Hotărârea nr. 393/2014

Trecerea din proprietatea publica in proprietatea privata a municipiului Galati a terenului in suprafata de 44,71 mp, situat in municipiul Galati, Str. Albatros nr. 1E

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 393

din 23.10.2014

privind: trecerea din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Galați a terenului în suprafață de 44,71 m,p., situat în Municipiul Galați, Str. Albatros, nr. 1E

Inițiator: Viceprimarul Municipiului Galați, Florin Popa;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 451/20.10.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 23.10.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 108656/20.10.2014, a inițiatorului, Viceprimarul Municipiului Galați, Florin Popa;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 108658/20.10.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

x

Văzând Procesul-verbal nr, 84978/13.08.2014 al Comisiei de analiză a solicitărilor de trecere din proprietatea publică în proprietatea privată a mnor suprafețe de teren;

Reținând prevederile Ordinului Instituției Prefectului nr. 525/09.05.2011 privind atribuirea în proprietate publică a municipiului Galați a suprafeței de 44,71, pm teren situat în Galați, str. Albatrosului, nr. 1E;

Având în vedere dispozițiile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 _ Se aprobă trecerea din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Galați a terenului, în suprafață de 44,71 m.p., situat în Municipiul Galați, Str. Albatros, nr. 1E, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octatyian Kovacs


PLAN DE REFERINȚA MAREA NEAGRA . SISTEM IE PROIECȚIE STEREO 1970

1 Hr. | Pct-'

Cooqienate pct.de contur

Lungimi j laturi 1; p (i> i+M J

. ■ X [ișl .

&.•: i, t»J

1

441550.212-

399

ia. lâiai

2

441549.042

739192.537

3.782 |

441545.275

739192.200

13.2121.

>x

4

441547.226

739179.133

2.997 1

S-44.71mp

t

t*

5 j


Ordinul Prtfectuiui=44.71


Bloc M


20.60


19.80


MP


■ WetanQf


tBM.OE Ș!/flata)

HAI &EMOUN-HORIK


Jp..’    ROfiLAOt»

, , ,-, 1 .....

DșnunriraalKrafiii RWlMMWQiRlîM P«Mni oMnwsa ■ OidfoidulPmfMiului

imobil In Munfclplui GtfaO. stuMbafrcmAulNr. l£

Data: 24JO.20H    | Scara: 1:200

Bamflclar:                              . MurtdpM Galați