Hotărârea nr. 429/2014

Stabilirea destinatiei de spatiu pentru activitati de interes public comunitar pentru imobilul situat in Galati, Str. Traian, nr. 246

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.429 din 27.11.2014

privind: stabilirea destinației de spațiu pentru activități de interes public comunitar pentru imobilul situat în Galați, strada Troian, nr. 246

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 488/14.11.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 119832/14.11.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 119834/14.11.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 158113/17.02.2014 a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 19114/24.02.2014;

Având în vedere adresa nr. 49579/01.08.2014 a Ministerului Educației Naționale, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 79700/05,08.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) si (2) Ut. ”c”, coroborat cu alin. (5), Ut. V art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă stabilirea destinației de spațiu pentru activități de interes public comunitar pentru imobilul situat în Galați, Strada Traian, nr. 246, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 166/22.11.2012 privind transmiterea imobilului situate în Galați, Str. Traian, nr. 246 din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local în domeniul public al statului și administrarea Ministrului Administrației și Internelor.

Art. 3 - Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 258/29.05.2014 privind transmiterea imobilului din Str. Traian, nr. 246, din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local în administrarea S.C. Gospodărire Urbană S.R.L., pe o durată de 20 de ani.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

IRadu Octcfijian Kovacs

Anexa la HCL nr. 429 / 27.11.2014