Hotărârea nr. 41/2014

Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul "Construire camine guri de scurgere cu sifon si depozit - 11 locatii"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 41 din 27.02.2014

privind: aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul ''Construire cămine guri de scurgere cu sifon și depozit -11 locații”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 52/29.01.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.02.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 7082/21.01.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 7084/21.01.2014, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea, teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere Devizul General privind cheltuielile necesare realizării investiției la obiectivul "Construire cămine guri de scurgere cu sifon și depozit - 11 locații”;

în temeiul art.44, alin, (1), Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin, (1), alin. (2), lit V, alin. (4), lit “d” și ale art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr, 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1- Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Construire cămine guri de scurgere cu sifon și depozit - 11 locații”,prevăzut în anexa care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează.


Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs

ANEXA la HCL nr. 41/27.02.2014

STUDIU DE FEZABILITATE

1. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI

Dezvoltarea în ultimii ani a României prin alinierea la standardele europene a dus la creșterea accentuată a traficului urban, ceea ce a dus la necesitatea reamenajării tramei stradale, a necesității investițiilor în infrastructura și găsirii unor soluții eficiente pentru preluarea apelor meteorice.

Datorită modificărilor apărute în desfășurarea traficului rutier, determinate de creșterea continuă a parcului de autovehicule, creșterea indicelui de mobilitate a parcului auto existent și a creșterii numărului de autovehicule ce tranzitează Municipiul Galați, s-a considerat necesar a se realiza acest proiect pentru a încerca să se îmbunătățească condițiile de trafic pe străzile principale ale Municipiului.

Colectarea apelor pluviale de pe străzile municipiului Galați se face printr-un sistem de guri de scurgere racordate la rețeaua edilitar-urbană de alimentare cu apă și de canalizare.

 • 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. Date tehnice

Municipiul Galați este reședința și totodată cel mai mare oraș al județului Galați, județ situat în apropiere de frontiera cu Moldova.

Municipiul Galați este situat în zona estică a României, în extremitatea sudică a platoului Moldovei, la 45° 27" latitudine nordică și 28o02" longitudine estică. Situat pe malul stâng al Dunării, Galațiul ocupă o suprafață de 241,5 kni2, fiind amplasat la confluența râurilor Șiret (la vest) și Prut (la est), lângă Lacul Brateș, cea mai mare suprafață de apă din această zonă a țării.

Populația orașului, după recensământul din anul 2012, se situa în jurul a 260.000 locuitori (cu suburbii), fiind al 5-lea oraș din țară după: București, Iași, Timișoara și Constanța. Galațiul este unul dintre cele mai mari centre economice din România. Orașul Galați are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre-Main-Rin, coridor pan-european de transport, de importanță mare pentru Europa. Viața economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic Arcelor-Mittal și a Portului Mineralier. Orașul este situat la o distanță de cca. 15 km de Brăila și 230 km de București pe șosea.

Situat pe malul stâng al Dunării, Municipiul Galați ocupă o suprafață de 241,5 km2, fiind amplasat la confluența râurilor Șiret (la vest) și Prut (la est), lângă Lacul Brateș, cea mai mare suprafață de apă din această zonă a țării.

2.2. Situația juridică a terenului care urmează să fie ocupat de lucrări

Terenul pe care se vor monta gurile de scurgere aparține domeniului public al municipiului Galați, și face parte din suprafața carosabilă a străzilor din municipiul Galați. După finalizarea lucrărilor terenurile afectate se vor preda spre folosință domeniului public al municipiului Galați.

3. CRITERII DE CALITATE

La interfața dintre carosabil și sistemele de rețele subterane, capacele și grătarele stradale trebuie să satisfacă performanțele și criteriile de calitate impuse de operatorii acestor sisteme, privind:

 • • rezistență la condițiile de trafic: siguranță, stabilitate, lipsă zgomot.

 • • protecție împotriva vandalismului și a intruziunii: sisteme antifurt și anti-intruziune

 • • acces și intervenție facilă la sistemele de rețele subterane: manevrare simplă, rapidă, caracteristici ergonomice, capacitate maximă de colectare a debitului de apă și filtrarea materiilor solide.

 • • instalare simplă: instalare sigură în orice condiții de amplasament.

4. CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Pentru preluarea apelor meteorice au fost prevăzute guri de scurgere (amplasate pe ambele parti ale carosabilului), cu sifon si depozit (conform STAS 6701-82), tip Al, adica cu gratar carosabil.

La executarea lucrărilor de construire a gurilor de scurgere cu sifon și depozit se vor avea in vedere următoarele etape:

 • - predarea amplasamentului lucrării la care se vor chema toti factorii interesați: beneficiar, proiectantul lucrării, delegații reprezentanți ai tuturor societăților care dețin in zona rețele edilitare, etc.;

 • - verificarea cotelor radierelor retelelelor de canalizare existente prin sondaje (unde este cazul) în zona legăturii cu conductele proiectate;

 • - fixarea reperilor de nivelment, necesari in perioada de execuție a lucrărilor;

 • - desfacerea sistemului rutier existent din ampriza rețelelor;

 • - executarea săpăturilor si a sprijinirilor, materialul excavat urmând a se depozita pe aceeași parte a străzii;

 • - execuția căminelor si a gurilor de scurgere și racordarea acestora la sistemul de canalizare municipală;

 • - verificarea etanseitatii racordurilor;

 • - execuția umpluturii tranșeii cu nisip si material excavat sortat si compactarea acestora;

 • - montarea grilei de semnalizare;

 • - transportul excedentului de pământ;

 • - refacerea sistemului rutier;

 • - recepția si punerea in funcțiune.

Se impune ca după receptionarea gurilor de scurgere sa se treaca la refacerea sistemelor rutiere aferente.

Săpăturile vor fi executate cu pereți verticali, pozarea efectuandu-se in conformitate cu caietul de sarcini. Săpătură se va executa 80% mecanizat si 20% manual.

Pamantul excedentar rezultat in urma săpăturii va fi transportat la un depozit ecologic de pamant stabilit de constructor si benefiar.

Tuburile din PVC se vor monta pe un pat de nisip de 10 cm, sub un unghi de 120°, pe toata lungimea, iar umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare se va executa din nisip bine compactat, confom detaliului de pozare din profilul transversal. In rest umplututa se va executa dintr-un strat de pamant sortat.

Deasupra tubulaturii din PVC, la cca. 0,5 m fata de generatoarea superioara a tubului se prevede grila de avertizare din polietilena de culoare maro.

Racordarea rețelelor de canalizare proiectate la rețelele de canalizare existente se va realiza cu asistenta tehnica a reprezentantului S.C. Apă canal S.A. Galați.

Gurile de scurgere se vor racorda la căminele de vizitare proiectate prin intermediul tuburilor din PVC cu Dext 200 x 4,5 mm.

Racordarea tubului PVC cu 200 x 4,5 mm la căminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei piese speciale din PVC de trecere si etansare.

Tuburile PVC 200 x 4,5 mm se vor poza pe un strat de nisip de 0,1 m grosime sub generatoarea inferioara a tubului, si se vor fi inglobate in nisip pana la 0,3 m deasupra generatoarei superioare a tubului din PVC.

Grătarele gurilor de scurgere sunt conform STAS 3272-80 si anume tipul A carosabil.

5. PREZENTAREA LUCRĂRILOR

în continuare sunt prezentate cele 10 locații în care urmează să fie construite cămine guri scurgere:

 • 1. Micro 19 str. Strungarilor bl W-E4

Se prevede montarea unei guri de scurgere racordate la un cămin de canalizare pe strada Lăcătușilor în zona blocurilor W- E4, pe suprafața carosabilă a străzii. Scopul este preluarea apelor meteorice din zonă, de pe trotuarele și zonele verzi aferente. în prezent apa se colectează pe carosabil, cea mai apropiată gură de scurgere fiind amplasată la cca. 50 m, motiv pentru care nu este preluată la nici o gură de scurgere ceea ce crează, persoanelor care circulă prin zonă, un disconfort evident. Racordarea gurii de scurgere la cămin se va face printr-o conductă de tip PVC cu diametrul 200 mm, cu lungimea de cca. 11 m.

 • 2. str. Muzicii nr. 67 A

Se prevede montarea unei guri de scurgere racordate la un cămin de canalizare pe strada Muzicii în dreptul nr. 67 A, pe suprafața carosabilă a străzii. Scopul este preluarea apelor meteorice din zonă, de pe trotuare și suprafața carosabilă. în prezent apa se colectează pe carosabil, cea mai apropiată gură de scurgere fiind amplasată la cca. 30 m, motiv pentru care nu este preluată la nici o gură de scurgere ceea ce crează, persoanelor care circulă prin zonă, un disconfort evident. Racordarea gurii de scurgere la cămin se va face printr-o conductă de tip PVC cu diametrul 200 mm, cu lungimea de cca. 8,5 m.

 • 3. str. Cosminului bl IC

Se prevede montarea unei guri de scurgere racordate la un cămin de canalizare pe strada Cosminului în zona blocului IC, pe suprafața carosabilă a străzii. Scopul este preluarea apelor meteorice din zonă, de pe trotuarele și zonele verzi aferente. în prezent apa se colectează pe carosabil, cea mai apropiată gură de scurgere fiind amplasată la cca. 30 m, motiv pentru care nu este preluată la nici o gură de scurgere ceea ce crează, persoanelor care circulă prin zonă, un disconfort evident. Racordarea gurii de scurgere la cămin se va face printr-o conductă de tip PVC cu diametrul 200 mm, cu lungimea de cca. 21 m.

 • 4. str. Eroilor nr. 3

Se prevede montarea a unei guri de scurgere racordate la un cămin de canalizare pe strada Eroilor în zona nr. 3, pe suprafața carosabilă a străzii. Scopul este preluarea apelor meteorice din zonă, de pe trotuarele și suprafața carosabilă. în prezent apa se colectează pe carosabil, cea mai apropiată gură de scurgere fiind amplasată la cca. 60 m, motiv pentru care nu este preluată la nici o gură de scurgere ceea ce creaza, persoanelor care circulă prin zonă, un disconfort evident. Racordarea gurii de scurgere la cămin se va face printr-o conductă de tip PVC cu diametrul 200 mm, cu lungimea de cca. 20 m.

 • 5. str. Eroilor - sediul Consiliul Județean Galați

Se prevede montarea a unei guri de scurgere racordate la un cămin de canalizare pe strada Eroilor în zona accesului la Consiliului Județean Galați, pe suprafața carosabilă a străzii. Scopul este preluarea apelor meteorice din zonă, de pe trotuarele și suprafața carosabilă. în prezent apa se colectează pe carosabil, cea mai apropiată gură de scurgere fiind amplasată la cca. 80 m, motiv pentru care nu este preluată la nici o gură de scurgere ceea ce crează, persoanelor care circulă prin zonă, un disconfort evident. Racordarea gurii de scurgere la cămin se va face printr-o conductă de tip PVC cu diametrul 200 mm, cu lungimea de cca. 45 m.

 • 6. str. Eroilor nr. 10

Se prevede montarea unei guri de scurgere racordate la un cămin de canalizare pe strada Eroilor nr. 10, pe suprafața carosabilă a străzii. Scopul este preluarea apelor meteorice din zonă, de pe trotuarele și suprafața carosabilă. în prezent apa se colectează pe carosabil, cea mai apropiată gură de scurgere fiind amplasată la cca. 30 m, motiv pentru care nu este preluată la nici o gură de scurgere ceea ce crează, persoanelor care circulă prin zonă, un disconfort evident. Racordarea gurii de scurgere la cămin se va face printr-o conductă de tip PVC cu diametrul 200 mm, cu lungimea de cca. 5 m.

 • 7. str. Aleea Școlii nr. 22

Se prevede montarea a unei guri de scurgere racordate la un cămin de canalizare pe strada Aleea Școlii nr. 22 , pe suprafața carosabilă a străzii. Scopul este preluarea apelor meteorice din zonă, de pe trotuarele și zonele verzi aferente. în prezent apa se colectează pe carosabil, în zonă nefiind amplasată nicio gură de scurgere, motiv pentru care nu este preluată sistemul de canalizare ceea ce crează, persoanelor care circulă prin zonă, un disconfort evident. Racordarea gurii de scurgere la cămin se va face printr-o conductă de tip PVC cu diametrul 200 mm, cu lungimea de cca. 4 m.

 • 8. str. Traian Vuia (acces piață)

Se prevede montarea unei guri de scurgere racordate la un cămin de canalizare pe strada Traian Vuia în zona accesului carosabil spre piața din zonă, pe suprafața carosabilă a străzii. Scopul este preluarea apelor meteorice din zonă, de pe trotuarele și zonele verzi aferente. în prezent apa se colectează pe carosabil, cea mai apropiată gură de scurgere fiind amplasată la cca. 50 m, motiv pentru care nu este preluată la nici o gură de scurgere ceea ce crează, persoanelor care circulă prin zonă, un disconfort evident. Racordarea gurii de scurgere la cămin se va face printr-o conductă de tip PVC cu diametrul 200 mm, cu lungimea de cca. 29 m.

 • 9. str. M. Eminescu nr. 147

Se prevede montarea unei guri de scurgere racordate la un cămin de canalizare pe strada M. Eminescu nr. 147, pe suprafața carosabilă a străzii. Scopul este preluarea apelor meteorice din zonă, de pe trotuarele și zonele verzi aferente. în prezent apa se colectează pe carosabil, cea mai apropiată gură de scurgere fiind amplasată la cca. 30 m, motiv pentru care nu este preluată la nici o gură de scurgere ceea ce crează, persoanelor care circulă prin zonă, un disconfort evident. Racordarea gurii de scurgere la cămin se va face printr-o conductă de tip PVC cu diametrul 200 mm, cu lungimea de cca. 28 m.

 • 10. str. Gorunului bl O

Se prevede montarea unei guri de scurgere racordate la un cămin de canalizare pe strada Gorunului în zona blocului 02, pe suprafața carosabilă a străzii. Scopul este preluarea apelor meteorice din zonă, de pe trotuarele și zonele verzi aferente. în prezent apa se colectează pe carosabil, cea mai apropiată gură de scurgere fiind amplasată la cca. 50 m, motiv pentru care nu este preluată la nici o gură de scurgere ceea ce crează, persoanelor care circulă prin zonă, un disconfort evident. Racordarea gurii de scurgere la cămin se va face printr-o conductă de tip PVC cu diametrul 200 mm, cu lungimea de cca. 36 m.

 • 11. Intersecția str. Gorunului c/c Bărboși

Se prevede montarea unei guri de scurgere racordate la un cămin de canalizare pe strada Gorunului în zona blocului 02, pe suprafața carosabilă a străzii. Scopul este preluarea apelor meteorice din zonă, de pe trotuarele și zonele verzi aferente. în prezent apa se colectează pe carosabil, cea mai apropiată gură de scurgere fiind amplasată la cca. 50 m, motiv pentru care nu este preluată la nici o gură de scurgere ceea ce crează, persoanelor care circulă prin zonă, un disconfort evident. Racordarea gurii de scurgere la cămin se va face printr-o conductă de tip PVC cu diametrul 200 mm, cu lungimea de cca. 18 m.

6. STANDARDE, NORMATIVE ȘI ALTE PRESCRIPȚII

La proiectarea gurilor de scurgere de pe străzile din municipiul Galați, s-au avut in vedere reglementările tehnice in vigoare, respectiv:

 • -  STAS 3051-95 - Canale ale rețelelor exterioare de canalizare. Prescripții fundamentale de proiectare.

 • -  STAS 9470-73 - Hidrotehnica. Ploi maxime, intensitate, durate, frecvente

 • -  STAS 2448/82 - Canalizări. Cămine de vizitare

 • -  STAS 6054/77 - Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României.

 • -  SR 8591/97 - Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare. STAS 6701-82 Guri de scurgere cu sifon și depozit

Calculul de dimensionare s-a efectuat avand în vedere caracteristicile fiecărui bazin de canalizare considerat (suprafața, coeficient scurgere).

Norma europeană EN 124: este un standard aprobat de CEN (Comitetul European pentru Standardizare) la Bruxelles privind capacele stradale, care a fost adoptat în toate țările europene.

Conform acestuia, certificarea obligatorie trebuie efectuată de către o terță instituție. Atât capacul/grătarul cât și rama trebuie marcate cu sigla normei.

Marca de calitate : capacele și grătarele stradale din fontă ductilă purtând marca vor îndeplini specificațiile standardului EN 124, cât și criterii de calitate suplimentare.

Agrement tehnic: capacele și grătarele stradale din fontă ductilă vor avea Agrement Tehnic emis de CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII din cadrul MINISTERULUI DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI LOCUINȚELOR, care atestă că produsele sunt astfel concepute și executate încât corespund prevederilor standardului EN 124 și a standardelor și a normativelor românești în vigoare.Grătarele care se vor monta sunt special create pentru a asigura rezistență în condiții de trafic intens fără riscul tasării datorită unui sistem de 2 suporți conici verticali.

Grătarele au următoarele caracteristici:

• capacitate de absorție mare

 • • manevrare facilă și comodă

 • • stabilitate excelentă datorită ramei ranforsate

Materialul de fabricație: fontă ductilă

Clasa D 400 / C 250

Articulație cu ax fix

Ramă ranforsată și sistem de blocare

Contact grătar/ramă de tip metal/metal

 • 7. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

7.1. Protecția aerului

Se recomanda ca circulația utilajelor in timpul execuției sa se faca la viteze reduse pentru a nu antrena cantitati mări de praf si pulberi.

Daca in timpul execuției se constata, la manipularea materialelor, emisii de pulberi in suspensie, se va proceda la o umezire corespunzătoare inainte de manipulare.

In concluzie, emisiile de poluanti in aer se incadreaza in limitele ordinului MAPPM 462/93 si STAS 12574/87.

7.2 Protecție împotriva radiațiilor

La realizarea si exploatarea obiectivului nu vor fi factori care ar putea constitui potențiale surse de radiații.

 • 7.5. Protecția solului si a subsolului

In regim de funcționare normala, gurile de scurgere cu sifon și depozit nu reprezintă surse de poluare a solului si subsolului, acestea fiind realizate din materiale care corespund din punct de vedere calitativ cu normele CEN, DIN, ISO, UNI si care au agrementul tehnic MLPTL, precum si avizul Ministerului Sanatatii.

Principalul impact al lucrărilor aferente investiției “Construire cămine guri de scurgere cu sifon și depozit - 11 locații” se inregistreaza in perioada de execuție a acestora, prin efectuarea săpăturilor necesare pentru realizarea:

 • • sântului de pozare a tuburilor din PVC

 • • a gropilor poligonale pentru realizarea construcții gurii de scurgere.

In perioada de execuție se vor face verificări periodice si ori de cate ori se considera necesar, a utilajelor utilizate, iar in perioada de exploatare se vor face verificări periodice cu privire la preluarea apelor meteorice.

7.4. Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

Lucrările cu potențial de agresare a mediului (terasamente, instalații, montaj, tuburi de PVC, confecții metalice si betoane armate) vor fi in intravilan si nesemnificative, avand in vedere aria lor de dispersie.

Nu se vor executa lucrări în ecosistemele terestre si acvatice.

 • 7.5. Gospodărirea substanțelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

 • 7.6. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Consideram ca nu sunt necesare dotări si masuri speciale de supraveghere a calitatii mediului si monitorizare a activitatilor destinate protecției mediului, in ceea ce privește sistemul de alimentare cu apa si sistemul de canalizare meteorică deoarece in condiții de funcționare normala aceasta nu va afecta factorii de mediu.

DIRECTOR GENERAL D.G.I.L.P.

S.C.D.I.S.