Hotărârea nr. 397/2014

Majorarea capitalului social al S.C. Gospodarire Urbana S.R.L. Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 397 din 23.10.2014

privind: majorarea capitalului social al societății GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 459/21.10.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23.10.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 109258/21.10.2014 a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 109260/21.10.2014, al Direcției Generale Buget Finanțe, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, jinanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 16, art. 69, art. 221 coroborat cu art. 210, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/16.11.1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 35 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 17, art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „a”, alin. (3), Ut. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă majorarea capitalului social al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu valoarea de 2.870.523,20 lei, reprezentând utilaje individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octauian Kovacs

Anexa la HCL nr. 397/ 23.10.2014

Nr. Crt.

Denumire obiectiv

Nr. inventar

Valoare de inventar

1

Automacara 40 tone

213254

1.858.450

2

Minicamionetă cu benă basculantă

213242

133-920

3

Miniîncărcător funcțional

214015

268.890,28

4

Autocisternă profesională

214074

388.098,92

5

Tractor Zetor Proxima

213244

172.174

6

Remorcă tractor agricol

213223

48.990

Total

2.870.523,20