Hotărârea nr. 399/2014

Acordul Consiliului Local al municipiului Galati pentru organizarea programului "Scoala dupa scoala" in cadrul Liceului Teoretic "Mircea Eliade" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 399 din 23.10.2014

privind: acordul Consiliului local al municipiului Galați pentru organizarea Programului “Școală după școală" în cadrul Liceului Teoretic “Mircea Eliade” Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 461/21.10.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 23.10.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 109218/21.10.2014, a inițiatorului, Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 109220/21.10.2014, al Direcției Generale Servicii Publice, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Vâzând solicitarea nr. 3036/22.09.2014 a Liceului Teoretic "Mircea Eliade" Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 97862/23.09.2014;

Având în vedere dipozițiile art. 58 alin. (1) și alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 52/27.02.2014 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “d”, alin. (6), lit.”a”, pct. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă organizarea Programului “Școală după școala’ în sălile de clasă, după programul școlar obligatoriu, cu titlu gratuit, unde se pot extinde activitățile cu elevii din cadrul Liceului Teoretic “Mircea Eliade” Galați.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâii.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octa&ian Kovacs