Hotărârea nr. 43/2014

Aprobarea sumei ce trebuie achitata de S.C. APATERM S.A. Galati, pentru utilizarea in anul 2014 a bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 43

din 27.02.2014

privind: aprobarea sumei ce trebuie achitată de către SCApaterm SA Galați, pentru utilizarea în anul 2014 a bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 47/29.01.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.02.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 12738/04.02.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 12740/04.02.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 1345 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit.”c” și alin. 5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare;


Art. 1 - Se aprobă suma ce trebuie achitată de către SC Apaterm SA Galați, pentru utilizarea, în anul 2014, a bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Galați în valoare de 226.596 lei.

Art. 2 - Suma se face venit la bugetul local și se achită până la datele de 15 inclusiv ale lunilor martie, iunie, septembrie și noiembrie 2014.

Pentru neplata la termenul scadent se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit legislației în domeniu.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Secretarul municipiului Galați, vian Kovacs