Hotărârea nr. 402/2014

Aprobarea desemnarii membrilor consiliului de administratie al R.A. "Administratia Zonei Libere" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.402 din 23.10.2014

privind: aprobarea desemnării membrilor Consiliului de Administrație al R. A. „Administrația Zonei Libere Galați’"

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 466/21.10.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23.10.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 108930/20.10.2014, a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 108932/20.10.2014, al Biroului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr. 7381/24.09.2014, transmisă de Instituția Prefectului județului Galați, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 98604/25.09.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 3, pet. 1, lit. a, art. 5, alin. (2) și (3) și art. 8 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „c” și alin. (9) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (5) din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al RA. „Administrația Zonei Libere Galați”, în baza propunerilor Comisiei de selecție prealabilă a candidaților, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani.

Art. 3 - Remunerația membrilor consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară, în procent de 10%, din remunerația lunară a directorului general al regiei autonome, sumă ce va fi revizuită anual.

Art. 4 - Actul constitutiv al RA Administrația Zonei Libere Galați se modifică corespunzător cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 - La data, intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea HCL nr. 322/28.08.2014, precum și orice alte prevederi anterioare contrare.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municip. prezentei hotărâri.^asigura transmiterea și publicitatea


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Ocffîvian Kovacs


Anexa la HCL 402/23.10.2014

Lista propunerilor pentru membrii în Consiliul de Administrație al RA. „Administrația Zonei Libere Galați”

  • 1. Bărbuț Ioan - Francisc - reprezentantul autorității tutelare;

  • 2. Docan Gheorghe Sterian;

  • 3. Vasiliu Costel-Cătălin;

  • 4. Țârlea Adrian.