Hotărârea nr. 437/2014

Acordul Consiliului Local pentru dezmembrarea terenului in suprafata de 69.794 mp, situat in Galati, T213, P1009/2/2, in 2 loturi

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 437 din 27.11.2014

privind: acordul Consiliului Local pentru dezmembrarea terenului în suprafață de 69.794 mp, situat în Galați, Tarlaua 213, Parcela 1009/2/2, în 2 loturi

Inițiator: Viceprimarul Municipiului Galați, Florin Popa

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 499/20.11.2014

Consiliul local al Municipiului Galați întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 122994/24.11.2014 a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa; ‘           ................ '

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 122996/24.11.2014 al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând Contractul de schimb autentificat sub nr. 1544/A1/23.06.1999;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață totală de 69.794 mp, situat în Galați, Tarlaua 213, Parcela 1009/2/2, în 2 loturi, după cum urmează:

  • •  Teren în suprafață de 25.952 mp situat în Tarlaua 213, Parcela 1009/2/2-Zona Liberă, având numărul cadastral 120449, care va constitui Lot 1, făcând parte din suprafața de 21,80 ha transmisă în folosință către Industrial Parc SRL Galați;

  • •  Teren în suprafață de 43.842 mp, situat în Tarlaua 213, Parcela 1009/2/2-Zona Liberă, având numărul cadastral 120450, care va constitui Lot 2, transmis în administrare către Zona Liberă.

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs

•Ș*NF.sadastwi uO$i4« ,

,"' j,'! ■' ■■■^,■*■■>'•        ■■ • ■■• •

WilțÎKiwijt W| ‘■uiiiiii I jj'; ^amiuuouujWRhwI® IHMWIImRip «


.,.„ __ ________ î Muit. Calat), ZonaLlber»,

>aaa,wiiwa^ar.,.• ,, BKwrtla ■rtwjl» (iBBttatodCfltaSsb*)

WnCttA,

,. !&Ww) | Sfato

PușMiwșir

Wr.&yL

ww»

WșW„

Citeerciatf* ’?■

v&iSISțfâSi- i

liflStW         J

ll/W*- I ■ Ce

: T«reOb«r

’ L<.1,.

......-

.......js

... | ..

tefe:X

-,<••••.-■                .ffiliV'•. '                              '

Totalt:-WCtjM'W


ăstetîi