Hotărârea nr. 434/2014

Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 344/25.09.2014 privind aprobarea premierii elevilor din invatamantul preuniversitar din municipiul Galati, care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele nationale si internationale, precum di a profesorilor indrumatori, pentru anul scolar 2013-2014, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.434

din 27.11.2014

pentru: modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 344/25.09.2014 privind aprobarea premierii elevilor din învățământul preuniversitar din municipiul Galați, care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, precum și a profesorilor îndrumători, pentru anul școlar 2013-2014, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 496/19.11.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 121454/19.11.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 121456/19.11.2014, al al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sporiși agrement;

Văzând solicitarea nr. 14373/27.10.2014 a Inspectoratului Școlar Județean Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 11528/27.10.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (7), art. 12, alin. (3) și alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “b” și lit. “d ”, alin. (4), lit.”a”, alin. (6), litfa”, pct. 1, alin. (6), lit. ”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 344//25.09.2014 privind aprobarea premierii elevilor din învățământul preuniversitar din municipiul Galați, care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, precum și a profesorilor îndrumători, pentru anul școlar 2013-2014, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr, 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 344/25.09.2014 privind aprobarea premierii elevilor din învățământul preuniversitar din municipiul Galați, care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, precum și a profesorilor îndrumători, pentru anul școlar 2013-2014, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va a^^^țtrqnsmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Președinte fie ș'e Victor Potire

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, tRadu OcMvîan Kovacs

Anexa la HCL nr. 434/27.11.2014

OLIMPIADA INTERNAȚIONALA

Nr. Crt.

Unitatea Școlară de

Proveniență

Nume      și

Prenume Elev

Clasa

Suma netă (lei)

Denumire Olimpiadă

Premiu Obținut

Profesor Coordonator

Suma netă (lei)

8

COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI"

GALAȚI

ANDREI COSMIN

VIII

3.300

OLIMPIADA

INTERNAȚIONALĂ DE ASTRONOMIE

PREMIULUI

POPA LUCIA CORINA

1650

TERCUJAN OVIDIU

1650

OLIMPIADA NAȚIONALĂ

Nr. Crt.

Unitatea Școlară de

Proveniență

Nume      și

Prenume Elev

Clasa

Suma netă (lei)

Denumire Olimpiadă

Premiu

Obținut

Profesor Coordonator

Suma netă (lei)

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 GALAȚI

BERLEA BIANCA

VIII

1000

OLIMPIADA NAȚIONALĂ

DE ASTRONOMIE

PREMIULUI

POPA LUCIA CORINA

0

95

COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALAȚI

ANDREI COSMIN

VIII

0

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ASTRONOMIE

MENȚIUNE

DOMNIȘORU DANIELA

600