Hotărârea nr. 424/2014

Acordul Consiliului Local al municipiului Galati cu privire la aderarea comunei Baneasa la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul Regional Apa Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 424 din 27.11.2014

privind: acordul Consiliului Local al municipiului Galați cu privire la aderarea comunei Băneasa la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 483/10.11.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 117592/10.11.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 117594/10.11.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publica locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere adresa nr. 2158/07.11.2014 a comunei Băneasa, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 116826/07.11.2014;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al comunei Băneasa nr. 7 din 11.04.2014 privind asocierea Comunei Băneasa cu Consiliul Județului Galați și cu unitățile administrativ-teritoriale membre, în vederea aderării la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional de Apă Galați”;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 55/14.02.2008 privind aprobarea asocierii

Consiliului Local al municipiului Galați în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară “Serviciul Regional Apă Galați” și aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apă Galați”, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) și (2), lit. ”e,” alin. (7), lit. ”a” și ”e” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. ,f’ din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă aderarea comunei Băneasa la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional Apă Galați”.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, /Radu Oetavian Kovacs