Hotărârea nr. 403/2014

Aprobarea desemnarii reprezentantului municipiului Galati in cadrul societatii "Cons Management Parc de Soft" S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 403

din 23.10.2014

privind:   aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului Galați în cadrul

Societății „Cons Management Parc de Soft” S.R.L.

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 467/21.10.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 23.10.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 108934/20.10.2014, a inițiatorului, Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 108936/20.10.2014, al Biroului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr. 7381/24.09.2014, transmisă d$ Instituția Prefectului Județului Galați, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 98604/25.09.2014;

Având în vedere dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a", alin. (3), lit. „c” și alin. (9) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (5) din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă desemnarea domnului Vieru Costel, ca reprezentant al Municipiului Galați, în cadrul Societății „Cons Management Parc de Soft” S.R.L, în vederea exercitării drepturilor de asociat.

Art. 2 - Remunerația reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaților a societății ”Cons Management Parc de Soft” S.R.L. este formată dintr-o indemnizație fixă lunară, în procent de 15% din remunerația lunară a directorului general al societății.

Art. 3 - Actul constitutiv al societății ”Cons Management Parc de Soft” S.R.L. se modifică și se completează corespunzător cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 323/28.08.2014, precum și orice alte prevederi anterioare contrare.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octătvian Kovacs