Hotărârea nr. 411/2014

Aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport ACJ GLOBE TOUR S.R.L., pentru angajatii societatii ALTSTIL CONSTRUCT S.R.L.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 411

din 27.11.2014

privind: aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport ACJ GLOBE TOUR S.R.L., pentru angajații societății ALTSTIL CONSTRUCTS.R.L.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 474/28.10.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2014;

Având în vedere expunerea de-motive nr. 408994/21.10.2014,. a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 108996/21.10.2014, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății ACJ GLOBE TOUR S.R.L. nr. 537/13.10.2014, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 52619/14-10.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), Ut. „p” din Legea 92/2007privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1), alin. (1^1), art. 34, art. 35, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministerul Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea, până la data de 15.05. 2015, a licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport ACJ GLOBE TOUR S.R.L., pentru angajații societății ALTSTIL CONSTRUCT S.R.L., pe următoarea rută:

Micro 19 (Grădinița Prichindel) - str. Brăilei - Poarta Sud Arcelor Mittal SA.. -Altstil Construct S.R.L.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.                              ~   .

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octaman Kovacs