Hotărârea nr. 444/2014

Aprobarea unor masuri organizatorice pentru prestarea muncii in folosul comunitatii

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂRÂR EA nr. 444

din 27.11.2014

privind: aprobarea unor măsuri organizatorice pentru prestarea muncii în folosul comunității

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 509/25,11.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 123950/25.11.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 123952/25.11.2014, al Direcției Generale Buget Finanțe, al Direcției Generale Servicii Publice, al Direcției Generale de Dezvoltare, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile:

art. 6, alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;

art. 67 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al prestării unei munci în folosul comunității și închisorii contravenționale, cu modificările și completările ulterioare;

art. 64, art. 83-85, art. 91 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal aprobat prin, cu modificările și completările idterioare;

art. 318 alin. (3), coroborate cu cele ale art. 314, alin. (1), lit.”b” din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “d”, alin. (6), lit.”a”, pct. 16 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Activitatea în folosul comunității se prestează în domeniul serviciilor publice, pentru întreținerea locurilor de agrement, a parcurilor și a drumurilor, păstrarea curățeniei și igienizarea Municipiului Galați, desfâșurarea de activități în folosul căminelor pentru copii și bătrâni, al orfelinatelor, creșelor, grădinițelor, școlilor, spitalelor și al altor așezăminte social-culturale, etc.

Art. 2 - Sunt obligate la prestarea unei activități/munci/lucrări în folosul comunității, în condițiile legii:

 • a) , persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) . Persoanele pentru care s-a emis mandat de executare a sancțiunii contravenționale cu obligarea prestării unei activități/munci/lucrări în folosul comunității;

 • c) . Persoanele față de care există sentințe penale definitive, prin care s-a dispus:

 • - executarea pedepsei amenzii penale prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității;

 • - amânarea aplicării pedepsei cu obligația ca persoana condamnată să presteze o muncă în folosul comunității pe o perioadă cuprinsă între 30 și 60 de zile;

 • - suspendarea executarea pedepsei sub supraveghere cu obligația ca persoana condamnată să presteze o muncă în folosul comunității pe o perioadă cuprinsă între 30 și 120 de zile.

 • d) . persoanele față de care s-a dispus, prin ordonanța procurorului, renunțarea la urmărirea penală cu obligația prestării unei activități/munci/lucrări, neremunerate în folosul comunității

 • e) Persoanele care au copii dati în plasament și față de care există sentințe civile definitive prin care au fost obligate să presteze acțiuni sau lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială.

Art. 3 - Se împuternicesc să adopte toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a obligațiilor legale privind munca în folosul comunității:

 • - Directorul general al Serviciului Public Ecosal Galați

 • - Directorul general al Cantinei de Ajutor Social Galați

 • - Conducătorii altor entități comunitare care au ca obiect de activitate domeniile enumerate la art. i.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul m Pipiului Galați, / Radu O