Hotărârea nr. 422/2014

Vanzarea terenului cu suprafata de 1587,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat pe Str. Saturn, nr. 32

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr, 422

din 27.11,2014

privind: vânzarea terenului cu suprafața de 1587,00 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Saturn, nr. 32

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 479/06.11.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 118204/11.11.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 118206/11.11.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea societății RCS&RDS SA. nr. 4279/28.03.2013, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 18226/01.04.2013;

Văzând contractul de închiriere nr. 28066/13.11.2013;

Văzând raportul de evaluare privind terenul proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Saturn nr. 32;

Având în vedere dispozițiile Cap. 1.2, pct. 7 din Anexa la H.C.L. nr. 207/29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), Ut. „b” și art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă raportul de evaluare privind terenul, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe str. Saturn, nr. 32.

Art. 2 - Se aprobă vânzarea terenului cu suprafața de 1587,00 mp intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Saturn, nr. 32, către societatea RCS&RDSSA.

Art. 3 - Prețul de vânzare este de 137,00 euro/mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art. 5 — După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere nr. 28066/13.11.2013 se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretarul muntâpiului Galați,

Radu Ocrapian Kovacs