Hotărârea nr. 445/2014

Modificarea HCL nr. 493/2013 privind aprobarea preluarii efective a blocurilor A, B si F situate in Galati, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 si mandatarea primarului municipiului Galati cu semnarea protocolului de predare-primire a acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HO TÂRÂREA nr. 445

din 27.11.2014

privind: modificarea H.C.L. nr. 493/2013 privind aprobarea preluării efective a blocurilor A, B și F situate in Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr.25 și mandatarea Primarului municipiului Galați cu semnarea protocolului de predare-primire a acestora

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 512/27.11.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 124096/26.11.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;                             -

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 124098/26.11.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;                                 ----—

Având în vedere dispozițiile art.36, alin. (1), alin. (2),         din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Art. 1 din H.C.L. nr. 493/2013 privind aprobarea preluării efective a blocurilor A, B și F situate în Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 și mandatarea Primarului municipiului Galați cu semnarea protocolului de predare-primire a acestora, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - Se aprobă preluarea efectivă a blocurilor A, B și F situate în Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr, 25 și înregistrarea acestora în evidențele contabile ale municipiului Galați”

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul m Icipiului Galați, (Radu O