Hotărârea nr. 441/2014

Aprobarea acordului de parteneriat intre municipiul Galati si GALATI SHOPPING CITY S.R.L., in vederea realizarii manifestarilor prilejuite de organizarea "Serbarilor Galatiului", in perioada 28 noiembrie - 01 decembrie 2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 441

din 27.11.2014

privind: aprobarea acordului de parteneriat între MUNICIPIUL GALAȚI și GALAȚI SHOPPING CITY S.R.L., în vederea realizării manifestărilor prilejuite de organizarea “Serbărilor Galațiului”, în perioada 28 noiembrie-01 decembrie 2014

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 505/25.11.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data 27.11.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 123960/25.11.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 124032/25.11.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare, al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între MUNICIPIUL GALAȚI și GALAȚI SHOPPING CITY S.R.L., în vederea realizării manifestărilor prilejuite de organizarea “Serbărilor Galațiului”, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 — Se aprobă mandatarea Primarului municipiului Galați în vederea încheierii acordului de parteneriat menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor.acestei hotărâri.                                       ..............

Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.ANEXA la HCL nr. 441 /27.11.2014

ACORD DE PARTENERIAT

Nr.....................data.......................

Art. 1. Părțile:

MUNICIPIUL GALAȚI cu sediul în Galați, str. Domnească nr, 38, cod fiscal 3814810, reprezentat prin Stan Marius - Primarul Municipiului Galați

Și

GALAȚI SHOPPING CITYS.R.L. cu sediul în București, Strada Barbu Văcărescu, nr,301-311, etajul 3, biroul 23, Sectorul 2, București, C.U.L 30356000, reprezentată prin Alin Burlacu - Director centru comercial

Art. 2 Obiectul

Realizarea în parteneriat a manifestărilor prilejuite de organizarea 'Serbărilor Galațiului”, în perioada 28 noiembrie - 01 decembrie 2014, în Municipiul Galați.

Art. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. GALAȚI SHOPPING CITY S.R.L

  • •  Să promoveze imaginea Municipiul Galați și a Consiliului Local al Municipiului Galați în cadrulmanifestărilor prilejuite de organizarea 'Serbărilor Galațiului”, în perioada 28 noiembrie-01 decembrie 2014;

  • •  Să obțină toate autorizațiile necesare desfășurării în bune condiții a manifestări prilejuite de organizarea 'Serbărilor Galațiului”;

  • •  Să asigure locația desfășurării manifestărilor manifestărilor prilejuite de

organizarea "Serbărilor Galațiului”, în parcarea extrioară, conform schiței anexată; _______ _____

  • •  Să asigure contravaloarea utilităților, pentru zona de desfășurare a manifestărilor prilejuite de organizarea "Serbărilor Galațiului”

  • •  Să asigure contravaloarea prestațiilor artistice desfășurate în perioada conform anexei atașate prezentului acord;

  • •  Să asigure logistica necesară desfășurării activităților comerciale conform prevederilor legale;

  • •  Să asigure asistență medicală;

  • •  Să obțină de la UCMR - ADA autorizația neexclusivă de utilizare a muzicii în scop lucrativ pentru evenimentele menționate;

  • •  Să achite c/v drepturilor de autor, așa cum este prevăzut în Legea nr.8/1996 a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, cu modificările ulterioare și ale Metodologiei privind utilizarea operelor musicale prin comunicare publică Titlul I, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.857/19.1.02006 prin Decizia ORDA nr.365/2006;

3.2. MUNICIPIUL GALAȚI

• Să colaboreze cu structurile de poliție, jandarmerie și/sau pompieri, în vederea asigurării măsurilor ce se impun pentru buna desfășurarea a manifestărilor.

Art. 4. Durata parteneriatului:

Prezentul acord este valabil în perioada 28.11.2014-01.12.2014

Art. 5. Comunicări:

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului protocol, trebuie să fie transmisă în scris.                             ' ' ‘ v .

Orice document trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

Comunicărilor dintre părți se pot face prin telefon, telegramă sau fax, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 6. Litigii:

Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea protocolului. în cazul nesoluționării divergențelor, părțile se vor adresa instanțelor române competente.

Art. 7. Clauze de forță majoră:

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea, în mod necorespunzător (totală sau parțială), a oricărei obligații care îi revine pe baza prezentului protocol, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră așa cum este definită prin lege.

Prezentul acord a fost încheiat astăzi,................................ în 2 exemplare originale,

câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Municipiul Galați


Primar


GALAȚI SHOPPING CITYS.R.L.

Director centru comercial

Direcția Generală Buget Finanțe

Direcția Generală de Dezvoltare

Direcția Generală Servicii Publice

Control Financiar Preventiv

Avizat Serviciul Juridic și Legalitate întocmit,