Hotărârea nr. 439/2014

Modificarea si completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 517/2009 privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de transport public local prin curse regulate in municipiul Galati si a contractelor cadru de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate efectuat pe raza municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 439

din 27.11.2014

privind: modificarea și completarea Anexei nr. 3 la HCL 517/2009 privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de transport public local prin curse regulate în Municipiul Galați și a Contractelor cadru de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate efectuat pe raza Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 502/25.11.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 123710/25.11.2014, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 123712/25.11.2014, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 6, alin. (4) din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Capitolului II pct. i din Anexa nr. 3 la HCL 517 / 2009 privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de transport public local prin curse regulate în Municipiul Galați și a Contractelor cadru de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate efectuat pe raza Municipiului Galați cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

” OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Obiectul contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directă constă în dreptul exclusiv, precum și obligația de a presta serviciul de transport public local prin curse regulate cu tramvaie, troleibuze și autobuze pe traseele și cu capacitățile cuprinse în Anexa nr. 1 și conform Programului de transport care este aprobat prin HCL, dreptul și obligația de a administra, de a exploata, de a întreține infrastructura tehnico-edilitară, concesionată, aferentă serviciului, în aria administrativ-teritorială a municipiului Galați precum și dreptul și obligația de a propune Consiliului Local al Municipiului Galați condițiile în care se exercită dreptul de acces a furnizorilor de rețele publice de comunicații, existenți la data emiterii Hotărârii Consiliului Local nr. 439/27.11.2014, numai pentru stâlpii de susținere a firelor de contact prevăzuți în Anexa cu bunurile concesionate a prezentului contract/’

Art. II — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.


Contrasemnează.

Secretarul


"etarul municipiului Galați, /Radu Octaviari Kovacs