Hotărârea nr. 417/2014

Vanzarea terenului cu suprafata de 34,75 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in Str. Brailei, nr. 163 S3

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.417 din 27.11.2014

privind: vânzarea terenului cu suprafața de 34,57 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în str. Brăilei, nr. 163 S3

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 370/08.09.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data 27.11.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 94174/11.09.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 94176/11.09.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând contractul de dare în folosință teren pe durată determinată nr. 356/09.03.2009;

Văzând raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, str. Brăilei, nr. 163 S3, proprietate privată a Municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile Cap. 1.2, pct. 7 din Anexa la H.C.L. nr. 207/29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „b” și art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, str. Brăilei, nr. 163 S3, proprietate privată a Municipiului Galați.

Art. 2 - Se aprobă vânzarea terenului cu suprafața de 34,57 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în str. Brăilei, nr. 163 S3, către Gheorghe Nicolae.

Art. 3 - Prețul de vânzare este de 138,00 euro/mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art. 5 - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, încetează contractul de dare în folosință pe durată determinată nr. 356Z0g.03.200g.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul mun ie^^^^dați va asigura transmiterea și publicitatea


prezentei hotărâri.


Contrasemnează, Secretarul murdâpiului Galați, Radu Ociapian Kovacs