Hotărârea nr. 432/2014

Modificarea si completarea HCL nr. 310/28.08.2014 privind initierea procedurii legale pentru trecerea unui teren din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor de Interne - Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 432

din 27.11.2014

pentru: modificarea și completarea HCL nr. 310/28.08.2014 privind inițierea procedurii legale pentru trecerea unui teren din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor de Interne - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 493/18.11.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 119358/13.11.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 119360/13.11.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și-Legalitate;

Având în vedere solicitările Ministerului Afacerilor de Interne transmise cu adresa nr. 340234/22.10.2014, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 109978/22.10.2014;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologice și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile ort. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Art. 1 din HCL nr. 310/28.08.2014 privind inițierea procedurii legale pentru trecerea unui teren din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor de Interne - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.1 - Se aprobă inițierea procedurii legale pentru trecerea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați, a unei părți din imobilul „sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Galați” - teren și mijloacele fixe de natura construcțiilor - pentru realizarea unui drum de legătură între B-dul Dunărea și Strada V. Vâlcovici precum și pentru optimizarea traficului spre și dinspre Brăila.

Partea de imobil, obiect al transferului dreptului de proprietate și administrare, este amplasată în Galați, B-dul Dunărea nr. 63, identificată prin număr cadastral 101183, coordonate 1-38, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și este compusă din: teren în suprafață de 10.358 mp și mijloace fixe de natura construcțiilor și instalațiilor - șopron CL, drumuri-alei-plațforme (parțial), împrejmuiri (parțial), rețele exterioare (parțial), stație de alimentare cu carburanți (stație de alimentare CL- 2 buc., rezervor metalic 20 mc, rezervor metalic 30 mc, cartea tehnică a stației de alimentare)”

Art. II - Art. 3 din HCL nr. 310/28.08.2014 privind inițierea procedurii legale pentru trecerea unui teren din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor de Interne - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3 - Cheltuielile ocazionate de lucrările conexe realizării străzilor, de modificare/înlocuire/edificare a unor mijloace fixe cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, vor fi finanțate din bugetul proiectului și se vor executa cu prioritate. ”

Art. III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, fRadu Ocțayian Kovacs

 • I.  Conform prevederilor studiilor de circulație concretizate in planul urbanistic general

al municipiului Galați (P.U.G.), b-dul Dunărea este artera care face parte din rețeaua rutiera majora a orașului aparținând ca funcționalitate si elemente geometrice străzilor de categoria a II-a :                                                               v

 • -  14,00 m carosabil (2 benzi de circulație pe sens - 2 x 2 x 3,50 m);

 • -  2 x 1,50 m spatii verzi;

 • ■  2 x 4 m trotuare.

In prezent traseul arterei in partea de Est este oprit la limita Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera si pentru dezvoltarea arterei spre zona estica conform reglementarilor P.U.G., este necesara realizarea prin incinta Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera a unui drum de legătură intre b-dul Dunărea si. st rad aVic tor Vâlcovici prin care se asigura accesul către cele 2 artere majore, b-dul Marii Uniri si respectiv b-dul Oțelarilor.

Având in vedere creșterea considerabila a traficului din ultimii ani, se impune si extinderea bulevardului Dunărea cu același profil transversal caracteristic, pe fasia de • teren din partea de S-V a Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera, traseul extins urmând sa optimizeze traficul de penetrație din direcția Brăila cat si traficul de tranzit din aceeași direcție către punctul de trecere al frontierei Galați - Giurgiulești.

Terenul din incinta si de pe latura de S-V a Serviciului Teritorial âl Politiei de Frontiera totalizează 10.358 m2si este prezentat in Anexa nr. 1.

 • II.  Proiectul de execuție va fi avizat de structurile de specialitate ale M.A.I., tema de proiectare si proiectul de execuție urmând sa cuprindă :

 • -  expertiza si soluție tehnica de protecție fonică și împotriva vibrațiilor pentru cele 2 clădiri din vecinătatea drumului, clădiri ce aparțin Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Galați si Centrului Regional de Cazare și Proceduri pentru

—         Solicitahții 'de Azil Galați (Inspectoratului General pentru imigrări);

 • ■  realizarea unor noi împrejmuiri pe latura de N-V si respectiv Ș-V, .inclusiv iluminat, atât către străzi cat si către interiorul Serviciului Teritorial al. Politiei de

ț        Frontiera;

 • -  realizarea unei construcții cu destinația de „Punct control acces”, coroborata cu sistematizarea completa a noii zone de intrare in sediul ServiciurTeritorial al Politiei de Frontiera (benzi de accelerare si decelerare, noi porți de acces pietonala si auto-culisantă și automatizată, bariera de controlate.);

 • -  repoziționarea conductei de alimentare cu gaze care momentan traversează aerian accesul si limitează traficul greu, precum și relocarea punctului de reglare și măsură astfel încât acesta să rămână în cadrul imobilului Poliției de Frontieră;

 • -  refacerea si completarea rețelei interioare de drumuri din cadrul S?T;P;F. Galați astfel incat sa se asigure accesul la utilitățile instituției (depozite, centrala termica, parcare interioara, etc.);

 • ■  având in vedere suprapunerea noului drum cu depozitul de carburanți subteran, acesta se va preda Primăriei Galați si va fi înlocuit de către Primăria Galați cu o stație mobila de carburanți conform fisei tehnice recomandata de S.T.P.F. Galați, cu executarea si a amenajărilor aferente punerii in funcțiune pe amplasamentul impus de Poliția de Frontieră (platformă de beton, racord electric, împământare, acces auto până la acesta, etc.);

 • -  repoziționarea si refacerea branșamentelor S.T.P.F. Galați la rețelele publice de alimentare cu apa si de canalizare, precum și a căminelor pentru contorizarea consumurilor, astfel încât acestea , să rămână în cadrul imobilului Poliției de Frontieră;

.f 4-;

 • -  având in vedere ca amplasamentul noului drum se suprapune cu rampa de spălare a autospecialelor din dotarea S.T.P.F. Galați,. Primăria municipiului Galați va amenaja o noua rampa de spălare cu racordările necesare (apă, canalizare si energie electrică) pe un amplasament indicat de Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galați;

 • -  odată cu predarea terenului in cauza se vor preda Primăriei municipiului Galați, integral sau parțial si mijloacele fixe de natura construcțiilor și instalațiilor existente pe amplasament, și anume:

1. șopron CL (pavilion cu număr de cadastru intern 49.113-22);

 • 2. împrejmuiri-parțial (latura de S-V, zona stației actuale de alimentare cu carburanți și zona actuală de acces în sediu);

 • 3. drumuri, alei, platforme»parțial;

 • 4. stație alimentare cu carburanți (stație alimentare'CL-2 buc., rezervor metalic 20 mc, rezervor metalic 30 mc, cartea tehnică a stației de alimentare);

 • 5. rețele exterioare (de iluminat)“parțial.

- estimând ca durata de execuție a proiectului nu va depăși 12 luni, calendarul predărilor-primirilor efective se va stabili de comun acord intre Primăria Galați si Serviciul Teritorial de Frontiera Galați astfel incat sa nu fie afectata buna funcționare a acestuia din urma.