Hotărârea nr. 438/2014

Instituirea dreptului de superficie, uz si servitute de trecere in favoarea societatii FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD S.A. - SDEE Galati, pentru terenul proprietate publica a municipiului Galati, in suprafata de 40 mp, situat in Galati, Str. Gheorghe Asachi nr. 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.438

din 27.11.2014

privind: instituirea dreptului de superficie, uz și servitute de trecere în favoarea societății FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA. - SDEE GALAȚI, pentru terenul proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 40 mp, situat în Galați, strada Gheorghe Asachi, nr. 2

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 503/25.11.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 123422/24.11.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 123424/24.11.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare, Direcției Generale Buget Finanțe și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publica locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Văzând solicitarea nr. 13413/20.11.2014 a S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA. - SDEE GALAȚI, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 122322/21.11.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (3) și (4), art. 14, alin. (3) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea 215/23.04.2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea 215/23.04.2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă instituirea dreptului de superficie, uz și servitute de trecere subterană și supraterană cu titlu gratuit, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea Societății FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, pentru terenul proprietatea publică a municipiului Galați, situat pe strada Gheorghe Asachi, nr. 2, ce va fi ocupat de capacitatea energetică - post de transformare în anvelopă beton PTAB Spitalul de copii 20/0,4 FV 2x800 KVA - în suprafață de 40 mp, necesară alimentării cu energie electrică a Spitalului clinic de urgență pentru copii Sf. Ioan Galați - Secția de neonatologie și Secția de radiologie, conform planului de situație prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - H.C.L. nr. 70/05.04.2012 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfântul Ioan” Galați, a imobilului din Galați, strada Gheorghe Asachi nr. 2 se modifică în sensul diminuării terenului transmis în administrare cu suprafața de 40 mp.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează


Secretarul municipiului Galați, 'Radu Qcțavian Kovacs