr.58

H.C.L.nr. 127/2007

2.745,00

2.521,00

224,00

28,00

171,00

199,00

199,00

25,00

2

L.T.E.(utilitati) Seminarul Teologic Sf Apostol Andrei H.C.L.nr.33/2011

593,00

540,00

53,00

0,00

3,00

3,00

3,00

50,00

3

Sala Sport Liceul Emil Racoviță

HCL 684/21.12.2006

1.098,80

! 28,00

1.070,80

0,00

5,00

5,00

5,00

0,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2013

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2013

2014

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

4

Scara exterioara Grădiniță cu program prelungit

„Licurici" H.C.L.nr.23/2013

67,00

7,00

60,00

0,00

60,00

60,00

60,00

0,00

5

Scara exterioara Grădiniță cu program prelungit

„Codruta" H.C.L.nr.28/2013

80,00

? 72,00

8,00

2,00

6,00

8,00

8,00

0,00

6

Reabilitare Colegiul Economic „Virgil

Madgearu",municipiul Galați H.C.L.nr.14A

Î008

1.619,30

67,00

1.552,30

0,00

50,00

50,00

50,00

0,00

7

Platforma betonata la Grădiniță cu Program

Prelungit „Motanul Incaltat" H.C.L.nr.374/2013

104,00

104,00

0,00

104,00

104,00

104,00

0,00

8

Centrala termica Colegiul Tehnic Radu Negru din municipiul GalatiH.C.L.nr.401/2013

551,50

493,00

58,50

0,00

46,00

46,00

46,00

0,00

####

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.28,,Mihai Eminescu " din municipiul Galați,H.C.L.nr.460/2013

525,10

525,10

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

10

Reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.33 „Sf.Dumitru",H.C.L.nr.113/2013

2.895,90

2.895,90

0,00

90,00

90,00

90,00

0,00

11

Extindere Grădiniță nr.5 H.C.L.nr.49/2008

662,00

655,00

7,00

7,00

7,00

7,00

0,00

12

Campus Școlar la Colegiul National „Al.l.Cuza"

H.C.L.nr.404/2007

8.598,00

1.388,00

7.210,00

196,00

196,00

196,00

0,00

B

OBIECTIVE NOI

11.368,70

0,00

11.368,70

0,00

7.054,00

0,00

7.054,00

7.054,00

200,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1

Contorizare cămine Colegiul Tehnic Aure! Vlaicu

H.C.L.nr.26/2013

468,00

468,00

0,00

268,00

268,00

268,00

200,00

2

Construire șarpanta la Colegiul Nation; Costache Negri-camin H.C.L.nr.510/2013,H.C.L.nr.289/2014

al

407,000

407,000

350,00

350,00

350,00

0,00

3

Construire șarpanta la Școala Gimnaziala

H.C.L.nr.510/2013,H.C.L.nr.289/2014

nr.31

610,000

610,000

478,00

478,00

478,00

0,00

4

Construire șarpanta la Școala Gimnaziala nr.3

H.C.L.nr.510/2013,H.C.L.nr.289/2014

578,000

578,000

478,00

478,00

478,00

0,00

5

Construire șarpanta la Școala Gimnaziala nr.40 lulia Hasdeu,H.C.L.nr.510/2013, H.C.L.nr.289/2014

578,000

i

578,000

480,00

480,00

480,00

0,00

-

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2013

REALIZAT

GRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31,12.2013

6

Construire șarpanta Școala Gimnaziala Sfanțul

Grigore Teologul, H.C.L.nr.510/2013

H.C.L.nr.289/2014

578,000

7

Construire șarpanta Liceul Tehnologic Anghel

Saligny,H.C.L.nr.510/2013,H.C.L.nr.289/2014

578,000

8

Construire șarpanta Liceul cu Program

Sportiv, H.C.L.nr.510/2013,H.C.L.nr.289/2014

578,000

9

Construire șarpanta Liceul Teoretic

Dunarea,H.C.L.nr.510/2013,H.C.L.nr.289/2014

578,000

10

Construire șarpanta Colegiul Tehnic Traian

Vuia, H.C.L.nr.510/2013, H.C.L.nr.289/2014

488,000

11

Construire șarpanta Școala Gimnaziala Petre

Tutea,H.C.L.nr.510/2013,H.C.L.nr.289/2p14

660,000

12

Construire șarpanta Școala Gimnaziale nr.17, H.C.L.nr.510/2013, H.C.L.nr.289/2014

497,000

13

Construire șarpanta Școala Gimnaziala nr.22,H.C.L.nr.510/2013,H.C.L.nr.289/2014

620,000

5

14

Construire șarpanta Liceul Teoretic Emil

Racovita,H.C.L.nr.510/2013,H.C.L.nr.289/2014

675,000

15

Construire șarpanta Colegiul Tehnic de Alimentație si Turism

D.Motoc,H.C.L.nr.510/2013,H.C.L.nr.289/2014

412,000

16

înlocuire conducta de apa calda si încălzire

Colegiul Tehnic,,Traian Vuia"H.C.L.nr.120/2013

1.639,700

17

Centrala termica Liceul Teoretic Dunarea

H.C.L.nr.349/2014

685,000

18

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.13

„Ștefan cel Mare", H.C.L.nr.350/2014

660,000

19

Centrala termica Grădiniță nr.26

H.C.L.nr.319/2014

79,000

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

5.044,00

CAP. 66-SANATATE

125,00

0,00

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

2014

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

578,000

480,00

480,00

480,00

0,00

578,000

474,00

474,00

474,00

0,00

578,000

474,00

474,00

474,00

0,00

578,000

473,00

473,00

473,00

0,00

488,000

421,00

421,00

421,00

0,00

660,000

513,00

513,00

513,00

0,00

497,000

439,00

439,00

439,00

0,00

620,000

528,00

528,00

528,00

0,00

675,000

523,00

523,00

523,00

0,00

412,000

355,00

355,00

355,00

0,00

1.639,700

100,00

100,00

100,00

0,00

685,000

80,00

80,00

80,00

660,000

80,00

80,00

80,00

79,000

60,00

60,00

60,00

5.044,00

5.044,00

5.044,00

5.044,00

0,00

125,00

0,00

125,00

0,00

125,00

125,00

0,00

0,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2013

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

GRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2013

2014

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

0,00

[

CAP. 67.02.03.-CULTURA,RECREEREÎ SI

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE I

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

CAP. 67.02.05.-CULTURA,RECREERE SI

RELIGIE

54.868,20

17.391,00

37.477,20

583,00

7.970,00

0,00

8.373,00

8.553,00

180,00

0,00

*

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

42.437,80

17.389,00

25.048,80

583,00

2.186,00

0,00

2.769,00

2.769,00

0,00

0,00

1

Modernizare Baia Comunala -bazin înot

H.C.L.nr.14/2007

11.296,00

10.756,00

540,00

0,00

540,00

540,00

540,00

0,00

2

Modernizare Stadion Gloria

H.C.L.nr.494/2009

1.729,80

967,00

762,80

733,00

733,00

733,00

0,00

3

Amenajare locuri de joaca pentru copii in municipiul Galați

H.C.L.nr.118/2010,H.C.L.nr.149/2011

13.330,00

3.240,00

10.090,00

213,00

213,00

213,00

0,00

4

Modernizare Stadion Dunarea etapa I

H.C.L.nr.14/2007

5.339,00

2.369,00

2.970,00

583,00

583,00

583,00

0,00

5

Amenajare scuar bd.Galați- strada Otelarilor

H.C.L.nr.677/2009

969,00

-

969,00

170,00

170,00

170,00

0,00

6

Modernizare Parc Orășelul Copiilor, Tiglina I H.C.L.nr.84/2013

3.244,10

57,00

3.187,10

80,00

80,00

80,00

0,00

7

Amenajare scuar central strada Brailei-lnel de

Rocada,H.C.L.nr.86/2013

4.084,90

4.084,90

180,00

180,00

180,00

0,00

8

Amenajare extindere Talcioc H.C.L.nr.201/2013

2.445,00

2.445,00

270,00

270,00

270,00

0,00

B

OBIECTIVE NOI

6.976,40

2,00

6.974,40

0,00

330,00

0,00

330,00

330,00

0,00

0,00

1

Reabilitare, modernizare fântâni arteziene, etapa

II, H.C.L.nr.85/2013

4.532,90

4.532,90

10,00

10,00

10,00

0,00

2

Sistematizări verticale si amenajari zona centrala Parc Rizer Galați ,H.C.L.nr.418/2013

645,50

2,00

643,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Faleza pentru copii,H.C.L.nr.118/2014

1.161,20

1.161,20

70,00

70,00

70,00

0,00

4

împrejmuire teren zona taluz- Gradina Publica

H.C.L.nr.321/2014

636,80

636,80

250,00

250,00

250,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

5.454,00

5.454,00

4

5.454,00

5.274,00

M54$

( 0,00

rvei— —

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2013

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

ORT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2013

2014

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

CAP. 68-As iste nta sociala

15.368,00

2.031,00

13.337,00

0,00

346,00

0,00

346,00

346,00

0,00

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

3.483,00

2.031,00

1.452,00

0,00

101,00

0,00

101,00

101,00

0,00

0,00

1

Modernizarea si extinderea centrului multifuncțional de recuperare Kids.H.C.L. nr.380/2009

3.483,00

2.031,00

i

î.452,00

101,00

101,00

101,00

0,00

B

OBIECTIVE NOI

11.684,00

0,00

11.684,00

0,00

44,00

0,00

44,00

44,00

0,00

0,00

1

Centru comunitar de servicii sociale -strada Stiintei nr.26 din municipiul Galați, H.C.L.nr.477/2013

11.684,00

11.684,00

44,00

44,00

44,00

0,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

201,00

201,00

201,00

201,00

201,00

0,00

CAP. 70.02.03.-Locuinte

122.764,60

7.348,40

114.916,20

0,00

8.407,00

35,00

8.442,00

8.442,00

0,00

41.156,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

108.271,80

7.848,40

100.423,40

0,00

6.901,00

0,00

6.901,00

6.901,00

0,00

41.156,00

1

Construire locuințe sociale Micro 17 H.C.L.nr.415/2013

58.621,00

58.621,00

6.850,00

6.850,00

6.850,00

40.997,00

2

Construire locuințe sociale Drumul Viilor nr.8

H.C.L.nr.416/2013

33.182,50

33.182,50

20,00

20,00

20,00

0,00

3

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe bl.D8,C11,C12, Tiglina II, H.C.L.nr.406/2009

3.744,30

44,10

3.700,20

21,00

21,00

21,00

0,00

4

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe bl.L.Micro 16, H.C.L.nr.406/2009

2.449,60

10,70

2.438,90

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe , bl.A7.A21,Micro 16, H.C.L.nr.406/2009

2.320,40

. 8,60

2.311,80

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Blocul A4-locuinte si spatii comerciale la parter strada Traian , H.C.L.nr.59/2006

7.954,00

7.785,00

169,00

10,00

10,00

10,00

159,00

'i .....

0,00

B

OBIECTIVE NOI

12.956,80

>. 0,00

12.956,80

0,00

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

1

Reabilitare locuințe sociale pentru perso: d efavorizate, bl. G4, Micro 19, H. C. L. n r.462A

ine >013

12.956,80

12.956,80

5,00

5,00

5,00

0,00

i

C

DOTĂRI Șl PLĂȚI PROIECTE

1.536,00

1.536,00

1.501,00

35,00

1.536,00

1.536,00

0,00

_

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA ia 31.12.2013

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

GRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2013

2014

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

CAP. 70.02.05.-Alîmentare cu apa .

27.380,40

19.648,00

7.732,40

0,00

674,00

0,00

674,00

674,00

0,00

30,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

23.371,10

19.648,00

3.723,10

0,00

52,00

0,00

52,00

52,00

0,00

30,00

1

L.T.E.-cartier Siret-Gospodarie apa si rețele distribuție HCL nr.199/2003

9.777,00

9.707,00

70,00

40,00

40,00

40,00

30,00

2

L.T.E.-cartier Siret-conducte aductiune tr.Barbosi, Micro 19-Dig HCL nr.199/2003

10.680,00

9.^93,00

787,00

2,00

2,00

2,00

0,00

3

L.T.E.-locuinte Faleza-conducta de apa inel str.Partizanilor H.C.L.nr.14/2008

2.914,10

48,00

2.866,10

10,00

10,00

10,00

0,00

B

OBIECTIVE NOI

3.995,30

' 0,00

3.995,30

0,00

608,00

0,00

608,00

608,00

0,00

0,00

1

Reabilitare conducta apa, str.Stadionului.V.Vilcovici, b-dul Dunarea, H.C.L.nr.2/2014

3.053,30

J

3.053,30

558,00

558,00

558,00

0,00

2

Reabilitare conducta apa str.ALI.Cuza

H.C.L.nr.3/2014

942,00

t

942,00

50,00

50,00

50,00

0,00

:i

C

DOTĂRI Șl PLĂȚI PROIECTE

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

0,00

CAP.70.02.06-

56.234,30

48.799,00

7.435,30

3,00

2.697,00

0,00

2.700,00

2.700,00

0,00

1.170,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

53.513,30

48.799,00

4.714,30

3,00

2.322,00

0,00

2.325,00

2.325,00

0,00

1.170,00

1

Extindere iluminat public in municipiul Galați HCL nr.7/2006          ,

51.197,00

48.497,00

2.700,00

0,00

1.810,00

1.810,00

1.810,00

890,00

2

Extindere iluminat cartier Traian Nord in|re

Aleea Meteo-Metro Galați H.C.L.nr.493/2f)09

602,00

190,00

412,00

0,00

132,00

132,00

132,00

280,00

3

Iluminat public cartier Dimitrie Cantemir, zona 1,1 C, H.C.L.nr.28/2010

255,00

102,00

153,00

3,00

150,00

153,00

153,00

0,00

4

Extindere iluminat public-zona Drum de Centura-Lac Catusa,Galați H.C.L.nr.493/2009

682,20

5,00

677,20

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Montare puncte de aprindere H.C.L.nr.464/2009

777,10

5,00

772,10

230,00

230,00

230,00

0,00

B

OBIECTIVE NOI

2.396,00

0,00

2.396,00

0,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

1

Deviere Linii Electrice Aeriene 110 kv-zona

Statiei de epurare Galați, H.C.L. nr.359/2014

2.396,00

i

2.396,00

50,00

50,00

50,00

C

DOTĂRI Șl PLĂȚI PROIECTE

325,00

325,00

325,00

325,00

325,00

0,00

CAP.70.02.50 TOTAL-Alte servicii comunale

28.463,90

21.794,00

6.669,90

0,00

3.974,00

0,00

3.974,00

3.974,00

0,00

530,00

l

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2013

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2013

2014

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

25.329,90

21.794,00

3.535,90

0,00

840,00

0,00

840,00

840,00

0,00

530,00

1

Parc industrial Zona Libera H.C.L.185/2003

20.381,00

18.711,00

1.670,00

0,00

30,00

30,00

30,00

0,00

2

L.T.E.Parc Industrial H.C.L.359/2007

3.902,90

2.597,00

1.305,90

780,00

780,00

780,00

0,00

3

Amenajare depozit de materiale si baza de ecarisaj str.Zimbrului H.C.L.nr. 17/2009, H.C.L.nr.397/2013

1.046,00

486,00

560,00

30,00

30,00

30,00

530,00

li

C

DOTĂRI Șl PLĂȚI PROIECTE

3.134,00

3.134,00

3.134,00

3.134,00

3.134,00

0,00

]

CAP.74.02.05.-SALUBRIZARE

78.339,00

60.399,00

17.740,00

0,00

17.740,00

0,00

17.740,00

17.740,00

0,00

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

65.094,00

60.599,00

4.495,00

0,00

4.495,00

0,00

4.495,00

4.495,00

0,00

0,00

1

Manaaementul intearatal deșeurilor

65.094.00

60.599.00

4.495.00

0.00

4.495.00

4495.00

4495,00

0.00

solide urbane in municipiul Galați

H.C.L.nr. 395/2005

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

13.245,00

13.245,00

13.245,00

13.245,00

13.245,00

0,00

CAP.74.02.06-Canalîzarea si tratarea apelor

42.389,00

41.089,00

1.300,00

0,00

278,00

0,00

278,00

278,00

0,00

1.006,00

reziduale

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

42.146,00

41.089,00

1.057,00

0,00

35,00

0,00

35,00

35,00

0,00

1.006,00

1

L.T.E.cartier Siret-retele canaliz.ape pluviale HCL nr.199/2003

13.776,00

13:755,00

21,00

0,00

5,00

5,00

5,00

0,00

2

L.T.E.-cartier Șiret -rețele canalizare ape menajere HCLnr.199/2003

28.361,00

27.334,00

1.027,00

0,00

30,00

30,00

30,00

997,00

3

Montare guri de scurgere , 10 locații

H.C.L.nr.484/2013

9,00

9,00

0,00

0,00

0,00

9,00

B

OBIECTIVE NOI

212,00

0,00

212,00

0,00

212,00

0,00

212,00

212,00

0,00

0,00

1

Construire cămine guri de scurgere cu sifi depozit-11 locații, H.C.L.nr.41/2014

on si

212,00

\ 0,00

212,00

212,00

212,00

212,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

31,00

31,00

31,00

31,00

31,00

0,00

CAP.81.-Enerqie termica

466.365,73

95.821,40

370.544,33

11,00

4.635,00

4.793,00

8.426,00

9.439,00

1.013,00

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

465.009,73

95.821,40

369.188,33

11,00

3.279,00

4.793,00

7.070,00

8.083,00

1.013,00

0,00

;l

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2013

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELT DE INVESTIȚII

JIELI

LA 31.12.2013

2014

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

1

Reabilitare, modernizare rețele termice (încălzire, a.c.m., recirculatie) H.C.L.nr.28/2004 ,H.C.L.nr.299/2008

311.924,73

54.203,40

257.721,33

11,00

789,00

1.580,00

2.300,00

2.380,00

80,00

0,00

2

Reabilitare si modernizare puncte termice

H.C.L. nr.29/2004 ,H.C.L.nr.312/2008,

H.C.L.nr. 445/2013

153.085,00

41.618,00

111.467,00

2.490,00

3.213,00

4.770,00

5.703,00

933,00

0,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.356,00

1.356,00

1.356,00

1.356,00

1.356,00

0,00

CAP.84.-Strazi

278.565,10

60.072,00

218.493,10

0,00

19.969,00

0,00

17.969,00

19.969,00

2.000,00

10.417.10

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

168.197,00

60072,00

108.125,00

0,00

9.156,00

0,00

7.156,00

9.156,00

2.000,00

8.418,70

1

Modernizări străzi Valea Orașului

H.C.L nr.421/2002

21.563,20

13.901,00

7.662,20

300,00

300,00

300,00

0,00

2

L.T.E.-cartier Șiret zona 1, etapa 1.1 drumuri si sistematizare verticala H.C.L.nr.198/2003

11.101,00

10.1)65,00

1.036,00

10,00

10,00

10,00

0,00

3

Modenizare str.Democrației H.C.L.nr.53/2008

3.749,00

30,00

3.719,00

500,00

500,00

500,00

0,00

4

Parcare Drum de Centura

H.C.L.nr.494/2009          i

87,00

' 77,00

10,00

10,00

10,00

10,00

0,00

5

Modernizare străzi in municipiul Galați

asfaltare, H.C.L.nr.560/2010

24.259,00

24.051,00

208,00

18,00

18,00

18,00

190,00

6

Modernizare str.Rizer

H.C.L. nr.46/2000

7.100,00

129,00

6.971,00

105,00

105,00

105,00

2.044,00

7

Modernizare strada Anghel Saligny tronson strada

Prelungirea Brăilei si strada ArgesH.C.L.nr.17/2009

2.106,70

26,00

2.080,70

1.580,00

1.580,00

1.580,00

500,70

8

Amenajare alei acces Micro 19 H.C.L. nr. 53/2008

1.450,00

. 25,00

1.425,00

1.395,00

1.395,00

1.395,00

30,00

9

Modernizare străzi cartier Traian Nord .etapa II

H.C.L.nr.443/2009 -

8.840,00

7.280,00

1.560,00

460,00

460,00

460,00

1.100,00

10

Reabilitare Viaduct Sidex etapa I, H.C.L.nr.106/2012,H.C.L.nr.316/2014

1.841,60

93,00

1.748,60

1.548,00

1.548,00

1.548,00

200,60

11

Modernizare străzi Micro 17, etapa ll,H.C.L.nr.369/2011

6.588,20

' 21,00

6.567,20

1.100,00

1.100,00

1.100,00

4.353,40

12

Resistematizare drum DN 2B Tirighina -Galați

H.C.L.nr.333/2011

1.813,00

j 62,00

1.751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Modernizare strada Pictor Isser H.C.Lnr. 14/2008

5.829,00

; 2,oo

5.827,00

5,00

5,00

5,00

0,00

■f

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2013

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget

rectificat

Influente

Credite angajamente

GRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2013

2014

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

14

Modernizare strada Traian intre str.Brailei si Metro (rețele apa-canal) H.C.L.nr.48/2013

11.700,00

40,00

11.660,00

100,00

100,00

100,00

0,00

15

Parcari supraetajate ,H.C.L. nr.333/2011

25.283,30

101,00

25.182,30

5,00

5,00

5,00

0,00

16

Modernizare strada Ana Ipatescu H.C.L.nr.359i

2007

5.442,00

3.122,00

2.320,00

20,00

20,00

20,00

0,00

17

Modernizare strada Traian intre strada Braile Metro, H.C.L.nr.33/2011

i si

29.444,00

1.047,00

28.397,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

B

OBIECTIVE NOI

100.824,10

: 0,00

100.824,10

0,00

1.269,00

0,00

1.269,00

1.269,00

0,00

1.998,40

1

Reabilitare strada Aviatorilor H.C.L.nr.4/2014

630,00

630,00

30,00

30,00

30,00

0,00

2

Modernizare strada Incubatorului H.C.L.nr.1/2014

289,00

; 289,00

189,00

189,00

189,00

100,00

3

Modernizare strada Mihai Bravu,H.C.L.nr.5/2014

7.108,00

7.108,00

150,00

150,00

150,00

0,00

4

Eficientizarea transportului public local

H.C.L.nr.6/2014

32.364,00

32.364,00

50,00

50,00

50,00

0,00

5

Amenajare parcare Micro 19,H.C.L.nr.40/2014

4.722,60

4.722,60

500,00

500,00

500,00

1.898,40

6

Amenajare parcare complex

Ancora,H.C.L.nr.39/2014

3.736,70

3.736,70

50,00

50,00

50,00

0,00

7

Modernizare strada Anghel Saligny intre str.Basarabiei si str.Gh.Asachi, H.C.L.nr.57/2014

17.574,10

17.574,10

50,00

50,00

50,00

0,00

3

Modernizare str.Tecuci ,H.C.L.nr.59/2014

33.100,30

33.100,30

50,00

50,00

50,00

0,00

9

Modernizare strada Traian intre Metro si strada Brăilei (lărgire carosabil), H.C.L.nr.465/2013,

1.299,40

1.299,40

200,00

200,00

200,00

0,00

DOTĂRI $l PLĂȚI PROIECTE

9.544,00

9.544,00

9.544,00

9.544,00

9.544,00

0,00

Președinte de ședința

Anexa IV la HC

-447/27.11.2014

-

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2014 DIN FONDURI STRUCTURALE

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2013

LA 31.12.2013

2014

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

0

1

2

:      3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

76.298,40

20.466,30

55.832,10

0,00

16.928,00

0,00

16.118,00

16.928,00

810,00

CAP. 65.02-1NVATAMANT

4.964,30

74,00

4.890,30

0,00

3.035,00

0,00

3.035,00

3.035,00

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

4.899,30

74,00

4.825,30

0,00

2.970,00

0,00

2.970,00

2.970,00

0,00

Municipiul Galați

1

Modernizarea si reabilitarea Scolii nr.9

H.C.L.nr.435/2009(FEN)

3.280,00

7,00

3.273,00

2.520,00

2.520,00

2.520,00

2

Reabilitare Colegiul Economic „Virgil

Madgearu",municipiul Galați H.C.L.nr.14/2008(FEN)

1.619,30

67,00

1.552,30

450,00

450,00

450,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

CAP.67.02.05

7.685,00

7.674,00

11,00

0,00

11,00

0,00

11,00

11,00

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

7.678,00

7.674,00

4,00

0,00

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

Municipiul Galați

1

Modernizare Gradina Publica

7.678,00

7.674,00

4,00

4,00

4,00

4,00

H.C.L.nr.405/2009( FEN)

C

DOTĂRI SI PLAT! PROIECTE

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

1

CAP.68.

26.629,60

1.899,00

24.730,60

0,00

6.565,00

0,00

5.755,00

6.565,00

810,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

8.001,30

1.899,00

6.102,30

0,00

3.206,00

0,00

3.206,00

3.206,00

0,00

Municipiul Galați

1

Modernizare centru multifuncțional de servicii socio-medicale pentru persoane vârstnice H.C.L.nr.405/2009(FEN)

4.501,30

1.219,00

3.282,30

1.200,00

1.200,00

1.200,00

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII

SOCIALE GALAȚI

2

înființarea centrului Alzheimer si reabilitarea

3.500,00

680,00

2.820,00

2.006,00

2.006,00

2.006,00

serviciilor conexe Centrului Multifuncțional

de Servicii Sociale Galați (FEN) H.C.L.nr.669/2009

H.C.L.nr.26/2012

B

OBIECTIVE NOI

17.834,30

0,00

17.834,30

0,00

2.565,00

0,00

1.755,00

2.565,00

810,00

Municipiul Galați

1

Centrul Multifuncțional Help-Modernizare Cantina de ajutor social, H.C.L.nr. 128/2010

2.984,00

2.984,00

805,00

805,00

805,00

2

Centru de zi pentru copii cu autism in municipiul Galați

H.C.L.nr.417/2013

3.166,30

3.166,30

900,00

90.0,00

900,00

3

Centru comunitar de servicii sociale -strada Stiintei nr.26 din municipiul Galați, H.C.L.nr.477/2013

11.684,00

11.684,00

860,00

50,00

860,00

810,00

C

DOTĂRI Si PLĂTI PROIECTE

794,00

794,00

794,00

794,00

794,00

CAP.70.02.03

4.785,00

19,30

4.765,70

0,00

147,00

0,00

147,00

147,00

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

4.770,00

19,30

4.750,70

0,00

132,00

0,00

132,00

132,00

0,00

1

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe , bl.A7.A21,Micro 16, H.C.L.nr.406/2009 (FEN)

2.320,40

8,60

2.311,80

68,00

68,00

68,00

2

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe bl.L,Micro 16, H.C.L.nr.406/2ț)09 (FEN)              I

2.449,60

10,70

2.438,90

64,00

64,00

64,00

I

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

CAP.84.-Strazi

32.234,50

10.800,00

21.434,50

0,00

7.170,00

0,00

7.170.00

7.170,00

OJJQ

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

13.020,00

10.800,00

2.220,00

0,00

2.220,00

0,00

2.220,00

2.220,00

0,00

1

Modernizare str. Unirii

H.C.L.nr.118/2001,H.C.L.nr.443/2009(FEN)

6.720,00

5.800,00

920,00

920,00

920,00

920,00

2

Parcare Drum de Centura (FEN)

H.C.L.nr.494/2009

6.300,00

5.000,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

B

OBIECTIVE NOI

19.214,50

0,00

19.214,50

0,00

4.950,00

0,00

4.950,00

4.950,00

0,00

1

Sisteme inteligente pentru managementul traficului in vederea creșterea fluentei si siguranței circulației si a prevenirii criminalității, H.C.L.nr.48/2012,H.C.L.nr.56/2013

19.214,50

19.214,50

4.950,00

4.950,0

4.950,0

Președinte de ședința

Anexa IV la HCL 447/27.11.2014

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2014 VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

buget inițial

Buget rectificat

Influente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALA ACTUALIZATĂ la 31.12.2013

LA 31.12.2013

2014

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

0

1

2

; 3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

20.025,70

1.113,00

18.912,70

0,00

8.042,00

1.024,00

9.056,00

9.066,00

10,00

CAP.61.10-POLIT1A LOCALA

2.653,30

0,00

2.653,30

0,00

1.870,00

0,00

1.860,00

1.870,00

10,00

B

OBIECTIVE NOI

793,30

0,00

793,30

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

10,00

1

Teren sintetic de pregătire fizica

multifuncțional,str.Traian nr.254,H.C.L.nr.382/2014

329,30

329,30

5,00

0,00

5,00

5,00

2

Garaj auto (parcare acoperita),str.Traian nr.254/2014. H.C.L.nr.383/2014

464,00

464,00

5,00

0,00

5,00

5,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.860,00

1.860,00

1.860,00

1.860,00

1.860,00

!

CAP.65.10-INVATAMANT

111,00

0,00

111,00

0,00

0,00

111,00

111,00

111,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE I

111,00

111,00

111,00

111,00

111,00

CAP.66.10-SANATATE

13.762,40

1.110,00

12.652,40

0,00

3.650,00

50,00

3.700,00

3.700,00

0,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

11.562,40

1.110,00

10.452,40

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

1

Reorganizare si modernizare secții Spitalul de urgenta pentru copii Sf.loan str.Gh.Asachi nr.2,H.C.L..nr.112/2009

10.602,40

1.050,00

9.552,40

950,00

950,00

950,00

2

Redimensionare si înlocuire posturi de transformare si separare consumatori vitali-Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf.loan"Galati H.C.L.nr.480/2013

960,00

60,00

900,00

550,00

550,00

550,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.200,00

2.200,00

2.150,00

50,00

2.200,00

2.200,00

CAP.67.10.03-CULTURA,RECREERE, RELIGIE

2.553,00

3,00

2.550,00

0,00

2.331,00

108,00

2.439,00

2.439,00

0,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

510,00

3,00

507,00

0,00

396,00

0,00

396,00

396,00

0,00

1

Centrala termica aferenta Teatrului Muzical Nae

Leonard H.C.L.nr.278/2013

510,00

3,00

507,00

396,00

396,00

396,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.043,00

2.043,00

1.935,00

108,00

2.043,00

2.043,00

CAP.68.10-Asistenta sociala

191,00

0,00

191,00

0,00

191,00

0,00

191,00

191,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

191,00

191,00

191,00

191,00

191,00

-

CAP.74.10-SALUBRITATE

650,00

0,00

650,00

0,00

0,00

650,00

650,00

650,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

650,00

650,00

650,0

650,0

650,0

CAP.87.10

105,00

0,00

105,00

OjOO

0,00

105,00

105,00

105,00

0,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

105,00

105,00

105,0

105,0

105,0

_

l2\

Președinție

Victo/               V.. \

Anexa Via HCL 447/27.11.2014

LISTA

poziției „Dotări si plăti proiecte pe anul 2014”

mii lei

Nr. Cri.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Can titate

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

0

1

2

3

5

5

TOTAL-CAP.C

43.412.00

43.771,00

359.00

CAP.51

2.062.00

2.241.00

179,00

MUNICIPIUL GALAȚI

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.065,00

1.244,00

179,00

1

Infrastructura de stocare

buc.

0,00

0,00

2

Infrastructura de rețea

buc.

2

77,00

77,00

3

Servere

buc.

2

57,00

57,00

4

Calculatoare

buc.

50

389,00

389,00

5

Imprimante si multifuncționale

buc.

5

79,00

79,00

6

Surse de alimentare electrica -UPS

buc.

34

0,00

0,00

7

Sistem de procesare corespondenta

buc.

1

0,00

0,00

8

Sistem de control acces

buc.

1

91,00

91,00

9

Sistem electronic de dirijare si ordonare

buc.

1

45,00

45,00

10

Achiziție seifuri/dulapuri casierie cu deschidere temporizata

buc.

18

85,00

85,00

11

Componenta sistem supraveghere video existent -strada Domneasca bloc L

buc.

1

4,00

4,00

12

Autoturisme

buc.

3

238,00

238,00

13

Sistem iluminat imobil sediu Primăria

buc.

1

0,00

164,00

164,00

municipiului Galați (str. Prelungi rea

Brăilei nr.7A)

14

Multifuncționala

buc.

1

0,00

15,00

15,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

460,00

460,00

0,00

1

Studiu strategie de dezvoltare locala a municipiului Galati-reactualizare studiu de fezabilitate

50,00

50,00

2

Servicii de consultanta pentru proiectarea, documentarea si implementarea sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001/2008 in administrație din 2013

81,00

81,00

3

Studiul de fezabilitate privind necesitatea implementării sistemului informatic integrat al administrației publice din municipiul Galați

165,00

165,00

4

Modernizare imobil str.Domneasca nr.54(S.F.)

80,00

80,00

5

Servicii de certificare a conformității Sistemului de Management al Calitatii, in conformitate cu standardul ISO EN SR 9001:2008

84,00

84,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

537,00

537,00

0,00

1

Licențe software

buc.

360

393,00

393,00

2

Aplicații informatice

buc.

5

144,00

144,00

CAP.54-EVIDENTA POPULAȚIEI

132.00

132.00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

126,00

126,00

1

Sistem antiefractie si buton panica

buc.

1

4,00

4,00

2

Cititoare de amprenta

buc.

5

80,00

80,00

3

Imprimanta

buc.

1

15,00

15,00

4

Sistem electronic de dirijare si ordonare

buc.

1

27,00

27,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

6,00

6,00

1

Licențe software

buc.

3

■ 6,00

6,00

CAP.61.02.05

889.00

889,00

0,0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

886,00

886,00

0,0

1

Sirena electronica necesara pentru alarmarea publica a populației municipiului Galați

buc.

4

131,00

131,00

2

Modul interfețe linii telefonice necesar pentru creșterea capacitatii centralei de alarmare a populației din municipiul Galați

buc.

2

18,00

18,00

3

Centrala de înștiințare si alarmare necesara pentru înștiințarea populației si pentru comanda sistemului de alarmare publica din municipiul Galați

buc.

2

65,00

65,00

4

Grup electrogen necesar pentru alimentarea mijloacelor de intervenție,comunicații si iluminat pe timp de noapte in caz de situații de urqenta

buc.

6

18,00

18,00

5

Unelte rotopercutante necesare pentru intervenție in caz de situații de urgenta

buc.

10

50,00

50,00

6

Motofierastraie necesare pentru intervenție in caz de situații de urgenta

buc.

10

35,00

35,00

7

Motopompe necesare pentru intervenție in caz de situații de urgenta

buc.

12

46,00

46,00

8

Computer birou necesar pentru managementul situațiilor de urgenta, monitorizarea situațiilor si fenomenelor de protecție civila, întocmirea documentelor operative, tinerea evidentelor

buc.

1

4,00

4,00

9

Generator de curent trifazat necesar pentru alimentarea cu energie electrica in situații de urgenta (tabere de sinistrati, e.t.c.)

buc.

1

60,00

60,00

10

Complet amplificare 600W cu 4 drivere necesar pentru creșterea puterii sirenelor de alarmare publica

buc.

4

112,00

112,00

11

Autospeciala pentru intervenție si salvare de la înălțime

buc.

1

195,00

195,00

12

Autoturisme

buc.

2

152,00

152,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

0,00

0,00

0,00

Studiu analiza risc ia securitate fizica a bunurilor

0,00

0,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

3,00

3,00

1

Licența Windpws 7(8) si licența Office

buc.

1

3,00

3,00

CAP.65-INVATAMANT

5.044,00

5.044,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

3.464,00

3.464,00

0,00

1

Seminarul Teologic Liceal Ortodox

Sf.Apostol Andrei din 2013

41,00

41,00

1

Rastel inox cu 4 grilaje

buc.

1

3,00

3,00

2

Dulap inox cu 4 usi glisante

buc.

2

7,00

7,00

3

Mașina de spalat vase cu capota

buc

1

12,00

12,00

4

Masa de lucru cu rebord si 3 sertare verticale

buc.

1

4,00

4,00

5

Dulap vertical cu 2 usi glisante din inox

buc.

1

5,00

5,00

6

Mașina de curatat cartofi si ceapa capacitate 20 kg

buc.

1

4,00

4,00

7

Frigider inox cu 1 usa

buc.

1

6,00

6,00

2

MUNICIPIUL GALAȚI

15,00

15,00

0,00

1

Rampa pentru persoane cu dizabilitati, Grădiniță cu program normal nr.34

buc.

1

0,00

0,00

2

Rampa pentru persoane cu

dizabilitati.Grădiniță „Ciprian Porumbescu"

buc.

1

15,00

15,00

3

Colegiul National V.AIecsandri

85,00

85,00

1

Sistem pentru monitorizarea si evidenta accesului elevilor in Colegiul National V.AIecsandri

buc.

1

85,00

85,00

4

MUNICIPIUL GALAȚI

8,00

8,00

Scara metalica exterioara Grădiniță cu Program Normal nr.44

buc.

1

8,00

8,00

5

Colegiul National Costache Negri

256,00

256,00

0,00

Pardoseala sintetica modulara

buc.

1

161,00

161,00

Sisteme baschet (panouri)

buc.

6

75,00

75,00

Pardoseala gazon sintetic

buc.

0,00

0,00

Porti minifotbal aluminiu

buc.

0,00

o,oo’

Mașina de spalat

buc.

1

20,00

20,00

6

Colegiul National Vasile Alecsandri

215,00

215,00

0,00

Pardoseala sintetica modulara

buc.

1

0,00

0,00

Sisteme baschet (panouri)

buc.

4

38,00

38,00

Pardoseala gazon sintetic

buc.

1

163,00

163,00

Porii minifotbal aluminiu

buc.

2

14,00

14,00

7

Colegiul National Mihail Kogalniceanu

359,00

359,00

Pardoseala sintetica modulara

buc.

1

107,00

107,00

Sisteme baschet (panouri)

buc.

4

75,00

75,00

Pardoseala gazon sintetic

buc.

1

163,00

163,00

Porii minifotbal aluminiu

buc.

2

14,00

. 14,00

8

Liceul cu Program Sportiv

354,00

354,00

Pardoseala sintetica modulara

buc.

1

136,00

136,00

Sisteme baschet (panouri)

buc.

2

38,00

38,00

Pardoseala gazon sintetic

buc.

1

166,00

166,00

Porii minifotbal aluminiu

buc.

2

14,00

14,00

9

Școala Gimnaziala lulia Hasdeu

137,00

137,00

Pardoseala sintetica modulara

buc.

1

99,00

99,00

Sisteme baschet (panouri)

buc.

2

38,00

38,00

10

Școala Gimnaziala nr.26

104,00

104,00

Pardoseala sintetica modulara

buc.

1

66,00

66,00

Sisteme baschet (panouri)

buc.

2

38,00

38,00

11

Colegiul Economic Virgil Madgearu

163,00

163,00

Sisteme baschet (panouri)

buc.

2

38,00

38,00

Pardoseala gazon sintetic

buc.

1

111,00

111,00

Porii minifotbal aluminiu

buc.

2

14,00

14,00

12

Școala Gimnaziala nr.33

14,00

14,00

0,00

Pardoseala gazon sintetic

buc.

0,00

0,00

Porii minifotbal aluminiu

buc.

2

14,00

14,00

13

Școala Gimnaziala nr.18

286,00

286,00

0,00

Pardoseala gazon sintetic

buc.

1

158,00

158,00

Porii minifotbal aluminiu

buc.

2

14,00

14,00

Pardoseala sintetica modulara

buc.

1

76,00

76,00

Sisteme baschet (panouri)

buc.

2

38.00

38,00

14

Școala Gimnaziala Sf.Grigore Teologul

144,00

144,00

Pardoseala qazon sintetic

buc.

1

130,00

130,00

Porii minifotbal aluminiu

buc.

2

14,00

14,00

'15

Liceul Tehnologic Transporturi Cai Ferate

174,00

174,00

Pardoseala gazon sintetic

buc.

1

160,00

160,00

Porii minifotbal aluminiu

buc.

2

14,00

14,00

16

Seminarul Teologic Sf.Apostol Andrei

174,00

174,00

Pardoseala gazon sintetic

buc.

1

160,00

160,00

Porii minifotbal aluminiu

buc.

2

14,00

14,00

17

MUNICIPIUL GALAȚI

0,00

0,00

0,00

Instalații electrice pentru ridicarea persoanelor cu dizabilitati la un etaj superior,Colegiul National „Costache Negri"

o,oo

0,00

18

Școala Gimnaziala nr. 28

213,00

213,00

0,00

Calculatoare

buc.

24

60,00

60,00

Pardoseala sintetica modulara

buc.

1

115,00

115,00

Sisteme baschet (panouri)

buc.

2

38,00

38,00

19

Grădiniță cu Program Prelungit nr.9

20,00

20,00

0,00

Hota

buc.

1

20,00

20,00

20

Școala Gimnaziala nr.7

5,00

5,00

0,00

Sistem de supraveghere video

buc.

1

5,00

5,00

21

Școala Gimnaziala nr. 29

205,00

205,00

0,00

Pardoseala sintetica modulara

buc.

1

153,00

153,00

Sisteme baschet (panouri)

buc.

2

38,00

38,00

Porii minifotbal aluminiu

buc.

2

14,00

14,00

~2?

StroalErGlmnaziala-nriT"

------128,00

---I2W

—w

Pardoseala gazon sintetic

buc.

1

114,00

114,00

Porii minifotbal aluminiu

buc.

2

14,00

14,00

23

Școala Gimnaziala nr.15

84,00

84,00

0,00

Pardoseala gazon sintetic

buc.

1

70,00

70,00

Portr minifotbal aluminiu

buc.

2

14,00

14,00

24

Grădiniță Elena Doamna

53,00

53,00

0,00

Grădiniță cu Program Normal Mugurel

53,00

53,00

0,00

Ansamblu aparate de joaca

buc.

1

53,00

53,00

25

Grădiniță cu Program Prelungit Elena Doamna

53,00

53,00

0,00

Ansamblu aparate de joaca

buc.

1

53,00

53,00

26

Școala Gimnaziala nr.5

53,00

53,00

0,00

Ansamblul aparate de joaca

buc.

1

53,00

53,00

27

Liceul Teoretic „Dunarea"

30,00

30,00

0,00

Calculatoare

buc.

5

15,00

15,00

Multifuncționala

buc.

1

15,00

15,00

28

Grădiniță cu Program Prelungit „Prichindel"

5,00

5,00

0,00

Sistem de supraveghere video

buc.

1

5,00

5,00

29

Grădiniță cu program Normal „loan Nenitescu"

6,00

6,00

0,00

Calculatoare

buc.

2

6,00

6,00

30

Școala Gimnaziala nr.18

20,00

20,00

0,00

Sisteme de supraveghere video

buc.

2

20,00

20,00

31

Școala Gimnaziala „lulia Hasdeu"

5,00

5,00

0,00

Sistem de supraveghere video teren sport

buc.

2

5,00

5,00

32

Colegiul National V.AIecsandri

30,00

30,00

0,00

Calculatoare

buc.

12

30,00

30,00

33

Școala Gimnaziala nr.25

25,00

25,00

0,00

Sistem monitorizare antiefractie

buc.

1

5,00

5,00

Statie amplificare

buc.

1

5,00

5,00

Sistem video-

buc.

T-

9,oo

• •      9,00

Multifuncționala

buc.

1

6,00

6,00

III

CONSOLIDĂRI

780,00

780,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

780,00

780,00

0,00

1

Consolidare Grădiniță cu program prelungit nr.45

500,00

500,00

2

Consolidare Sala de Festivități Colegiul National „Costache Negri"

280,00

280,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

308,00

308,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

308,00

308,00

0,00

1

Separare alimentare cu energie electrica Colegiul Tehnic de Alimentație si Turism D.Motoc de Liceul Teoretic „Mircea Eliade"

10,00

10,00

- 2

R K. instalație electrica Grădiniță cu program prelungit nr.52,,Camil Ressu"

10,00

10,00

3

Centrala termica Grădiniță nr.26(studiu de fezabilitate)

12,00

12,00

4

Reabilitare si modernizare Colegiul National V.AIecsandri-Studiul de fezabilitate

0,00

0,00

5

Liceul Teoretic Mircea Eliade-bazin de inot

62,00

62,00

6

Reabilitarea si modernizarea Liceului cu Program Sportiv

50,00

50,00

7

Centrala termica Școala Gimnaziala

Ștefan cel Mare (nr. 13)

24,00

24,00

8

Grădiniță cu program prelungit „Arlechino" (documentație pentru avizare Inspectoratul pentru Situații de Urgenta)

3,00

3,00

9

Expertiza tehnica cămine A, B, si F, ..Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu"

45,00

45,00

10

Modernizare si reabilitare Colegiul National Costache Negri(Studiul de fezabilitate actualizat)

37,00

37,00

11

Centrala termica Liceul Dunarea (Studiul de fezabilitate)

30,00

30,00

12

Demolări scoli -studii de fezabilitate

6,00

6,00

13

Expertiza tehnica Sala Sport Școala nr.3

16,00

16,00

14

Grădiniță cu program prelungit,, Cod ruta" (documentație pentru avizare Inspectoratul pentru Situații de Urgenta)

3,00

3,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

492,00

492,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

490,00

490,00

0,00

1

R.K.Colegiul National V.AIecsandri

454,00

454,00

2

R.K. instalații electrice la Liceul Teoretic „Sf.Maria"

36,00

36,00

3

R.K.Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu -cămin internat B

0,00

0,00

Grădiniță cu Program Normal „loan Nenitescu”

2,00

2,00

0,00

Licențe software

buc.

2

2,00

2,00

CAP.66-SANATATE

125.00

125.00

0,00

11

DOTĂRI INDEPENDENTE

45,00

45,00

0,00

Serviciul de Asistenta Medicala al municipiului Galați

1

Unituri dentare

buc.

2

40,00

40,00

2

Autoclav

buc.

1

5,00

5,00

III

CONSOLIDĂRI

60,00

60,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

60,00

60,00

0,00

1

Consolidare Pavilion 1 si 2 al Spitalului de Psihiatrie

30,00

30,00

-.-.2

Consolidare-Dispensar Pneumoftiziologie strada Regiment 11 Șiret

- -30ț00

30,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

20,00

20,00

0,00

1

Expertiza tehnica Dispensar Saturn nr.2

0,00

0,00

2

Studiu oportunitate relocare Spitalul obstetrica -ginecologie ,,Buna Vestire"

0,00

0,00

3

Reabilitare imobil strada Saturn nr.6A (Centrul de transfuzii)-Centrul terapeutic pentru persoane vârstnice si persoane cu dizabilitati

20,00

20,00

CAP;67;02:03-

500,00

“500X10

0,00

CULTURA.RECREERE. RELIGIE

III

CONSOLIDĂRI

500,00

500,00

1

Consolidare Monumentul Eroilor Revoluției, strada Domneasca

500,00

500,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

0,00

0,00

0,00

1

Castrul roman-studiui de fezabilitate

0,00

0,00

CAP.67.02.05-

5.274,00

5.454,00

180,00

CULTURA. RE CREERE.RELIGIE

I

Achiziționare 5 ha teren pentru groapa pamant galben a municipiului Galați si amenajarea acesteia

0,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

4.448,00

4.618,00

170,00

MUNICIPIUL GALAȚI

4.243,00

4.413,00

170,00

1

Platforma ridicare P.R.B. din 2013

buc.

1

370,00

370,00

---2

Autocisterna profesionala dirr20T3~...........

buc.

r-r-

------389TI0

-W0

3

Mini'încărcător multifuncțional din 2013

buc.

1

270,00

270,00

4

Utilaj industrial de scos cioate din 2013

buc.

1

185,00

185,00

5

Motofierastrau putere medie din 2013

buc.

4

17,00

17,00

6

Monument / compoziție artistica Parc Viva

buc.

1

0,00

0,00

7

Tractor

buc.

2

400,00

400,00

8

Remorca tractor

buc.

2

100,00

100,00

9

Mașina tocat crengi

buc.

1

120,00

120,00

10

Motocultor cu dotări anexa

buc.

1

35,00

35,00

11

Minicamioneta cu bena basculabila si dotări anexa

buc.

1

170,00

170,00

12

Utilaj de tuns iarba cu o osie si colector deseu vegetal

buc.

1

40,00

40,00

13

Dotări anexa pentru tractor (încărcător frontal cu accesorii)

buc.

1

50,00

50,00

14

Instalație de ceata artificiala sau instalație de aerosoli

buc.

1

40,00

40,00

15

Gater

buc.

1

30,00

30,00

16

Tractoras cu utilaj pentru tuns vegetație

buc.

1

80,00

80,00

17

Motocositori

buc.

15

75,00

75,00

18

Covor P.V.C.

buc.

1

160,00

160,00

19

Bazin cu jeturi de apa sub presiune

buc.

1

20,00

20,00

20

Minibuldoexcavatorcu dotări anexa

buc.

1

300,00

300,00

21

Mantinela Patinoar artificial

buc.

1

700,00

700,00

22

Sistem de iluminat Patinoar

buc.

1

385,00

385,00

23

Sistem sonorizare Patinoar

buc.

1

170,00

170,00

24

Turnicheti Patinoar

buc.

2

137,00

137,00

25

Dotări vestiare Patinoar

0,00

150,00

150,00

26

Suprafața conversie Patinoar

buc.

1

0,00

20,00

20,00

Dotări Baia Comunala-bazin de inot

40,00

40,00

Cabina sauna (2013)

buc.

2

40,00

40,00

Dotări Gradina Publica

0,00

0,00

0,00

1

Panouri gard

0,00

0,00

Parc Rizer

165,00

165,00

0,00

Aparate de fitness

buc.

9

165,00

165,00

III

CONSOLIDĂRI

40,00

40,00

0,00

1

Consolidare Sala Sporturilor-utilitati

35,00

35,00

DEMOLĂRI

5,00

5,00

0,00

1

Arena de box

5,00

5,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

786,00

796,00

10,00

1

Studiu in vederea demarării proiectului de parteneriat public privat Modernizare plaja Dunarea

0,00

0,00

2

Studiu in vederea demarării proiectului parteneriat public privat Modernizare lac Vanatori

"5,00

5,00

3

Modernizare Parc Eminescu

32,00’

32,00

4

Modernizare Parc C.F.R.

100,00”

100,00

5

Registrul spatiilor verzi

112,00

112,00

6

Studiu zone vechi din patrimoniu

13,00

13,00

7

Amenajare parc strada Tecuci (zona Unicom)

0,00

0,00

8

Reabilitare Parc Cloșca

65,00

65,00

9

Amenajări peisagistice si sistematizări verticale cartier Micro 16

72,00

72,00

10

MAȘTER PLAN potențialul natural si peisager din teritoriul municipiului Galați

81,00

81,00

11

Expertizarea imobilului din b-dul G.Cosbuc-Patinoar Artificial-Sala Polivalenta

170,00

170,00

12

Modernizare plaja Dunarea

3,00

3,00

13

Sala Polivalenta Patinoar-studiul de fezabilitate

8,00

8,00

14

Modernizare Lac Vanatori

0,00

0,00

15

Amenajare loc de joaca Faleza

10,00

10,00

16

Amenajare parcuri si terenuri de sport in municipiul Galați

30,00

30,00

17

R.K.Port ambarcațiuni, studiul de fezabilitate

5,00

5,00

18

Modernizare trotuare si mobilier urban Faleza Superioara

45,00

45,00

19

Lucrări pentru aviz P.S.I.-Sala Sporturilor -

0,00

0,00

studiul de fezabilitate

20

Modernizare Lac Vanatori -studiul de rețea electrica

5,00

5,00

21

Amenajare parc , cartier Micro 18

30,00

30,00

22

Centrala termica Patinoar Artificial

0,00

10,00

10,00

CAP.68-Asîstenta sociala

201,00

201,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

95,00

95,00

0,00

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

0,00

0,00

0,00

1

Mașina de spalat legume

buc.

0,00

0,00

2

Robot curatat legume capacitate mare

buc.

0,00

0,00

C.F. CRESA

15,00

15,00

1

Aparate de joaca

buc.

3

15,00

15,00

Centrul multifuncțional de servicii sociale Galați,strada Domneasca nr.160

40,00

40,00

1

Filtru industrial de purificare apa

buc.

1

40,00

40,00

CENTRUL DE SPRIJIN SI LOCUINȚE

40,00

40,00

PENTRU TINERI

Sistem supraveghere

buc.

2

40,00

40,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

41,00

41,00

0,00

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

0,00

0,00

0,00

1

Centrala termica

0,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1,00

1,00

1

Centrul comunitar de servicii sociale din

1,00

1,00

strada Stiintei nr.26,municipiul Galați

C.F. CRESE

40,00

40,00

0,00

Centrala termica Crese-studiul de fezabilitate

40,00

40,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

65,00

65,00

0,00

Centrul multifuncțional de servicii sociale Galați,strada Domneasca nr.160

65,00

65,00

1

Program informatic contabilitate

buc.

1

65,00

65,00

CAP.70.02.03-Locuinte

1.536,00

1.536.00

0,00

III

Consolidări

1.171,00

1.171,00

0,00

Consolidări imobile -locuințe

1.171,00

1.171,00

‘ 0,00

1

Consolid.imobil str.Dr.Carnabel nr.21

205,00

205,00

2

Consolidare imobil str.Pacii nr.52

266,00

266,00

3

DEMOLĂRI IMOBILE

600,00

600,00

4

Demolare gard bloc C, strada Milcov

10,00

10,00

5

Lucrări protecție imobil str.Domneasca nr.24

90,00

90,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

365,00

365,00

0,00

1

Consolidări imobile (S.F.)

0,00

0,00

2

Demolări imobile

10,00

10,00

.3

Expertize imobile

160,00

160,00

4

Lucrări de închidere a balcoanelor

5.00

5.00

apartamentelor din cartierul Dimitrie

Cantemir, bl.S1-S4

5

Construire locuințe sociale cartier Dimitrie Cantemir

5,00

5,00

6

îmbunătățire confort termic cămin 1 ,str. Pictor Isser nr.2A

80,00

80,00

7

Reabilitări, clădiri de patrimoniu ale municipiului Galați

40,00

40,00

8

Șarpanta la Sindicatul Lucratorilor din

Transport, str.Regiment 11 Șiret nr.46 Bis-

(D.A.L.I.)

15,00

15,00

9

Autorizație de securitate la incendiu , sediu

Primăria municipiului Galați, bl.A4

10,00

10,00

10

Expertizare, D.AL.L,proiectare creșterea performantelor energetice la blocurile de locuințe

5,00

5,00

bl.X4

1,00

1,00

UI.T3TO ............”    ""

.......

R----1,00

bl.Y7

1,00

1,00

bl.Y6

1,00

1,00

bl.Y5

1,00

1,00

11

Expertizarea tehnica a construcțiilor cu destinația de locuințe multietajate ,cu peste P+3 etaje (buget de stat), bloc C19, Tiglina I

35,00

35,00

CAP.70.02.05

14,00

14,00

0,00

III

CONSOLIDĂRI

6,00

6,00

0,00

Consolidare rezervor Filesti

6,00

6,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

8,00

8,00

Modernizare statie pompare Faleza Inferioara

8,00

8,00

CAP.70.02.06

325,00

325,00

0,00

11

DOTĂRI INDEPENDENTE

295,00

295,00

0,00

1

Firida electrica Faleza Superioara (parc Viva)

buc.

1

15,00

15,00

2

Echipamente de iluminat festiv

buc.

25

280,00

280,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

30,00

30,00

0,00

1

Net City-studiu de fezabilitate

0,00

0,00

2

Deviere rețea de înalta tensiune de 110kv

0,00

0,00

3

Eficientizare iluminat public (studiu)

30,00

30,00

CAP.70.02.50 Gospod.Comunala

3.134,00

3.134,00

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

340,00

340,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1

Motopompa-F.A. din 2013

buc.

2

40,00

40,00

2

Echipamente ceasuri publice

buc.

0,00

0,00

3

Cilindru vibrocompactor-F.A. din 2013

buc.

1

200,00

200,00

4

Panouri gard Cimitir Eternitatea

buc.

0,00

0,00

5

Panouri gard Cimitir Sf.Lazar

buc.

0,00

0,00

6

Panouri de informare

buc.

8

100,00

100,00

III

CONSOLIDĂRI .

100,00

100,00

0,00

Consolidări

Consolidare versant str.AI.Cuza nr. 62

100,00

100,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

2.694,00

2.694,00

0,00

STUDII-DE FEZABILITATE

1.61 ton

1.611,00

0,00

1

Documentații cadastrale

1.070,00

1.070,00

2

Consolidare versant str.Florilor nr.44

160,00

160,00

3

Documentații,studii,evaluări- expropriere strada Traian

135,00

135,00

4

Modernizare Faleza Dunării

165,00

165,00

5

Scoaterea din fond forestier a suprafeței de 8,5 Ha (teren pe care este amplasata statia de epurare ape uzate -Program ISPA)

26,00

26,00

6

Construire zid de sprijin consolidare tal uz strada Calea Smardan

5,00

5,00

7

Concursuri de soluție - Amenajări peisagistice

0,00

0,00

8

Piața de gros, str.Basarabiei din municipiul Galați, actualizare studiul de fezabilitate

50,00

50,00

Planuri Urbanistice:

1.083,00

1.083,00

0,00

1

Plan urbanistic general

190,00

190,00

2

P.U.Z.

893,00

893,00

3

P.A.T.Z. (plan amenajare teritoriu zonal)

0,00

0,00

CAP ,74.02.05-SALUBRITATE

13.245,00

13.245,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

13.152,00

13.152,00

0,00

1

Autogunoiera de 9 to-FA. din 2013

buc.

6

1.460,00

1.460,00

2

Excavator multifuncțional -T.H. din 2013

buc.

1

222,00

222,00

3

Automaturatoare 5 mc.-T.H. din 2013

buc.

4

3.100,00

3.100,00

4

Tractor 90CP-T.E. din 2013

buc.

3

580,00

580,00

A

3

202-00

202 00

6

încărcător frontal -T.H.

buc.

3

1.599,00

1.599,00

7

Maturi mecanice de trotuar-T.H.

buc.

4

750,00

750,00

8

Autogunoiera 15mc-T.H.

buc.

3

1.758,00

1.758,00

9

Autogunoiera 3,5 mc-T.H.

buc.

3

849,00

849,00

10

Mașina de spalat recipienti -FA.

buc.

1

544,00

544,00

11

Buldozer-F.A.

buc.

1

498,00

498,00

12

Puncte de gunoi

buc.

0,00

0,00

13

Puncte colectare selectiva

buc.

0,00

0,00

14

Containere igloo

buc.

30

151,00

151,00

15

Achiziție concasor

buc.

1

1.240,00

1.240,00

16

Motostivuitor cu prindere laterala

buc.

1

47,00

47,00

17

Autocontainer

buc.

3

152,00

152,00

III

CONSOLIDĂRI

0,00

0,00

0,00

DEMOLĂRI

0,00

0,00

0,00

1

Demolare statie de incinerare (deșeuri)

0,00

0,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

93,00

93,00

0,00

1

Alimentare cu apa si energie electrica statie sortare

25,00

25,00

2

Demolare statie de incinerare(deseuri)

10,00

10,00

3

Studiu statie biogaz

0,00

0,00

4

Amenajare groapa moloz

10,00

10,00

5

Expertiza tehnica si scenariu de securitate la incendiu pentru obținerea Autorizației de Securitate la Incendiu la Statia de Sortare si Compostare

5,00

5,00

6

Sistem de colectare a gazului de depozit pentru celula 1 .soluția de utilizare a biogazului rezultat de la depozitul închis si celula 1 (studiu de fezabilitate)

5,00

5,00

7

Studiul pentru stabilirea soluției de utilizare a biogazului rezultat de la depozitul închis

25,00

25,00

8

Amenajare depozit deșeuri inerte

5,00

5,00

9

Amenajare baza de ecarisaj in zona Smardan

8,00

8,00

CAP .74.02.06-CANALIZARI

31,00

31.00

0,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

31,00

31,00

0,00

1

R.K. Rețea canalizare bl. 11,12, Complex

Stude ntesc.str. Dom neasca

30,00

30,00

2

Expertiza drenuri Faleza Dunării

0,00

0,00

3

Introducere canalizare strada Romana tronson strada Brăilei -strada Armata Poporului

1,00

1,00

CAP.81

1.356,00

1.356,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.194,00

1.194,00

0,00

1

Contori energie termica

buc.

437

1.194,00

1.194,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

162,00

162,00

0,00

1

Strategia locala de alimentare cu energie termica a municipiului Galați

162,00

162,00

CAP.84 Străzi

9.544,00

9.544.00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.550,00

1.550,00

0,00

1

Cabine statii autobuz din 2013

buc.

143

730,00

730,00

2

Adăposturi (cabine) statii autobuz-eu-Gity-Light

buc.

8

20,00

20,00

3

Aparate de taxare automata pentru parcari din 2013

buc.

11

155,00

155,00

4

Parcometre cu sistem de autotaxare

buc.

10

150,0

150,0

5

Autovehicul pentru ridicat autovehicule

buc.

1

300,0

300,0

6

Remorca transport persoane

buc.

1

60,0

60,0

7

Dotări anexa pentru minicamioneta (lama zapada, perie zapada e.tc.)

buc.

1

10,6

10,0

8

Utilaj marcaj

buc.

1

20,0

20,0

9

Indicatoare

buc.

,0

0,00

10

Freza asfalt

buc.

1

105,0

105,0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

1.694,00

1.694,00

,0

1

Modernizare alimentare rețea contact troleibuze si tramvaie

10,00

10,00

2

Subtraversare Dunăre

180,00

180,00

--3r

Moaerntzaie'strada Tecuci (actualizare) .............

4

Modernizare strada Mihai Bravu (actualizare)

0,00

0,00

5

Reabilitare taluz strada George Enescu-studiu de fezabilitate

0,00

0,00

6

Expertiza tehnica si studiu hidrogeotehnic b-dul Marii Uniri-zona Elice, bl.P-uri

350,00

350,00

7

Extindere si modernizare Drum de Centura

160,00

160,00

8

Resistematizare rigola Cimitir Ștefan Cel Mare

5,00

5,00

9

Modernizare str.Siderurg iști lor,

1 Decembrie,Traian Vuia, H.Coanda, bd.G.Cosbuc

100,00

100,00

10

Drum Micro 21 (incinta unitate militară)

25,00

25,00

11

Masterplan mobilitate

10,00

10,00

12

Pasarele pietonale in municipiul Galați din 2013

168,00

168,00

13

Modernizare strada Cerealelor, strada Dr.Carnabel intre strada Basarabiei si str.V-Alecsandri

40,00

40,00

14

Modernizare strada Regiment 11 Șiret

56,00

56,00

15

Modernizare strada Dobrogei, strada Prundului intre strada Lozeveni si strada Domneasca , Bravilor si alee, Venus, Lozoveni intre b-dul G.Cosbuc si Lozoveni

0,00

0,00

16

Modernizare strada Elena Doamna intre strada Dragos Vodă si strada Stiintei, strada Libertății intre strada Dorobanți si strada Movilei, strada Dorobanți, strada Vasile Panu

0,00

0,00

17

Modernizare strada Dr.Rautu

0,00

0,00

18

Amenajare urbanistica si reabilitare infrastructura strada Brăilei

70,00

70,00

19

Reabilitare infrastructura transport inclusiv Viaducte axa Est-Vest, intrări in Galați

20,00

20,00

20

Construire drum de legătură Drum Uzina de Apa b-dul Marii Uniri

5,00

5,00

21

Amenajare parcari aleea carosabila bl.A1 -A5,Tiglina I

5,00

5,00

22

Modernizare str.Tecuci intre Drumul Viilor-str. 1 Decembrie , studiu de fezabilitate

25,00

25,00

23

Reabilitare strada Domneasca (actual izare)-studiul de fezabilitate

20,00

20,00

24

Modernizare/reabilitare infrastructura si peisagistica b-dul G.Cosbuc

20,00

20,00

25

Expertiza tehnica strada Romana,tronson cuprins intre strada Secerei si strada Cometei

10,00

10,00

26

Ansamblu transport intermodal

135,00

135,00

_27

Expertiza tehnica rețea electrica de transport troleibuz

____50,00.

50,00

28

Sistem de acces aleea strada Domneasca , bl.P-uri

0,00

0,00

29

R.K. strada Dornei

25,00

25,00

30

Strategia transport public (studiu)

60,00

60,00

31

Studiu trafic strada Unirii

20,00

20,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor-——

6.300,00

6.300,00

0,00

1

R.K,, trotuare strada Brăilei        N     -

170,00

170,00

2

R.K.,str..Basarabiei intre b-dGktSpo§6ua7* str.Traian

1.830,00

1.830,00

3

Majorare Capital S.C.TRANȘURB/^/^QȘ^tț^^

\ V"

4.300,00

4.300,00

■—--- 7 l wa

/