Hotărârea nr. 419/2014

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 38, Str. Drumul de Centura, nr. 144

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.419

din 27.11.2014

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 38, str. Drumul de Centură, nr. 144

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 476/04.11.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data 27.11,2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 112048/28.10.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 109942/22.10.2014, al Instituției Arhitect Șef;                                                                   _

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vederedispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin, (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, coroborate cu dispozițiile art. 63, alin. (1), lit. ”d”, alin. 5, lit. ”f”, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului înregistrat sub nr. 68078/07.07.2014 al documentației Plan Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 38, str. Drumul de Centura, nr.144 (T152/1, P72), în vederea realizării unei platforme betonate și pentru amplasarea de module spălătorie auto, pe terenul proprietate, individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 38, str. Drumul de Centura, nr.144 CL152/1, P72), în vederea realizării unei platforme betonate și pentru amplasarea de module spălătorie auto, având regimul de înălțime P+lEpartiai, pe terenul proprietate, beneficiar Radu Cristian- Viorel, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din    ’

prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Rla,^           de Detaliu, cu dispozițiile^Legii^nnsQ/igpi..privind ......

autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

asigura transmiterea și publicitateaedlnte de ședință, or Dobrea