Hotărârea nr. 425/2014

Schimbarea destinatiei unor imobile din spatii de invatamant in sedii ale unor sectii de politie si transmiterea acestora in administrarea Politiei Locale Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.425

din 27.11.2014

privind: schimbarea destinației unor imobile din spații de învățământ în sedii ale unor secții de poliție și transmiterea acestora în administrarea Poliției Locale Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 484/10.11.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 117458/10.11.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 117460/10.11.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresele nr. 72/21.01.2014 a Școlii Gimnaziale nr. 10, nr. 368/06.10.2014 a Grădiniței „Prichindel”, nr. 6395/24.11.2014 a Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu” și nr. 12163/23.09.2014 a Poliției Locale Galați, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 7282/22.01.2014, nr. 103146/07.10.2014, nr. 124030/25.11.2014, respectiv nr. 98130/24.09.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 112, alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) și art. 123, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă schimbarea destinației, din spații de învățământ în sedii ale unor secții ale Poliției Locale Galați, a următoarelor imobile:

  • •  Apartamentul 1 din blocul 10A, situat în Galați, Strada Energiei, nr. 5;

  • •  Apartamentul 39 din blocul B7, situat în Galați, Bulevardul Dunărea, nr. 44;

  • •  Corpul A al Colegiului Tehnic "Aurel Vlaicu” - parter, situat în Galați, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 25, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă transmiterea în administrarea Poliției Locale Galați a imobilelor identificate la art. 1.

Art. 3 - H.C.L. nr. 334/ 30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 4  ~ Contractele de administrare nr. 51790/22.01.2013, nr.

51790/22.01.2013/132/28.01.2013 și nr. 113756/21.11.2012 se diminuează în mod corespunzător.

Art. 5 - Prevederile art. 1 intră în vigoare după obținerea avizului conform al Ministerului Educației Naționale.

Art. 6 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Anexa la HCL nr. 425/27.11.2014