Hotărârea nr. 442/2014

Imputernicirea teatrului muzical "Nae Leonard" Galati pentru organizarea evenimentelor prilejuite de Sarbatorile de Iarna, inclusiv revelionul, in numele municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.442 din 27.11.2014

privind: împuternicirea Teatrului Muzical „Nae Leonard” Galați pentru organizarea evenimentelor prilejuite de Sărbătorile de Iarnă, inclusiv revelionul, în numele Municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 506/25.11.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data 27.11.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 123954/25.11.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 124034/25.11.2014, al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere vedere raportul de avizare al Comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se împuternicește Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galați să organizeze evenimentele prilejuite de Sărbătorile de Iarnă, inclusiv revelionul, în numele Municipiului Galați.

Art. 2 - Suma necesară desfășurării evenimentelor se alocă din bugetul ordonatorului terțiar, Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galați.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul mujfihipiului Galați, IRadu Odtgvian Kovacs