Hotărârea nr. 4/2014

Aprobarea documentatie tehnico-economice - Studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitare conducta apa Str. Aviatorilor" si angajarea fondurilor pentru elaborarea proiectului tehnic

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 4

din 30,01.2014

privind: aprobarea documentației tehnico-economice - Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Reabilitare str. Aviatorilor” și angajarea fondurilor pentru elaborarea Proiectului tehnic

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 28/21.01.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.01.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 7002/21.01.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 7004/21.01.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Devizul General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție „Reabilitare str. Aviatorilor”;

Având în vedere dispozițiile ort. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. b, alin. (4), Ut. d și ort. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Reabilitare str. Aviatorilor”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă angajarea fondurilor pentru elaborarea Proiectului tehnic „Reabilitare str. Aviatorilor”.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Oetavian Kovacs

Anexa la HCL nr. 4/30,01.2014

Reabilitare str, Aviatorilor

Strada Aviatorilor este cuprinsă între str. Alba Iulia și str. Amurgului și are lungimea de 300 ml.

In prezent strada dispune de rețea de apa și canalizare pe tronsonul cuprins intre str. Nae Leonard-Alba Iulia-str Călugăreni, iar pe trosonul cuprins intre str Călugăreni și str Amurgului există rețea de apa în stare avansată de degradare și nu există canalizare.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

-înlocuire rețea apa pe tronsonul str Călugareni-str Amurgului, cămin vane, refacere branșamente de apa până la limita de proprietate

-extindere rețea canalizare pe tronsonul Călugăreni~str Amurgului, cu racordare în colectorul de canalizare existent pe str. Călugăreni, cămine de vizitare, racorduri până la limita de proprietate

-sistematizare verticală (covor asfaltic), refacere borduri

- amenajări parcări

-realizare rampe pentru persoane cu dizabilitați

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției -630.390 lei din care C+M           - 534.269 lei

Capacități: - Lungime strada 300ml

-rețea canalizare Dn 3150101, L=ioo ml, PEID

-rețea apa Dn 100, L=i8om, PEHD

-cămine de vane 1 buc, cămine de apometru 7 buc -hidrant incendiu-1 buc

Durata de realizare a investiției 12 luni. Sursa de finanțai


Reședință,

i I

EBOGATU