Hotărârea nr. 436/2014

Numirea a doi membri supleanti, reprezentanti ai Consiliului Local Galati, in Comisia de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care pot primi subventii de la bugetul local potrivit prevederilor Legii nr. 34/1998

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.436

din 27.11.2014

privind: numirea a doi membri supleanți, reprezentanți ai Consiliului Local Galați, în Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care pot primi subvenții de la bugetul local potrivit prevederilor Legii nr. 34/1998

Inițiator: Consilierul Local, Nicolae Rainea;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 498/20.11.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data 27.11.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 121300/18.11.2014 a inițiatorului, consilierul local, Nicolae Rainea;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 124054/25.11.2014, al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (1) și alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, aprobate prin HG 1153/2001;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se numesc membri supleanți în Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care pot primi subvenții de la bugetul local, potrivit prevederilor Legii nr. 34/1998, următorii reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Galați:

  • 1. Văsoi Costel - consilier local;

  • 2. Marian Alexandru - consilier local.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, 'Radu Octavian Kovacs