Hotărârea nr. 408/2014

Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE Anr. 408 din 10.11.2014

privind: rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 481/10.11.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în data de 10.11.2014 în ședință de îndată;

Având în vedere expunerea de motive nr. 117292/10.11.2014 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 117294/10.11.2014, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având in vedere Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr. 2181/05.11.2014.

Având in vedere dispozițiile art. 1 „Angajarea cheltuielilor” din Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, eu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea nr. 3707/10.09.2014 a Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. ,,a:din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă rectificarea veniturilor bugetului local, secțiunea funcționare la capitolul 42.02.64 ~ Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, cu suma de 9.000,00 mii lei.

Art. 2 - Se aprobă rectificarea cheltuielilor bugetului local, secțiunea funcționare la capitolul 81.02.40 - Combustibil și energie, cu suma de 9.000,00 mii lei.

Art. 3 - Se aprobă bugetul creditelor externe în sumă de 100.000 mii lei, reprezentând credite de angajament, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

prezentei hotărâri.
Anexa la HCL nr. 408/10.11.2014


Lista obiectivelor de investiții de interes public local

LEI

Nr crt

Obiective de investiții

HCL aprobare indicatori

Valoare credite de angajament

TOTAL, din care:

AN 2014

AN 2015

AN 2016

1

Modernizare strada Mihai Bravu (redenumita strada Paul Paltinea) - strada Gării

365/30.09.2014

6.200.000,00

0,00

3.100.000,00

3.100.000,00

2

Modernizare strada Anghel Saligny intre strada Basarabiei si str Gh.Asachi

366/30.09.2014

15.000.000,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

3

Modernizare strada Tecuci

364/30.09.2014

27.560.000,00

0,00

13.780.000,00

13.780.000,00

4

Achiziție 14 troleibuze

367/30.09.2014

26.446.000,00

0,00

13.223.000.00

13.223.000,00

5

Eficientizarea transportului public local

363/30.09.2014

24.794.000,00

0,00

12.397.000,00

12.397.000,00

Total

100.000.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00