Hotărârea nr. 405/2014

Aprobarea organigramei si a cotizatiei anuale pentru Fundatia Sportul Galatean

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 405 din 23.10.2014

privind: aprobarea organigramei și a cotizației anuale pentru Fundația Sportul Gălățean

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 469/23.10.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23.10.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 110592/23.10.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 110594/23.10.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 173/29.05.2014 privind înființarea Fundației Sportul Gălățean;

Având în vedere dispozițiile art. 30 din Statutul Fundației Sportul Gălățean;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „a”, alin. (3), lit:„b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. '45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/3001-, rtipubtiGată-în-2GGprcu modifiGărîl^și’Gompletările-ulieriQarG, .................—

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organigrama Fundației Sportul Gălățean, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă cotizația pentru Fundația Sportul Gălățean, în sumă de 672.800 lei/an.

Art. 3 - Fundația Sportul Gălățean se obligă să vireze o cotă parte de 30% din veniturile economice cu titlu de virament la bugetul local.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


n CWj Z; / Contrasemnează, XW’z        Secretarul municipiului Galați,

Radu Ocța-uian Kovacs


Anexa la HCL nr. 405 / 23.10.2014