Hotărârea nr. 416/2014

Acordul Consiliului local al municipiului Galati cu privire la aderarea comunei Barcea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECOSERV"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.416 din 27.11.2014

privind: acordul Consiliului Local al municipiului Galați cu privire la aderarea comunei

Barcea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOSERV”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 411/19.09.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95588/16.09.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 95590/16.09.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publica locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere adresa nr. 5865/29.07.2014 a comunei Barcea, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 86802/20.08.2014;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al comunei Barcea nr. 26 din 18.08.2011 privind asocierea comunei Barcea cu județul Galați și cu unitățile administrativ teritoriale din județ, în vederea constituirii la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOSERV”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Barcea nr. 5 din 29.01.2014;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 447/27.10.2011 privind aprobarea asocierii municipiului Galați în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” și aprobarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV”, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) și (2), Ut. ”e,” alin. (7), Ut. ”a” și ”e” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45, alin. (2), Ut. ”f’ din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  - Se aprobă aderarea comunei Barcea la Asociația de Dezvoltare

Intercomunitară „ECOSERV”.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.Contrasemnează,


Secretarul m icipiului Galați, iRadu OMvian Kovacs