Hotărârea nr. 440/2014

Aprobarea acordului de parteneriat intre municipiul Galati si Centrul Cultural "Dunarea de Jos" Galati, in vederea realizarii manifestarilor prilejuite de organizarea "Serbarilor Galatiului", in perioada 28 noiembrie - 01 decembrie 2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.440

din 27.11.2014

privind: aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Galați și Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați, în vederea realizării manifestărilor prilejuite de organizarea “Serbărilor Galațiului”, în perioada 28 noiembrie-01 decembrie 2014

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 504/25,11.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data 27.11.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 123958/25.11.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 123956/25.11.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare, al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere vedere raportul de avizare al Comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile ort. 36 alin. 1, alin. 2 lit. “e”, alin. 7, lit. “a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Galați și Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați, în vederea realizării manifestărilor prilejuite de organizarea “Serbărilor Galațiului”, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 — Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Galați, în vederea încheierii Acordului de parteneriat menționat la art. 1.

.......Art. ^--Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea


prezentei hotărâri


Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați, IRadu Octgvfan Kovacs

ANEXĂ la HCL nr. 440 /27.11.2014

ACORD DE PARTENERIAT

Nr..........................data........................

Art, 1. Părțile:

Municipiul Galați cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, reprezentat prin Stan Marius - Primarul Municipiului Galați

Și

Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați, str. Domnească, nr.61, cod fiscal -3127253, reprezentat prin Sergiu Dumitrescu - manager și Anișoara Stefănucă - șef Serviciu Cercetare.

Art, 2 Obiectul

Realizarea promovării și valorificării creației populare tradiționale, în parteneriat, a manifestărilor prilejuite de organizarea “Serbărilor Galațiului”, prin Proiectul „Târg de Sfântul Andrei” în perioada 28 noiembrie - 01 decembrie 2014, în Municipiul Galați.

Art, 5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3,1. Centrul Cultural „Dunărea de Jos”

 • •  Să promoveze imaginea Municipiul Galați și a Consiliului Local al Municipiului

cadrul manifestărilor prilejuite de organizarea “Serbărilor-Galațiului”, în perioada 28 noiembrie - 01 decembrie 2014;

 • •  Să asigure realizarea Proiectului „Târg de Sfântul Andrei”, Ediția a XlV-a, conform anexei care face parte din prezentul acord;

 • •  Să asigure logistica necesară desfășurării activităților Proiectului „Târg de Sfântul Andrei”, conform prevederilor legale;

 • •  Să amplaseze standurile și corturile expoziționale, în conformitate cu normele "legale în vigoare privind realizarea acestora, jarăaaduce prejudicii, stricăciuni

spațiului în care se face amplasarea acestora;

 • •  Să asigure paza și protecția bunurilor și a locației, pe toată perioada desfășurării proiectului;

 • •  Să obțină toate autorizațiile necesare desjășurării în bune condiții a acestor manifestări și evenimente pentru Proiectul „Târg de Sfântul Andrei”, Ediția a XlV-a;

 • •  Să asigure ocuparea locațiilor puse la dispoziție cu comercianți și/sau alte categorii de persoane pentru realizarea evenimentelor;

 • •  Să obțină de la UCMR - ADA autorizația neexclusivă de utilizare a muzicii în scop lucrativ pentru evenimentele menționate;

3.2. MUNICIPIUL GALAȚI

 • •  Să asigure salubrizarea locației de desfășurare a Proiectului „Târg de Sfântul Andrei”, Ediția a XlV-a, în perioada 28 noiembrie - 01 decembrie 2014;

 • •  Să asigure necesarul de energie electrică în zonele convenite pentru desfășurarea evenimentului și să asigure racordarea la sursa de curent electric, în condițiile tehnice impuse de normele legale în vigoare, a fiecărei căsuțe / stand;

 • •  Să asigure montarea, demontarea și orice acțiuni conexe pentru întreținerea scenei;

 • •  Să asigure cazarea și transportul intern al meșterilor populari și artiștilor participanți;

 • •  Să asigure suplimentarea de pubele pentru deșeurile menajere;

 • •  Să asigure amplasarea, întreținerea, igienizarea și vidanjarea toaletelor;

 • •  Să colaboreze cu structurile de poliție locală, poliție, jandarmerie, pompieri, transport local, învățământ și cu orice altă structură necesară, în vederea asigurării măsurilor ce se impun pentru buna desfășurarea a proiectului.

 • •  Să asigure asistență medicală;

Art. 4. Durata parteneriatului:

Prezentul acord este valabil în perioada 27.11.2014-02.12.2014

Art, 5. Comunicări:

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului protocol, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

Comunicărilor dintre părți se pot face prin telefon, telegramă sau fax, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art, 6. Litigii:

Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea protocolului. în cazul nesoluționării divergențelor, părțile se vor adresa instanțelor române competente.

Art, 7. Clauze de forță majoră:

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea, în mod necorespunzător (totală sau parțială), a oricărei obligații care îi revine pe baza prezentului protocol, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră așa cum este definită prin lege.

Prezentul acord a fost încheiat astăzi,..............................., în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Municipiul Galați        Centrul Cultural „Dunărea De Jos” Galați

Primar                            Manager

Direcția Generală Buget Finanțe

Direcția Generală de Dezvoltare

Direcția Generală Servicii Publice

Control Financiar Preventiv

Avizat Serviciul Juridic și Legalitate