Hotărârea nr. 427/2014

Aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport HAGIVIO S.R.L., pentru angajatii proprii

■ti

ROMANȚA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 427

din 27.11.2014

privind: aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport HAGIVIO S.R.L., pentru angajații proprii

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 486/13.11,2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 119474/13.11.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 119476/13.11.2014, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății HAGIVIO S.R.L. nr. 189/29.10.2014, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 56321/31.10.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1), alin. (1^1), art. 34, art. 35, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007,

aprobate prin Ordinul Ministerul Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin, (1), alin, (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr, 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin, (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea, până la data de 15.05. 2015, a licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport HAGIVIO S.R.L., pentru angajății proprii, pe următoarea rută:

Garaj Filești S.C. Hagivio S.R.L. - str. Colectiviștilor - str. Drumul Viilor ~ str. Traian Vuia - str. 1 Decembrie 1918 - str. Brăilei - str. Smârdan - Poarta Sud Arcelor Mittal S.A.

Art. 2 ™ Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 " Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

1 Radu Ocțqpian Kovacs