Hotărârea nr. 42/2014

Aprobarea infiintarii unei autogari, in Galati, Str. Tecuri nr. 175, de catre S.C. ATR & ETA EUROTRANS S.R.L

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 42 din 27.02.2014

privind: aprobarea înființării unei autogări în Galați, str. Tecuci nr. 175, de către S.C. ATR & ETA EUROTRANS S.R.L.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 49/29.01.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.02.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 8092/23.01.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 8170/23.01.2014, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 119, alin. (2), lit. “c” din Ordinul nr. 980 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin.i din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă înființarea unei autogări în Galați, str. Tecuci nr. 175, de către S.C. ATR&ETA EUROTRANS SRL.

Art. 2 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.