Hotărârea nr. 391/2014

Aprobarea proiectului contractului de credit intre municipiul Galati si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, a proiectului contractului de ipoteca asupra veniturilor si a proiectului contractului privind contul de rezerva pentru serviciul datoriei publice

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.391

din 23.10.2014

privind: aprobarea proiectului Contractului de credit între Municipiul Galați și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a proiectului Contractului de ipotecă asupra veniturilor și a proiectului Contractului privind contul de rezervă pentru serviciul datoriei publice

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:450/20.10.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

23.10.2014;    ...... ....                                 ..    .                                          .............

Având în vedere expunerea de motive nr. 108618/20.10.2014 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 108620/20.10.2014, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 60/27.02.2014, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 368/30.09.2014, prin care s-a aprobat contractarea unui împrumut în valoare de 100.000.000 lei de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în vederea finanțării obiectivelor de investiții prevăzute în Anexa la Hotărârea nr. 368/30.09.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 20, alin. (1), Ut. ,f’, Ut. „g”, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. „b”, alin. (4), Ut. „b”, art. 63, alin. (1), lit. „c”, alin. (4), Ut „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul Contractului de Credit, care urmează a se încheia între Municipiul Galați și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. ~ (1) Se aprobă constituirea de către Muncipiul Galați, în calitate de debitor și garant, a unei ipoteci pe venituri, pentru garantarea rambursării tuturor sumelor ce ar putea fi datorate Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în temeiul Contractului de Credit sau a acordurilor de finanțare prevăzute în Contractul de Credit, până la concurența sumei de maxim 120.000.000 lei.

(2) Se aprobă proiectul Contractului de Ipotecă pe Venituri, care va fi încheiat între Municipiul Galați, în calitate de debitor și garant și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în calitate de creditor garantat, prevăzut în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - (1) Se aprobă constituirea de către Municipiul Galați a unui cont bancar de rezervă pentru serviciul datoriei aferente Contractului de Credit sau a Acordurilor de Finanțare încheiate cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, denominat în lei, în soldul creditor al căruia Municipiul Galați va menține o sumă cel puțin egală cu serviciul datoriei pe următoarele trei luni.

(2) Se aprobă proiectul Contractului privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, care se va încheia între Municipiul Galați, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și banca la care se va deschide contul de rezervă pentru serviciul datoriei, conform Anexei nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se împuternicește Primarul Municipiului Galați să negocieze și să semneze, în numele si pe seama Municipiului Galați, Contractul de Credit, Contractul de Ipotecă pe Venituri și Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, precum și orice modificări și/sau completări aduse acestor documente convenite de către părțile contractante și orice alte documente, notificări sau cereri, inclusiv cereri de utilizare, care pot fi necesare în legătură cu încheierea, derularea sau executarea Contractului de Credit, a Contractului de Ipotecă pe Venituri sau a Contractului privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și să îndeplinească orice formalități legate de acestea.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează.

Secretarul municipiului Galați, Radu Ogțabian Kovacs

(Operațiunea nr. 46279)

CONTRACT DE CREDIT

între

MUNICIPIUL GALAȚI

Și

BANCA EUROPEANĂ

PENTRU RECONSTRUCȚIE SI DEZVOLTARE

încheiat la data de [27] octombrie 2014

CUPRINS

ARTICOL I - DEFINIȚII

Secțiunea 1.01.   Definiții

Secțiunea 1.02.   Interpretare

Secțiunea 1.03.   Termeni care nu sunt proprii limbii engleze

ARTICOLUL II - CREDITUL.............................. .

Secțiunea 2.01.   Suma și Moneda

Secțiunea 2.02.   Dobânda

Secțiunea 2.03.   Taxe și comisioane

Secțiunea 2.04.   Rambursare

Secțiunea 2.05.   Rambursare anticipată

Secțiunea 2.06.   Plăți

Secțiunea 2.07.   Plăți insuficiente

Secțiunea 2.08.   Protecția randamentului

Secțiunea 2.09.   Costuri în legătură cu încetarea finanțării

Secțiunea 2.10.   Contul Creditului

Secțiunea 2.11 Nelegalitate

ARTICOLUL ffl - DECLARAȚII ȘI GARANȚII

Secțiunea 3.01.   Declarații privind Municipiul și Transurb

Secțiunea 3.02.   Declarații privind contractele

ARTICOLUL IV - CONDIȚII SUSPENSIVE

Secțiunea 4.01.   Prima Plată din Credit

Secțiunea 4.02.   Toate Plățile din Credit

ARTICOLUL V - ANGAJAMENTE

Secțiunea 5.01.   Angajamente de a face

Secțiunea 5.02.   Angajamente de a nu face

Secțiunea 5.03.   Angajamente financiare

Secțiunea 5.04.   Achiziții

Secțiunea 5.05.   Costuri și cheltuieli

Secțiunea 5.06.   Furnizarea de informații

Secțiunea 5.07.   Registre contabile

Secțiunea 5.08.   Condiții rezolutorii

ARTICOLUL VI - CAZURI DE NEÎNDEPLINIRE A OBLIGAȚIILOR

Secțiunea 6.01.   Cazuri de Neîndeplinire a Obligațiilor

Secțiunea 6.02.   Consecințele neîndeplinirii obligațiilor

ARTICOLUL VII - DIVERSE

Secțiunea 7.01.   Acord deplin; amendamente și renunțări.............

Secțiunea 7.02.   Notificări

Secțiunea 7.03.   Drepturi, remedii și renunțări

Secțiunea 7.04.   Legea aplicabilă....

Secțiunea 7.05.   Arbitraj și jurisdicție

Secțiunea 7.06.   Succesori și cesionari; drepturi ale terților

Secțiunea 7.07.   Dezvăluiri

Secțiunea 7.08.   Renunțare la imunitatea suverană.............

Secțiunea 7.09.   Exemplare

Secțiunea 7.10.   Lege aplicabilă

ANEXE

ANEXAI

PLANUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

ANEXAA

FORMULAR DE CERERE DE EFECTUARE A UNEI PLĂȚI DIN CREDIT

ANEXA B

FORMULARUL CERTIFICATULUI PRIVIND DESEMNAREA ȘI AUTORITATEA PERSOANELOR AUTORIZATE

CONTRACT DE CREDIT

CONTRACT din data de [27] octombrie 2014 între MUNICIPIUL GALAȚI, amplasat, organizat și funcționând în conformitate cu legislația română ("Municipiul"), și BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE, organizație internațională constituită prin tratat ("BERD").

ARTICOL I - DEFINIȚII

Secțiunea 1.01. Definiții

Ori de câte ori sunt folosiți în prezentul Contract (inclusiv în Anexe), cu excepția cazului în care din context reiese altfel, următorii termeni vor avea următorul înțeles:

"Afiliat"

înseamnă, cu privire la orice persoană, orice altă persoană care, direct sau indirect, controlează respectiva persoană, este controlată de respectiva persoană sau se află sub control comun împreună cu respectiva persoană.

"Costuri Totale"

înseamnă, pentru fiecare Perioadă de Dobândă sau Perioadă de Dobândă Penalizatoare cu privire la un Credit denominat în RON, Costurile Totale Specifice ale BERD pentru respectiva perioadă.

"Zi Lucrătoare".  .....

înseamnă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru tranzacții generale (inclusiv pentru operațiuni în valută și pentru depozite în valută) în Londra, Anglia și în care băncile comerciale și piețele valutare realizează plăți în Moneda Creditului în București, România.

"Codul Civil"

înseamnă Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505/15 iulie 2011, astfel cum a fost modificat.

"Practică Coercitivă"

înseamnă afectarea sau prejudicierea, sau amenințarea de a afecta sau prejudicia, direct sau indirect, orice parte sau bunurile părții, în scopul de a influența necorespunzător acțiunile unei părți.

"Practică Ilegală"

înseamnă un acord între două sau mai multe părți având scopuri necorespunzătoare, inclusiv influențarea necorespunzătoare a acțiunilor altei părți.

"Perioadă de Angajament”


"Practică de Corupție"


"Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei"


înseamnă perioada care începe la data semnării prezentului Contract și ia sfârșit la data care survine prima dintre data care survine în termen de la 36 de luni de la data prezentului Contract și data la care încetează obligația BERD de a dispune Plăți din Credit conform dispozițiilor din prezentul Contract.

înseamnă oferirea, dăruirea, primirea sau solicitarea, direct sau indirect, a oricărui bun de valoare cu scopul de a influența necorespunzător acțiunile altei părți.

înseamnă contul bancar denominat în RON, ce face obiectul Contractului privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, în care Municipiul, la data Primei Plăți din Credit și întotdeauna după acea dată, va păstra o sumă egală cu serviciul datoriei aferente unei perioade de trei luni (inclusiv suma reprezentând plata capitalului și a dobânzii), astfel cum este această datorată, conform prezentului Contract, pentru următoarea perioadă de trei luni.


"Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei"


înseamnă contractul privind contul de rezervă pentru serviciul datoriei ce va fi încheiat, printre alții, de către Municipiu, BERD și Banca Proiectului, care reglementează finanțarea, managementul și controlul Contului de Rezervă, pentru Serviciul Datoriei, astfel cum acest contract poate fi modificat în timp conform dispozițiilor din prezentul Contract, pentru a acoperi obligațiile Municipiului conform prezentului Contract aferente serviciului datoriei, contract având o formă și un conținut ce vor fi satisfăcătoare pentru BERD.


"Data Stabilirii Dobânzii

Penalizatoare"


înseamnă data care survine cu două Zile Lucrătoare înainte de prima zi a Perioadei de Dobândă Penalizatoare relevante (sau, la alegerea BERD, prima zi a respectivei Perioade de Dobândă Penalizatoare).


"Perioadă de

Dobândă Penalizatoare”


înseamnă, cu privire la orice sumă a cărei scadență la plată a fost depășită conform prezentului Contract, perioada care începe în ziua scadenței plății sau, după caz, în ultima zi a


Perioadei anterioare de Dobândă Penalizatoare care se referă la suma a cărei scadență la plată a fost depășită, și care ia sfârșit într-o Zi Lucrătoare stabilită de BERD.

"Cerințe de Performanță Specifice"

înseamnă Cerințele de Performanță de la 1 la 8 și 10 din Cerințele de Performanță din mai 2008 legate de Politica de Mediu și Socială a BERD din mai 2008.

"Plată din Credit"

înseamnă plata oricărei părți din Credit la un moment dat conform prezentului Contract.

"Proiectul BERD "

înseamnă orice activitate sau proiect finanțat(ă) de BERD sau pe care BERD s-a obligat să o/îl finanțeze.

"Planul de Măsuri

Sociale și de Protecție a Mediului"

înseamnă planul de măsuri sociale și de protecție a mediului din data de 13 octombrie 2014.

"Legislația privind

Protecția Mediului și

Protecția Socială”

înseamnă orice lege sau regulament aplicabil cu privire la: (a) poluarea sau protecția mediului, inclusiv legile sau regulamentele privind accesul publicului la informație și participarea publicului la luarea deciziilor; (b) condițiile de muncă și angajare; (c) sănătatea și securitatea muncii; (d) sănătatea și siguranța publică; (e) populația locală; (f)

patrimoniul cultural; sau (g) relocarea sau strămutarea persoanelor din motive economice.

"Aspect de Mediu și Social"

înseamnă orice aspect care face obiectul oricărei Legi privind Protecția Mediului și Protecția Socială, oricărei Cerințe de Performanță Specifice sau Planului de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului.

"Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor"

înseamnă oricare dintre evenimentele sau cazurile menționate în Secțiunea 6.01.

"Datorie Financiară"

înseamnă, cu privire la orice persoană, orice datorie a persoanei respective pentru sau în legătură cu:

(1) sume de bani împrumutate;

 • (2)   orice sumă obținută prin acceptare în conformitate cu orice facilitate de credit la vedere;

 • (3)   orice sumă obținută ca urmare a achiziției unui titlu de credit sau a emiterii de obligațiuni, note sau orice instrument similar;

 • (4)   valoarea oricărei obligații în legătură cu orice contract de închiriere sau de închiriere și vânzare, care, conform Standardelor Române de Contabilitate pentru Sectorul Public și aplicată consecvent și certificată de departamentul de audit intern al Municipiului, ar fi calificată drept leasing financiar sau finanțare de capital;

 • (5)   creanțe vândute sau scontate (cu excepția creanțelor care sunt vândute fără drept de regres);

 • (6)   orice sumă obținută ca urmare a oricărei tranzacții (inclusiv orice contract forward de vânzare sau de cumpărare) care au efectul comercial al unui împrumut;

 • (7)   orice tranzacții cu derivative încheiate în vederea protejării împotriva sau câștigului din fluctuația oricăror rate sau prețuri (și, în scopul calculării valorii oricărei tranzacții derivative, numai valoarea de piață va fi luată în considerare);

 • (8)   orice obligație de regres asumată în legătură cu o garanție, indemnizație, obligațiune, documente de credit sau alte efecte de comerț emise de către o bancă sau instituție financiară; și

 • (9)   valoarea oricărei obligații asumate în legătură cu o orice garanție sau indemnizație pentru oricare dintre cele enumerate la punctele de la (1) la (8) de mai sus.

  "Acorduri de Finanțare"


înseamnă:

 • (a)   prezentul Contract,

 • (b)   Scrisoarea de Informare,

 • (c)   Contractul de Garanție,

 • (d)   Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei;

"Practică Frauduloasă"


"Data Stabilirii

Dobânzii"


"Data de Plată a Dobânzii"


"Perioadă de Dobândă"


"Scrisoare de Informare"


 • (e)   cererile de Plată din Credit menționate în Secțiunea 2.01(b), și

 • (f)   orice alte contracte încheiate între Municipiu sau orice altă parte și BERD, precum și notificările, certificatele și cererile emise de Municipiu sau orice altă parte către BERD, în fiecare caz în legătură cu prezentul Contract, sau orice tranzacție la care se face referire în prezentul Contract.

înseamnă orice act sau omisiune, inclusiv o declarație falsă, care induce în eroare intenționat sau din neglijență, sau încearcă să inducă în eroare, o parte, în scopul obținerii de beneficii financiare sau de alte beneficii, sau pentru a evita executarea unei obligații.

înseamnă, pentru orice Perioadă de Dobândă, data care cade cu două Zile Lucrătoare înainte de prima zi a Perioadei de Dobândă respective, sau, dacă BERD consideră că este imposibil să stabilească ROBOR la acea dată, data primei zile din acea Perioadă de Dobândă (sau, la alegerea BERD, Ziua Lucrătoare care precedă acea Perioadă a Dobânzii).

înseamnă orice dată de 20 martie, 20 iunie, 20 septembrie sau 20 decembrie, din orice an, fiind prevăzut că, în cazul în care o asemenea Dată de Plată a Dobânzii cade într-o zi care nu este Zi Lucrătoare, Data de Plată a Dobânzii va fi următoarea Zi Lucrătoare din aceeași lună calendaristică sau, dacă nu urmează o Zi Lucrătoare în aceeași lună calendaristică, Ziua Lucrătoare imediat precedentă.

înseamnă, pentru orice Plată din Credit, perioada care începe la data acelei Plăți din Credit și se termină la următoarea Dată de Plată a Dobânzii și fiecare perioadă de trei luni după acea dată care începe la Data de Plată Dobânzii și se sfârșește la următoarea Dată de Plată a Dobânzii; cu condiția ca, dacă Plata din Credit este făcută cu mai puțin de 15 Zile Lucrătoare înainte de următoarea Dată de Plată a Dobânzii, prima Perioadă de Dobândă pentru acea Plată din Credit să înceapă la data respectivei Plăți din Credit și să se încheie la Data de Plată a Dobânzii care cade după următoarea Dată de Plată a Dobânzii.

înseamnă scrisoarea transmisă la data prezentului Contract sau în jurul datei prezentului Contract de către Municipiu

către BERD, așa cum poate fi modificată periodic aceasta cu acordul prealabil scris al BERD.

"Lei" sau "RON"

înseamnă moneda oficială a României.

"Credit"

înseamnă capitalul în sumă maximă prevăzut în Secțiunea 2.01 (a) sau, după cum poate rezulta din context, capitalul din acesta care este datorat la un moment dat.

"Moneda Creditului"

înseamnă moneda în care Creditul este denominat, astfel cum se prevede în Secțiunea 2.01 (a).

"Legea Finanțelor Publice Locale"

înseamnă Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618/18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

"Marjă"

înseamnă 2,25% pe an.

"Eveniment care Afectează Piața"

înseamnă:

 • (a)   înainte de începerea oricărei Perioade de Dobândă:

 • (i)    ROBOR nu poate fi stabilită pentru acea Perioadă de Dobândă conform punctelor (a), (b) sau (c) din definiția ROBOR de mai jos;

 • (ii)    BERD nu poate obține finanțare în RON pentru orice parte a Creditului pentru durata respectivei Perioade de Dobândă; sau

 • (iii)   Costurile Totale ale BERD cu privire la Credit sau la orice parte a acestuia pentru Perioada de Dobândă respectivă depășesc (sau, dacă BERD ar finanța Creditul sau acea parte din Credit pentru respectiva Perioadă de Dobândă, ar depăși) cuantumul ROBOR calculată conform punctelor (a), (b) sau (c), după caz, din definiția ROBOR plus 0,50% pe an; sau

 • (b)  la orice moment, BERD nu poate refinanța aranjamentele de refmanțare scadente referitoare la Credit sau la orice parte a acestuia.

"Politicile și Regulile de Achiziție"

"Practică Interzisă"

"Proiect"

"Banca Proiectului"


"Acordurile Proiectului"


"Planul de Implementare a Proiectului"


"Contractul de

Servicii Publice"


"Banca de Referință"


înseamnă regulile de achiziție pentru operațiunile din sectorul public stabilite conform Politicilor și Regulilor de Achiziție pentru Proiecte Finanțate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, astfel cum pot fi modificate în mod periodic.

înseamnă orice Practică de Corupție, Practică Frauduloasă, Practică Coercitivă, Practică Ilegală sau Furt.

înseamnă programul de reabilitare a străzilor, de optimizare a transportului public prin introducerea unui sistem de colectare automată a taxei de călătorie și achiziționarea de material rulant de tip troleibuze, inițiat de Municipiu.

înseamnă o bancă autorizată să desfășoare activități în România, care este acceptabilă pentru BERD și care este în mod legal selectată de Municipiu să devină parte la Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei.

înseamnă Contractul de Servicii Publice (cu modificările ulterioare), Planul de Implementare a Proiectului și orice acord sau document pe care BERD îl poate desemna la un moment dat ca fiind un Acord al Proiectului.

înseamnă implementarea Proiectului, așa cum a fost agreată de Municipiu și BERD, specificând componentele proiectului, sursele și destinația fondurilor, gestionarea proiectului, precum și metodele și graficele de lucrări ale Proiectului și contractelor de consultanță, inclusiv planul de achiziție prevăzut în Anexa 1.

înseamnă Contractul de Delegare a Administrării Sistemului de Transport Public Local încheiat la data de 7 mai 2010 între Municipiu și Transurb, urmând a fi modificat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători.

înseamnă o bancă importantă care își desfășoară activitatea pe piața RON în București, selectată de BERD.

"Contractul de Ipotecă pe Venituri"


"ROBOR"


înseamnă contractul încheiat între BERD și Municipiu, prin care se constituie în favoarea BERD o ipotecă mobiliară de prim rang asupra veniturilor Municipiului și

 • (i) asupra tuturor conturilor Municipiului în care se încasează aceste venituri; și (ii) asupra Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în acesta.

înseamnă, în legătură cu orice Perioadă de Dobândă:

 • (a)   rata oferită pentru depozite în RON pentru o perioadă egală cu Perioada de Dobândă, care apare pe pagina Reuters "RBOR" în coloana denumită MEDIE 11:00 (sau orice altă pagină sau coloană care poate înlocui respectiva pagină sau coloană) la ora 11:00 a.m. (ora Bucureștiului) la Data de Stabilire a Dobânzii ("Reuters RBOR");

 • (b)   (în cazul în care pagina Reuters RBOR (sau orice altă pagină care o poate înlocui) nu prevede în mod obișnuit o astfel de rată pentru o perioadă egală cu Perioada de Dobândă) rata stabilită prin utilizarea unei intrapolări directe prin referire la rata Reuters RBOR furnizată pentru perioada mai scurtă cea mai apropiată de Perioada de Dobândă și rata Reuters RBOR prevăzută pentru perioada mai lungă imediat următoare Perioadei de Dobândă;

 • (c)   (dacă nu este posibil să se stabilească o rată pentru acea Perioadă de Dobândă conform punctului (b) de mai sus) rata anuală reprezentând media aritmetică (rotunjită în plus la două zecimale) a ratelor anuale indicate BERD de cel puțin două Bănci de Referință, la cererea BERD, ca fiind ratele la care Băncile de Referință sunt dispuse să ofere un împrumut în RON unei instituții financiare de prim rang, la respectiva Dată de Stabilire a Dobânzii, împrumut al cărui cuantum să fie comparabil cu cuantumul Creditului care urmează să devină scadent în acea Perioadă de Dobândă și pentru o perioadă pe care BERD o consideră substanțial echivalentă cu acea Perioadă de Dobândă, cu condiția ca, dacă cinci sau mai multe astfel de cotații sunt furnizate, cea mai mare cotație (sau, în caz de egalitate, una dintre cele mai mari) și cea mai mică cotație (sau, în caz de egalitate, una dintre cele mai mici cotații) nu vor fi luate în

considerare la calcularea mediei aritmetice; sau

 • (d) (dacă nicio asemenea cotație nu este oferită sau dacă este oferită o singură cotație) Costurile Totale Aplicabile.

  "Standardele Române de

  Contabilitate pentru

  Sectorul Public"

  "Garanție"

  "Contract de Garanție"

  "Datorie pe Termen Scurt"

  "Costuri Totale Specifice"


înseamnă standardele de contabilitate pentru sectorul public din România, așa cum sunt definite de Legea Finanțelor Publice Locale, acceptate și aplicate în mod consecvent de instituțiile publice locale.

înseamnă garanția constituită, declarată ca fiind constituită sau convenită a fî constituită în conformitate cu oricare dintre Contractele de Garanție, în vederea garantării tuturor sumelor datorate BERD în baza Acordurilor de Finanțare.

înseamnă Contractul de Ipotecă pe Venituri.

înseamnă, cu privire la orice persoană, orice Datorie Financiară a acelei persoane, alta decât o Datorie pe Termen Lung.

înseamnă, pentru fiecare Perioadă de Dobândă sau Perioadă de Dobândă Penalizatoare și pentru BERD, costurile totale (exprimate ca rată anuală) ale BERD pentru perioada respectivă aferente finanțării sau păstrării Creditului în timpul acelei Perioade de Dobândă sau Perioadă de Dobândă Penalizatoare, din orice sursă aleasă în mod rezonabil de către BERD. Acestea includ:

 • (a)   dobânda (inclusiv dobânda compusă, în cazul în care BERD nu poate face ca scadența acordurilor sale de finanțare să corespundă cu durata acelei Perioade de Dobândă sau Perioade de Dobândă Penalizatoare); și

 • (b)   toate onorariile, taxele, comisioanele, costurile (inclusiv costul suportat pentru respectarea oricăror cerințe privind constituirea de rezerve, cerințe care pot fi impuse acelei persoane conform legii aplicabile) și cheltuielile, cu condiția ca, dacă oricare dintre aceste sume sunt exprimate în alte monede decât RON, sumele respective vor fi transformate în RON pe baza unui curs valutar ales de BERD pentru

conversia sumelor respective la data relevantă.

"Furt'’

înseamnă însușirea fără drept a bunurilor care aparțin unei alte persoane.

"Transurb"

înseamnă Transurb S.A., societate pe acțiuni, legal organizată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul social în Galați, Str. Basarabiei nr. 4, jud. Galați, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/684/1998, Cod Unic de înregistrare 10890801.

Secțiunea 1.02. Interpretare

 • (a)   în prezentul Contract, în cazul în care din context nu reiese altfel, cuvintele la singular includ și pluralul și vice versa.

 • (b)  în prezentul Contract, orice referire la un anumit Articol, Secțiune sau Anexă va fi interpretată ca o referire la respectivul Articol, Secțiune sau Anexă din prezentul Contract.

 • (c)   In prezentul Contract, orice referire la (i) o modificare sau un contract modificat include completarea, modificarea, cesiunea, novația, actualizarea sau re-adoptarea, și (ii) la un contract va fi interpretată ca o referire la respectivul contract, așa cum poate fi acesta modificat la un moment dat.

 • (d)   în prezentul Contract, titluriterșr Cuprinsul au fost inserate pentru a ușura referința și nu vor afecta interpretarea prezentului Contract.

 • (e)   în prezentul Contract, “control” (inclusiv, cu sensuri corelate, termenii “controlat de” și “sub controlul comun împreună cu”), cu privire la orice persoană, înseamnă deținerea, directă sau indirectă, a puterii de a conduce sau de a dispune conducerea și politica respectivei persoane, fie prin deținerea dreptului de proprietate asupra acțiunilor cu drept de vot, fie prin contract sau altfel.

 • (f)   în prezentul Contract, un Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor există sau continuă să existe până în momentul în care este remediat sau până la momentul în care BERD renunță la acesta în scris.

 • (g)  In prezentul Contract, referirea la un document care este într-o „Formă Agreată” înseamnă că forma acelui document a fost acceptată de către părțile sale și că o copie a respectivului document a fost inițializată, în scopul identificării, de către BERD și de către Municipiu.

 • (h) In prezentul Contract, orice referire la „lege” înseamnă orice lege (inclusiv orice drept comun sau cutume) și orice tratat, constituție, lege, legislație, decret, act normativ, normă, regulament, hotărâre judecătorească, ordin, dispoziție, decizie sau orice altă măsură legislativă sau administrativă sau hotărâre judecătorească sau arbitrală în orice jurisdicție care are puterea unei legi sau a cărei respectare este în conformitate cu practica generală din respectiva jurisdicție.

A

 • (i)   In prezentul Contract, orice referire la o prevedere legală va fi interpretată ca o referire la respectiva prevedere, astfel cum poate fi aceasta amendată sau re~adoptată, la un moment dat.

A

 • (j)   In prezentul Contract, orice referire la o „persoană” include orice persoană, fizică sau juridică, firma, societate comercială, corporație, guvern, stat sau agenție a unui stat sau orice asociație, trust sau parteneriat (indiferent dacă are sau nu personalitate juridică) sau două sau mai multe dintre cele menționate anterior și referirile la o „persoană” include și succesorii și cesionarii legali ai acesteia.

 • (k)  în prezentul Contract, „zona Euro” înseamnă regiunea ce cuprinde statele membre ale Uniunii Europene care au adoptat moneda unică în conformitate cu legislația Uniunii Europene referitoare la uniunea economică și monetară.

 • (l)   în prezentul Contract, „inclusiv” și „include” se consideră ca fiind urmate de sintagma „fără limitare” chiar și acolo unde această sintagmă nu este menționată.

Secțiunea 1.03. Termeni care nu sunt proprii limbii engleze

A

In prezentul Contract, atunci când este vorba de o entitate de naționalitate română, o referire la:

 • (a)  „lien”, „security” sau „security interest” include ipoteca mobiliara, ipoteca imobiliara, gaj, privilegiu alta garanție reala, garanție reala mobiliara, garanție financiara, garanție personala (inclusiv fldeiusiune, scrisoare de garanție, scrisoare de confort, cauțiune reala), operațiuni asimilate ipotecilor, cesiune pentru cauza de garanție, servitute, sarcina, uz, uzufruct, privilegiu, drept de preferința, drept de retentie, drept de prim refuz, opțiune',

 • (b)  „winding-up”, „dissolution”, „administration”, „reorganisation”, „bankruptcy” sau „insolvency” include insolventa, reorganizare judiciara, faliment, lichidare, mandat ad-hoc, concordat preventiv și dizolvare',

 • (c)  „insolvent” include a fi într-o stare de insolventa și „bankrupt” include a fi în faliment în sensul Legii nr.85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

 • (d)  „receiver”, „administrator” sau alt funcționar similar include judecător sindic, administrator judiciar, administrator special sau lichidator, mandatar ad-hoc,

conciliator;

 • (e)  „charter documents” include contract de societate, statut și/sau act constitutiv; și

 • (f)   „seizure”, „expropriation”, „nationalisation”, „intervention”, „restriction” include expropiere, naționalizare, confiscare, rechiziție sau orice altă procedură similară.

ARTICOLUL II - CREDITUL

Secțiunea 2.01. Suma și Moneda

 • (a)   Sub rezerva prevederilor și condițiilor din prezentul Contract, BERD este de acord să acorde Municipiului un credit în cuantum de maxim 100.000.000 RON.

 • (b)  Fiecare Plată din Credit se va efectua în orice Zi Lucrătoare din Perioada de Angajament și în cuantum de minim 5.000.000 RON (sau, dacă respectivul cuantum este mai mic, valoarea netrasă din Credit), după cum a solicitat Municipiul printr-o cerere de efectuare a unei Plăți din Credit în original către BERD, având în mod substanțial forma prevăzută în Anexa A la acest Contract. Cererea respectivă va fi irevocabilă și obligatorie pentru Municipiu. Se prevede că până la și incluzând data care survine la prima aniversare a acestui Contract, Municipiul poate efectua cereri de efectuare a unei Plăți din Credi pentru sume mai mici de 2.500.000 RON.

 • (c)   BERD poate suspenda sau anula, cu notificarea Municipiului, dreptul Municipiului la viitoarele Plăți din Credit în cazul în care Consiliul Guvernatorilor BERD hotărăște, în conformitate cu Articolul 8 alineatul 3,din Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, că accesul României la resursele BERD trebuie suspendat sau modificat în alt mod.

 • (d)  Municipiul va avea dreptul, în orice moment, cu notificare prealabilă transmisă cu cel puțin 30 de zile în avans către Bancă, să anuleze în totalitate sau în parte orice parte netrasă din Credit, cu condiția ca:

 • (i)   Municipiul să plătească Băncii, în același timp, toate comisioanele de angajament acumulate pentru partea de Credit ce va fi anulată, precum și toate celelalte sume datorate și exigibile în baza prezentului Contract;

 • (ii)  Banca să se convingă de faptul că, în urma acestei anulări, finanțarea rămasă la dispoziția Municipiului va fi suficientă pentru ca acesta să poată finaliza Proiectul;

 • (iii)  în cazul unei anulări parțiale a porțiunii netrase din Credit, suma anulată va avea un cuantum de minim 5.000.000 RON și multipli întregi ai acestui număr; și

 • (iv) Municipiul va plăti Băncii, la data anulării, un comision de anulare de 2% din valoarea capitalului Creditului ce va fi anulat.

Orice astfel de notificare de anulare transmisă de Municipiu va fi irevocabilă și obligatorie pentru Municipiu. Sumele din Credit ce sunt anulate de Municipiu nu pot fi reacordate.

Secțiunea 2.02. Dobânda

 • (a)   Sub rezerva Secțiunii 2.02(b), în ultima zi a fiecărei Perioade de Dobândă, Municipiul va plăti dobândă la capitalul Creditului scadent la un moment dat, pe parcursul fiecărei Perioade de Dobândă cu privire la Plata respectivă din Credit, la o rată egală cu suma dintre valoarea Marjei și ROB OR pentru respectiva Perioadă de Dobândă.

 • (b)    Dacă apare vreun Eveniment care Afectează Piața, BERD va notifica prompt Municipiul. Dacă BERD notifică Municipiul în legătură cu apariția unui Eveniment care Afectează Piața, se va calcula dobândă la Credit la o rată egală cu suma dintre:

 • (1)    Marjă; și

 • (2)    rata ce exprimă, sub formă de rată procentuală anuală, costul suportat de BERD pentru finanțarea Creditului, din orice sursă pe care BERD o poate alege în mod rezonabil (sau, la alegerea BERD, rata ROBOR relevantă, dacă este disponibilă), așa cum este notificată de BERD Municipiului imediat ce este posibil și, în orice caz, înainte ca dobânda să fie datorată în legătură cu Perioada de Dobândă relevantă,

până când BERD va notifica Municipiul despre încetarea Evenimentului care Afectează Piața. Dacă a survenit un Eveniment care Afectează Piața, BERD va avea dreptul, la libera sa alegere, să modifice durata oricărei Perioade de Dobândă relevante, prin trimiterea către Municipiu a unei notificări în acest sens. Orice astfel de modificare a unei Perioade de Dobândă se va aplica de la data indicată de către BERD în notificare.

 • (c)    Fără a aduce atingere Secțiunii 2.02(b), dacă se produce un Eveniment care Afectează Piața și BERD sau Municipiul solicită acest lucru, în termen de cinci Zile Lucrătoare de la transmiterea de către BERD a notificării prevăzute în Secțiunea 2.02

 • (b), BERD și Municipiul vor începe negocieri (care nu vor dura mai mult de treizeci de zile) pentru a conveni asupra unui înlocuitor pentru baza de stabilire a dobânzii aplicabile Creditului. Orice bază alternativă astfel agreată se va aplica conform dispozițiilor sale și va înlocui rata dobânzii aplicabile la acea dată conform Secțiunii 2.02 (b). Dacă părțile nu pot ajunge la un acord, Municipiul poate rambursa Creditul în avans la următoarea Dată de Plată a Dobânzii conform Secțiunii 2.05, dar fără plata vreunui comision de rambursare anticipată.

 • (d) Fără a aduce atingere celor menționate mai sus, dacă Municipiul nu achită o sumă la scadență conform prezentului Contract, Municipiul va plăti dobândă la suma restantă până la plata integrală (înainte și după pronunțarea hotărârii judecătorești, dacă este cazul) la o rată egală cu suma următoarelor:

 • (1) 2,00% pe an;

 • (2) Marja aplicabilă; și

 • (3) Costurile Totale cu privire la suma restantă aferente Perioadei de Dobândă Penalizatoare relevante.

Dobânda penalizatoare:

 • (1)   se va acumula zilnic, începând cu data scadenței și până la data plății efective, atât după, cât și înainte de orice hotărâre judecătorească, dacă este cazul;

 • (2)   va fi capitalizată la sfârșitul fiecărei Perioade de Dobândă Penalizatoare; și

 • (3)   va fi scadentă și exigibilă imediat la cerere.

(f) întreaga dobândă va fi calculată în baza numărului de zile scurse și a unui an de 360 de zile.

Secțiunea 2.03. Taxe și comisioane

 • (a) Municipiul va achita către BERD, în Perioada de Angajament, un comision de - angajament în valoare de 0,1%.pe an din valoarea Creditului care nu a fost trasă, la un moment dat, de Municipiu sau anulată, comision de angajament ce se va acumula zilnic începând de la data care survine în termen de 90 de zile de la data prezentului Contract și până la data care survine la aniversarea unui an de la încheierea prezentului Contract, inclusiv. Municipiul va plăti către BERD, în Perioada de Angajament, un comision de angajament de 0,25% pe an din valoarea Creditului care nu a fost trasă, la un moment dat, de Municipiu sau anulată, comision de angajament ce se va acumula zilnic începând cu și după și data care survine la prima aniversare a acestui Contract și până la, inclusiv, data care survine la cea de-a doua aniversare a acestui Contract.. Municipiul va plăti către BERD, în Perioada de Angajament, un comision de angajament de 0,50% pe an din valoarea Creditului care nu a fost trasă, la un moment dat, de Municipiu sau anulată, comision de angajament care se va acumula zilnic începând cu și după data care survine la cea de-a doua aniversare a acestui Contract. Comisionul de angajament va fi calculat în baza numărului efectiv de zile scurse în perioada relevantă și a unui an de 360 de zile și va fi datorat și plătibil în arierate la fiecare Dată de Plată a Dobânzii (chiar dacă este posibil să nu fie datorată nicio dobândă la data respectivă).

 • (b) Municipiul va plăti către BERD un comision de acordare de 1.000.000 RON. Acest comision de acordare va fi datorat și plătibil cu cel mult cinci Zile Lucrătoare înainte de prima Plată din Credit sau zece Zile Lucrătoare de la data prezentului Contract, oricare dintre aceste date survine prima.

Secțiunea 2.04. Rambursare

Municipiul va rambursa Creditul în 28 de rate trimestriale egale (sau egale într-o cât mai mare măsură), la Datele de Plată a Dobânzii ce încep imediat după Perioada de Angajament, cu condiția ca, în cazul în care o Plată din Credit este făcută după una sau mai multe dintre aceste date de rambursare, Plata din Credit va fi alocată de către BERD pentru rambursare la fiecare dintre datele de rambursare rămase, într-un cuantum care va fi proporțional cu tranșele rămase din Credit la fiecare astfel de dată de rambursare (BERD urmând să ajusteze aceste alocări după cum va fi necesar astfel încât să se obțină, în fiecare caz, numere întregi).

Secțiunea 2.05. Rambursare anticipată

Municipiul va avea dreptul ca, la orice moment, cu condiția trimiterii către BERD a unei notificări cu cel puțin 15 Zile Lucrătoare în avans, să ramburseze anticipat, la orice Dată de Plată a Dobânzii, tot sau o parte din capitalul Creditului scadent la acea dată, cu condiția ca:

 • (1) Municipiul să plătească BERD, în același timp, toată dobânda acumulată și alte sume datorate în legătură cu capitalul Creditului ce urmează a fi rambursat și toate celelalte sume care sunt datorate și exigibile conform prezentului Contract;

-        (2) - .în-cazul urnei rambursări- anticipate -parțiale,-suma-rambursată. anticipat va fL.

cel puțin egală cu echivalentul în RON al sumei de 5.000.000 RON și va stinge obligația de plată a tranșelor de rambursat în ordinea inversă a scadenței acestor tranșe; și

 • (3) Municipiul va plăti BERD, la data rambursării anticipate, un comision de rambursare anticipată egal cu (i) 2,0% din capitalul Creditului care se rambursează anticipat, dacă rambursarea anticipată are loc la sau înainte de a cincea aniversare a prezentului Contract, sau (ii) 1,0% din capitalul Creditului care se rambursează anticipat, dacă rambursarea anticipată are loc după cea de a cincea aniversare a prezentului Contract.

Orice notificare trimisă de Municipiu cu privire la rambursarea anticipată va fi irevocabilă și opozabilă Municipiului și, la predarea unei asemenea notificări, Municipiul va fi obligat să ramburseze anticipat Creditul în conformitate cu termenii notificării. Sumele din Credit rambursate anticipat de către Municipiu nu pot fi re-împrumutate.

Secțiunea 2.06. Plăți

 • (a)  Toate sumele datorate către BERD conform prezentului Contract vor fi achitate în Moneda Creditului (sau, în cazul cheltuielilor, în moneda în care au fost suportate), la valoarea de la data la care suma este scadentă, în contul și locul pe care BERD le va notifica Municipiului.

 • (b)  Sumele ce se pun la dispoziție de BERD conform prevederilor din prezentul Contract vor fi plătibile în Moneda Creditului la valoare, la data de stabilire a valorii și în contul corespondent din România indicat de către Municipiu în cererea sa de Plată din Credit (cu instrucțiunea de a transfera aceste sume, pe riscul și pe cheltuiala Municipiului, într-un cont pe care Municipiul îl poate desemna în cererea sa de Plată din Credit).

 • (c)   Dacă data la care este scadentă o obligație de plată prevăzută de prezentul Contract sau orice Dată de Plată a Dobânzii cade într-o zi care nu este o Zi Lucrătoare, atunci plata respectivă va fi scadentă în sau Data de Plată a Dobânzii va fi Ziua Lucrătoare următoare din luna respectivă sau, dacă în luna respectivă nu mai există o altă Zi Lucrătoare, în Ziua Lucrătoare imediat precedentă.

 • (d)  BERD poate, în măsura maximă permisă de lege, să compenseze orice sumă datorată de BERD Municipiului cu, și să deducă din sumele încasate în urma efectuării oricărei Plăți din Credit, orice sumă datorată și plătibilă de Municipiu în baza prezentului Contract, indiferent de moneda sau locul în care trebuie efectuată acea plată.

Secțiunea 2.07. Plăți insuficiente

 • (a)  Dacă BERD, la un moment dat, primește o sumă care este mai mică decât valoarea ■lotală a sumei ■scadente și care trebuie plătită în acelmoment - conform-prezentului- -

Contract, BERD va avea dreptul să impute suma primită în orice manieră și pentru orice scopuri prevăzute în prezentul Contract, după cum poate stabili BERD la libera sa alegere, independent de orice instrucțiuni contrare date de Municipiu.

 • (b)  Municipiul va despăgubi BERD pentru orice pierdere care rezultă dintr-o plată primită, sau ca urmare a unei reclamații depuse sau hotărâri judecătorești pronunțate, în altă monedă și loc decât cele specificate în Secțiunea 2.06(a) de mai sus. Municipiul va plăti suma suplimentară necesară pentru a permite BERD să primească, după conversia respectivei sume și transferul în locul specificat, întreaga valoare a sumei datorate BERD conform prezentului Contract.

Secțiunea 2.08. Protecția randamentului

(a) Municipiul va plăti sau va determina plata, sau va restitui către BERD, la cerere, toate taxele, impozitele, comisioanele și alte impuneri de orice natură, prezente și viitoare, împreună cu orice dobândă la acestea și penalități în legătură cu ele, care sunt percepute sau impuse în prezent sau pot fi percepute sau impuse în viitor de România sau Guvernul României, sau de către orice departament, agenție, subdiviziune politică sau autoritate fiscală sau de altă natură a acestuia sau din cadrul acestuia, sau de către orice organizație la care România este membră, sau de către orice jurisdicție din care sau prin care se fac plățile datorate conform prezentului Contract, pentru plata sau în legătură cu plata sumelor datorate către BERD conform prezentului Contract.

 • (b)  întregul capital, toată dobânda și toate celelalte sume datorate către BERD în baza prezentului Contract vor fi achitate fără compensare sau cerere reconvențională și libere de orice deduceri sau rețineri la sursă pentru orice taxe, impozite, comisioane sau alte impuneri de orice natură, cu condiția ca, în cazul în care Municipiul nu poate plăti orice sumă datorată în baza prezentului Contract fără deduceri, suma datorată să fie majorată cu suma necesară pentru ca BERD să primească suma integrală pe care ar fî primit-o în cazul în care plata respectivă s-ar fi făcut fără nicio astfel de deducere sau reținere la sursă.

 • (c)  Municipiul, la un moment dat, la cererea BERD, va rambursa către BERD orice costuri suplimentare nete suportate de BERD în legătură cu efectuarea sau menținerea sau cu angajamentul de a menține Creditul, ce apar în urma oricărei modificări a legislației sau politicii aplicabile (indiferent dacă au sau nu putere de lege), sau a interpretării acestora, după data prezentului Contract. Un certificat emis de BERD în legătură cu cuantumul respectivelor costuri suplimentare va fi definitiv, concludent și opozabil Municipiului, dacă Municipiul nu arată, în mod convingător pentru BERD, că certificatul respectiv conține erori materiale.

Secțiunea 2.09. Costuri în legătură cu încetarea finanțării

 • (a) Dacă, din orice motiv (incluzând, dar fără a se limita la, o decădere din beneficiul termenului în conformitate cu Articolul VI) orice parte din Credit devine datorată și exigibilă la o aită dată decât ultima zi a unei Perioade de Dobândă,*MunicipîuT'vă'plăti BERD, la cererea acesteia, suma, dacă este cazul, cu care:

 • (1)   dobânda care s-ar fi acumulat la porțiunea respectivă din Credit, de la data la care această parte din Credit a devenit scadentă și exigibilă până în ultima zi a Perioadei de Dobândă curente la acea dată, la o rată egală cu ROBOR pentru acea Perioadă de Dobândă

depășește:

 • (2)  dobânda pe care BERD ar fi obținut-o dacă ar fi plasat în depozit o sumă egală cu porțiunea respectivă din Credit sau ar fi pus în alt mod suma respectivă la dispoziția unei bănci de renume de pe piața interbancară din București selectată de BERD, pentru perioada începând de la data la care această parte din Credit a devenit datorată și exigibilă și care se încheie în ultima zi a Perioadei de Dobândă curente la acea dată.

 • (b)  Dacă orice sumă restantă este plătită la o altă dată decât ultima zi a unei Perioade de Dobândă Penalizatoare, Municipiul va plăti către BERD, la cererea acesteia, dacă este cazul, suma cu care:

 • (1)   dobânda care s-ar fi acumulat cu privire la suma restantă respectivă, începând de la data primirii sumei restante respective și până în ultima zi a Perioadei de Dobândă Penalizatoare curentă la data respectivă, la o rată egală cu rata prevăzută în Secțiunea 2.02(d) pentru Perioada de Dobândă Penalizatoare respectivă;

depășește:

 • (2)  dobânda pe care BERD ar fi putut să o obțină dacă ar fi plasat o sumă egală cu suma restantă, în depozit la o bancă de renume selectată de BERD, pentru o perioadă care începe în data primirii acestei sume restante și care se încheie în ultima zi a Perioadei de Dobândă Penalizatoare curente la data respectivă.

 • (c)  Municipiul, imediat după primirea notificării BERD, va rambursa BERD orice costuri, cheltuieli și pierderi suportate de către BERD și nerecuperate în alt mod de BERD în baza Secțiunilor 2.09(a) și 2.09(b), ca urmare a apariției unui Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor, a unei modificări a duratei oricărei Perioade de Dobândă relevante conform Secțiunii 2.02(b), a unei schimbări a bazei de determinare a ratei dobânzii conform Secțiunii 2.02(c), a rambursării anticipate a oricărei porțiuni din Credit la o altă dată decât ultima zi a unei Perioade de Dobândă, a nerespectării de către Municipiu a obligației de a plăti sumele datorate la scadența prevăzută de prezentul Contract, finanțarea BERD sau aranjarea de către BERD a finanțării, o Plată din Credit solicitată printr-o cerere de efectuare a unei Plăți din Credit depusă conform Secțiunii 2.01(b), dar care nu a fost făcută datorită aplicării uneia sau mai multor prevederi din prezentul Contract (altfel decât din cauza culpei sau neglijenței BERD) sau a nerespectării de către Municipiu a obligației de a face plăți anticipate conform unei notificări de plată anticipată transmise în temeiul oricărei prevederi a acestui Contract.

 • (d)  Un certificat din partea BERD, în legătură cu orice sumă plătibilă conform prezentei Secțiuni 2.09, va fi definitiv, concludent și opozabil Municipiului, cu excepția cazului în care Municipiul face dovada, acceptată de Bancă, că acesta conține o eroare evidentă.

Secțiunea 2.10. Contul Creditului

BERD va deschide și va menține în registrele sale un cont pe numele Municipiului, care să arate Plățile din Credit și rambursările acestora, precum și calculul și plata capitalului, dobânzii, taxelor, spezelor, comisioanelor, costurilor în legătură cu încetarea finanțării și a altor sume datorate și sume plătite în baza prezentului Contract. Acest cont va fi definitiv, concludent și opozabil Municipiului, dacă Municipiul nu arată, în mod convingător pentru BERD, că certificatul respectiv conține erori evidente.

Secțiunea 2.11 Nelegalitate

Independent de orice alte prevederi din prezentul Contract, în cazul în care este sau devine ilegal în orice jurisdicție ca BERD să efectueze, să mențină în vigoare sau să finanțeze Creditul, atunci:

 • (a)  la cererea BERD, Municipiul, la următoarea Dată de Plată a Dobânzii sau la o dată anterioară, după cum solicită BERD, va plăti în avans acea parte din capitalul Creditului cu privire la care BERD informează Municipiul că a fost afectată de un astfel de eveniment, împreună cu toate dobânzile acumulate și alte sume datorate în legătură cu Creditul, rambursare pentru care nu se va datora comisionul de rambursare anticipată prevăzut la Secțiunea 2.05; și

 • (b)   la primirea notificării din partea BERD, dreptul Municipiului de a trage orice porțiune din Credit cu privire la care BERD notifică Municipiul că este afectată de o astfel de modificare, și care până la data respectivă nu fusese încă trasă, va înceta imediat.

ARTICOLUL III - DECLARAȚII ȘI GARANȚII

Secțiunea 3.01. Declarații privind Municipiul și Transurb

Municipiul declară și garantează că:

 • (a) Municipiul este un municipiu, legal organizat și funcționând în mod valabil în conformitate cu:

 • (1)  Constituția României;

 • (2)  Legea nr. 2 din 1989 privind îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România nr. 15/18 aprilie 1989, cu modificările ulterioare, și Legea administrației publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123/20 februarie 2007, cu modificările ulterioare; și

 • (3)   toate celelalte legi aplicabile în România,

și fiecare dintre Municipiu și Transurb are deplina putere de a deține în proprietate sau în folosință proprietățile pe care le deține sau le va deține sau pe care le utilizează (sau le va utiliza) în scopul Proiectului și al Planului de Implementare a Proiectului și de a îndeplini activitățile pe care le îndeplinește sau respectiv le va îndeplini în scopul Proiectului.

 • (b)  în baza (i) Legii Finanțelor Publice Locale, (ii) Regulamentului nr. 4/2005 al Băncii Naționale a României privind regimul valutar, (iii) Codului Civil, Municipiul are puterea de a lua cu împrumut și a rambursa împrumuturi, precum și de a constitui garanții în vederea obținerii Creditului.

 • (c)   La data prezentului Contract, Primarul Municipiului este dl Marius Stan (''Primarul").

 • (d)   Rapoartele financiare și toate celelalte informații financiare cuprinse în bugetul anual semnat al Municipiului pentru exercițiul financiar 2013, depuse de Municipiu la BERD în legătură cu situația financiară a Municipiului la data de 31 decembrie 2013, certificate de departamentul de audit intern al Municipiului, întocmite în conformitate cu Standardele Române de Contabilitate pentru Sectorul Public, prezintă o imagine corectă și reală a situației financiare a Municipiului la datele respective ale rapoartelor și bugetului. Bugetul anual al Municipiului pentru exercițiul fiscal 2013 a fost implementat în toate privințele în conformitate cu prevederile cuprinse în acesta. De la data respectivelor rapoarte financiare și a bugetului, Municipiul nu a înregistrat nicio obligație indirectă semnificativă, răspundere sau angajament neuzual la termen sau pe termen lung. De la data respectivelor rapoarte financiare și a bugetului, Municipiul nu a înregistrat nicio modificare negativă semnificativă a activității sale comerciale, operațiunilor sau situației financiare, nu a suportat nicio pierdere sau răspundere substanțială sau neuzuală sau nu și-a asumat sau nu a convenit să își asume nicio obligație substanțială sau neuzuală, cu excepția celor prevăzute prin prezentul Contract sau în orice alt contract în legătură cu Proiectul.

 • (d)  Activele Municipiului și/sau ale Transurb care sunt necesare în vederea implementării Proiectului simt libere de orice restricții sau obligații ce ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra Proiectului. Aceste active nu fac obiectul niciunei/ niciunui ipoteci, gaj, sarcină, privilegiu, drept de prioritate, ipotecare, cesiune, drept de retenție, sechestru, regularizare sau a altei garanții de orice natură sau a oricărui alt contract sau acord al cărui efect este acela de a conferi o garanție asupra sau în legătură cu, sau orice separare a oricăror active, venituri sau drepturi prezente sau viitoare sau alt acord preferențial în legătură cu acestea, inclusiv, dar fără a se limita la, orice desemnare a unor beneficiari ai poliței de asigurare sau orice acord similar în baza oricărei polițe de asigurare, iar Municipiul și/sau Transurb nu sunt obligate prin niciun contract, acord sau lege, în mod condiționat sau necondiționat, prin care se poate constitui orice astfel de garanție asupra activelor, cu excepția obligațiilor prevăzute de lege pentru o sumă care încă nu este restantă.

 • (e)   La data prezentului Contract, nici Municipiul, nici Transurb nu sunt parte la sau nu s-au angajat să încheie un alt contract cu excepția prezentului Contract:

 • (1)   care se referă la Proiect;

 • (2)   care implică orice contract sau acord de consultanță, intermediere, consultanță financiară sau servicii similare în legătură cu Proiectul; sau

 • (3) care ar putea face ca BERD să nu încheie prezentul Contract și să nu acorde împrumuturi Municipiului.

 • (f)   Municipiul și Transurb respectă, în toate privințele semnificative, toate legile aplicabile care sunt în vigoare în prezent, inclusiv toată Legislația privind Protecția Mediului și Protecția Socială. în legătură cu Proiectul, Municipiul a obținut toate autorizațiile necesare sau, după caz, va obține toate autorizațiile necesare în legătură cu și nu a primit nicio plângere, ordin, directivă, pretenție, citație sau notificare în legătură cu: (1) emisiile în aer, (2) deversările în apele de suprafață sau apele subterane, (3) emisiile sonore, (4) eliminarea deșeurilor solide sau lichide, (5) utilizarea, generarea, depozitarea, transportul sau eliminarea substanțelor toxice sau periculoase, (6) condițiile de muncă și angajare, (7) sănătatea și securitatea muncii, (8) sănătatea și siguranța publică, (9) populația locală, (10) patrimoniul cultural și (11) relocarea sau strămutarea persoanelor din motive economice.

 • (g)  Nici Municipiul, nici Transurb nu și-au încălcat niciun contract, obligație sau angajament la care sunt parte sau prin care oricare dintre proprietățile sau activele lor sunt angajate și nu există niciun Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor și niciun eveniment care, după transmiterea unei notificări, expirarea unei anumite perioade sau ambele va constitui un Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor.

 • (h)  Nici Municipiul, nici Transurb nu sunt implicate în sau, după știința lor, nu este iminentă împotriva lor nicio procedură litigioasă, arbitrală sau administrativă al cărei rezultat ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra Proiectului, a situației financiare a Municipiului sau a capacității Municipiului de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Contract sau orice alt contract în legătură cu Proiectul.

 • (i)   Municipiul respectă toate legile aplicabile privind spălarea banilor. Nici Municipiul, nici price funcționari, membri ai consiliului Municipiului (sau echivalentul acestuia), salariați autorizați, Afiliați, mandatari sau reprezentanți ai Municipiului nu au comis sau realizat nicio Practică Interzisă în legătură cu Proiectul sau cu orice tranzacții avute în vedere prin prezentul Contract.

 • (j)   Municipiul controlează integral Transurb, o întreprindere municipală legal organizată și funcționând în conformitate cu legislația română și care răspunde de administrarea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de transport public ale Municipiului.

Secțiunea 3.02. Declarații privind contractele

Municipiul declară și garantează că:

 • (a) încheierea, punerea în aplicare și executarea prezentului Contract și a celorlalte Acorduri de Finanțare sau Acorduri ale Proiectului la care este parte sunt în puterea Municipiului, au fost sau vor fi, atunci când sunt semnate și remise, după caz, legal autorizate prin toate acțiunile necesare, inclusiv aprobarea Consiliului Local, și nu contravin niciunei legi aplicabile, documentelor constitutive ale Municipiului sau oricărei restricții contractuale obligatorii pentru Municipiu sau activelor sale.

 • (b)   Prezentul Contract constituie, iar celelalte Acorduri de Finanțare sau Acorduri ale Proiectului la care este parte, atunci când sunt încheiate și predate, vor constitui, obligațiile valabile și cu depline efecte juridice ale Municipiului, executorii în conformitate cu termenii lor.

 • (c)   Nu este necesară nicio autorizație, aprobare, acord, cerere sau înregistrare guvernamentală pentru încheierea, punerea în aplicare sau executarea corespunzătoare de către Municipiu a prezentului Contract sau a oricărui alt Acord de Finanțare sau Acord al Proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la cele avute în vedere prin prezentul Contract la care este parte, sau pentru valabilitatea ori aplicabilitatea acestora, cu excepția următoarelor:

 • (i)   hotărârea Consiliului Local Galați prin care se aprobă contractarea Creditului și constituirea Garanției, în conformitate cu prezentul Contract și cu Contractul de Garanție;

 • (ii)  avizul Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale ("Comisia de Autorizare") pentru contractarea Creditului și constituirea Garanției, în conformitate cu prezentul Contract și cu Contractul de Garanție;

 • (iii)  avizul Ministerului Finanțelor Publice pentru deschiderea Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei în conformitate cu termenii și condițiile Contractului privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 295/16 aprilie 2008, cu modificările ulterioare;

 • (iv)  înregistrarea prezentului Contract în registrul datoriei publice locale ținut de Municipiu în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale;

 • (v)   înregistrarea Contractului de Garanție în registrul garanțiilor locale ținut de Municipiu în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale; și

 • (vi)  depunerea prezentului Contract și a Contractului de Garanție la Ministerul Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la încheierea acestora, în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale.

 • (d)  Datoria Municipiului constituită prin prezentul Contract are și va avea un rang cel puțin egal cu toate celelalte datorii negarantate, prezente și viitoare, ale Municipiului, cu excepția pretențiilor cărora li se acordă preferință prin dispozițiile imperative ale legii, iar garanția avută în vedere prin prezentul Contract va constitui o sarcină valabilă pe prim rang asupra bunului adus în garanție.

 • (e) Informațiile cuprinse în Scrisoarea de Informare sunt adevărate, complete și corecte, sub rezerva limitărilor conținute în aceasta.

ARTICOLUL IV - CONDIȚII SUSPENSIVE

Secțiunea 4.01. Prima Plată din Credit

Obligația BERD de a efectua prima Plată din Credit va fi condiționată de primirea în prealabil de către BERD a următoarelor documente, fiecare într-o formă și cu un conținut satisfăcător pentru BERD:

 • (a)   Exemplarele originale legal semnate ale următoarelor:

 • (1)  prezentul Contract;

 • (2)   Contractul privind Contul pentru Serviciul Datoriei;

 • (3)   Contractul de Garanție; și

 • (4)   Scrisoarea de Informare.

 • (b)   Copii certificate ale următoarelor:

 • (1)  documentele constitutive ale Municipiului, așa cum au fost modificate până în prezent, sau o confirmare scrisă din partea Municipiului;

 • (2)   Contractul de Servicii Publice; și

 • (3)   toate aprobările, autorizațiile, acordurile, notificările sau înregistrările necesare pentru încheierea, punerea în aplicare și executarea corespunzătoare a prezentului Contract, a Contractului de Garanție și a celorlalte contracte avute în vedere prin prezentul Contract, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele:

 • (i)   aprobarea consiliului local al Municipiului pentru contractarea Creditului și constituirea Garanției, în conformitate cu prezentul Contract și cu Contractul de Garanție;

 • (ii)  avizul Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale pentru contractarea Creditului și constituirea Garanției, în conformitate cu prezentul Contract și cu Contractul de Garanție;

 • (iii)  avizul Ministerului Finanțelor Publice pentru deschiderea Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei în conformitate cu termenii și condițiile Contractului privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 295/16 aprilie 2008, cu modificările ulterioare.

 • (iv)  înregistrarea prezentului Contract în registrul datoriei publice locale ținut de Municipiu în conformitate cu legea;

 • (v)   înregistrarea Contractului de Garanție în registrul garanțiilor locale ținut de Municipiu în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale; și

 • (vi)  depunerea prezentului Contract și a Contractului de Garanție la Ministerul Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la încheierea acestora, în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale.

 • (c)   Exemplarele originale semnate în mod corespunzătoare ale Contractului de Garanție, împreună cu toate celelalte documente necesare pentru constituirea, valabilitatea, perfectarea și prioritatea respectivelor garanții, inclusiv înregistrarea la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

 • (d)  Un certificat privind desemnarea și autoritatea persoanelor autorizate ale Municipiului, având în mod substanțial forma prevăzută în Anexa B.

 • (e)   Copii certificate ale tuturor autorizațiilor, aprobărilor, acordurilor, notificărilor și înregistrărilor guvernamentale, ale creditorilor și de altă natură, necesare în vederea încheierii, punerii în aplicare și executării prezentului Contract și a celorlalte contracte avute în vedere prin prezentul Contract și pentru Proiect.

 • (f)   Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului.

 • (g)  Dovada numirii irevocabile de către Municipiu a unui agent procedural în Anglia și acceptarea de către acesta a numirii.

 • (h)  Opinia Țuca Zbârcea & Asociații, consultantul special al BERD în România, în legătură cu aspectele pe care BERD le poate solicita în mod rezonabil.

 • (i)   Dacă Plata respectivă din Credit nu a fost solicitată în scopul de a plăti un consultant al Municipiului în legătură cu implementarea Proiectului, un certificat de asigurare în original prin care să se ateste că asigurarea prevăzută la Secțiunea 5.01 (j) de mai jos este pe deplin în vigoare și produce efecte depline, împreună cu copiile certificate ale polițelor de asigurare relevante.

Secțiunea 4.02. Toate Plățile din Credit

Obligația BERD de a efectua orice Plată din Credit va fi de asemenea condiționată de îndeplinirea prealabilă, într-o formă și un conținut satisfăcătoare pentru BERD, a următoarelor condiții:

 • (a)   Primirea de către BERD a originalului cererii transmise în termen de Municipiu pentru o Plată din Credit, în forma prevăzută în Anexa A la prezentul Contract, declarațiile date în această cerere fiind adevărate la data acelei cereri și rămânând adevărate la data Plății din Credit respective.

 • (b)  Primirea de către BERD a oricăror alte documente și opinii juridice, inclusiv dovada în legătură cu utilizarea sumelor încasate din Credit, pe care BERD le poate solicita în mod rezonabil.

 • (c)  Primirea de către BERD a unor dovezi satisfăcătoare cu privire la alimentarea integrală Contului privind Serviciul Datoriei cu suma solicitată (respectiv suma solicitată conform Secțiunii 5.07(a) presupunând că Plata din Credit solicitată era scadentă la data la care a fost trimisă cererea de Plată din Credit).

ARTICOLUL V - ANGAJAMENTE

Angajamentele din prezentul Articol V vor rămâne în vigoare începând cu data prezentului Contract atâta timp cât obligația BERD de a efectua Plăți din Credit (sub rezerva termenilor și condițiilor prezentului Contract) continuă sau, dacă survine mai târziu, atâta timp cât este datorată orice sumă în temeiul Contractelor de Finanțare.

Secțiunea 5.01. Angajamente de a face

Cu excepția cazului în care BERD convine altfel, Municipiul:

 • (a)   va derula Proiectul în conformitate cu prezentul Contract, Scrisoarea de Informare și Planul de Implementare a Proiectului, așa cum poate fi modificat periodic și agreat cu BERD, și se va asigura că finanțarea prevăzută în prezentul Contract va fi folosită exclusiv pentru Proiect. Sumele încasate în urma efectuării oricărei Plăți din Credit nu vor fi utilizate de Municipiu pentru plata taxei pe valoarea adăugată sau a altei taxe ce poate fi datorată în legătură cu orice vânzare de bunuri, efectuare de lucrări și/sau prestare de servicii în baza sau în legătură cu orice componentă a Proiectului; dacă orice astfel de taxă pe valoarea adăugată sau altă taxă devine datorată, Municipiul va plăti acea taxă pe valoarea adăugată sau altă taxă din resursele financiare proprii la momentul la care aceasta este datorată și exigibilă;

 • (b)   va disponibiliza fondurile și va face și va determina realizarea tuturor celorlalte lucruri ce pot fi necesare în vederea finalizării Proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la furnizarea fondurilor necesare pentru acoperirea tuturor costurilor estimate ale Proiectului, conform celor prevăzute în Planul de Implementare a Proiectului;

 • (c)   își va menține existența ca unitate teritorial-administrativă (municipiu) în conformitate cu toate legile aplicabile;

 • (d)   își va desfășura activitatea cu diligență și eficiență, în conformitate cu bunele practici tehnologice, financiare și comerciale;

 • (e)   va derula și îl va determina pe orice contractant să deruleze Proiectul, exceptând prevederile contrare din Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului, în conformitate cu Cerințele de Performanță Specifice;

 • (f)   fără a limita prevederile de mai sus, va pune în aplicare cu diligență și va adera la Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului și va monitoriza implementarea acestui plan în conformitate cu prevederile privind monitorizarea cuprinse în acest plan;

 • (g)  Municipiul și BERD pot conveni la un moment dat să modifice Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului în urma modificării circumstanțelor Proiectului, a unor schimbări la nivelul Municipiului, a unor evenimente neprevăzute și în urma rezultatelor monitorizării. Fără a limita generalitatea celor de mai sus,

 • (1)  dacă există orice impact social sau asupra mediului care este negativ sau aspect care nu a fost prevăzut de sau menționat în Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului, fie integral, fie în ceea ce privește gravitatea acestuia,

 • (2)  dacă orice măsură de atenuare a impactului prevăzută în Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului nu este suficientă pentru a elimina sau a reduce orice impact social sau asupra mediului până la nivelul menționat în Cerințele de Performanță Specifice relevante în termenul prevăzut în Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului, sau

 • (3)   dacă s-a constatat orice nerespectare semnificativă a Planului de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului sau a oricărei Legi Sociale și de Protecție a

. - Mediului pfintr-o inspecție a oricărei autorități de reglementare sau de aplicare a legii sau prin orice audit efectuat în conformitate cu Secțiunea 5.01(e),

Municipiul, cât mai curând posibil și cu condiția ca BERD să își dea acordul, va dezvolta și va include în Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului măsurile de atenuare suplimentare sau revizuite care pot fi necesare pentru a asigura conformarea cu Cerințele de Performanță Specifice, în fiecare caz în mod satisfăcător pentru BERD;

 • (h)   va instala imediat și cu atenție, și ulterior va menține un sistem contabil și de control al costurilor și un sistem informatic de gestiune în legătură cu Proiectul, care să fie satisfăcător pentru BERD;

 • (i)   va ține evidențele contabile și alte registre astfel încât acestea să prezinte o imagine reală și corectă a situației financiare a Municipiului, precum și rezultatele activității sale, în conformitate cu Standardele Române de Contabilitate pentru Sectorul Public;

 • (j)   îl va determina pe antreprenorul care efectuează lucrările de construcții, aprovizionarea și serviciile pentru Proiect să mențină o asigurare împotriva pierderilor,

daunelor și răspunderii într-un mod satisfăcător pentru BERD și la asigurătorii considerați satisfăcători de BERD, iar BERD va fi numit unic beneficiar al poliței (cu excepția asigurării de răspundere) și asigurat suplimentar;

(k)   va menține un sistem contabil și de control al costurilor și un sistem informatic de gestiune în legătură cu Proiectul care să fie satisfăcătoare pentru BERD;

 • (l)   va întocmi și va depune la BERD anual, imediat ce sunt disponibile: bugetul anual, așa cum a fost aprobat de Consiliul Local, într-o formă acceptabilă pentru BERD, și versiunea semnată a bugetului anual al Municipiului, întocmit în conformitate cu cerințele legislației române și aprobat de Consiliul Local într-o formă acceptabilă pentru BERD; fiecare astfel de buget va fi aprobat de Consiliul Local în conformitate cu cerințele legislației române, și va prevedea, în fiecare buget anual și în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale și orice legi române aplicabile, rambursarea tuturor sumelor care vor fi sau care pot fi, pe durata exercițiului financiar relevant, datorate și platibile în baza prezentului Contract, a Contractului privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, a Contractului de Ipotecă pe Venituri, a oricărui Acord al Proiectului sau a oricărui alt contract încheiat în legătură cu Proiectul;

(m)  se va conforma tuturor legilor aplicabile și tuturor contractelor la care este parte sau care sunt obligatorii pentru acesta sau pentru oricare dintre activele sale;

(n)   va obține, menține și se va conforma tuturor autorizațiilor, aprobărilor, acordurilor, notificărilor și înregistrărilor necesare pentru acest Contract și celelalte contracte avute în vedere prin acesta și pentru Proiect, inclusiv cele descrise la Secțiunile 4.0 l(b) și 4.01 (d). Municipiul va îndeplini și respecta toate condițiile și restricțiile prevăzute în sau impuse Municipiului prin respectivele autorizații, aprobări, acorduri, notificări și înregistrări. în legătură cu Proiectul, va obține, menține și se va conforma tuturor autorizațiilor necesare în legătură cu și nu a primit nicio jglângere, ordin, directivă, pretenție, citație sau notificare în legătură cu: (1) emisiile în aer, (2) deversările în apele de suprafață sau apele subterane, (3) emisiile sonore, (4) eliminarea deșeurilor solide sau lichide, (5) utilizarea, generarea, depozitarea, transportul sau eliminarea substanțelor toxice sau periculoase, (6) condițiile de muncă și angajare, (7) sănătatea și securitatea muncii, (8) sănătatea și siguranța publică, (9) populația locală, (10) patrimoniul cultural și (11) relocarea sau strămutarea persoanelor din motive economice;

(o)  va constitui, perfecta, menține și reînnoi Contractul de Garanție și Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei într-un mod satisfăcător pentru BERD;

(p)        până la data primei Plăți din Credit, va depozita în Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei o sumă cel puțin egală cu suma tuturor plăților de capital (dacă este cazul), a dobânzii și comisioanelor la Credit care sunt datorate și exigibile în următoarele trei luni la următoarea Dată de Plată a Dobânzii. Municipiul, în orice moment, la și după data primei Plăți din Credit, va menține în Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei un sold creditor cel puțin egal cu suma tuturor plăților capitalului (dacă este cazul), dobânzii și comisioanelor la Credit care sunt datorate și exigibile în următoarele trei luni la următoarea Dată de Plată a Dobânzii. Municipiul nu va retrage fonduri din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei fără acordul prealabil scris al BERD. Dovada conformării cu cerințele sus-menționate trebuie să fie comunicată către BERD nu mai târziu de 20 de zile calendaristice înainte de orice Dată de Plată a Dobânzii;

(q)  va menține toate contractele avute în vedere prin prezentul Contract, inclusiv Acordurile Proiectului, pe deplin în vigoare și producând efecte depline, fără modificări; va încheia toate celelalte documente și va lua toate celelalte măsuri pe care BERD le poate considera necesare sau oportune pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului Contract și a celorlalte documente avute în vedere prin acesta;

(r)   va achita toate taxele și impozitele datorate sau relevante pentru Proiect și/sau toate contractele de antrepriză și de altă natură atribuite sau încheiate în legătură cu Proiectul din resurse proprii (și fără a utiliza sumele Creditului);

(s)   va menține, în orice moment, o participație directă care să îi asigure controlul asupra Transurb, liberă de orice sarcini, drept de retenție, garanție sau alte drepturi ale terților;

(t)   imediat ce este posibil dar, în orice caz, nu mai târziu de 31 mai 2015, Municipiul va încheia un act adițional la Contractul de Servicii Publice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;

(u)   se va conforma tuturor obligațiilor sale stipulate în versiunea amendată a Contractului de Servicii Publice;

 • (v)   cel târziu la data de 1 iulie 2017, va depune toate eforturile pentru a'rinplementa un mecanism de finanțare a străzilor, inclusiv o schemă de tarifare a vehiculelor grele pentru transportul de mărfuri, un sistem integrat de autorizare și un fond rutier local în baza excedentului de venituri obținute din plata locurilor de parcare;

(w)  cel târziu la data de 1 iunie 2018, în baza nivelelor de performanță înregistrate în anul 2017, va depune toate eforturile pentru a determina implementarea cu succes a planului de restructurare a Transurb, inclusiv a unor îmbunătățiri verificate ale eficienței resurselor în comparație cu performanțele înregistrate în anul 2013, luat ca an de referință;

 • (x)   cel târziu la data de 1 ianuarie 2018, va finaliza o licitație de selecție a unei societăți specializate din sectorul privat, în vederea introducerii, exploatării și întreținerii unui sistem electronic de taxare și va încheia un contract cu societatea specializată din sectorul privat în vederea punerii în practică a acestui sistem;

(y)   cel târziu la data de 31 decembrie 2018, va depune toate eforturile pentru a transfera, printr-un împrumut ulterior, de la Municipiu la Transurb, partea de răspundere privitoare la componenta de autobuze; și

(z)   va încheia toate celelalte documente și va lua toate celelalte măsuri pe care BERD le consideră necesare sau oportune pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului Contract și a celorlalte documente avute în vedere prin acesta și, imediat după ce BERD solicită acest lucru, va pune la dispoziția BERD toate documentele și informațiile pe care aceasta le poate solicita la un moment dat (inclusiv, dar fără a se limita la, facturi de la contractanții selectați în vederea derulării Proiectului).

Secțiunea 5.02. Angajamente de a nu face

Cu excepția cazului în care BERD convine altfel, Municipiul:

 • (a)   nu va permite ca orice altă datorie a Municipiului să aibă prioritate față de Credit la alocarea, realizarea sau distribuirea oricărui schimb valutar controlat de Municipiu, sau nu va crea sau permite să existe nicio garanție sau alt acord având ca efect constituirea unei garanții asupra oricăror active aferente Proiectului sau oferite în alt mod în garanție către BERD în baza Contractului de Garanție (altfel decât în favoarea BERD);

 • (b)   nu va încheia nicio tranzacție de hedging pe rata dobânzii, hedging valutar sau cu marfa sau altă tranzacție similară cu instrumente derivative care ar putea, în mod rezonabil, să aibă un impact negativ semnificativ asupra situației financiare a Municipiului și a capacității acestuia de a-și îndeplini orice obligație în baza prezentului Contract, a oricărui alt Acord de Finanțare sau a oricărui Acord al Proiectului;

 • (c)   nu ’va încheia nicio tranzacție altfel decât--în gutsuI normal al activității și în condițiile pieței;

 • (d)  nu va rambursa anticipat nicio datorie pe termen lung dacă, în cazul în care BERD solicită acest lucru, nu face simultan și o plată anticipată proporțională a Creditului în conformitate cu prevederile Secțiunii 2.05 de mai sus (cu excepția faptului că nu va exista o sumă minimă sau o perioadă de notificare pentru respectiva plată anticipată);

 • (e)  în măsura în care tranzacțiile respective ar putea avea un impact semnificativ negativ asupra situației financiare a Municipiului și a capacității sale de a-și îndeplini orice obligații în baza prezentului Contract, a Contractului de Garanție sau a oricărui alt contract în legătură cu Proiectul, nu va vinde, transfera, închiria sau înstrăina în alt mod toate sau o parte substanțială a activelor sale (indiferent dacă acest lucru s-ar realiza printr-o singură tranzacție sau printr-o serie de tranzacții);

 • (f)   nu va efectua și nu va autoriza sau permite niciunuia dintre cadrele sale de conducere, membrii consiliului Municipiului (sau unui echivalent al acestuia), salariații autorizați, Afîliații, mandatarii sau reprezentanții săi să efectueze Practici Interzise cu privire la Proiect sau la orice tranzacții avute în vedere prin prezentul Contract;

 • (g)   nu va rezilia, amenda sau renunța la orice prevedere din orice Acord de Finanțare sau Acord al Proiectului;

 • (h)   nu va face modificări sau permite efectuarea de modificări la documentele sale constitutive în orice mod care ar fi neconform cu prevederile prezentului Contract sau ale oricărui Acord de Finanțare sau Acord al Proiectului;

 • (i)   nu va face modificări sau nu va permite efectuarea de modificări în ceea ce privește natura sau obiectul Proiectului sau al activității ori operațiunilor sale; sau

 • (j)   nu va suporta, asuma sau permite să existe nicio Datorie Financiară, cu excepția:

(1) Creditului; (2) celei survenite în baza Contractelor de Credit Existente, așa cum sunt definite în Scrisoarea de Informare/ prevăzute în Anexa [__] [de confirmat listd\\ Și (3)

a datoriei pe termen scurt cu o valoare totală de cel mult 1.000.000 EUR (sau echivalentul acestei sume în alte monede, la cursurile de schimb curente la momentul respectiv).

Secțiunea 5.03. Angajamente financiare

 • (a)   Rata de acoperire a serviciului datoriei. Municipiul va menține, în orice moment, un raport între (i) Excedentul Curent pentru perioada de 12 luni anterioară datei de calcul și (ii) suma rambursărilor de capital și a plăților de dobândă pentru întreaga Datorie Financiară datorată sau acumulată în perioada respectivă, de cel puțin 1,3 lai.

 • (b)  Raportul nivelului datoriei. Municipiul va menține, în orice moment, un raport între (i) Datoria Financiară și (ii) Excedentul Curent pentru perioada de 12 luni anterioară datei de calcul, de cel mult 4,0 la 1.

 • (c)   Raportul între Serviciul Datoriei și Veniturile Eligibile. Municipiul va menține, în orice moment, un raport între (i) Serviciul Datoriei și (ii) Veniturile Eligibile în orice moment, de cel mult 0,3 la 1.

 • (d)  în sensul acestei Secțiuni, următorii termeni vor avea înțelesul următor:

 • (1)   "Excedent Curent" înseamnă, pentru orice perioadă relevantă, Veniturile Curente minus Cheltuielile Curente.

 • (2)   "Venituri Curente" înseamnă suma tuturor veniturilor generate de Municipiu* în perioada relevantă, inclusiv orice subvenții cu scop general acordate de orice autoritate centrală sau locală, dar excluzând orice subvenții cu scop special acordate de orice autoritate centrală sau locală și orice venituri nerecurente.

 • (3)   "Cheltuieli Curente" înseamnă suma tuturor cheltuielilor suportate de Municipiu în perioada relevantă, dar excluzând cheltuielile aplicate în acea perioadă în vederea achiziționării de active pe termen lung sau a efectuării unor rambursări de capital și a unor plăți de dobânzi la Datoria Financiară, sau care sunt finanțate prin subvenții cu scop special acordate de autoritățile centrale sau locale.

 • (4)   "Serviciul Datoriei" înseamnă serviciul datoriei anuale curente și maxime viitoare pentru întreaga datorie neachitată, inclusiv cea către BERD și alți creditori, și garanțiile serviciului datoriei prin care Municipiul este obligat, calculat la o rată a dobânzii adecvată, dar în orice caz nu mai mică de 5% pe an.

 • (5)   "Venituri Eligibile" va avea sensul care i se atribuie la art. 63(4) din Legea Finanțelor Publice Locale.

Secțiunea 5.04. Achiziții

 • (a)    Dacă BERD nu va conveni altfel, Municipiul se va asigura că toate bunurile, lucrările și serviciile necesare pentru Proiect și urmând a fi finanțate din sumele încasate din Credit sunt achiziționate în conformitate cu Politicile și Regulile de Achiziție ale BERD, și se vor aplica următoarele:

 • (1)    bunurile, lucrările și serviciile vor fi achiziționate prin licitație deschisă (și în sensul acestei Secțiuni 5.04(a)(l), procedurile de licitație deschisă sunt prevăzute la Cap. 3 din Politicile și Regulile de Achiziție ale BERD); și

 • (2)    consultanții ce vor fi contractați de Municipiu vor fi selectați în

■■'conformitate cu procedurile prevăzute la Cap. 5 dinPoliticile și Regulile- de -Achiziție ale BERD.

 • (b)    Toate contractele vor fi supuse procedurilor de revizuire prevăzute în Politicile și Regulile de Achiziție ale BERD și vor face obiectul unei revizuiri prealabile de către BERD.

 • (c)    Municipiul recunoaște că i s-a pus la dispoziție o copie a Politicilor și Regulilor de Achiziție ale BERD.

Secțiunea 5.05. Costuri și cheltuieli

 • (a) Municipiul va plăti către BERD, la cerere, toate cheltuielile plătite direct de BERD, inclusiv cheltuielile de deplasare și onorariile și cheltuielile consultantului extern, contabililor și consultanților, suportate de BERD în legătură cu Creditul și cu întocmirea, analiza, negocierea, încheierea, înregistrarea, autentificarea, administrarea, monitorizarea, amendarea, renunțarea și executarea prezentului Contract și a oricăror alte documente în legătură cu prezentul Contract și cu conservarea drepturilor BERD în baza acestora.

 • (b)  Municipiul va achita sau va rambursa către BERD la cerere, toate taxele (inclusiv taxele de timbru), impozitele, onorariile sau alte speze plătibile la sau în legătură cu încheierea, emiterea, punerea în aplicare, înregistrarea sau autentificarea prezentului Contract, a oricărui alt document în legătură cu prezentul Contrat sau a oricărei plăți în baza acestuia sau acestora.

 • (c)  Dacă Municipiul va alege, în orice moment, să nu mai continue procesarea finanțării propuse împreună cu BERD, Municipiul va rambursa către BERD, la cerere, toate fondurile de cooperare tehnică administrate de BERD și utilizate în vederea plății costurilor și cheltuielilor suportate de Municipiu în legătură cu pregătirea Proiectului, pe lângă un comision de reziliere în cuantum de 50.000 EUR.

Secțiunea 5.06. Furnizarea de informații

 • (a) Cât mai curând posibil, Municipiul va furniza BERD, într-o formă satisfăcătoare pentru aceasta din urmă:

(1) imediat ce este disponibil dar, în orice caz, în termen de 60 de zile de la încheierea fiecărui trimestru al fiecărui exercițiu financiar al Municipiului, un raport de evoluție a lucrărilor, având o formă și un conținut acceptabile pentru BERD, inclusiv:

 • (A)  orice factori care afectează sau ar putea afecta în mod semnificativ situația financiară a Municipiului sau capacitatea acestuia de a rambursa Creditul;

 • (B)  o declarație certificată de Primarul Municipiului (i) în care să se indice situația conformării Municipiului cu angajamentele financiare cuprinse în Secțiunea 5.03, fumizându-se detalii în legătură cu orice neconformare, și

 • (ii) în care să se indice cuantumul veniturilor încasate de Municipiu în trimestrul financiar anterior;

 • (C)  (pe durata implementării Proiectului) implementarea și evoluția Proiectului, inclusiv, pentru fiecare contract atribuit de Municipiu în legătură cu Proiectul având o valoare mai mare decât echivalentul sumei de 50.000 EUR, identitatea și naționalitatea contractantului; și

 • (D)  un raport de activitate al Proiectului care să ofere informații la zi cu privire la întreaga evoluție a Proiectului, inclusiv informații detaliate cu privire la implementarea proiectului și privind achiziția de bunuri, lucrări și servicii pentru Proiect și evoluția în direcția finalizării lucrărilor prevăzute de Proiect în perioada relevantă.

 • (2)   imediat ce este disponibil dar, în orice caz, nu mai târziu de 30 de zile de la aprobarea de către consiliul local al Municipiului (sau echivalentul acestuia), un buget anual definitiv al Municipiului pentru exercițiul financiar relevant;

 • (3)   imediat ce este disponibil dar, în orice caz, nu mai târziu de 30 de zile de la aprobarea de către consiliul local al Municipiului (sau echivalentul acestuia), bugetul anual semnat al Municipiului pentru exercițiul financiar imediat precedent, împreună cu opinia respectivă;

 • (4)  imediat ce este disponibil dar, în orice caz, nu mai târziu de 150 de zile de la încheierea fiecărui exercițiu financiar al Municipiului, două copii ale Declarațiilor Financiare auditate pentru exercițiul financiar respectiv, întocmite în conformitate cu Standardele Române de Contabilitate pentru Sectorul Public, având o formă și un conținut satisfăcătoare pentru BERD și certificate de departamentul de audit intern al Municipiului;

 • (5)   imediat ce este disponibil dar, în orice caz, nu mai târziu de 30 de zile de la aprobarea de către consiliul Municipiului (sau echivalentul acestuia), raportul financiar pentru exercițiul financiar imediat precedent, în care să se evidențieze Datoria Financiară a Municipiului la sfârșitul exercițiului respectiv;

 • (6)   în termen de 60 de zile de la încheierea fiecărui exercițiu financiar al Municipiului, un raport, cu un obiect satisfăcător pentru BERD, asupra Aspectelor de Mediu și Sociale referitoare la Municipiu și Proiect;

 • (7)   as imediat ce sunt disponibile dar, în orice caz, nu mai târziu de 60 de zile de la încheierea fiecărui semestru financiar al Municipiului, situațiile financiare semestriale întocmite în conformitate cu Standardele Române de Contabilitate pentru Sectorul Public;

 • (9)   în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare sau data reînnoirii oricărei polițe de asigurare, un certificat de asigurare în original emis de asigurătorul sau brokerul de asigurări selectat de contractant, conform celor prevăzute la Secțiunea 5.0l(j) din prezentul Contract, și o copie certificată a respectivei polițe de asigurare; și

 • (10)  orice alte informații referitoare la Municipiu sau Proiect pe care BERD le poate solicita în mod rezonabil la un moment dat.

 • (b) Municipiul va notifica imediat BERD în legătură cu apariția:

(1) oricărui Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor sau eveniment care, după transmiterea unei notificări, expirarea unei anumite perioade de timp sau efectuarea oricărei determinări, sau orice combinație a acestora, ar deveni un Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor;

 • (2)   oricărui incident sau accident cu privire la Municipiu sau la Proiect, care are sau ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra mediului înconjurător sau a sănătății sau siguranței muncii sau publice, și va transmite imediat după aceea către BERD o notificare cu privire la aceasta, în care va specifica natura acestui incident sau accident și orice măsuri luate de Municipiu în vederea remedierii acestuia. Fără a limita caracterul general al prevederii de mai sus,

 • (A)  un incident sau accident privește Proiectul dacă survine pe orice amplasament utilizat pentru Proiect sau dacă este cauzat de dotări, echipamente, vehicule sau vase utilizate pentru sau în legătură cu Proiectul (indiferent dacă sunt utilizate sau nu pe orice amplasament al Proiectului și indiferent dacă sunt utilizate de persoane autorizate sau neautorizate);

 • (B)  se consideră că un incident sau accident are un efect negativ semnificativ asupra mediului sau asupra sănătății publice sau a sănătății sau securității muncii dacă:

 • (i)     în baza oricărei legi aplicabile, se impune notificarea respectivului incident sau accident oricărei autorități guvernamentale,

 • (ii)    respectivul incident sau accident se soldează cu decesul oricărei persoane (indiferent dacă acea persoană este sau nu salariat al Municipiului),

 • (iii)   mai multe persoane (indiferent dacă acele persoane sunt sau nu salariate ale Municipiului) prezintă leziuni grave care necesită spitalizare, sau

 • (iv)   respectivul incident sau accident a fost adus sau este posibil să fie adus la cunoștința publicului prin mass media sau în altă modalitate; Și

 • (3)   orice eveniment (inclusiv orice litigiu, arbitraj sau procedură administrativă în curs sau iminent(ă) și orice daună adusă dotărilor Proiectului) care ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra Proiectului, a situației financiare a Municipiului sau a capacității Municipiului de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Contract sau orice alt contract avut în vedere prin prezentul Contract.

 • (c) Municipiul va notifica prompt BERD cu privire la orice obiecțiune sau petiție semnificative din partea muncitorilor sau publicului, îndreptate împotriva sau în legătură cu Proiectul, care ar putea avea un efect negativ semnificativ sau care au fost făcute sau este foarte posibil să fie făcute publice de mass media sau în alt mod. In termen de zece zile de la orice astfel de notificare, Municipiul va depune un raport satisfăcător pentru BERD în care va specifica rezultatul cercetării făcute de Municipiu în legătură cu respectiva obiecțiune sau petiție, și orice măsuri luate sau propuse de Municipiu în vederea soluționării problemelor ridicate prin obiecțiune sau petiție.

 • (d)  Municipiul va notifica cu promptitudine BERD în cazul în care ia cunoștință de orice informații în legătură cu o încălcare a Secțiunii 3.01(i) sau a Secțiunii 5.02 sau dacă orice instituție financiară internațională a impus orice sancțiune împotriva Municipiului pentru orice Practică Interzisă. Dacă BERD notifică Municipiul prin care își exprimă preocuparea cu privire la o astfel de încălcare a Secțiunii 3.01 (i) sau a Secțiunii 5.02(f), Municipiul va coopera cu BERD și reprezentanții săi cu bună credință pentru a stabili dacă respectiva încălcare a survenit și va răspunde cu promptitudine și suficient de detaliat la orice astfel de notificare din partea BERD și, la cererea BERD, va furniza documente justificative în sprijinul răspunsului său.

 • (e)   Municipiul va permite (și va determina Transurb să permită) reprezentanților BERD să inspecteze, în orice moment, Proiectul și orice alte birouri și dotări ale Municipiului și/sau Transurb și să aibă acces la registrele contabile și evidențele Municipiului și/sau Transurb.

Secțiunea 5.07. Registre contabile

 • (a)   Municipiul va menține în Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei un sold cel puțin egal cu suma tuturor plăților de capital din Credit și a dobânzii și altor comisioane la Credit care vor fi datorate și exigibile în următoarele trei luni.

Municipiul nu va retrage fonduri din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei în niciun scop fără acordul prealabil scris al BERD.

 • (b)  Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei va fi deschis la o bancă din România acceptabilă pentru BERD și va fi denominat în moneda oficială a României;

Secțiunea 5.08. Condiții rezolutorii

Cel târziu în termen de 24 de luni de la data prezentului Contract, Municipiul va remite copii legal încheiate și certificate ale unui Contract de Servicii Publice amendat.

ARTICOLUL VI - CAZURI DE NEÎNDEPLINIRE A OBLIGAȚIILOR

Secțiunea 6.01. Cazuri de Neîndeplinire a Obligațiilor

Fiecare din cazurile și evenimentele de mai jos va constitui un "Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor" conform prevederilor prezentului Contract:

 • (a)  Neplata de către Municipiu a capitalului Creditului, a comisionului de angajament sau a dobânzii la Credit, așa cum și atunci când sunt datorate conform prezentului Contract, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

 • (1)   încălcarea obligației de plată se datorează unei erori administrative a unei bănci la care sunt deschise conturile, alta decât o eroare produsă din culpa sau fapta săvârșită cu intenție a Municipiului; și

 • (2)   în termen de trei Zile Lucrătoare de la data scadenței, se efectuează plata integrală conform prezentului Contract.

 • (b)  Nerespectarea, de către Municipiu, Transurb sau de oricare altă parte (alta decât BERD), a obligațiilor din cadrul prezentului Contract sau din cadrul oricărui alt contract avut în vedere prin acesta, dacă la nerespectarea acestor obligații nu se face referire în altă parte a acestei Secțiuni 6.01, iar, dacă este susceptibilă de remediere, această nerespectare nu este remediată în termen de 30 (treizeci) de zile de la data care survine prima dintre următoarele: (1) data la care BERD transmite Municipiului notificarea cu privire la această nerespectare, sau (2) data la care Municipiul ia cunoștință de această nerespectare.

 • (c)   Oricare dintre declarațiile sau garanțiile date sau confirmate de către Municipiu prin prezentul Contract sau orice alt document avut în vedere prin acesta (inclusiv orice cerere de efectuare a unei Plăți din Credit) se dovedește că a fost falsă sau că a indus în eroare la momentul la care a fost dată sau confirmată.

 • (d)   Orice autoritate guvernamentală condamnă, naționalizează, sechestrează, preia custodia sau controlul sau expropriază în orice alt mod toate sau orice parte importantă din activele Municipiului sau ale Transurb sau dispune orice măsură privind dizolvarea sau desființarea Municipiului sau Transurb sau ia orice măsură care ar împiedica Municipiu! său Transurb să î’șî desfășoare operațiunile sau o parte importantă' â acestora.

 • (e)   în măsura în care este aplicabil, Municipiul sau Transurb intră în faliment, insolvență sau incapacitate de plată a datoriilor la scadență, sau se adoptă sau se inițiază orice acțiune, acord sau procedură, voluntare sau judiciare, în legătură cu falimentul, insolvență, administrarea sau reorganizarea sau numirea unui administrator judiciar, administrator sau creditor garantat pentru Municipiu sau Transurb sau în legătură cu încheierea unei tranzacții, ajustări, concordat preventiv sau reorganizări a sau scutiri de datoriile sale (sau orice acțiune ori procedură echivalentă în conformitate cu legislația din orice jurisdicție).

 • (f)   Orice datorie a Municipiului (alta decât Creditul) nu este plătită la scadență; sau apare o nerespectare care nu este prevăzută în alt mod în acest alineat a oricărei obligații prevăzute de orice contract în temeiul căruia este datorată o asemenea datorie, nerespectare care continuă și după încetarea oricărei perioade de grație aplicabile; sau orice asemenea datorie devine scadentă și exigibilă anticipat sau este cerută la plată.

 • (g)  în conformitate cu Procedurile și Politicile de Executare Silită ale BERD, BERD decide că Municipiul sau un Afiliat al Municipiului s-a angajat în vreo Practică Interzisă în legătură cu un proiect BERD și Municipiul este inclus pe lista BERD a persoanelor sau entităților care nu sunt eligibile să li se atribuie un contract finanțat de BERD sau să primească finanțare din partea BERD, listă care poate fi consultată pe pagina web a BERD.

 • (h)  Apariția oricărui eveniment care, în opinia rezonabilă BERD, ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra Proiectului, a situației financiare a Municipiului sau a capacității Municipiului de a-și îndeplini oricare dintre obligațiile asumate prin prezentul Contract sau prin orice alt contract avut în vedere prin acesta.

Secțiunea 6.02. Consecințele neîndeplinirii obligațiilor

în cazul apariției și continuării unui Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor, BERD poate, prin notificare transmisă Municipiului, să suspende sau să anuleze dreptul Municipiului la toate sau orice parte a oricăror Plăți din Credit viitoare și/sau să declare întregul capital sau orice parte din capitalul Creditului și dobânda acumulată la Credit (împreună cu orice sume acumulate sau datorate conform prezentului Contract) ca fiind, și în același moment devenind (independent de orice prevedere contrară din prezentul Contract), fie scadente și exigibile imediat, fără nicio altă notificare și fără punere în întârziere, fără nicio declarație, cerere sau obiecțiune de orice fel, Municipiul renunțând expres prin acest Contract la necesitatea acestora, fie scadente și exigibile la cerere.

ARTICOLUL VII - DIVERSE

Secțiunea 7.01. Acord deplin; amendamente și renunțări

Prezentul Contract și documentele la care se face referire în acesta reprezintă toate obligațiile părților și înlocuiesc orice declarație de intenție sau înțelegere anterioară cu privire la această tranzacție. Orice modificare, acord sau renunțare făcute în baza prezentului Contract se vor face în scris și vor fi semnate de BERD, iar în cazul unei modificări, de către Municipiu. O referire din prezentul Contract la un contract înseamnă acel contract așa cum a fost modificat, completat, novat sau cesionat la un moment dat.

Secțiunea 7.02. Notificări

 • (a) Orice notificare ce va fi transmisă în temeiul prezentului Contract va fi făcută în scris și, cu excepția unor prevederi contrare din prezentul Contract, se va considera valabil efectuată atunci când este transmisă părții căreia îi este adresată, prin curier, prin poșta aeriană sau fax, la adresa părții care este menționată după semnătura sa din prezentul Contract sau la orice altă adresă notificată de acea parte celeilalte părți.

 • (b) Toate documentele și notificările transmise de Municipiu către BERD în conformitate cu prezentul Contract vor fi în limba engleză sau vor fi însoțite de o traducere în limba engleză, certificată de Municipiu.

Secțiunea 7.03. Drepturi, remedii și renunțări

Drepturile și remediile BERD în temeiul prezentului Contract nu vor fi afectate de niciun fapt sau nicio acțiune care ar putea afecta, lăsând la o parte această Secțiune, aceste drepturi sau remedii. Nicio acțiune și nicio întârziere în exercitarea și nicio neexercitare a oricărui drept, putere sau cale de atac a BERD nu va aduce atingere respectivului drept, putere sau remediu, sau nu va fi interpretată ca o renunțare la acestea. în cazul în care BERD renunță la o condiție pentru orice Plată din Credit, se consideră că Municipiul, prin primirea acelei Plăți din Credit, a fost de acord cu condițiile acelei renunțări, iar dreptul BERD de a solicita conformarea cu acea condiție va fi conservat în mod expres în legătură cu orice Plată din Credit ulterioară. Drepturile și remediile prevăzute în prezentul Contract și în celelalte contracte avute în vedere prin acesta sunt cumulative și nu exclud niciun alt drept sau remediu, prevăzute de legea aplicabilă sau în orice alt mod.

Secțiunea 7.04. Legea aplicabilă

Prezentul Contract va fi guvernat de și interpretat potrivit legii engleze. Orice obligație necontractuală născută din sau în legătură cu prezentul Contract va fi guvernată de și interpretată potrivit legii engleze.

Secțiunea 7.05. Arbitraj și jurisdicție

(a) Orice dispută, controversă sau pretenție care ia naștere din sau în legătură cu (1) acest Contract, (2) încălcarea, încetarea sau nevalabilitatea acestuia sau (3) orice obligații necontractuale decurgând din sau în legătură cu acest Contract va fi soluționată prin arbitraj, în conformitate cu Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL, așa cum este acesta în vigoare în acest moment. Va fi un singur arbitru, iar autoritatea ce va numi arbitrul va fi Curtea Internațională de Arbitraj din Londra. Arbitrajul se va desfășura la Londra, în Marea Britanie și pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba engleză. Părțile renunță la orice drepturi prevăzute în Legea Arbitrajului din 1996 sau în altă lege de a ataca oricare dintre deciziile arbitrale sau de a sesiza instanțele din Anglia în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Indiferent de orice prevedere în sens contrar din Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL, tribunalul arbitrai nu va acorda, iar Municipiul nu va solicita de la nicio altă autoritate judiciară vreo măsură procedurală provizorie de protecție sau de degrevare împotriva BERD. La cererea BERD (dar nu și a altei părți), tribunalul arbitrai poate include în procedurile, deciziile sau hotărârile sale orice altă dispută ce ia naștere din acest Contract sau din orice alt contract avut în vedere prin acest Contract, dar nicio altă parte sau dispută nu va putea fi introdusă în procedurile arbitrale sau conexată la acestea. In orice procedură arbitrală, certificatul BERD în legătură cu orice sumă datorată BERD în baza prezentului Contract va constitui dovada prima facle cu privire la suma respectivă.

 • (b)   Independent de prevederile Secțiunii 7.05(a) de mai sus, prezentul Contract și celelalte contracte avute în vedere prin acesta pot fi puse în executare, la alegerea BERD, de instanțele competente. Municipiul este de acord, în beneficiul BERD, cu jurisdicția neexclusivă a instanțelor din Anglia pentru toate neînțelegerile care iau naștere din prezentul Contract sau orice alt contract avut în vedere prin acesta. Prin prezentul Contract, Municipiul este irevocabil de acord să primească acte procedurale prin transmiterea prin poșta aeriană recomandată, cu taxele poștale plătite în avans, la adresa Municipiului specificată în prezentul Contract. Municipiul este de acord și se angajează ca, pe întreaga perioadă cât are obligații în temeiul prezentului Contract, să mențină un agent numit în mod corespunzător, care va primi actele procedurale și orice alte citații în Anglia privind orice acțiune în instanță sau procedură judiciară introduse de BERD cu privire la prezentul Contract și o va ține pe BERD la curent cu identitatea și sediul agentului. Niciuna din prevederile prezentului Contract nu va aduce atingere dreptului BERD de a iniția o acțiune injustiție împotriva Municipiului în orice mod care este în conformitate cu legislația din orice jurisdicție relevantă.

 • (c)   Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiere sau orice altă formă de modificare a imunităților, privilegiilor sau scutirilor acordate BERD conform Acordului de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor internaționale sau conform oricăror alte legi aplicabile. Independent de cele de mai sus, BERD a subscris expres la procedura de arbitraj potrivit Secțiunii 7.05(a) și prin urmare și fără a prejudicia alte imunități și privilegii proprii (inclusiv, fără limitare, inviolabilitatea arhivelor sale), recunoaște că nu beneficiază de imunitate în ceea ce privește urmărirea și procesele juridice conform articolului 5(2) din Statut 1991, Nr. 757 (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Imunități și Privilegii) Ordinul 1991), sau orice alte asemenea prevederi conform legii engleze, privind executarea unei hotărâri judecătorești împotriva ei, ca rezultat al subscrierii ei exprese la procedura de arbitraj, potrivit Secțiunii 7.05(a).

Secțiunea 7.06. Succesori și cesionari; drepturi ale terților

 • (a)   Prezentul Contract va fi obligatoriu și va profita succesorilor și cesionarilor părților, cu excepția faptului că Municipiul nu poate cesiona sau transfera în alt mod drepturile sau obligațiile sale, în tot sau în parte, fără consimțământul prealabil în scris al BERD.

 • (b)   O referire din prezentul Contract la o persoană sau entitate include succesorii și cesionarii permiși ai acesteia.

 • (c)   BERD poate vinde, transfera, cesiona, nova sau dispune în orice alt mod de toate sau de oricare din drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract și din celelalte Acorduri de Finanțare (inclusiv prin acordarea de participații, dar fără a se limita la aceasta), iar prin semnarea prezentului Contract Municipiul își exprimă acordul irevocabil și necondiționat cu privire la o astfel de vânzare, transfer, cesiune, novare sau alt act de dispoziție..

 • (d) Cu excepția celor prevăzute în Secțiunea 7.06(a), niciuna dintre prevederile prezentului Contract nu pot fi invocate de terțe părți.

Secțiunea 7.07. Dezvăluiri

BERD poate să facă publice documente, informații și alte date cu privire la Municipiu și tranzacțiile prevăzute în prezentul Contract (inclusiv, dar fără limitare, copii ale oricăruia dintre Acordurile de Finanțare și Acordurile Proiectului), după cum consideră potrivit, atunci când este vorba de un litigiu în care este implicat Municipiul sau orice altă parte la un Acord de Finanțare, în scopul menținerii sau punerii în executare a oricăruia dintre drepturile BERD din cadrul oricăruia dintre Acordurile de Finanțare sau în scopul încasării sumelor datorate BERD sau în legătură cu orice participație, efectivă sau propusă, sau orice altă vânzare, transfer, cesionare, novație sau altă modalitate de înstrăinare efectivă sau propusă, prevăzută în Secțiunea 7.06.

Secțiunea 7.08. Renunțare la imunitatea suverană

Municipiul declară și garantează că prezentul Contract și angajarea Creditului de către Municipiu sunt acte comerciale, și nu publice sau guvernamentale și că Municipiul nu are dreptul să invoce imunitatea față de procedurile judiciare în legătură cu sine sau cu oricare dintre activele sale, din motive de suveranitate sau din alte motive în temeiul legii sau în orice jurisdicție în care se poate deschide acțiune în justiție pentru executarea oricăreia dintre obligațiile ce decurg din sau în legătură cu prezentul Contract. în măsura în care Municipiul sau oricare dintre activele sale are sau poate dobândi ulterior orice drept la imunitate față de compensare, proceduri judicire, sechestru asigurător, alt tip de sechestru sau de la executarea hotărârilor judecătorești din motive de suveranitate sau alte motive, Municipiul renunță în mod irevocabil la astfel de drepturi de imunitate în legătură cu obligațiile sale ce decurg din sau în legătură cu prezentul Contract.

Secțiunea 7.09. Exemplare

Prezentul Contract poate fi semnat în mai multe exemplare, toate fiind considerate originale, dar toate aceste exemplare vor constitui unul și același contract.

Secțiunea 7.10. Lege aplicabilă

Prezentul Contract a fost încheiat în opt (8) exemplare originale, în ziua și anul menționate mai sus, din care patru (4) vor fi în limba engleză și patru (4) în limba română. In caz de discrepanță sau neconcordanță între versiunea în limba engleză și versiunea în limba română a prezentului Contract, versiunea în limba engleză va prevala și va fi aplicabilă părților la prezentul Contract.

Prin semnarea prezentului Contract și în sensul articolului 1.203 din Codul Civil Român, Municipiul declară faptul că este de acord în mod expres cu clauzele prezentului Contract, inclusiv cu toate prevederile din prezentul Contract referitoare la limitarea răspunderii, denunțarea unilaterală, suspendarea îndeplinirii obligațiilor, decăderea din drepturi sau din beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune excepții, restrângerea libertății de a contracta cu alte persoane, reînnoirea tacită a contractului, legea aplicabilă, clauze prin care se derogă de la normele privitoare la competența instanțelor judecătorești, inclusiv, dar fără a se limita la, clauzele din Secțiunea 2.01 (c), Secțiunea 2.02 (b), Secțiunea 2.02 (c), Secțiunea 2.05, Secțiunea 2.07, Secțiunea 2.08, Secțiunea 2.09, Secțiunea 2.10, Secțiunea 2.11, Articolul IV, Secțiunea 5.02, Secțiunea 5.05, Articolul VI, Secțiunea 7.01, Secțiunea 7.03, Secțiunea 7.04, Secțiunea 7.05, Secțiunea 7.06, Secțiunea 7.08.

ÎN SUSȚINEREA CELOR DE MAI SUS, Părțile la prezentul au dispus semnarea prezentului Contract în numele lor, în ziua și anul menționate pe prima pagină.

MUNICIPIUL GALAȚI

Prin:________________________________________

Nume:

Funcție:

Prin:________________________________________

Nume:

Funcție:

Adresă:

în atenția:

Fax:

BANCA EUROPEANĂ

PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Prin:________________________________________

Nume:

Funcție:

Adresă:      One Exchange Square

Londra EC2A 2 JN

Regatul Unit

în atenția:    Operation Administration Department

Fax:        +44-20-7338-6100

ANEXA 1 - PLANUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Moneda: BON (Sume exprimate în mii)

Grafic de timp

1

, 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Nr.

Descriere

Valoare contractuală estimată

Sumă finanțată deBERD

Sumă finanțată de alte părți

Tipul contractului

Metodă de achiziție

Face obiectul unei analize selective

Invitație la precalificare lll/aa

Rezultatele precalifîcării lll/aa

Invitație de participare la licitație lll/aa

Atribuirea contractului lll/aa

Finalizarea contractului lll/aa

Finanțator

Sumă

Cheltuieli de capital (CapEx)

A

1)         Reabilitarea

străzilor și a rețelei de alimentare cu apă *

57.000

48.000

Municipiu

9.000

Lucrări

Deschisă

Nu

N/A

N/A

Feb-15

Iul-15

Dec-16

2) j     Supravegherea

lucrărilor

1.500

1.000

Municipiu

500

Consultanță

Selecție competitivă

Nu

Ian-15

Mar-15

Mar-15

Iun-15

Dec-16

B

Achiziția unui număr de\14 troleibuze

31.500

26.000

Municipiu

5.500

Bunuri

Deschisă

Nu

N/A

N/A

Apr-15

Aug-15

Dec-16

C

Implementarea unui Sistem de Taxare AFC

30.000

25.000

Municipiu

5.000

Bunuri**

Deschisă

Da

N/A

N/A

Apr-15

Sep-I5

Dec-16

Total CapEx

120.000

100.000

Municipiu

20.000

Cdoperare tehnică

1

Analiză-diagnostic tehnică, economică și de mediu

294

294

Consultanță

Contract direct

Mai-14

Mai-14

Aug-14

Comercializarea sectorului rutier local

890

890

Consultanță

Listă scurtă

Mar-15

Apr-15

Apr-15

Mai -15

Mai -16

Asistență în legătură cu achiziția unui sistem de colectare automată a taxei (AFC)

668

668

Consultanță

Listă scurtă

Nov-14

Dec-14

Dec-14

Ian-15

Dec-16

S-l

Grafic de timp

1

i          2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Nr.

| Descriere

Valoare contractuală estimată

Sumă finanțată de BERD

Sumă finanțată de alte Părți

Tipul contractului

Metodă de achiziție

Face obiectul unei analize selective

Invitație la precalificare 111/aa

Rezultatele precalificării 111/aa

Invitație de participare la licitație 111/aa

Atribuirea contractului 111/aa

Finalizarea contractului 111/aa

Finanțator

Sumă

As im

stență la achiziție și elementare

1.113

1.113

Consultanță

Listă scurtă

Nov-14

Dec-14

Dec-14

Ian-15

Dec-16

2

Plan de Mobilitate Urbană Sustenabilă (StJMP}.

890

890

Consultanță

Listă scurtă

Apr-15

Mai-15

Mai-15

Iun-15

Iun-16

Total CT

3.854

3.854

0

Total:

123.854

103.854

20000

Note: i

Ariunțul General de Achiziție va fi publicat pe pagina web Oportunități de Achiziții a Băncii, la data de 20 octombrie 2014

* Numărul exact al contractelor și licitațiilor va fi stabilit după ce sunt disponibile specificațiile tehnice (asistență CT avută în vedere)

** Pentru achiziția Sistemului AFC, se vor utiliza documentele Băncii Mondiale privind Furnizarea și Instalarea de Sisteme Informatice -Licitație în Două Etape, așa cum au fost modificate de BERD

ANEXA A - FORMULAR DE CERERE DE EFECTUARE A UNEI PLĂȚI DIN CREDIT

[Va fi tipărit pe antetul Municipiului]

[Data]

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

One Exchange Square

Londra EC2A 2JN

Regatul Unit

în atenția: Operation Administration Department

Ref.:      Operațiunea nr. 46279

Cerere de efectuare a unei Plăți din Credit nr.______1

Stimate Domn/Stimată Doamnă,

 • 1.    Facem referire la contractul de credit încheiat la data de____________("Contractul

de Credit”) între Municipiul Galați ("Municipiul") și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("BERD").

 • 2.    Termenii definiți în Contractul de Credit vor avea același înțeles atunci când sunt folosiți în prezenta cerere.

 • 3.    Atașăm prezentei cereri de efectuare a unei Plăți din Credit o Fișă Sintetică a Contractelor, completată, indicând contractele specifice ce urmează să fie finanțate din Plata din Credit solicitată prin prezenta cerere (împreună cu o descriere detaliată a sumelor totale ale tuturor Plăților din Credit anterioare ce au fost alocate acestor contracte. Confirmăm că [bunurile, lucrările și serviciile] la care se referă prezenta cerere de efectuare a unei Plăți din Credit au fost sau sunt achiziționate în condițiile prevăzute în Contractul de Credit.

 • 4.    Solicităm prin prezenta cerere următoarea Plată din Credit conform prevederilor din Contractul de Credit:

Moneda solicitată:                         RON

Valoarea Creditului (cifre și litere):            ____________________________________

Data valutei:


[Cât mai curând posibil, la o dată aleasă de BERD la libera sa

2 alegere, dar nu mai târziu de]

3

1 Fiecare cerere va fi numerotată în serie.

Dacă plata din credit este solicitată pentru o anumită dată a valutei’/pfecizarea din paranteză poate fi ștearsă.

A-l

Instrucțiuni de Plată:

Denumirea contului Municipiului: Nr. Contului Municipiului (nr. IBAN): Denumirea Băncii Municipiului: Codul SWIFT al Băncii Municipiului: Adresa Băncii Beneficiarului:

Detaliile Băncii Corespondente a Băncii Beneficiarului:

4

Denumirea băncii corespondente:            __________

Codul SWIFT al băncii corespondente:       __________

Adresa băncii corespondente:                __________

Denumirea contului:                       _______________________________

Nr. Contului Băncii Municipiului (nr. IBAN): _______________________________

Referința plății:                                    _________________________________'

 • 5. Prin prezenta declarăm și garantăm că:

 • (a) toate documentele transmise BERD conform Secțiunii 4.01 din Contractul de Credit sunt în vigoare, produc efecte și sunt necondiționate

 • (b)   declarațiile și garanțiile făcute în Contractul de Credit și în celelalte documente prevăzute în. acesta sunt adevărate și reale la data prezentei cereri, ca și cum respectivele declarații și garanții ar fi fost făcute la data prezentei cereri;

 • (c)   nu s-a produs, nu se continuă și nu este iminentă producerea niciunui Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor sau eveniment care, prin transmiterea unei notificări, expirarea unei perioade de timp sau efectuarea unei determinări, sau orice combinație a acestor evenimente, ar deveni un Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor;

 • (d)  efectuarea tragerii din Plata din Credit nu va avea ca urmare încălcarea de către Municipiu a niciunei prevederi din statutul său și/sau orice alt document constitutiv, a niciunei prevederi din niciun contract sau act juridic la care Municipiul este parte (inclusiv Contractul de Credit) sau prin care Municipiul este obligat sau conform oricărei legi aplicabile Municipiului;

 • (e)   nu a intervenit nimic care să aibă un efect negativ semnificativ asupra Proiectului, a operațiunilor Municipiului sau a situației financiare ori a capacității Municipiului de a-și îndeplini oricare dintre obligațiile asumate prin orice Acord de Finanțare sau Acord al Proiectului;

3 Această dată nu trebuie să survină mai devreme de 10 Zile Lucrătoare de la data primirii cererii de plată din credit de către BERD.

^Denumirea băncii din România.                                      _——.

 • (f) informațiile referitoare la utilizarea sumelor aferente tuturor Plăților anterioare din Credit și a sumelor aferente actualei Plăți din Credit cu privire la contractele descrise în Fișa Sintetică a Contractelor sunt corecte și toate contractele la care se face referire în respectiva fișă sunt în vigoare și produc efecte juridice depline, și

 • (g)   sumele aferente acestei Plăți din Credit îi sunt necesare Municipiului în scopul îndeplinirii Proiectului.

 • 6.    Declarațiile și garanțiile de la alin. 5 de mai sus vor continua să fie adevărate și reale la data efectuării Plății din Credit și vor produce aceleași efecte ca și cum respectivele declarații și garanții ar fi fost făcute la data Plății din Credit. în cazul în care o declarație sau garanție nu mai este adevărată și reală la data efectuării Plății din Credit sau înainte de această dată, vom notifica imediat BERD și, la cererea BERD, vom rambursa orice sumă care a fost sau care este plătită de BERD în legătură cu respectiva Plată din Credit.

 • 7.    Municipiul va păstra toate facturile primite din partea tuturor contractorilor cu privire la toate plățile ce urmează a fi făcute de acesta din sumele aferente acestei Plăți din Credit, iar aceste facturi vor fi puse la dispoziția BERD, dacă BERD solicită acest lucru, Municipiul asigurând accesul personalului BERD la consultarea acestor facturi.

Cu stimă,

MUNICIPIUL GALAȚI

Prin:______________________________________

REPREZENTANT AUTORIZAT5

Astfel cum este indicat în CerHEcătul iprivlndUesemnareă și Autoritatea Persoanelor Autorizate.

Anexă la Anexa A - Fișa Sintetica a Contractelor

Partea A

Ba


oca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Data:

Fișa Sintetică a Contractelor

!

Denumirea Operațiunii d'Îmid

Numărul cererii de Plată din Credit

i

Âriexa A

Plăți planificate a fi făcute din această Plată din Credit

Denumirea/numărul primului contract Denumirea Contractorului Moneda Contractului

Valoarea Contractului:

Data Contractului

Fa

:tura nr.

Suma facturată (în moneda contractului)

Data Facturii

Cursul de schimb 1/

Suma aferentă Plății din Credit (în moneda creditului)

1

Lista va fi extinsă după caz

Subtotal

0

1/ moneda contractului /moneda creditului la data plății

Denumirea/nr. celui de-al doilea contract

Denumirea Contractorului

Moneda Contractului

Va

Da

oarea Contractului: ta Contractului

Fa

;tura nr.

Suma facturată (în moneda contractului)

Data Facturii

Cursul de schimb 1/

Suma aferentă Plății din Credit (în moneda creditului)

Lis

ta va fi extinsă după caz

Su

Dtotal

0

1/

moneda contractului /moneda creditului la data plății

A se repeta pentru fiecare contract, după caz

Total general pentru prezenta plată din credit

Partea B

Centralizatorul plăților făcute din sumele aferente Plăților din Credit anterioare

De

numirea/nr. contractului

Numărul Plății din Credit

Suma plătită până în prezent (moneda contractului)

Data Plății din Credit

Cursul de schimb 1/

Suma plătită până în prezent (moneda creditului)

Pri

nul Contract

1

2

3

etc.

Subtotal

Al

doilea Contract

2

3

4

etc.

Subtotal

Al Treilea Contract

A se repeta după caz

Total

0

1/ moneda contractului/moneda creditului la data respectivei plăți din credit Nojtă: indicați sub-totalul pentru fiecare contract

ANEXA B - FORMULARUL CERTIFICATULUI PRIVIND DESEMNAREA ȘI AUTORITATEA PERSOANELOR AUTORIZATE

[Va fi tipărit pe antetul Municipiului]

[Data]

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

One Exchange Square

Londra EC2 A 2JN

Regatul Unit

în atenția: Operation Administration Department

Ref:      Operațiunea Nr. 46279

Certificat privind desemnarea și autoritatea

Stimate Domn/Stimată Doamnă,

în conformitate cu contractul de credit din data de [ ] (“Contractul de Credit”) încheiat între Municipiul Galați (“Municipiul”) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (“BERD”), subsemnatul, [Primar] [Șef al Administrației Locale] al Municipiului, legal autorizat de [Consiliul Municipal], certific prin prezenta că lista de mai jos cuprinde numele, funcția și specimenele de semnătură ale persoanelor autorizate, persoane care sunt și vor continua să fie autorizate (până în momentul primirii de către BERD a unei notificări scrise din partea Municipiului în sensul că persoanele respective sau unele dintre ele nu mai sunt autorizate), fiecare în parte, în numele Municipiului:

 • (1)    să semneze Contractul de Credit, orice cerere de efectuare a unei Plăți din Credit, certificatele, scrisorile sau alte documente care trebuie furnizate conform Contractului de Credit și oricăror alte contracte la care BERD și Municipiul sunt părți în legătură cu acestea; și

 • (2)    să întreprindă orice acțiuni necesare sau cerute a fi întreprinse de Municipiu conform Contractului de Credit sau oricărui alt contract la care sunt părți BERD și Municipiul în legătură cu acesta:

NUME '       FUNCȚIE       SPECIMEN DE SEMNĂTURĂ

6 Municipiul poate schimba persoanele desemnate, în orice moment, transmițând către BERD un nou Certificat privind Desemnarea și Autoritatea Persoanelor Autorizate. '                                         —-Certific, de asemenea, că plățile din credit efectuate conform Contractului de Credit trebuie efectuate în următorul cont (sau în alt cont pe care Municipiul îl indică BERD la un moment dat):

Instrucțiuni de plată (Detaliile bancare ale Municipiului):

Denumirea contului Municipiului            ____________________________

Nr. contului Municipiului (nr. IBAN):        _______________________________

Denumirea băncii Municipiului:             _________________________________

Codul SWIFT al băncii Municipiului:        _____________________________

Adresa băncii Municipiului:                 ________________________________

Detalii privind banca corespondentă a băncii Municipiului:

7

Denumirea băncii corespondente:            _______________

Codul SWIFT al băncii corespondente:       ______________

Adresa băncii corespondente:                _______________

Denumirea contului băncii Municipiului:

Nr. contului băncii Municipiului (nr. IBAN): ___________________________________

Referință:                                     _____________________________________

ÎN SUSȚINEREA CELOR DE MAI SUS, semnez prezentul certificat la data menționată pe prima pagină.

Cu stimă,

MUNICIPIUL GALAȚI

Prin:________________________________________

Nume:

Funcție:         [Primar]

[Șef al Administrației Locale]

CONTRACT DE IPOTECĂ ASUPRA VENITURILOR

între

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

în calitate de creditor garantat

și

MUNICIPIUL GALAȚI

în calitate de debitor și garant

[ ] Octombrie 2014

Acest contract în vederea constituirii unei ipoteci asupra anumitor venituri, conturi și altor bunuri mobile („Contractul") este încheiat în data de [ ] Octombrie 2014 („Data încheierii Contractului") între:

 • (1)   BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE, organizație internațională constituită în baza Acordului de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ratificat de Guvernul român prin Legea nr. 24 din 24 octombrie 1990, în calitate de creditor garantat („Creditorul"); și

 • (2)     Municipiul Galați, o municipalitate localizată, organizată și existând în conformitate cu legislația din România, în calitate de debitor și garant („Debitorul");

Debitorul și Creditorul fiind denumiți în continuare individual 'Partea" și împreună "Părțile".

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

 • (A)    în conformitate cu contractul de credit din [ote] 2014 încheiat între Debitor și Creditor („Contractul de Credit"), Creditorul a convenit să pună la dispoziția Debitorului un credit în valoare de până la 100.000.000 lei („Creditul"), ce urmează a fi folosit pentru implementarea Proiectului (un program de reabilitare a străzilor, optimizarea transportului public prin introducerea unui sistem de colectare a tarifului călătoriei și achiziționarea unui parc auto de troleibuze, inițiate de Primăria Galați) în termenii și condițiile stabilite în Contractul de Credit;

 • (B)    în scopul de a garanta obligațiile de plată a tuturor sumelor datorate și plătibile în baza Contractului de Credit și a oricăror alte obligații prevăzute în orice alte Acorduri de Finanțare, Debitorul a fost de acord să constituie în favoarea Creditorului o ipotecă asupra veniturilor de prim rang asupra Bunurilor ce fac obiectul Garanției (așa cum sunt definite mai jos), în conformitate cu termenii și condițiile acestui Contract;

 • (C)     Debitorul a hotărât că încheierea acestui Contract și asumarea obligațiilor prevăzute în acesta sunt în interesul său economic și prin urmare a convenit să încheie acest Contract; și

 • (D)    Conform Secțiunii 4.01 pct. (c) din Contractul de Credit, semnarea acestui Contract de către Părți constituie o condiție prealabilă în conformitate cu Contractul de Credit.

PRIN URMARE, în considerarea declarațiilor, garanțiilor și obligațiilor prevăzute în Acordurile de Finanțare, Părțile convin după cum urmează:

1 DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE


1.1. ASPECTE GENERALE

Dacă nu sunt definiți altfel în acest Contract și dacă nu reiese altfel din context, termenii cu majusculă din acest Contract vor avea sensul care li se atribuie în Contractul de Credit.


1.2. DEFINIȚII

în acest Contract:


"Instituția Contului"


înseamnă oricare dintre instituțiile de credit sau Trezoreria de Stat în cauză, după cum se indică în Anexa 1 (CONTURI ȘI INSTITUȚIILE CONTULUI) de mai jos, în registrele cărora sunt deschise Conturile.


" Sumele Cont"


din înseamnă oricare și toate sumele care se află la un moment dat în soldul creditor al oricăruia dintre Conturi, precum și toate dobânzile plătibile în aceste Conturi la un moment dat.


" Conturi"


înseamnă conturile de trezorerie unde Debitorul încasează Veniturile și Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei deschis de către Debitor la Instituțiile Contului, detaliile cărora sunt indicate în Anexa 1 (CONTURI ȘI INSTITUȚIILE CONTULUI) a acestui Contract, cu condiția ca orice trimitere către un Cont include orice sub-conturi în care acesta este divizat (și orice cont și sub-cont, deschis de către orice succesor al Instituției Contului respective) de la caz la caz întrucât astfel de cont sau sub-cont poate fi renumerotat, înnoit sau realocat.


w Contractul CRSD"


înseamnă contul de rezervă pentru serviciul datoriei datat pe sau în jurul Datei încheierii Contractului, încheiat între Creditor, Debitor și                         ^Credit] care reglementează

regulile de operare a Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei [detaliile căruia sunt indicate în Anexa 1 {CONTURI ȘI INSTITUȚII ALE CONTULUI) a acestui Contract.


"Arhiva Electronica"


înseamnă Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.


Sarcină"


înseamnă:


 • (i) Orice ipotecă mobiliară sau imobiliară, fie ea legală sau convențională, cesiune cu titlu de garanție, gaj, drept de retenție, interdicție sau orice altă garanție asupra oricărei

"Caz


Neîndeplinire Obligațiilor"


"Acorduri Finanțare"


obligații sau persoane (inclusiv, fără limitări, orice drept de compensație), și


(ii) Orice operațiune asimilată ipotecii, în sensul Articolului 2.347 al Codului Civil Român, sau orice alte contracte care au ca efect prezervarea sau instituirea unui drept asupra unui bun pentru garantarea executării unei obligații, independent de natura sau denumirea acestuia.


de înseamnă oricare dintre următoarele evenimente sau


a circumstanțe:


de


(i) Neplata de către Debitor a oricărei Obligații Garantate la momentul exigibilității; sau


(ii) Neplata, la cerere, de către Debitor a oricărei Obligații Garantate datorate de către acesta și care devine exigibilă la cerere;


(iii) O încălcare de către Debitor a oricărei alte obligații în temeiul acestui Contract sau Contractului de Credit;


 • (iv) Orice eveniment în virtutea căruia orice Obligație Garantată devine exigibilă înainte de data la care ar fi în mod normal exigibilă în temeiul Contractului de Credit; și

 • (v) Evenimentele prevăzute de Clauza 7 (CAZURI SUPLIMENTARE DE NEÎNDEPLINIRE A OBLIGAȚIILOR) de mai jos.


Are înțelesul care i se atribuie în contractul de credit.


"Ipotecă”


înseamnă ipoteca mobiliară asupra Bunurilor ce fac obiectul

Garanției, constituită în conformitate cu Clauza 2.1 {Ipotecă de rangul I asupra veniturilor) de mai jos

'Legea privind Finanțele Publice Locale"


Înseamnă Legea Nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial Nr. 618/2006, cu modificările și completările ulterioare.

'Venituri"


'Fructe Civile"


"Documente

Relevante”


"Codul Civil"


"Bunuri ce fac obiectul Garanției”


"Obligații Garantate"


înseamnă oricare și toate veniturile Debitorului așa cum sunt ele prevăzute în Articolul 5 paragraful (1) al Legii privind Finanțele Publice Locale, inclusiv, pentru evitarea oricărei îndoieli, toate veniturile rezultate din taxe, contribuții, alte plăți și alte porțiuni ale veniturilor fiscale.

înseamnă fructele civile ale oricăruia dintre Bunurile ce fac obiectul Garanției, inclusiv oricare și toate activele primite de Debitor în schimbul sau în urma actelor de administrare sau înstrăinare ale Bunurilor ce fac obiectul Garanției, sau care înlocuiesc Bunurile ce fac obiectul Garanției.

înseamnă orice act (indiferent dacă constituie o dovadă scrisă sau un început de dovadă scrisă) care evidențiază, reflectă sau se referă la un drept al Debitorului în legătură cu Bunurile ce fac obiectul Garanției, inclusiv dar fără a se limita la următoarele:

 • (a)     extrase de cont, contracte,   oferte,   documente

comerciale, facturi, chitanțe;

 • (b)     registre comerciale;

 • (c)      notificări și alte corespondențe,  inclusiv orice faxuri,

precum și corespondență electronică;

 • (d)    documentație privind procedurile de executare sau de insolvență

 • (e)     orice alte documente care se referă la Bunurile ce fac obiectul Garanției.

înseamnă Codul Civil promulgat prin Legea nr. 287/2009, republicată prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, așa cum poate fi acesta modificat și completat în decursul timpului.

are înțelesul care i se atribuie în paragraful (b) al Clauzei 2.1 de mai jos, și include oricare și toate documentele justificative privind bunurile respective sau titlul deținut asupra unor astfel de active.

înseamnă oricare și toate obligațiile de plată ale Debitorului în temeiul Contractului de Credit, împreună cu orice alte răspunderi și obligații ale Debitorului, determinate sau determinabile, care sunt în prezent sau pot deveni în orice moment viitor datorate Creditorului de către Debitor, în conformitate cu Contractul de

Credit (fie ca debitor principat ca debitor sau în orice altă calitate), până la plata integrală a acestora (înainte și după emiterea unei decizii arbitrate sau hotărâri judecătorești, inclusiv cu privire la insolvență sau faliment), incluzând, dar fără a se limita la:

 • (a)   obligația Debitorului de rambursare a Creditului;

 • (b)   obligația Debitorului de plată a dobânzilor penalizatoare în conformitate cu Acordurile de Finanțare;

 • (c)   obligația Debitorului de achitare a tuturor onorariilor, costurilor, taxelor, despăgubirilor și a altor cheltuieli de orice natură, plătibile de acesta pentru prezervarea sau executarea drepturilor sale în temeiul Contractului CRSD; și

 • (d)   obligația Debitorului de achitare a tuturor onorariilor, costurilor, taxelor, despăgubirilor și a altor cheltuieli de orice natură, plătibile de acesta în temeiul Contractului de Credit; și

 • (e)   obligația Debitorului de achitare a tuturor onorariilor, costurilor, taxelor, despăgubirilor și a altor cheltuieli de orice natură, plătibile de acesta pentru prezervarea sau executarea drepturilor sale în temeiul acestui Contract.

  "Perioada Garantare"


de desemnează perioada care începe la Data Semnării și se încheie la data la care Creditorul certifică în scris faptul că oricare și toate Obligațiile Garantate au fost achitate, executate și/sau îndeplinite (după caz) irevocabil și în totalitate, în conformitate cu Contractul de Credit și celelalte Acorduri de Finanțare.

1.3. INTERPRETARE

Dacă nu se prevede altfel în acest Contract, Clauza 1.2 {Interpretare} din Contractul de Credit se va aplica ca și cum ar fi inclusă în acest Contract sau în orice notificare transmisă în baza sau în legătură cu acest Contract, ca și cum toate trimiterile din acea Clauză la Contractul de Credit ar fi trimiteri la acest Contract sau la acea notificare.

2 IPOTECA ASUPRA VENITURILOR

2.1    Ipotecă asupra veniturilor de rangul I

 • (a) Debitorul se obligă în mod irevocabil față de Creditor să efectueze plata, să execute și/sau să îndeplinească oricare și toate Obligațiile Garantate, așa cum și

la data la care acestea devin scadente pentru plată, executare și/sau îndeplinire în conformitate cu termenii Contractului de Credit și ai celorlalte Acorduri de Finanțare sau, în absența oricăror astfel de termene, la cererea Creditorului.

 • (b) Pentru a garanta că oricare și toate Obligațiile Garantate sunt executate integral și la timp, Debitorul constituie în mod irevocabil și necondiționat în favoarea Creditorului în conformitate cu acest Contract, Codul Civil și prevederile Articolului 63, paragraful (1) al Legii Finanțelor Publice Locale o ipotecă mobiliară de rangul I asupra oricăror și tuturor următoarelor:

 • (i)      oricăror și tuturor Veniturilor, Sumelor din Cont și Conturilor;

 • (ii)     oricăror și tuturor Fructelor Civile; și

 • (iii)    oricăror și tuturor drepturilor, sumelor de bani și creanțelor dobândite sau care pot fi dobândite, în baza bunurilor și drepturilor de la paragrafele (i) Și (ii);

(denumite împreună în cele ce urmează „Bunurile ce fac obiectul Garanției").

2.2 Garanție de rangul I

 • (a) Creditorul nu este obligat să execute silit nicio altă Sarcină sau să exercite orice alte drepturi pe care le-ar avea împotriva Debitorului, sau a oricărei alte persoane, înainte de a executa ipoteca sau exercita orice drepturi (inclusiv prin executare silită) în baza acestui Contract.

 • (a) Creditorul are dreptul să execute Ipoteca împreună cu orice altă garanție sau orice alte drepturi, în scopul satisfacerii integrale a tuturor Obligațiilor Garantate. Prin acest Contract, Debitorul renunță în mod irevocabil și necondiționat:

 • (i)  la orice drept, excepție sau apărare prin care ar solicita Creditorului:

 • 1)      să se îndrepte mai întâi împotriva altei terțe persoane;

 • 2)      să se îndrepte împotriva sau să execute silit orice bunuri ale Debitorului sau orice garanție, alta decât Ipoteca; sau

 • 3)      să urmeze orice altă procedură de remediere aflată la dispoziția Creditorului, înainte de a trece la executarea silită a Ipotecii constituite prin acest Contract;

 • (ii) la orice alt drept, excepție sau apărare care ar avea ca scop sau efect întârzierea sau împiedicarea executării silite a Ipotecii în conformitate cu legislația română, sau ia orice alt drept având un efect similar, dacă este cazul.

■■■■■■

 • 2.3    IPOTECA SUPLIMENTARĂ

Ipoteca este constituită în plus față de/ și nu va fi în niciun fel prejudiciată sau afectată de nicio altă Sarcină, despăgubire sau alt drept de orice natură deținut în prezent sau ulterior de către Creditor, pentru oricare dintre și toate Obligațiile Garantate, conform legislației române și Acordurilor de Finanțare. Drepturile conferite Creditorului prin acest Contract în legătură cu Obligațiile Garantate și cu Bunurile ce fac obiectul Garanției, sau orice parte a acestora, sunt suplimentare și nu înlocuiesc drepturile conferite Creditorului.

 • 2.4    Ipotecă continuă

 • (a)     Părțile convin și confirmă că oricare cesionar sau succesor în drepturi care achiziționează oricare sau toate drepturile Debitorului în temeiul Contractului de Credit va avea dreptul, începând din acel moment, să beneficieze de prevederile conținute în acest Contract ca și când acest cesionar, succesor în drepturi sau persoană ar fi fost (și ar fi fost numit de la început) parte la acest Contract.

 • (b)     Ipoteca constituită prin acest Contract:

 • (i) va fi o garanție continuă și va acoperi Obligațiile Garantate până la concurența tuturor sumelor aferente acestora și va rămâne în vigoare indiferent de orice plăți, executări sau compresări intermediare privind orice parte a Obligațiilor Garantate sau de orice majorare, diminuare, modificare, transfer sau novație a Obligațiilor Garantate său de orice transfer realizat de către Creditor către orice terță parte al oricăror drepturi și pretenții deținute în baza Contractului de Credit; și

 • (ii) nu va fi prejudiciată de niciun termen sau amânare acordată oricărei persoane, sau de orice abținere sau întârziere din partea Creditorului în perfectarea sau executarea silită a oricărei Sarcini, despăgubiri, garanții sau a oricăror drepturi sau remedii de orice tip.

 • (c)     Debitorul confirmă și convine în mod irevocabil și necondiționat că Ipoteca nu va fi ridicată până când fiecare obligație și/sau răspundere de orice fel inclusă în Obligațiile Garantate nu a fost îndeplinită în mod corespunzător, integral și definitiv.

 • (d)     Obligațiile Garantate în baza Acordurilor de Finanțare sunt variate și nu vor fi considerate descărcate integral și definitiv (și, prin urmare, Ipoteca va continua să existe) la și după data la care Debitorul ar reduce la zero valoarea tuturor sumelor restante în baza Contractului de Credit, dacă Debitorul ar continua să aibă posibilitatea de a solicita tragerea oricăror fonduri în baza Contractului de

______________Credit.___________________________ _______________________

2.5 Valoarea Obligațiilor Garantate

Părțile convin prin acest Contract, fără a limita dreptul Creditorului de a primi plata Obligațiilor Garantate sau de a-și exercita drepturile în conformitate cu Contractul de Credit, că suma garantata în baza acestui Contract este de 120.000.000 lei, reprezentând totalul următoarelor:

 • (a)     finanțarea totală pusă la dispoziția Debitorului, respectiv capitalul care nu va depăși 100.000.000 lei, datorat sau care poate fi datorat de Debitor Creditorului în baza Contractului de Credit; și

 • (b)    o sumă suplimentară de 20.000.000 lei, reprezentând o estimare de bună credință a tuturor celorlalte sume datorate sau eventual datorate de Debitor Creditorului în baza Contractului de Credit (inclusiv, dar fără a se limita la orice dobândă sau dobândă penalizatoare acumulate sau care se pot acumula în decursul timpului în baza Contractului de Credit, plus orice onorarii, comisioane, taxe, alte costuri sau cheltuieli datorate Creditorului în legătură cu oricare dintre Acordurile de Finanțare, precum și sumele ce pot fi datorate Creditorului în legătură cu Contractul de Credit), precum și sumele datorate sau care pot fi datorate în conformitate cu acest Contract, inclusiv, dar fără a se limita la orice comision, taxe, penalități și cheltuieli efectuate în legătură cu preluarea, recuperarea, executarea silită, înstrăinarea și/sau conservarea Bunurilor ce fac obiectul Garanției.

  2.6

  (a)


Alte chestiuni privind obligațiile garantate

Părțile confirmă și convin următoarele:

 • (i) detaliile Obligațiilor Garantate așa cum sunt definite prin acest Contract nu reprezintă o listă exhaustivă, ci indicativă, iar omisiunea din definiția Obligațiilor Garantate a oricărei obligații și/sau răspunderi a Debitorului față de Creditor, în conformitate cu Acordurile de Finanțare, nu va prejudicia în niciun fel includerea unei astfel de obligații și/sau răspunderi în categoria Obligațiilor Garantate; și

 • (ii) faptul că Debitorul încheie orice Acord de Finanțare și/sau își asumă sau devine subiect al oricărei obligații și/sau răspunderi în legătură cu respectivele Acorduri de Finanțare după Data încheierii Contractului nu va împiedica în niciun mod faptul ca o asemenea obligație și/sau răspundere să fie considerată parte din Obligațiile Garantate, ce își vor menține rangul I pe parcursul întregii Perioade de Garantare, în conformitate cu art. 2.370 din Codul Civil;

 • (iii) detaliile Bunurilor ce fac obiectul Garanției, așa cum sunt definite în acest Contract (așa cum pot fi modificate în decursul timpului) nu se intenționează a fi exhaustive (cî indicative). Orice omisiune din acest Contract de a furniza detalii cu privire la orice Bun ce face obiectul Garanției nu va afecta în niciuh fel Ipoteca constituită în favoarea Creditorului asupra respectivului Bun ce face obiectul Garanției; și

(b) faptul ca Ipoteca va continua să garanteze Obligațiile Garantate indiferent de orice modificare, extindere, actualizare sau completare a Contractului de Credit, în orice moment pe durata Perioadei de Garantare.

 • 3 FORMALITĂȚI DE ÎNREGISTRARE

  • 3.1     Imediat după Data încheierii Contractului, Debitorul se obligă să efectueze toate formalitățile necesare și să înregistreze acest Contract și Ipoteca la Arhiva Electronică, pe cheltuiala sa, și să transmită Creditorului, nu mai târziu de 2 (două) Zile Lucrătoare după Data încheierii Contractului, un certificat emis de un operator autorizat al Arhivei Electronice, care să ateste înregistrarea Ipotecii ca Ipotecă de rangul I asupra Bunurilor ce fac obiectul Garanției.

  • 3.2     Debitorul se obligă prin prezenta să întreprindă toate formalitățile de înregistrare necesare conform Legii Finanțelor Publice Locale, imediat după Data încheierii Contractului și pe cheltuiala proprie și (a) să furnizeze Debitorului, nu mai târziu

- de două (2) Zile Lucrătoare după Data încheierii Contractului, documentației privind înregistrarea Contractului în registrul garanțiilor locale, păstrat de către Debitor și (b) să înainteze acest Contract Ministerului Finanțelor Publice în decurs de 10 zile de la Data încheierii Contractului.

 • 3.3    în ceea ce privește Conturile deschise la Trezoreria Statului enumerate în Anexa 1 (CONTURI ȘI INSTITUȚIILE CONTULUI), Debitorul se obligă să producă și să furnizeze către unitățile Trezoreriei Statului, nu mai târziu de două (2) Zile Lucrătoare, o notificare în forma și conținutul prevăzute în Anexa 2 {Forma Notificării pentru Conturile Trezoreriei Statului) și în decurs de două (2) Zile Lucrătoare după acest moment, să furnizeze Debitorului proba acestei notificări către unitățile Trezoreriei Statului care este satisfăcătoare pentru Creditor.

 • 3.4    Debitorul se angajează că, în orice moment pe Perioada de Garantare atunci când deschide un Cont nou la Instituția Contului (numai cu respectarea condițiilor relevante din Acordurile de Finanțare):

 • (a) va încheia un amendament la acest Contract, care să includă detaliile respectivului Cont prevăzut în Anexa 1 la acest Contract (Conturi și Instituțiile Conturilor), cel târziu în termen de 2 (două) Zile Lucrătoare de la data la care este deschis Contul respective și să se conformeze cu cerințele Clauzei 3.2, în legătură cu acest amendament; și

 • (b)      în cazul în care contul este deschis la o instituție de credit, va obține confirmarea și acceptul instituției de credit pentru furnizarea Creditorului cu controlul în sensul Articolului 2.410 al Codului Civil în legătură cu un astfel de nou Cont în cinci (5) Zile Lucrătoare de la deschiderea unui nou Cont;

 • (c)      se va conforma cu cerințele Clauzei 3.3 de mai sus în ceea ce privește deschiderea unui nou Cont la unitățile Trezoreriei Statului în două (2) Zile Lucrătoare de la deschiderea unui nou Cont la Trezoreria Statului; și

 • (d)      va efectua înregistrarea relevantă în Arhiva Electronică în legătură cu respectivul Cont nou și va pune la dispoziția Creditorului, în termen de 2 (două) Zile Lucrătoare de la data semnării amendamentului menționat mai sus, un certificat emis de un operator autorizat al Arhivei Electronice care să ateste înregistrarea ca ipotecă de prim rang a Ipotecii asupra Contului nou.

 • 3.5    în scopul acestei Clauze 3 {FORMALITĂȚI DE ÎNREGISTRARE), Părțile convin că oricare dintre Anexele la acest Contract pot fi modificate și înlocuite cu Anexe care să cuprindă informații actualizate, prin semnarea de către fiecare Parte a respectivei/respectivelor Anexe și se va considera că orice astfel de Anexă nouă (în momentul în care este semnată în mod valabil de fiecare dintre Părți) modifică și înlocuiește Anexa relevantă, începând cu data încheieriisale. ,.

 • 3.6     Creditorul are dreptul de a înscrie Ipoteca și de a reînnoi înscrierea Ipotecii la Arhiva Electronică, pe cheltuiala Debitorului, înainte de expirarea oricărui termen de valabilitate aplicabil și de a lua toate măsurile necesare în acest sens, inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea oricăror notificări sau documente și în acest scop Debitorul va remite Creditorului orice documente sau informații solicitate de acesta din urmă și va efectua orice alte acte și proceduri și/sau înscrierea solicitată de Creditor în acest scop.

 • 3.7     Debitorul se va asigura că Ipoteca este și continuă să fie o ipotecă mobiliară de rangul I în favoarea Creditorului pe întreaga Perioadă de Garantare, valabilă și pe deplin opozabilă terților, și va realiza toate formalitățile necesare în acest scop, suportând toate costurile aferente.

 • 3.8    Debitorul va încheia și/sau va remite sau va determina încheierea și/sau remiterea de către terți a tuturor documentelor și/sau va efectua sau determina efectuarea tuturor actelor sau acțiunilor pe care le poate solicita Creditorul pentru ca acest Contract să intre în vigoare și să rămână valabil și aplicabil.

 • 3.9     Plata tuturor cheltuielilor (taxe, onorarii sau orice alte costuri) decurgând din efectuarea formalităților prevăzute de această Clauză 3 {FORMALITĂȚI DE ÎNREGISTRARE) f precum și îndeplinirea tuturor altor formalități prevăzute de lege pentru asigurarea valabilității și opozabilității Ipotecii vor fi efectuate integral și la timp de către Debitor.

 • 4 DECLARAȚII ȘI GARANȚII

  • 4.1     Debitorul dă fiecare dintre declarațiile și garanțiile din această Clauză 4 {DECLARAȚIIȘI GARANȚII) în favoarea Creditorului, și recunoaște că Creditorul a încheiat acest Contract, Contractul de Credit și celelalte Acorduri de Finanțare bazându-se în mod esențial pe aceste declarații și garanții.

  • 4.2     Debitorul declară și garantează că:

 • (a) Este o municipalitate, organizată și funcționând în mod legai în conformitate cu toate legile aplicabile în România și are puterea deplină pentru a deține sau a folosi proprietățile pe care le deține (sau le va deține), sau pe care le folosește (sau le va folosi) în scopul acestui Contract și pentru a duce la îndeplinire activitățile pe care le efectuează sau le va efectua în scopul acestui Contract;

 • (b)     are capacitatea juridică necesară pentru a încheia acest Contract și a-și executa în mod corespunzător obligațiile cuprinse în acesta;

 • (c)     are autoritatea necesară, a întreprins toate acțiunile necesare, a obținut toate aprobările necesare de la toate autoritățile competente și a întreprins toate acțiunile necesare sau cerute conform legilor și reglementărilor din România pentru a încheia sau a putea încheia în mod valabil acest Contract și pentru a putea îndeplini și/sau respecta în mod corespunzător obligațiile sale decurgând din acest Contract și nu mai este necesară nicio altă aprobare guvernamentală, administrativă sau de altă natură pentru încheierea acestui Contract;

 • (d)    are dreptul de a greva Bunurile ce fac obiectul Garanției cu Ipoteca constituită prin acest Contract, în termenii și condițiile prevăzute în acest Contract și în legislația aplicabilă;

 • (e)     încheierea și executarea acestui Contract nu intră și nu vor intra în conflict cu:

 • (i)      nicio prevedere a niciunui contract la care Debitorul este parte;

 • (ii)     termenii și condițiile documentelor constitutive ale Debitorului;

 • (iii)     nicio hotărâre, ordin sau regulament aplicabile Debitorului; sau

 • (i) niciun contract, acord sau alt instrument care angajează juridic „                    Debitorul sau care afectează Bunurile ce fac obiectul Garanției

sau oricare dintre bunurile Debitorului;

 • (f)     obligațiile prevăzute în acest Contract sunt legale, valabile, angajante și pot fi puse în executare împotriva Debitorului, iar acest Contract reprezintă o Ipotecă de prim rang asupra Bunurilor ce fac obiectul Garanției și fiecare parte din Bunurile ce fac obiectul Garanției garantează plata tuturor Obligațiilor Garantate, putând fi executată silit în conformitate cu termenii și condițiile acestui Contract;

 • (g)     este proprietarul unic și absolut al Bunurilor ce fac obiectul Garanției și nu a dispus sau convenit să dispună de Bunurile ce fac obiectul Garanției sau de orice drepturi ori beneficii ale sale cu privire la acestea;

 • (h)     drepturile sale în legătură cu Bunurile ce fac obiectul Garanției sunt libere de orice Sarcini și nu există restricții convenționale sau legale ce pot afecta drepturile Creditorului, prevăzute în acest Contract sau în Acordurile de Finanțare;

 • (i)      nu a primit nicio notificare privind orice pretenții (adverse sau de altă natură) care să susțină că interese de orice natură în legătură cu Bunurile ce fac obiectul Garanției, și nicio persoană nu a primit nicio confirmare de orice natură în legătură cu Bunurile ce fac obiectul Garanției;

 • (j)      informațiile furnizate de Debitor cu privire la Bunurile ce fac obiectul Garanției sunt adevărate, corecte, detaliate și complete, și reflectă în mod corespunzător situația actuală reală a acestora, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile;

 • (k)     nu a constituit alte drepturi ale terților asupra Bunurilor ce fac obiectul Garanției, inclusiv dar fără a se limita la, orice drept de opțiune, drept de preferință, drept de prim refuz etc.;

 • (l)      Debitorul nu a renunțat sau anulat vreo datorie a unui terț în legătură cu Bunurile ce fac obiectul Garanției;

 • (m)    sub rezerva dispozițiilor imperative din legea română, nu poate fi evitat sau anulat în alt mod la deschiderea procedurilor de insolvență, lichidare sau dizolvare voluntară sau a unor proceduri similare în legătură cu Debitorul;

 • (n)     a luat cunoștința de și înțelege pe deplin toate prevederile acestui Contract și, prin încheierea acestuia, Debitorul consimte la dobândirea integrală a tuturor drepturilor și obligațiilor prevăzute în acesta, astfel încât orice neînțelegere de către Debitor a oricărei prevederi a acestuia nu va afecta în niciun fel relațiile contractuale între Părți. Pe durata negocierii și încheierii acestui Contract, Debitorul a beneficiat de servicii profesionale de asistență juridică;

 • (o)     a primit asistență juridică profesionistă pe parcursul negocierilor și la încheierea acestui Contract;

 • (p)     a adus la cunoștința Debitorului faptul caf pe lângă drepturile și obligațiile contractuale, fiecare dintre Părți are drepturi și obligații acordate prin lege, iar Debitorul confirmă că are înțelege respectivele drepturi și obligații legale;

 • (q)     înțelege pe deplin și acceptă în mod expres conținutul fiecărei Clauze din acest Contract și respectiv din Contractul de Credit, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele aspecte:

 • (i)      limitarea răspunderii Creditorului, respectiv, în baza Clauzelor 8.3, 8.6 și 11 (DESPĂGUBIRI), 17.2(c) din acest Contract;

 • (ii)     dreptul Creditorului de a declara accelerarea Obligațiilor Garantate și executarea silită a Ipotecii în baza Contractului de Credit și a Clauzei 7 (Evenimente de executare silită suplimentare} din acest Contract;

 • (iii)    decăderea din beneficiul termenului și dreptul Creditorului de a suspenda orice utilizare în temeiul Contractului de Credit, în anumite cazuri prevăzute în Contractul de Credit;

 • (iv)    limitarea dreptului Debitorului de a opune excepții în conformitate . cu Clauzele 2.2 lit. (b) din acest Contract;

 • (v)     dreptul Debitorului de a invoca clauza de impreviziune este limitat în conformitate cu Clauza 13(LIMjTTAREA EFECTELOR IMPREVIZIUNII} din acest Contract;

 • (vi)     limitarea drepturilor Debitorului și a interdicțiilor cu privire la Bunurile ce fac obiectul Garanției conform Clauzei 5.2 (Administrarea și protejarea Bunurilor ce fac obiectul Garanției} din acest Contract;

 • (vii)    posibilitatea Creditorului de a cesiona acest Contract sau drepturile sale în legătură cu acest Contract, fără a fi necesar consimțământul Debitorului, altul decât consimțământul exprimat prin semnarea acestui Contract și/sau prin semnarea Contractului de Credit; și

(i) alegerea legii române ca lege aplicabilă Contractului, în conformitate cu Clauza 18.1 din acest Contract.

 • 4.3 . Debitorul declară și garantează_că .acest Contract.șiasumarea de către Debitor a obligațiilor prevăzute în prezentul Contract sunt acte comerciale, și nu publice sau guvernamentale și că Debitorul nu este îndreptățit sa invoce imunitatea în fața procedurilor legale în ceea ce îl privește sau în ceea ce privește oricare dintre bunurile sale pe motive de suveranitate sau orice alte motive în conformitate cu orice lege sau în orice jurisdicție unde ar putea fi introdusă o acțiune pentru punerea în executare a oricăror obligații născute în legătură cu sau în temeiul acestui Contract. în măsura în care Debitorul sau oricare dintre bunurile sale au dobândit sau vor putea dobândi orice drept de imunitate în fața compensației, procedurilor legale, oricărui tip de sechestru, sau executării hotărârilor judecătorești pe motive de suveranitate sau orice alte motive, Debitorul renunță irevocabil prin prezenta la aceste drepturi de imunitate în ceea ce privește obligațiile născute în temeiul sau în legătură cu acest Contract.

 • 4.4     Declarațiile și garanțiile de mai sus sunt emise la Data încheierii Contractului și vor fi considerate repetate cu fiecare ocazie în care declarațiile și garanțiile sunt repetate în baza termenilor din Contractul de Credit, până la expirarea Perioadei de Garantare, în legătură cu circumstanțele existente la acel moment.

 • 4.5    în legătură cu orice Bunuri ce fac obiectul Garanției care devin obiectul Contractului după Data încheierii Contractului, declarațiile și garanțiile prevăzute la această Clauză 4 {DECLARAȚII ȘI GARANȚII) vor fi considerate a fi date pentru prima dată de Debitor la dobândirea oricărui astfel de Bun ce face obiectul Garanției și vor fi considerate a fi repetate ulterior cu fiecare ocazie în care declarațiile și garanțiile sunt repetate în baza termenilor din Contractul de Credit, până la îndeplinirea integrală a Obligațiilor Garantate, în legătură cu circumstanțele existente la acel moment.

 • 5 OBLIGAȚIILE DEBITORULUI

  • 5.1    Durata

Obligațiile prevăzute în această Clauză 5 (OBLIGAȚIILE Debitorului) vor rămâne valabile pe toată durata Perioadei de Garantare.

 • 5.2    Administrarea și protejarea Bunurilor ce fac obiectul Garanției

 • (a)     Debitorul va administra Bunurile ce fac obiectul Garanției în cursul normal al activității sale comerciale, în conformitate cu termenii acestui Contract, ai Contractului CRSD și al Contractului de Credit.

 • (b)     Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în Contractul CRSD, Contractul de Credit și acest Contract, Debitorul își asumă în mod irevocabil și se angajează față de Creditor:

(i) să constituie, să acorde sau să permită să subziste orice Sarcină asupra ------- tuturorsau-a oricăruia dintre Bunurile ce fac obiectul Garanției; ----

 • (ii)     să transfere, să vândă, să cesioneze, să înstrăineze sau să transfere în alt mod orice drept sau dobândă asupra tuturor sau a oricărei părți a Bunurilor ce fac obiectul Garanției; și/sau

 • (iii)    să renunțe la, să ridice, să încheie o tranzacție, un acord sau să retragă orice cerere în baza sau în legătură cu Bunurile ce fac obiectul Garanției sau să facă sau să omită orice alt act sau lucru prin care poate fi afectată recuperarea integrală a oricăror fructe civile ale Bunurilor ce fac obiectul Garanției și Fructele Civile monetare, pe măsură ce devin scadente.

 • (c)     Dacă nu se permite altfel în mod expres prin prezentul Contract și Contractul de Credit, Debitorul nu va încheia o singură tranzacție sau o serie de tranzacții (având sau nu legătură între ele) prin care ar vinde, transfera sau înstrăina în alt fel Bunurile ce fac obiectul Garanției (în continuare „Tranzacția"), fără acordul prealabil scris al Creditorului.

 • (d)     Debitorul se obligă în mod irevocabil:

 • (i)     să nu facă sau să nu permită nimănui să facă niciun act sau lucru care ar putea pune în pericol oricare dintre drepturile Creditorului conform acestui Contract și/sau Ipoteca și/sau care pot îngreuna sau împiedica executarea silită a Ipotecii;

 • (ii)     să notifice imediat Creditorul, nu mai târziu de două (2) Zile Lucrătoare de la survenire) în legătură cu orice fapt, eveniment și/sau Circumstanță care, după judecata sa diligentă, are sau care se poate preconiza că va avea un efect negativ asupra Bunurilor ce fac obiectul Garanției sau asupra posibilității Creditorului de a executa silit Ipoteca;

 • (iii)    să informeze Creditorul în scris, nu mai târziu de două (2) Zile Lucrătoare de la survenire, în legătură cu orice litigiu, proceduri arbitrate sau administrative curente, iminente sau aflate pe rol împotriva Debitorului, și de care Debitorul a fost informat, în legătură cu Bunurile ce fac obiectul Garanției sau orice parte semnificativă din acestea;

 • (iv)    să nu efectueze (sau să nu omită să efectueze) nicio acțiune care, după judecata sa diligentă, poate avea un impact negativ sau poate împiedica exercitarea drepturilor Creditorului asupra Bunurilor ce fac obiectul Garanției;

 • (v)    în momentul în care survine un Eveniment de Executare Silită, să efectueze sau să permită efectuarea oricărui act sau lucru necesar sau cerut pentru executarea silită a Ipotecii de către Creditor;

 • (vi)    să efectueze și-să-determine-efectuarea oricărei acțiuni societare în cadrul sau de către Debitor, care este necesară sau cerută în legătură cu exercitarea de către Creditor a oricăruia dintre drepturile ce îi revin în baza acestui Contract; și

 • (vii) să nu încheie niciun contract cu niciun altîmprumutător sau creditor, prin care respectivul împrumutător sau creditor dobândește controlul asupra oricăruia dintre Conturile sale, în sensul art. 2.410 alin. (2) lit. b) din Codul Civil Român.

 • (e)     Prin acest Contract, Debitorul confirmă și consimte în mod irevocabil că toate obligațiile și restricțiile menționate în această Clauză 5.2 (Administrarea și protejarea Bunurilor ce fac obiectul Garanției) sunt rezonabile și necesare pentru protecția drepturilor și intereselor Creditorului în legătură cu Ipoteca.

 • (f)     Debitorul se va abține de la orice acțiuni care, după judecata sa diligentă, ar face executarea Ipotecii mai dificilă sau imposibilă.

 • 5.3    CONTURI

 • (a)     Debitorul va opera Conturile în condițiile prevăzute în Contractul de Credit și în acest Contract și, după caz, în condițiile Contractului CRSD.

 • (b)     Fără a limita obligațiile Debitorului prevăzute în Contractul de Credit sau Contractul CRSD, Debitorul:

 • (i)     va utiliza Conturile exclusiv în scopul încasării oricăror și tuturor ..... • ■■ -Veniturilor și a oricăror alte drepturi'monetare datorate acestuia în

legătură cu respectivele Venituri; și

 • (ii)    nu va avea dreptul să facă niciun transfer sau retragere din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, dacă acel transfer sau acea retragere nu sunt permise prin Contractul de Credit, Contractul CRSD sau nu au fost aprobate în prealabil în scris de Creditor,

iar Creditorul, fără nicio altă notificare, acord sau formalitate (și independent de orice instrucțiune sau directivă a Debitorului, sau de termenii oricărui mandat bancar care prevăd contrariul) va avea dreptul să exercite oricare dintre drepturile și prerogativele ce îi sunt atribuite prin Contractul de Credit.

 • (c)     La survenirea unui Eveniment de Executare Silită și atâta timp cât se continuă un astfel de Eveniment de Executare Silită, Debitorul nu va avea dreptul să retragă nicio sumă din Cont fără acordul prealabil scris al Creditorului sau dacă acest lucru nu este cerut în mod expres prin lege.

 • 5.4    Delegarea Drepturilor

în orice moment pe durata Perioadei de Garantare, Creditorul poate delega, la libera sa alegere, printr-o procură specială scrisă, către orice persoană aleasă de acesta, toate sau oricare dintre drepturile și beneficiile sale care sunt exercitate în acel moment sau care pot fi exercitate de către Creditor în baza acestui Contract, inclusiv, dar fără a se limita la, orice drepturi în legătură cu executarea acestui Contract.

 • 5.5    Noul Creditor

în cazul în care, conform prevederilor din Contractul de Credit, prin cesiune, novație sau orice alt mijloc de transfer al oricăror drepturi și obligații prevăzute în Contractul de Credit, Creditorul cesionează sau transferă orice astfel de drepturi sau obligații către un nou Creditor, Ipoteca va fi, de asemenea, transferată, în totalitate sau în parte, către respectivul nou Creditor, păstrându-și rangul de prioritate așa cum a fost constituită în favoarea noului creditor relevant.

 • 5.6    Informare și inspecție

 • (a)     Debitorul se va conforma cu obligațiile sale de informare prevăzute în Contractul de Credit.

 • (b)     Cu condiția transmiterii unei notificări prealabile scrise cu două (2) Zile Lucrătoare în avans, Debitorul se va asigura că Creditorul sau agenții, reprezentanții sau mandatarii acestuia au acces, în timpul programului normal de lucru, la oricare dintre registrele și documentele Debitorului.

 • 5.7    Autorizații

-   - Debitorul se angajează să obțină și să păstreze valabile și în vigoare,-în orice

moment pe durata Perioadei de Garantare, toate avizele, licențele și autorizațiile necesare pentru deținerea în proprietate de către Debitor a Bunurilor ce fac obiectul Garanției, pentru desfășurarea activității sale astfel cum este avută în vedere în Contractul de Credit, pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în conformitate cu acest Contract, precum și pentru a asigura legalitatea, valabilitatea, caracterul executoriu și admisibilitatea în instanță a acestui Contract.

 • 5.8    Taxe

Pe durata Perioadei de Garantare, Debitorul se angajează să plătească integral și la timp toate impozitele sau orice alte obligații fiscale datorate de aceștia în prezent sau în orice moment pe durata Perioadei de Garantare în legătură cu Bunurile ce fac obiectul Garanției. La cererea Creditorului, Debitorul va furniza probe scrise care să dovedească plata respectivelor impozite și a altor obligații fiscale.

 • 6 PROTECȚIA IPOTECII

  • 6.1 Dacă Debitorul nu protejează în mod prompt Ipoteca și/sau Bunurile ce fac obiectul Garanției împotriva oricăror acte sau fapte ce pot avea un efect negativ asupra Ipotecii sau a executării silite a acesteia, Creditorul va fi îndreptățit oricând să întreprindă orice acțiune pe care Creditorul, la alegerea sa, o consideră potrivită în scopul protejării Ipotecii. Debitorul convine prin acest Contract, în mod irevocabil și necondiționat, să despăgubească Creditorul, la prima cerere a acestuia, pentru orice pierderi, daune, onorarii, costuri și cheltuieli suportate în acțiunea de protecție sau în încercarea de a proteja Ipoteca constituită și valoarea acesteia.

  • 6.2     Debitorul va permite Creditorului sau agenților, reprezentanților sau mandatarilor acestuia să ia orice măsură pe care Creditorul o consideră necesară în vederea protejării intereselor sale în baza acestui Contract.

  • 6.3     în conformitate cu art. 2.375 din Codul Civil Român, Creditorul are dreptul să primească daune de la Debitor în compensație pentru prejudiciul cauzat de orice scădere a valorii Bunurilor ce fac obiectul Garanției, în afara cursului normal al activității Debitorului, independent de survenirea unui Eveniment de Executare Silită sau de faptul că Obligațiile Garantate sunt scadente și exigibile la momentul survenirii.

 • 7   EVENIMENTE DE EXECUTARE SILITĂ SUPLIMENTARE

în sensul art. 2.396 din Codul Civil Român, Debitorul este de acord prin acest Contract că încălcarea oricăreia dintre obligațiile sale prevăzute în Clauzele 5

. ^{OBLIGAȚIILEDEBITORULUI} și 6 {PROTECȚIA IPOTECII} vor reprezenta,, la libera........

alegere a Creditorului, motive comerciale rezonabile pentru Creditor de a considera că Ipoteca și Bunurile ce fac obiectul Garanției sunt puse în pericol și că plata Obligațiilor Garantate în baza Acordurilor de Finanțare este împiedicată. în consecință, în cazul în care Debitorul încalcă orice obligații prevăzute la Clauza 5 {OBLIGAȚIILE DEBITORULUI} și 6 {PROTECȚIA IPOTECII} de mai sus, Creditorul va fi îndreptățit, dar nu obligat:

 • (a)     să considere că a intervenit un Eveniment de Executare Silită; și

 • (b)     să accelereze executarea Obligațiilor Garantate în conformitate cu prevederile Contractului de Credit și ale acestui Contract; și

 • (c)     să procedeze la executarea silită a Ipotecii, în conformitate cu Clauza 8 (EXECUTARE SILnĂ) din acest Contract.

 • 8   EXECUTARE SILITĂ

  • 8.1 în cazul în care apare orice Eveniment de Executare Silită, iar Obligațiile Garantate devin lichide și exigibile, conform Contractului de Credit și acestui Contract, Creditorul va avea dreptul să execute silit Ipoteca în conformitate cu această Clauză 8 (EXECUTARE SILITĂ). în acest sens, Creditorul poate desemna sau poate solicita desemnarea unuia sau mai multor executori care să coordoneze executarea silită a Ipotecii și/sau să efectueze operațiuni de executare silită a Ipotecii. De asemenea, Creditorul va avea dreptul să își exercite drepturile și să acționeze direct sau prin agenți sau mandatari, numiți la libera sa alegere.

în vederea executării silite a Ipotecii, Creditorul are dreptul de a prelua Bunurile ce fac obiectul Garanției în totalitate sau în parte, împreună cu toate accesoriile și orice documente aferente acestora evidențiind drepturile Debitorului asupra Bunurilor ce fac obiectul Garanției. Pentru a prelua Bunurile ce fac obiectul Garanției și/sau documentele aferente acestora, Creditorul sau un executor numit de Creditor va notifica Debitorul și, în termen de cinci (5) Zile Lucrătoare de la primirea notificării, Debitorul va preda Bunurile ce fac obiectul Garanției (sau oricare dintre acestea) și orice documente aferente acestora Creditorului, executorului/executorilor desemnat/desemnați de Creditor sau agenților ori mandatarilor Creditorului.

în legătură cu Clauza 8.2 de mai sus, Părțile convin că, în conformitate cu prevederile Codului Civil Român, simpla notificare de către Creditor a posibilității de a iniția executarea silită a Ipotecii și a efectelor neîndeplinirii Obligațiilor Garantate nu va fi considerată o constrângere a Debitorului.

în cazul în care Debitorul nu își îndeplinește obligația de predare conform acestei Clauze 8(EXECUTARE SILITĂ), Creditorul poate solicita ajutorul oricăror agenți publici pentru a prelua Bunurile ce fac obiectul Garanției și documentele auxiliare în conformitate cu prevederile Art. 2.442 și 2.443 din Codul Civil Român.

Creditorul poate folosi orice mijloace și proceduri de executare silită permise prin lege, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • (i)     să blocheze Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, astfel încât nicio instrucțiune a Debitorului să nu mai fie executată de Instituție Contului relevantă în legătură cu niciuna dintre sumele din soldul creditor al Contului respectiv, cu excepția transferurilor efectuate pentru descărcarea Obligațiilor Garantate; și/sau

 • (ii)     să solicite plata soldului creditor al Conturilor în contul său, conform art. 2.466 din Codul Civil Român.

Creditorul are dreptul să folosească orice combinație a mijloacelor prevăzute mai sus împreună cu orice alte măsuri de executare silită permise de Codul Civil Român sau de alte reglementări relevante.

Creditorul are dreptul să recupereze de la Debitor, la prima cerere, toate cheltuielile, plățile, taxele și costurile suportate de Creditor în legătură cu executarea silită a Ipotecii sau orice alte drepturi ale acestuia izvorâte din acest Contract.

 • 8.8    în măsura maximă permisă de lege și sub rezerva culpei grave sau a unor încălcări intenționate din partea Creditorului, nici Creditorul, nici mandatarii, directorii, funcționarii, angajații, delegații și consultanții acestuia nu vor fi răspunzători pentru nicio pretenție, cerere, răspundere, pierdere, daună, cost sau cheltuială survenite sau decurgând în legătură cu exercitarea sau executarea avută în vedere a oricăror drepturi, prerogative și opțiuni contractuale sau legale prevăzute în acest Contract, inclusiv din orice vânzare sau altă înstrăinare sau luare în posesie a oricăruia dintre Bunurile ce fac obiectul Garanției. Creditorul nu va fi răspunzător pentru nicio acțiune întreprinsă de un executor sau agent public numit în conformitate cu acest Contract.

 • 8.9     Exceptând fapta săvârșită cu intenție de Creditor, Debitorul se obligă să nu conteste acțiunile de executare silită inițiate sau solicitate de Creditor, și orice astfel de încercare de contestare va fi considerată o încălcare a acestui Contract, Creditorul având dreptul să fie despăgubit integral de către Debitor în conformitate cu Clauza 11 (Despăgubiri) din acest Contract.

 • 9   ALOCAREA SUMELOR

  • 9.1 Sub rezerva oricăror dispoziții legale imperative care stipulează contrariul, orice încasări- obținute de către Creditor din executare. silită. vor fi alocate în conformitate cu prevederile relevante ale Contractului de Credit.

 • 10  ASIGURĂRI SUPLIMENTARE

Prin acest Contract, Debitorul consimte în mod irevocabil și necondiționat să întreprindă toate acțiunile (inclusiv semnarea oricăror documente și efectuarea tuturor depunerilor și înregistrărilor) indicate de Creditor (și în forma solicitată de Creditor), pe cheltuiala Debitorului:

 • (a)     pentru înregistrarea și protejarea Ipotecii asupra oricărui Bun ce face obiectul Garanției și a oricărei părți acestora și efectuarea oricăror și tuturor formalităților solicitate, necesare sau recomandabile pentru ca acest Contract și Ipoteca să fie pe deplin valabile, angajante juridic și opozabile;

 • (b)     ca urmare a intervenirii unui Eveniment de Executare Silită, pentru încheierea oricărui document, depunerea oricăror cereri și acordarea imediată de asistență de orice fel ce pot fi solicitate de Creditor cu privire la inițierea și desfășurarea procedurilor de executare silită conform

____________ Clauzei 8 (EXECUTARE SILITĂ) de mai sus și pentru facilitarea executării silite a Ipotecii; și/sau

 • (c) pentru exercitarea oricărui drept legal sau contractual sau a oricărei prerogative de către Creditor sau oricare dintre reprezentanții sau mandatarii săi, prevăzute sau în conformitate cu acest Contract, celelalte Acorduri de Finanțare sau prin lege.

 • 11  DESPĂGUBIRI

 • (a)     Debitorul îl va despăgubi pe Creditor la cerere și îl va exonera în orice moment (pe durata Perioadei de Garantare sau ulterior acesteia) pentru și împotriva tuturor obligațiilor și cheltuielilor suportate de acesta în legătură cu încheierea sau executarea acestui Contract sau a oricăror drepturi acordate acestuia prin acest Contract, cu excepția faptului că Creditorul nu va fi despăgubit pentru obligațiile și cheltuielile suportate de acesta ca urmare a culpei grave sau a faptei săvârșite cu intenție de acesta.

 • (b)     Creditorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pierderi survenite în legătură cu încheierea sau executarea silită a acestui Contract și a oricăror drepturi în baza acestuia, exceptând situațiile în care respectivele pierderi survin ca urmare a propriei neglijențe grave sau încălcări intenționate.

 • 12  CESIUNE ȘI TRANSFER

  • 12.1   în orice moment pe parcursul Perioadei de Garantare, Creditorul va avea dreptul de a cesiona sau transfera Ipoteca sau rangul acesteia conform acestui Contract, fie împreună cu Obligațiile Garantate, fie separat, unei entități la alegerea sa, iar Debitorul, prin încheierea acestui Contract, este de acord în mod necondiționat și irevocabil cu astfel de cesiune sau transfer. Creditorul va notifica Debitorul cu privire la astfel de cesiune sau transfer, prin scrisoare recomandată, iar cesiunea sau transferul vor deveni opozabile Debitorului începând cu data la care este primită notificarea.

  • 12.2   Debitorul nu poate cesiona sau transfera niciunul din drepturile sau obligațiile ce îi revin conform acestui Contract fără acordul prealabil scris al Creditorului.

 • 13  LIMITAREA EFECTELOR IMPREVIZIUNII

  • 13.1   Debitorul este de acord și înțelege pe deplin faptul că, în cazul în care survin modificări excepționale sau neprevăzute cu privire la circumstanțele în baza cărora a fost încheiat acest Contract și celelalte Acorduri de Finanțare, care nu pot fi controlate de Creditor și, indiferent de cauza respectivelor modificări, executarea obligațiilor Debitorului conform Acordurilor de Finanțare poate deveni mai oneroasă din cauza costurilor mai mari pentru executarea acestora.

  • 13.2   în considerarea celor de mai sus și conform dispozițiilor Art. 1.271 alin. (3) lit. c) din Codul Civil-Român,-Debitorul declară prin acest Contract că este pe deplin conștient de posibilitatea survenirii unor astfel de circumstanțe și este obligat să își îndeplinească obligațiile în baza acestui Contract indiferent de astfel de modificări excepționale cu privire la circumstanțele în baza cărora a fost încheiat Contractul.

  • 13.3 Ca o consecință a faptului că Debitorul confirmă și își asumă riscul modificării circumstanțelor menționate, Debitorul înțelege pe deplin și este de acord că nu poate solicita unei instanțe de judecată să adapteze acest Contract în funcție de apariția unor astfel de circumstanțe excepționale de natura celor menționate mai sus.

 • 14  EXCLUDEREA SUBROGAțIEI

  • 14.1    Până la îndeplinirea totală și definitivă a Obligațiilor Garantate, Debitorul nu va interveni în sau exercita (prin subrogare sau în alt mod) orice drepturi ale Creditorului în virtutea oricărei executări silite a acestei Ipoteci. Debitorul va achita sau transfera imediat către Creditor orice plată sau distribuție primită de acesta cu încălcarea acestei Clauze 14 (Excluderea Subrogației)

 • 15  NOTIFICĂRI

  • 15.1   Orice notificare ce va fi transmisă în temeiul prezentului Contract va fi făcută în scris și, cu excepția unor prevederi contrare din prezentul Contract, se va considera valabil efectuată atunci când este transmisă părții căreia îi este adresată prin curier, prin poșta aeriană sau fax, la adresa părții care este menționată după semnătura sa din prezentul Contract său la orice altă adresă notificată de acea parte celeilalte părți.

  • 15.2   Toate documentele și notificările transmise de Debitor către Creditor în conformitate cu prezentul Contract vor fi în limba engleză sau vor fi însoțite de o traducere în limba engleză, certificată de Debitor.

 • 16  ÎNCETARE ȘI LIBERARE

  • 16.1   Acest Contract va înceta și Ipoteca va fi considerată liberată la expirarea Perioadei de Garantare, cu condiția ca Creditorul să transmită Debitorului o confirmare scrisă a faptului că au fost achitate integral și irevocabil toate Obligațiile Garantate, care sunt sau pot fi datorate conform Acordurilor de Finanțare.

  • 16.2   Debitorul va solicita Creditorului, iar Creditorul va transmite Debitorului, pe costul și cheltuiala Debitorului, oricare și toate notificările sau alte documente prevăzute de lege, în termenele prevăzute de lege, pentru a permite Debitorului să radieze Ipoteca. La alegerea Creditorului, radierea Ipotecii din Arhiva Electronică va fi efectuată de Creditor în conformitate cu prevederile Art. 2.419 din Codul Civil Român,-în termen de 10 zile delaînceta rea -Perioadei de Garantare.

 • 17 PREVEDERI DIVERSE

  • 17.1   Amendamente

Părțile convin prin acest Contract că orice prevedere a acestui Contract poate fi modificată numai în scris, cu acordul fiecăreia dintre Părți.

 • 17.2   Compensare și reținere la sursa de către Debitor

 • (a)     Sub rezerva acestui alin, (a), toate plățile efectuate de o Parte în temeiul acestui Contract vor fi efectuate fără compensare sau contrapretenții. Oricare dintre Părți poate (dar nu este obligată) să compenseze orice sumă datorată și plătibilă de către cealaltă Parte în temeiul prezentului Contract cu orice astfel de sume datorate și plătibile de aceasta către cealaltă Parte în temeiul prezentului Contract. Partea care își exercită drepturile în baza acestui alin, (a) poate realiza schimburile valutare pe care le consideră necesare în mod rezonabil pentru implementarea compensării.

 • (b)     Toate plățile efectuate de Debitor în temeiul acestui Contract (inclusiv în legătură cu orice Distribuție care nu este în Numerar) vor fi făcute fără nicio deducere sau reținere la sursă pentru sau în contul Taxei ce trebuie făcute din plățile respective conform oricărei legi aplicabile. în cazul în care trebuie efectuată orice astfel de deducere sau reținere, Debitorul va achita suma integrală reprezentând deducerea sau reținerea la autoritatea fiscală relevantă sau altă autoritate

......relevantă (fiecare fiind o "Plată Solicitată") în termenul prevăzut pentru efectuarea unei astfel de Plăți Solicitate prin legea aplicabilă și apoi va remite Creditorului:

 • (i)      imediat ce este posibil și, în orice caz, în termen de treizeci (30) de zile de la data la care a efectuat acea Plată Solicitată, o chitanță în original (sau o copie certificată a acesteia) care să ateste că respectiva Plată Solicitată a fost efectuată de Debitor la autoritatea relevantă; și

 • (ii)     imediat după ce Debitorul dispune de aceasta și, în orice caz, în termen de nouăzeci (90) de zile de la data la care a efectuat Plata Solicitată, o chitanță, un certificat sau altă dovadă de primire în original (sau în copie certificată) emisă de autoritatea relevantă la care s-a făcut Plata Solicitată, prin care să se ateste plata la autoritatea respectivă a sumei integrale a deducerii sau reținerii care trebuia făcută în legătură cu plata efectuată de Debitor în temeiul acestui Contract.

 • (c)     Debitorul nu va avea nicio răspundere în temeiul acestui Contract în legătură cu neremiterea către Creditor a oricărei documentații în baza sub-alineatului (b)(ii) de mai sus cu condiția (i) să fi depus eforturi rezonabile pentru a determina emiterea acelei documentații de către autoritatea relevantă și (ii) ca neobținerea de către Debitor a acelei documentații să nu fi fost cauzata (integral sau parțial) de orice act sau omisiune din partea Debitorului.

 • (d)     Creditorul va suporta riscul acelei deduceri sau rețineri pentru sau în contul Taxei, iar obligația Debitorului de a plăti o sumă fără astfel de deduceri sau rețineri și de a răspunde în fața autorității fiscale relevante sau a unei alte autorități relevante pentru valoarea respectivei deduceri sau rețineri va reprezenta o îndeplinire a obligației Debitorului de a efectua plata inițială către Creditor.

 • (e)     Flecare dintre Debitor și Creditor vor depune eforturi rezonabile de a efectua orice plată fără deduceri sau rețineri pentru sau în contul Taxei, conform celor menționate la alin, (b) de mai sus.

 • 17.3   Remedii și renunțări

 • (a)     Neexecutarea sau executarea cu întârziere de către Creditor a oricărui drept sau remediu conform acestui Contract nu va opera ca o renunțare și nicio exercitare singulară sau parțială a oricărui drept sau remediu nu va împiedica orice exercițiu ulterior sau exercițiul altor drepturi și remedii sau executarea silită a acestora. Drepturile și remediile prevăzute în acest Contract sunt cumulative și nu exclud niciun drept sau remediu prevăzut prin lege.

 • (b)    Orice renunțare, consimțământ sau aprobare dată de către Creditor în baza acestui Contract trebuie să respecte Clauza 15 (NOTIFICĂRI) și poate fi condiționată de respectarea oricăror condiții considerate a fi potrivite pentru Creditor. Orice renunțare, consimțământ sau aprobare vor produce efecte numai în limitele și scopul pentru care au fost date.

 • 17.4   Altele

 • (a)     în cazul în care oricare dintre prevederile acestui Contract este sau devine ulterior ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă conform legii aplicabile, legalitatea, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi din acest Contract nu vor fi afectate sau prejudiciate. în cazul în care orice prevedere din acest Contract devine nevalabilă sau inaplicabilă, respectiva prevedere va fi înlocuită prin efectul legii cu prevederile legale aplicabile. în plus, Părțile vor depune toate eforturile pentru îndeplinirea acelor acte și/sau modificări cu privire la acest Contract care sunt necesare pentru a genera același efect juridic și/sau economic avut în vedere la încheierea acestui Contract.

 • (b)     în absența unei renunțări exprese din partea Creditorului, orice drepturi ale acestuia născute în raport cu orice declarație falsă a Debitorului nu vor fi afectate de efectuarea de către Creditor a oricărei investigații prealabile cu privire la activitatea Debitorului sau a Societății, de semnarea și predarea de către Creditor a acestui Contract (acestea neputând fi interpretate ca o acceptare tacită a declarațiilor false) sau de orice alt act sau fapt realizat de către sau pe seama Creditorului, care poate fi interpretat ca un prejudiciu adus drepturilor acestuia.

 • (c) Un certificat semnat de Creditor, în care se specifică valoarea și natura fiecărei sume datorate de Debitor, și notificat Debitorului, în care se precizează valoarea Obligațiilor Garantate sau a oricărui capital, dobânzi, cost, speze, comision, onorariu, cheltuială, datorie, răspundere, rată de schimb sau a oricărei alte sume sau rate va constitui o dovadă concludentă a acesteia împotriva Debitorului în toate scopurile, inclusiv în cadrul unor proceduri de executare silită și a unor proceduri judiciare. O notificare din partea Creditorului, acordată în conformitate cu Contractul de Credit, va constitui, în absența unei erori evidente, o dovadă concludentă în sensul că a survenit un caz de neîndeplinire a obligațiilor în temeiul Contractului de Credit.

 • 17.5   Formalități de semnare

Prezentul Contract poate fi semnat în orice număr de exemplare, având același efect ca și cum semnăturile date pe exemplare distincte ar fi date pe același exemplar al acestui Contract.

 • 17.6   Titlu executoriu

Acest Contract constituie titlu executoriu în conformitate cu prevederile Art. 2.431 din Codul Civil Român și alte dispoziții aplicabile din legislația română.

 • 18  LEGE APLICABILĂ

  • 18.1   Acest Contract este guvernat de și va fi interpretat în conformitate cu prevederile legii române.

 • 19   ARBITRAJ ȘI JURISDICȚIE

  • 19.1   Orice dispută, controversă sau pretenție care ia naștere din sau în legătură cu (1) acest Contract, (2) încălcarea, încetarea sau nevalabilitatea acestuia sau (3) orice obligații necontractuale decurgând din sau în legătură cu acest Contract va fi soluționată prin arbitraj, în conformitate cu Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL, așa cum este acesta în vigoare în acest moment. Va fi un singur arbitru, iar autoritatea ce va numi arbitrul va fi Curtea Internațională de Arbitraj din Londra. Arbitrajul se va desfășura la Londra, în Marea Brîtanie și pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba engleză. Părțile renunță la orice drepturi prevăzute în Legea Arbitrajului din 1996 sau în altă lege de a ataca oricare dintre deciziile arbitrale sau de a sesiza instanțele din Anglia în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Indiferent de orice prevedere în sens contrar din Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL, tribunalul arbitrai nu va acorda, iar Debitorul nu va solicita de la nicio altă autoritate judiciară vreo măsură procedurală provizorie de protecție sau de degrevare împotriva Creditorului. La cererea Creditorului (dar nu și a altei părți), tribunalul arbitrai poate include în procedurile, deciziile sau hotărârile sale orice altă dispută ce ia naștere din acest Contract sau din orice alt contract avut în vedere prin acest Contract, dar nicio altă parte sau dispută nu va putea fi introdusă în procedurile arbitrale sau conexată la acestea. în orice procedură arbitrată, certificatul Creditorului în legătură cu orice sumă datorată Creditorului în baza prezentului Contract va constitui un început de dovadă scrisă cu privire la suma respectivă.

  • 19.2   Independent de prevederile Clauzei 19.1 de mai sus, prezentul Contract și celelalte contracte avute în vedere prin acesta pot fi puse în executare, la alegerea Creditorului, de instanțele competente. Debitorul este de acord, în beneficiul Creditorului, cu jurisdicția alternativă a instanțelor din Anglia pentru toate neînțelegerile care iau naștere din prezentul Contract sau orice alt contract avut în vedere prin acesta. Prin prezentul Contract, Debitorul este irevocabil de acord să primească acte procedurale prin transmiterea prin poșta aeriană recomandată, cu taxele poștale plătite în avans, la adresa Debitorului specificată în prezentul Contract. Debitorul este de acord și se angajează ca, pe întreaga perioadă cât are obligații în temeiul prezentului Contract, să mențină un agent numit în mod corespunzător, care va primi actele procedurale și orice alte citații în Anglia privind orice acțiune în instanță sau procedură judiciară introduse de Creditor cu privire la prezentul Contract și îl va ține pe Creditor la curent cu identitatea și sediul agentului. Niciuna din prevederile prezentului Contract nu va aduce atingere dreptului Creditorului de a iniția o acțiune în justiție împotriva Debitorului în orice mod care este în conformitate cu legislația din orice jurisdicție relevantă.

  • 19.3   Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiere sau orice altă formă de modificare a imunităților, privilegiilor sau scutirilor acordate creditorului conform Acordului de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor internaționale sau conform oricăror alte legi aplicabile. Independent de cele de mai sus, Creditorul a subscris expres la procedura de arbitraj potrivit Clauzei 19.1 și prin urmare și fără a prejudicia alte imunități și privilegii proprii (inclusiv, fără limitare, inviolabilitatea arhivelor sale), recunoaște că nu beneficiază de imunitate în ceea ce privește urmărirea și procesele juridice conform articolului 5(2) din Statut 1991, Nr. 757 (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Imunități și Privilegii) Ordinul 1991), sau orice alte asemenea prevederi conform legii engleze, privind executarea unei hotărâri judecătorești împotriva sa, ca rezultat al subscrierii ei exprese la procedura de arbitraj, potrivit Clauzei 19.1.

Acest Contract va fi încheiat în trei (3) exemplare originale în limba engleză, din care două (2) pentru Creditor și unul (1) pentru Debitor, în limba engleză, și trei (3) exemplare originale în limba română, din care două (2) pentru Creditor și unul (1) pentru Debitor. în caz de discrepanțe sau neconcordanțe între versiunea în limba română și cea în limba engleză, versiunea în limba engleză va prevala.

{Urmeazăpagina cu semnături)

SEMNATARII CONTRACTULUI DE IPOTECĂ ASUPRA VENITURILOR:

DEBITORUL, în calitate de garant

MUNICIPIUL GALAȚI

Prin:      [

Adresă: [

Fax:                  [

în atenția:          [

CREDITORUL, în calitate de creditor garantat

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Prin:

Adresă: One Exchange Square

Londra EC2A 2JN

Regatul Unit

Fax:             +44-20-7338-6100

în atenția:        Operation Administration Department

ANEXA 1. CONTURI ȘI INSTITUȚIILE CONTURILORANEXA 2. MODEL DE NOTIFICARE PENTRU CONTURILE TREZORERIEI DE STAT

Partea I - Mode! de Notificare privind Ipoteca Mobiliară pentru Băncile Conturilor

De la:    MUNICIPIUL GALAȚI

[adresa]

De la: BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

[adresa]

Către: [de introdus denumirea Unității Trezoreriei de Stat]

[ de introdus adresa Unității Trezoreriei de Staf]

Data:    [ ]

NOTIFICARE PRIVIND IPOTECA ASUPRA VENITURILOR

Stimați domni,

Prin această notificare privind ipoteca asupra veniturilor vă notificăm că, printr-un Contract de Ipotecă asupra Veniturilor din data de [ ] 2014 („Contractul"), încheiat în baza Contractului de Credit din data de [ ] 2014 („Contractul de Credit") încheiat între Municipiul Galați, în calitate de debitor, și BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE, în calitate de creditor („Creditorul"), Municipiul Galați („Debitorul7') a constituit o ipotecă de prim rang asupra veniturilor („Ipoteca") asupra:

 • •       oricărui și tuturor veniturilor Debitorului, în calitate de municipiu, așa cum sunt prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. (a) din Legea Finanțelor Publice Locale, inclusiv, pentru evitarea oricărui dubiu, toate veniturile provenite din taxe, contribuții, alte plăți și alte porțiuni din veniturile fiscale („Veniturile7');

 • •       conturilor de trezorerie în care Debitorul încasează Veniturile, ale căror detalii sunt prevăzute în Anexa 1 („Conturile") și a Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, precum și a oricăror și tuturor Veniturilor Debitorului, aflate la un moment dat în soldul creditor al oricăruia dintre Conturi și a întregii dobânzi plătibile la un moment dat la aceste Conturi („Sumele din Conturi"),

(Veniturile, Conturile și Sumele din Cont fiind denumite împreună „Bunurile ce fac obiectul Garanției77).

 • •       fructelor civile ale oricărora dintre Bunurile ce fac obiectul Garanției, inclusiv oricare și toate activele primite de către Debitor în schimbul sau în urma actelor de administrare sau de dispoziție sau care înlocuiesc un Bun ce face obiectul Garanției („Fructele Civile'7);

 • •       oricare și toate drepturile prezente și viitoare ale Debitorului, dobândite sau care pot fi dobândite în legătură cu bunurile și drepturile privitoare la Venituri, Sumele din Conturi, Conturi și Fructe Civile.

Vă informăm că toate formalitățile necesare prevăzute de legislația română pentru ca Ipoteca să fie opozabilă terților și pentru ca aceasta să fie o ipotecă de prim rang în favoarea BERD au fost respectate, iar Ipoteca a fost înregistrată la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare prin notificarea nr. [de inserat] și în registrul garanțiilor locale ținut de Municipiul Galați.

O copie a Contractului de Ipotecă [a fost depusă la/va fi depusă în termen de 10 zile de la data semnării acestuia] la Ministerul Finanțelor Publice.

Conform dispozițiilor Legii Finanțelor Publice Locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, orice garanție asupra veniturilor este valabilă și aplicabilă începând de la acordarea garanției, iar veniturile la bugetul local ce constituie garanția fac obiectul contractului de garanție relevant, ce va fi aplicat cu prioritate față de orice alte pretenții ale terților de către autoritatea publică locală.

Vă rugăm să informați imediat Creditorul, în scris, dacă orice terț urmărește să constituie sau să execute orice sechestru, ordin de blocare, ipotecă mobiliară sau altă sarcină sau alt drept sau cale de atac în legătură cu oricare dintre Conturi.

Nicio instrucțiune, autorizație sau solicitare emisă în baza acestei adrese nu poate fi modificată, revocată sau contramandată de către Debitor sau orice terț fără acordul prealabil scris al Creditorului.

Cu stimă,

Municipiul Galați

Prin:                ______________________________

Numele:

Funcția:

BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Prin:

Numele:

Funcția:

ANEXA 1 LA NOTIFICAREA PENTRU CONTURILE TREZORERIEI DE STAT

Unitatea      De

numirea         Numărulconti

ului        Moneda

, .. ',1 ■ ■<" - *,J ‘i1'! i'J'

[]

[]

[]

[]

[]

[]

PROIECT -13octombrie 2014

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE Șl DEZVOLTARE în calitate de Creditor

și

MUNICIPIUL GALAȚI

în calitate de Debitor

și

[BANCA CONTULUI]

în calitate de Bancă

CONTRACT PRIVIND CONTUL DE REZERVĂ PENTRU

SERVICIUL DATORIEI

Acest Contract privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei („Contractul”) a fost încheiat astăzi, („Data Semnării”), de către și între:

 • (1)   BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE Șl DEZVOLTARE, organizație internațională constituită în baza Acordului de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ratificat de Guvernul român prin Legea nr. 24 din 24 octombrie 1990 („Creditorul”); și

 • (2)   MUNICIPIUL GALAȚI, amplasat, organizat și funcționând în conformitate cu legislația română („Debitorul”),

 • (3)   [Banca Contului], instituție de credit legal organizată și existând în conformitate cu legislația din România, sub formă de societate pe acțiuni, cu sediul social în [adresa], înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. [număr], având codul unic de înregistrare (CUI) [număr] și înmatriculată în registrul instituțiilor de credit ținut de Banca Națională a României sub nr. [număr] („Banca”);

Creditorul, Debitorul și Banca fiind denumiți în continuare individual “Partea” și împreună “Părțile”.

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

 • (A)   în conformitate cu contractul de credit din data de [||||] 2014, încheiat între Debitor și Creditor („Contractul de Credit”), Creditorul a convenit să pună la dispoziția Debitorului un credit în valoare de până la 100.000.000 lei („Creditul”), urmând a fi utilizat pentru implementarea Proiectului (așa cum este definit acesta în Contractul de Credit) în termenii și condițiile stabilite în Contractul de Credit;

 • (B)   Prin Contractul de Credit, Debitorul și-a asumat unele obligații față de Creditor, inclusiv, printre altele, constituirea și operarea contului de rezervă pentru serviciul datoriei denominat în lei, în soldul creditor al căruia Debitorul va menține, la sau înainte de prima Tragere (așa cum este definită în Contractul de Credit) și în orice moment ulterior, o sumă cel puțin egală cu serviciul datoriei pe următoarele trei (3) luni (inclusiv rambursarea capitalului, dobânzii, comisioanelor, taxelor, cheltuielilor, costurilor și a oricăror alte sume datorate Creditorului de către Debitor în temeiul Contractului de Credit în următoarele trei luni);

 • (C)   Debitorul a hotărât că încheierea acestui Contract și asumarea obligațiilor prevăzute în acesta sunt în interesul său economic și prin urmare a convenit să încheie acest Contract; și

 • (D)   Conform Secțiunii 4.01 lit. (a) pct. (2) din Contractul de Credit, semnarea acestui Contract de către Părți constituie o condiție suspensivă pentru efectuarea oricărei trageri în baza Contractului de Credit,

PRIN URAAARE, în considerarea declarațiilor, garanțiilor și obligațiilor prevăzute în Acordurile de Finanțare, Părțile convin după cum urmează:

1. Definiții și interpretare

 • 1.1. Aspecte generale

Dacă nu sunt definiți altfel în acest Contract și dacă nu reiese altfel din context, termenii cu majusculă din acest Contract vor avea sensul care li se atribuie în Contractul de Credit.

 • 1.2. Definiții

în acest Contract:

„Sumele din Cont”


„Semnatar Autorizat”


„Zi Lucrătoare”


„Codul Civil”


„Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei”


„Suma Țintă CRSD”


înseamnă toate sumele care se află la un moment dat în soldul creditor al Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, precum și toate dobânzile plătibile în acest Cont de Rezervă pentru Serviciul Datoriei la un moment dat.

înseamnă orice persoană autorizată să dea instrucțiuni angajante Băncii în numele fiecăruia dintre Creditor și Debitor în baza unei notificări emise la un moment dat de Creditor și Debitor, după caz, în conformitate cu Clauza 4.3 (Semnatari autorizați), având o formă și un conținut similare cu cele prevăzute în Anexa 1 (Semnatari Autorizați) la prezentul Contract.

înseamnă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru activități comerciale generale (inclusiv tranzacții valutare și depozite în valută) în Londra, Anglia și în care băncile comerciale și piețele valutare fac plăți în Moneda Creditului în București, România.

înseamnă Codul Civil promulgat prin Legea nr. 287/2009, republicată prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, așa cum poate fi acesta modificat și completat în decursul timpului.

înseamnă contul purtător de dobândă, denominat în lei, deschis și menținut pe numele Debitorului la Bancă, ale cărui detalii sunt prevăzute în Anexa 2 (detaliile Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei), în care Debitorul va depozita și păstra anumite sume de rezervă, în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract.

înseamnă, la orice dată, valoarea Capitalului Finanțat și a Costurilor Finanțării în legătură cu Acordurile de Finanțare, ce va fi datorată de Debitor în baza Contractului de Credit în perioada de 3 luni ce începe la data respectivă.

„Contul BERD”

„Arhiva Electronică"

„Eveniment de Executare Silită”


„Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor”

„Acorduri de Finanțare”

„Costuri de Finanțare”


„Capitalul Finanțat”

„Ipotecă"


înseamnă contul denominat în RON menținut pe numele Creditorului, ce va fi notificat de Creditor Băncii în conformitate cu Clauza 3.2(f).

înseamnă Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

înseamnă oricare dintre următoarele evenimente sau circumstanțe:

 • a)    neefectuarea de către Debitor a plății oricărei Obligații Garantate la data când aceasta devine scadentă; sau

 • b)    neefectuarea de către Debitor a plății, la cerere, a oricărei Obligații Garantate datorate de acesta și care este plăti bilă la cerere; sau

 • c)    orice Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor care a survenit și se continuă;

 • d)    orice eveniment în virtutea căruia orice Obligație Garantată devine scadentă înainte de data la care ar fi devenit altfel scadentă conform Acordurilor de Finanțare; sau

 • e)    încălcarea de către Debitor a oricăruia dintre angajamentele prevăzute în acest Contract.

înseamnă orice caz sau circumstanță calificate ca reprezentând un caz de neîndeplinire a obligațiilor la Secțiunea 6.01 din Contractul de Credit.

are sensul care i se atribuie în Contractul de Credit.

înseamnă, pentru orice perioadă, totalul dintre:

dobânda achitată sau datorată în perioada respectivă în baza Contractului de Credit (inclusiv dobânda penalizatoare și orice sume datorate în temeiul Secțiunilor 2.02 (Dobânda), 2.08 (Protecția randamentului) și 2.09 (Costuri în legătură cu încetarea finanțării); și

 • f)    toate taxele, comisioanele, costurile și orice alte cheltuieli (altele decât dobânda) plătite sau plăti bile în acea perioadă de Debitor în temeiul Acordurilor de Finanțare.

înseamnă, pentru orice perioadă, capitalul achitat sau datorat de Debitor în baza Contractului de Credit în acea perioadă.

înseamnă ipoteca mobiliară asupra Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, constituită în conformitate cu Clauza 2.1 (Reguli aplicabile) de mai jos.

„Data Plății Dobânzii”


„Contractul de Ipotecă pe Venituri”


„Fructe Civile”


„Proiect”

„Obligații Garantate”


înseamnă orice zi de 20 martie, 20 iunie, 20 septembrie, 20 decembrie din orice an, cu condiția ca, totuși, dacă orice Dată a Plății Dobânzii ar surveni într-o zi care nu este Zi Lucrătoare, respectiva Dată a Plății Dobânzii va fi următoarea Zi Lucrătoare din aceeași lună calendaristică sau, dacă nu urmează nicio Zi Lucrătoare în aceeași lună calendaristică, Ziua Lucrătoare precedentă.

înseamnă contractul încheiat între Creditor și Debitor prin care se constituie în favoarea Creditorului o ipotecă mobiliară de prim rang asupra veniturilor Debitorului, așa cum sunt acestea prevăzute potrivit art. 5, alineat (1), litera a) și art. 63 din Legea Finanțelor Publice Locale, inclusiv, printre altele, toate veniturile incluse în Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, precum și asupra tuturor conturilor Debitorului în care se încasează aceste venituri, inclusiv, printre altele Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, în vederea garantării obligațiilor de plată a tuturor sumelor datorate și plătibileîn temeiul Contractului de Credit și a oricăror alte obligații în baza oricăror Acorduri de Finanțare.

înseamnă fructele civile ale Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, inclusiv oricare și toate bunurile primite de Debitor în schimbul sau ca urmare a actelor de administrare sau dispoziție a Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei care înlocuiește Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei.

are sensul care i se atribuie în Contractul de Credit.

înseamnă oricare și toate obligațiile de plată, precum și orice alte răspunderi și obligații, determinate sau determinabile, care sunt în prezent sau pot deveni în orice moment viitor datorate Creditorului de către Debitor, în conformitate cu Contractul de Credit sau orice alte Acorduri de Finanțare (în calitate de debitor principal, garant sau în orice altă calitate), până la data lichidării integrale și definitive a acestora (înainte și după emiterea unei decizii arbitrale sau hotărâri judecătorești, inclusiv cu privire la insolvență sau faliment), incluzând, dar fără a se limita la:

 • (a)   rambursarea capitalului de 100.000.000 lei;

 • (b)   plata tuturor dobânzilor acumulate și a dobânzilor penalizatoare de către Debitor în conformitate cu Acordurile de Finanțare;

 • (c)    achitarea tuturor onorariilor, costurilor, taxelor, despăgubirilor și a altor cheltuieli de orice natură, plătibile de Debitor în conformitate cu oricare dintre Acordurile de

Finanțare; și

(d) achitarea tuturor comisioanelor, costurilor, taxelor, despăgubirilor și a altor cheltuieli de orice natură, suportate de Creditor pentru conservarea și/sau executarea silită a drepturilor sale prevăzute în acest Contract.

„Garanție”

înseamnă:

 • (a)   orice ipotecă mobiliară sau imobiliară, legală sau convențională, cesiune în scop de garanție, sarcină, gaj, privilegiu, interdicție sau orice altă garanție ce garantează orice obligație a oricărei persoane (inclusiv, dar fără a se limita la, orice drept de compensare), sau

 • (b)   orice fel de operațiuni asimilate ipotecilor, în sensul art. 2347 din Codul Civil, sau alte acorduri care au ca efect păstrarea sau constituirea unui drept asupra unui bun în scopul de a garanta îndeplinirea unei obligații, indiferent de natura sau denumirea acestora.

„Perioada de Garantare”

desemnează perioada care începe la Data Semnării și se încheie la data la care Creditorul certifică în scris faptul că oricare dintre și toate Obligațiile Garantate au fost achitate, executate și/sau îndeplinite (după caz) definitiv și în totalitate, în conformitate cu Contractul de Credit și celelalte Acorduri de Finanțare.

 • 1.3. Interpretare

Dacă nu se prevede altfel în acest Contract, Secțiunea 1.2 (Interpretare) din Contractul de Credit se va aplica ca și cum ar fi inclusă în acest Contract sau în orice notificare transmisă în baza sau în legătură cu acest Contract, ca și cum toate trimiterile din acea Clauză la Contractul de Credit ar fi trimiteri la acest Contract sau la acea notificare.

2. Regulile care guvernează Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei

 • 2.1. Reguli aplicabile

Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei va fi operat exclusiv în conformitate cu: (a) prevederile prezentului Contract și ale Acordurilor de Finanțare; (b) normele și reglementările emise de Banca Națională a României și Ministerul Finanțelor Publice; (c) contractul standard de cont al Băncii și Condițiile Comerciale Generale ale Băncii, ce se vor aplica între Bancă și Debitor; și (d) orice altă legislație aplicabilă. Pentru evitarea oricărui dubiu, Debitorul are obligația de a opera Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și în strictă conformitate cu Contractul de Ipotecă pe Venituri.

 • 2.2. Ordine de prioritate

în cazul în care există discrepanțe între prevederile contractului standard de cont clienți al Băncii și prezentul Contract, prevederile prezentului Contract vor prevala între Părți; în cazul în care există discrepanțe între prevederile prezentului Contract și Contractul de Credit, prevederile prezentului Contract vor prevala între Creditor și Debitor.

3. Controlul și autorizarea Creditorului asupra Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei

 • 3.1.  Controlul Creditorului

 • (a)   Banca recunoaște în mod expres faptul că Debitorul a constituit în favoarea Creditorului Ipoteca asupra Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, a oricăror Sume din Cont, a oricăror și tuturor drepturilor prezente și viitoare ale Debitorului, dobândite sau care pot fi dobândite în legătură cu acestea, a tuturor Fructelor Civile, precum și asupra tuturor bunurilor primite de Debitor în urma actelor de administrare sau de dispoziție făcute în legătură cu Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei (care, în fiecare caz, pot fi făcute doar în măsura permisă de Acordurile de Finanțare și de Contractul de Ipotecă pe Venituri), și că Debitorul se obligă să nu constituie nicio altă garanție asupra Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, Sumelor din Cont și a oricăror drepturi aferente.

 • (b)   Banca se angajează să acorde Creditorului controlul asupra Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, în sensul art. 2410 alin. (2) lit. b) din Codul Civil, pe întreaga durată a acestui Contract.

 • (c)   Debitorul și Creditorul convin și Banca confirmă că cerința privind publicitatea Ipotecii pe Perioada de Garantare este îndeplinită la data acestui Contract prin exercitarea controlului de către Creditor asupra Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, în sensul art. 2410 alin. (2) lit. b) din Codul Civil. în plus față de cele de mai sus, Debitorul și Creditorul confirmă că cerința privind publicitatea Ipotecii este și va fi îndeplinită prin înregistrarea Ipotecii la Arhiva Electronică.

 • 3.2.  Autorizarea Creditorului. Accesul la Informații

 • (a)   Debitorul se obligă în mod irevocabil față de Creditor să plătească, să execute și/sau să îndeplinească toate Obligațiile Garantate, așa cum și la data la care acestea devin scadente la plată, executare și/sau îndeplinire în conformitate cu termenii Contractului de Credit și ai celorlalte Acorduri de Finanțare sau, în absența unor astfel de termeni, la cererea Creditorului.

 • (b)   Prin acest Contract, Debitorul îl desemnează pe Creditor în calitate de reprezentant al său și îl autorizează pe Creditor să emită instrucțiuni pentru Bancă în conformitate cu acest Contract, să efectueze trageri, operațiuni de schimb și de transfer valutar în EUR și/sau RON și să primească informații din partea Băncii în legătură cu Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei.

 • (c)   Conform art. 2410 alin. (2) lit. b) din Codul Civil și Clauzei 2.1 {Reguli aplicabile) de mai sus, Debitorul autorizează în mod expres Banca să asigure Creditorului (atât înainte, cât și după orice executare silită) accesul la Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei (inclusiv prin intermediul serviciului online banking) în vederea obținerii oricăror informații disponibile în acesta în legătură cu Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, inclusiv, dar fără a se limita la, extrasele de cont pentru Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei.

 • (d)   De asemenea, Debitorul autorizează în mod expres Banca să asigure Creditorului informațiile menționate în acest Contract, inclusiv, dar fără a se limita la, cele din Clauza 8.1 (Obligațiile Băncii, Răspunderea Băncii), în momentul în care Banca ia cunoștință de aceste informații sau la cererea scrisă a Creditorului.

 • (e)   Debitorul confirmă că, acordând Creditorului accesul la informații în baza acestei Clauze 3 (Controlul și autorizarea Creditorului asupra Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei) sau a altor prevederi din acest Contract, nu se va considera că Banca încalcă orice obligații de confidențialitate sau de secret bancar.

 • (f)    Creditorul va furniza periodic Băncii detaliile Contului BERD prin intermediul unei notificări transmise prin fax, având o formă și un conținut similare celor conținute în Anexa 3 la acest Contract (DETALIILE cont),

4. Operațiuni derulate prin Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei

 • 4.1.  Finanțarea Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei

Debitorul se va asigura că, în orice moment începând de la prima Tragere și pe tot parcursul Perioadei de Garantare, soldul Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei are o valoare cel puțin egală cu Suma Țintă CRSD.

 • 4.2.  Transferuri din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei

 • (a)   Debitorul poate retrage sume din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei numai în următoarele condiții și în scopurile specificate:

 • (i)    pentru plata Costurilor de Finanțare și a Capitalului Finanțat în modul și în momentul în care acestea devin scadente în măsura în care (dar numai în măsura în care) soldul conturilor curente și al oricăror alte conturi bancare ale Debitorului la data scadenței sumelor respective este insuficient pentru efectuarea plății integrale;

 • (ii)   exceptând cazul în care Creditorul emite instrucțiuni în sens contrar, dacă soldul Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei depășește în orice moment Suma Țintă CRSD, pentru a transfera surplusul respectiv în contul bancar al Debitorului pe care Debitorul îl poate indica, sub rezerva confirmării prealabile în scris de către Creditor a existenței și cuantumului acestui surplus.

 • (b)   Fără a limita obligațiile ce îi revin Debitorului în baza Contractului de Credit, Debitorul nu va avea dreptul de a efectua niciun transfer sau retragere din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, iar Banca nu va accepta instrucțiuni din partea Debitorului în acest sens, cu excepția celor prevăzute la Clauza 4.2(a) a acestui Contract sau exceptând cazul în care Creditorul a aprobat în prealabil acest lucru în scris.

 • (c)   Fără nicio altă notificare, acord sau altă formalitate (și fără a aduce atingere nici unei instrucțiuni sau dispoziții din partea Debitorului sau termenilor oricărui mandat bancar în sens contrar) Creditorul își va putea exercita oricare dintre drepturile și prerogativele ce îi revin în baza Acordurilor de Finanțare și/sau a prevederilor legale aplicabile în legătură cu Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și Sumele din Cont.

 • (d)   în momentul în care survine orice Eveniment de Executare Silită și pe întreaga durată a acestui Eveniment de Executare Silită, Debitorul nu va putea retrage sume din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei fără acordul prealabil scris al Creditorului.

 • 4.3. Semnatari autorizați

 • (a)   La semnarea acestui Contract și ulterior, periodic, fiecare dintre Creditor și Debitor va notifica Banca cu privire la Semnatarii Autorizați, punând la dispoziția Băncii o notificare prin fax având o formă și un conținut similare celor conținute în Anexa 1 (Semnatari Autorizați) la acest Contract.

 • (b)   Prin acest Contract, Creditorul și Debitorul autorizează Banca în mod expres să acționeze, completeze, încheie și semneze în numele și pe seama lor toate instrucțiunile / instrumentele de plată necesare (inclusiv, dar fără a se limita la, ordine de plată, ordine de schimb valutar, instrucțiuni de plată) pentru realizarea transferului Sumelor din Cont în conformitate cu prevederile acestui Contract, după caz.

5. Măsuri în caz de neîndeplinire a obligațiilor și executare silită

 • 5.1. Măsuri în caz de neîndeplinire a obligațiilor

 • (a) La primirea unei notificări („Notificarea de Neîndeplinire") din partea Creditorului prin care se arată că a survenit un Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor, notificare având o formă substanțial similară celei conținute în Anexa 4 (Aloc/el de Notificare de Neîndeplinire ) la acest Contract, Banca se obligă că, începând din Ziua Lucrătoare următoare datei la care a fost primită în original această Notificare de Neîndeplinire, va bloca Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și va suspenda și refuza realizarea prin orice mijloace a oricărui transfer cerut de Debitor din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei (dar totuși fără a suspenda sau respinge niciun transfer sau depunere în Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei) până în momentul în care Banca primește fie:

 • (i)    o notificare din partea Creditorului prin care se arată că a încetat cazul de neîndeplinire a obligațiilor, că Banca trebuie să deblocheze Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și să permită executarea Contractului, având în vedere că acesta nu mai face obiectul unui caz de neîndeplinire a obligațiilor; fie

 • (ii)   o Notificare de Executare Silită din partea Creditorului, caz în care Banca se va conforma cu prevederile de la Clauza 5.2 (Măsuri în caz de executare silită) de mai jos.

 • (b) Prevederile prezentei Clauze 5.1 (Măsuri în caz de neîndeplinire a obligațiilor) vor opera separat și independent de, și fără a aduce nicio atingere, prevederilor de la Clauza 5.2 (Măsuri în caz de executare silită) de mai jos.

 • 5.2.  Măsuri în caz de executare silită

La primirea unei notificări (o „Notificare de Executare Silită”) din partea Creditorului prin care se arată că Ipoteca este executată silit, Banca se va conforma, necondiționat și irevocabil (în conformitate cu art. 2466 din Codul Civil), tuturor instrucțiunilor emise de Creditor în legătură cu Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei.

 • 5.3.  Autorizare în caz de neîndeplinire a obligațiilor sau executare silită

 • (a)   în orice moment după primirea unei Notificări de Neîndeplinire sau a unei Notificări de Executare Silită, și în conformitate cu instrucțiunile scrise ulterioare ale Creditorului primite la un moment dat, Banca este autorizată să transfere și va transfera imediat în Contul BERD suma aflată în soldul creditor al Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei pe care o solicită Creditorul, și va îndeplini celelalte instrucțiuni pe care le poate transmite Creditorul.

 • (b)   în orice moment după primirea unei Notificări de Neîndeplinire sau a unei Notificări de Executare Silită, și în conformitate cu instrucțiunile scrise ulterioare ale Creditorului primite la un moment dat, Banca este autorizată și instruită să convertească orice sold debitor sau creditor, denominat în orice monedă, din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, în altă monedă specificată de Creditor (la cursul de schimb normal al Băncii pentru clienții persoane juridice) și să transfere soldul rezultat în noua monedă în Contul BERD.

 • (c)   Toate instrucțiunile transmise Băncii conform acestei Clauze 5 (Măsuri în caz de neîndeplinire a obligațiilor și executare silită), inclusiv orice Notificare de Neîndeplinire și orice Notificare de Executare Silită, vor fi emise în scris cu o copie către Debitor și vor fi considerate a constitui instrucțiuni emise valabil dacă sunt semnate de un Semnatar Autorizat al Creditorului și emise în conformitate cu termenii și condițiile acestui Contract, fără alte formalități, caz în care aceste instrucțiuni vor fi îndeplinite imediat de către Bancă. Numele și specimenul de semnătură al reprezentantului Creditorului pot fi înlocuite în orice moment de către Creditor, prin transmiterea către Bancă a unei noi Anexe 1 (Semnatari Autorizați).

6. Declarații și garanții

 • 6.1. Declarațiile și garanțiile Debitorului

 • (a)   Debitorul dă fiecare dintre declarațiile și garanțiile din această Clauză 6.1 în favoarea Creditorului și recunoaște că Creditorul a încheiat acest Contract, Contractul de Credit și celelalte Acorduri de Finanțare în baza acestor declarații și garanții.

 • (b)   Debitorul declară și garantează că:

 • (i) este un municipiu, legal organizat și funcționând în mod valabil în conformitate cu legile aplicabile în România, și are deplina putere de a deține în proprietate sau în folosință proprietățile pe care le deține sau le va deține sau pe care le utilizează (sau le va utiliza) în scopul acestui Contract și de a îndeplini activitățile pe care le îndeplinește sau respectiv le va îndeplini în scopul Contractului;

 • (ii)   are întreaga capacitate juridică necesară pentru a încheia acest Contract și a-și executa în mod corespunzător obligațiile cuprinse în acesta;

 • (iii)   are autoritatea necesară, a întreprins toate acțiunile necesare, a obținut toate aprobările necesare de la toate autoritățile competente și a luat toate măsurile necesare sau cerute conform legilor și reglementărilor din România pentru a încheia sau a putea încheia în mod valabil acest Contract și pentru a-și putea îndeplini și/sau respecta în mod corespunzător obligațiile decurgând din acest Contract (inclusiv avizul Ministerului Finanțelor Publice) și nu mai este necesară nicio altă aprobare guvernamentală, societară sau de altă natură pentru încheierea acestui Contract;

 • (iv)   nu este necesar pentru legalitatea, valabilitatea, aplicabilitatea sau admisibilitatea ca probă a acestui Contract ca acesta sau orice document în legătură cu acesta să fie înregistrat, depus, înscris sau menționat la orice instanță sau autoritate în orice jurisdicție relevantă sau ca orice taxă de timbru, înregistrare sau altă taxă similară să fie plătită pentru sau în legătură cu acest Contract;

 • (v)   încheierea și executarea acestui Contract nu intră și nu vor intra în conflict cu:

 • (1)   nicio prevedere a niciunui contract la care Debitorul este parte;

 • (2)   termenii și condițiile documentelor constitutive ale Debitorului;

 • (3)   nicio hotărâre, ordin sau regulament aplicabile Debitorului; sau

 • (4)   niciun contract, acord sau alt act care angajează Debitorul sau care afectează Bunurile ce fac obiectul Garanției sau oricare dintre bunurile Debitorului;

 • (vi)   obligațiile prevăzute în acest Contract sunt legale, valabile, opozabile Debitorului și pot fi puse în executare împotriva acestuia;

 • (vii)  este proprietarul unic și absolut al Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și nu a dispus sau convenit să dispună de Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei sau de orice drepturi ori beneficii ale sale cu privire la acesta sau de orice parte a acestora;

(viii) drepturile sale în legătură cu Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei sunt libere de orice fel de Garanții și nu există restricții convenționale sau legale ce pot afecta drepturile Creditorului, prevăzute în acest Contract sau în Acordurile de Finanțare;

 • (ix)   nu a încălcat nicio obligație ce îi revine în temeiul niciunui contract la care este parte sau prin care este obligat, și nicio neîndeplinire a obligațiilor în acest sens nu a survenit și nu continuă, și nici nu va rezulta nicio astfel de neîndeplinire în urma executării oricăreia dintre obligațiile ce îi revin în baza acestui Contract;

 • (x)   toate plățile pe care le-a făcut sau urmează să le facă în baza acestui Contract sau în conformitate cu acesta vor fi făcute fără nicio deducere sau reținere pentru sau în contul oricăror taxe;

 • (xi)   nicio taxă, niciun onorariu sau comision în legătură cu Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei nu este restant(ă) și nu fac(e) obiectul vreunei proceduri administrative sau judiciare împotriva autorităților fiscale competente;

 • (xii)  nu a primit nicio notificare privind orice pretenții (adverse sau de altă natură) de la nicio persoană care să susțină că are interese de orice natură în legătură cu Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, și nicio persoană nu a primit nicio confirmare de orice natură în legătură cu Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei;

(xiii) nu a fost deschis(ă) și nu se află pe rol niciun litigiu, nicio procedură arbitrală sau administrativă în fața niciunei instanțe judecătorești, curți de arbitraj, agenții sau autorități locale în legătură cu Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și nu a primit nicio notificare a niciunei pretenții în acest sens;

 • (xiv) informațiile furnizate de Debitor cu privire la Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei (inclusiv la deschiderea acestuia) sunt adevărate, corecte, detaliate și complete și reflectă în mod corespunzător situația actuală reală a acestora, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile;

 • (xv)  nu a constituit alte drepturi în favoarea terților asupra Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, inclusiv, dar fără a se limita la, orice drept de opțiune, drept de preferință, drept de prim refuz etc.;

 • (xvi)  a luat cunoștință de și înțelege pe deplin toate prevederile acestui Contract și, prin semnarea acestuia, Debitorul consimte la dobândirea integrală a tuturor drepturilor și obligațiilor prevăzute în acesta, astfel încât orice neînțelegere de către Debitor a oricărei prevederi a acestuia nu va afecta în niciun fel relațiile contractuale dintre Părți. Pe durata negocierii și încheierii acestui Contract, Debitorul a beneficiat deservicii profesionale de asistență juridică;

(xvii) Debitorul ia la cunoștință faptul că, pe lângă drepturile și obligațiile contractuale, fiecare dintre Părți are drepturi și obligații acordate prin lege, iar Debitorul declară că are cunoștință de respectivele drepturi și obligații legale;

(xviii) Debitorul înțelege pe deplin și acceptă în mod expres conținutul fiecărei Clauze din acest Contract și respectiv din Contractul de Credit, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele aspecte:

 • (1)   limitarea răspunderii Creditorului, respectiv, în baza Clauzei 9 (Despăgubiri) din acest Contract;

 • (2)   dreptul Debitorului de a invoca impreviziunea este limitat în conformitate cu Clauza 11 (Limitarea efectelor impreviziunii) din acest Contract;

 • (3)    limitarea drepturilor Debitorului și a interdicțiilor cu privire la Bunurile ce fac obiectul Garanției conform Clauzei 7.2 din acest Contract;

 • (4)   posibilitatea Creditorului de a cesiona acest Contract sau drepturile sale în legătură cu acest Contract, fără a fi necesar consimțământul Debitorului, altul decât consimțământul exprimat prin semnarea acestui Contract și/sau prin semnarea Contractului de Credit; și

 • (5) alegerea legii române ca lege aplicabilă Contractului, în conformitate cu Clauza 16.1 din acest Contract.

(xix) Declară că acest Contract și suportarea de către acesta a obligațiilor sale care decurg din sau sunt în legătură cu acest Contract sunt acte comerciale, și nu publice sau guvernamentale și că Debitorul nu are dreptul să invoce imunitatea față de procedurile judiciare în legătură cu sine sau cu oricare dintre activele sale, din motive de suveranitate sau din alte motive în temeiul legii sau în orice jurisdicție în care se poate iniția acțiune în justiție pentru executarea oricăreia dintre obligațiile ce decurg din sau în legătură cu acest Contract. în măsura în care Debitorul sau oricare dintre activele sale are sau poate dobândi ulterior orice drept la imunitate față de compensare, proceduri judiciare, sechestru asigurător, alt tip de sechestru sau de la executarea hotărârilor judecătorești din motive de suveranitate sau alte motive, Debitorul renunță în mod irevocabil la astfel de drepturi de imunitate în legătură cu obligațiile sale ce decurg din sau sunt în legătură cu acest Contract.

6.2.

(a)


Declarațiile și garanțiile Băncii

Banca declară și garantează în beneficiul Creditorului și Debitorului după cum urmează:

 • (i)    este o societate pe acțiuni, constituită legal și funcționând în mod valabil în conformitate cu legislația română și înregistrată la toate organismele de înregistrare relevante din România și deține toate licențele, avizele și autorizațiile necesare emise de Banca Națională a României și alte organe administrative relevante pentru deschiderea de conturi bancare denominate în RON și EUR și pentru a accepta depozite și a efectua transferuri în conformitate cu acest Contract și așa cum se are în vedere în acesta;

 • (ii)   are calitatea legală și puterea societară necesară de a încheia acest Contract și a-și îndeplini obligațiile prevăzute în acesta;

 • (iii)  are puterea necesară, a efectuat toate acțiunile societare necesare, a obținut toate aprobările necesare din partea tuturor autorităților competente și a întreprins orice acțiune necesară sau cerută de legile și reglementările din România pentru încheierea acestui Contract sau pentru a-i permite încheierea acestuia în mod valabil și pentru îndeplinirea corespunzătoare și/sau respectarea obligațiilor sale izvorâte din acest Contract, nefiind necesară nicio altă aprobare guvernamentală, societară sau de alt tip pentru încheierea acestui Contract;

 • (iv)  încheierea acestui Contract și conformarea cu termenii acestuia nu va avea ca rezultat încălcarea statutului Băncii sau a oricărei prevederi legale aplicabile Băncii și nu contravine niciunui contract, acord sau altei înțelegeri la care Banca este parte sau care este altfel obligatorie; și

 • (v)   obligațiile prevăzute în acest Contract sunt legale, valabile, opozabile Băncii și pot fi puse în executare împotriva acesteia.

 • 6.3. Repetarea declarațiilor și garanțiilor

Declarațiile și garanțiile Debitorului și Băncii prevăzute la Clauzele 6.1 (Dectarațiile și garanțiile Debitorului} și 6.2 (Declarațiile și garanțiile Băncii) de mai sus sunt emise la Data Semnării și vor fi considerate repetate cu fiecare ocazie în care declarațiile și garanțiile sunt repetate în baza termenilor din Contractul de Credit, până la expirarea Perioadei de Garantare, în legătură cu circumstanțele existente la momentul respectiv.

7. Angajamentele Debitorului

 • 7.1.  Durata

Obligațiile prevăzute în această Clauză 7 (Obligațiile Debitorului) vor rămâne valabile pe întreaga durată a Perioadei de Garantare.

 • 7.2.  Operarea Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei

 • (a)   Debitorul va opera Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei în conformitate cu termenii Contractului de Credit, ai acestui Contract și ai altor Acorduri de Finanțare.

 • (b)   Dacă nu se permite altfel în mod expres prin Contractul de Credit, acest Contract și alte Acorduri de Finanțare, Debitorul se obligă în mod irevocabil și se angajează față de Creditor:

 • (i)    să nu constituie, acorde sau permită să subziste orice Garanție asupra tuturor sau a oricărei părți a Sumelor din Cont sau a Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei;

 • (ii)   să nu transfere, vândă, cesioneze, înstrăineze sau transfere în alt mod orice drept sau interes asupra tuturor sau a oricărei părți a Sumelor din Cont sau a Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei;

 • (iii)   să nu renunțe la, să nu ridice, să nu încheie o tranzacție, un acord sau să nu retragă nicio pretenție în baza sau în legătură cu Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și să nu facă sau să nu omită niciun alt act sau Lucru prin care poate fi afectată recuperarea integrală a oricăror fructe civile ale Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și a oricăror Fructe Civile monetare, pe măsură ce devin scadente.

 • (c)   Debitorul nu va încheia o tranzacție unică sau o serie de tranzacții (având sau nu legătură între ele) prin care să vândă, să transfere sau să înstrăineze în alt mod, voluntar sau involuntar, Sumele din Cont sau Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei sau orice drepturi aferente acestora.

 • (d)   Debitorul se obligă în mod irevocabil după cum urmează:

(i) să obțină, să respecte și să îndeplinească imediat orice măsuri necesare pentru păstrarea în vigoare a acestui Contract astfel încât acesta să producă efecte depline, și să obțină și mențină orice autorizație, acord, aprobare, hotărâre, licență, exceptare, depunere, legalizare sau înregistrare cerută de orice lege sau reglementare din România, care este necesară pentru a-i permite să-și îndeplinească obligațiile ce îi revin în temeiul acestui Contract și pentru a asigura legalitatea, valabilitatea, aplicabilitatea sau admisibilitatea ca probă a acestui Contract în România;

 • (ii)   să respecte în toate privințele toate prevederile legale care îi pot fi aplicabile, dacă nerespectarea acestora ar afecta în mod semnificativ capacitatea sa de a îndeplini obligațiile ce îi revin în temeiul acestui Contract;

 • (iii)  să mențină deschis și să păstreze Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei cu respectarea întocmai a prevederilor acestui Contract pe întreaga durată a acestui Contract;

 • (iv)   să nu întreprindă nicio acțiune care ar putea afecta negativ drepturile contractuale constituite prin acest Contract în favoarea Creditorului și să nu pună în pericol în alt mod niciunul dintre drepturile ce îi revin în legătură cu sau asupra Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei;

 • (v)   să apere și să garanteze drepturile ce îi revin Creditorului în baza acestui Contract împotriva pretențiilor și solicitărilor oricărui terț și să îl informeze imediat pe Creditor cu privire la orice pretenție sau solicitare din partea oricărei persoane în legătură cu Sumele din Cont sau Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei;

 • (vi)   să pregătească, să încheie, să obțină și să predea Creditorului în mod corespunzător și valabil oricare și toate actele și documentele necesare sau, după cum poate solicita Creditorul, pentru a se bucura de toate beneficiile acordate prin acest Contract și a-și exercita drepturile și atribuțiile acordate prin acest Contract;

 • (vii)  să plătească orice taxe, costuri și cheltuieli suportate în legătură cu deschiderea, menținerea și operarea Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei;

(viii) să notifice imediat Creditorul, nu mai târziu de 2 (două) Zile Lucrătoare de la survenire, în legătură cu orice fapt, eveniment și/sau circumstanță care are sau care se poate preconiza că va avea un impact negativ asupra Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei sau asupra posibilității Creditorului de a executa silit acest Contract;

 • (ix)   să informeze Creditorul în scris, nu mai târziu de 2 (două) Zile Lucrătoare de la survenire, în legătură cu orice litigiu, proceduri arbitrale sau administrative curente, iminente sau aflate pe rol împotriva Debitorului în legătură cu Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei sau orice parte semnificativă din acesta;

 • (x)   să nu schimbe, modifice sau să anuleze (și nici să nu încerce să schimbe, modifice sau să anuleze) instrucțiunile emise de Creditor cu privire la Sumele din Cont și/sau Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei către Bancă;

 • (xi)   să nu efectueze sau să nu omită să efectueze nicio acțiune, inclusiv adoptarea oricărei hotărâri de către Debitor, a cărei adoptare sau omitere poate avea un impact negativ sau poate împiedica exercitarea drepturilor Creditorului asupra Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei sau a Sumelor din Cont;

 • (xii)  în momentul în care survine un Eveniment de Executare Silită, să efectueze sau să permită efectuarea oricărui act sau lucru necesar sau cerut pentru executarea silită a acestui Contract de către Creditor; și

(xiii) să efectueze și să determine efectuarea oricărei acțiuni în cadrul sau de către Debitor, care este necesară sau cerută în legătură cu exercitarea de către Creditor a oricăruia dintre drepturile ce îi revin în baza acestui Contract.

 • (e) Prin acest Contract, Debitorul confirmă și consimte în mod irevocabil că toate obligațiile și restricțiile menționate în această Clauză 7.2 (Operarea Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei) sunt rezonabile și necesare pentru protecția drepturilor și intereselor Creditorului.

 • 7.3.  Delegarea Drepturilor

Fără a fi necesar acordul Debitorului, Creditorul poate delega, în orice moment pe durata Perioadei de Garantare, printr-o procură specială scrisă, către orice persoană, toate sau oricare dintre drepturile și beneficiile care sunt exercitate în acel moment sau care pot fi exercitate de către Creditor în baza acestui Contract în legătură cu Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei sau orice parte a acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la, orice drepturi în legătură cu executarea acestui Contract.

 • 7.4.  Noul Creditor

în cazul în care, conform prevederilor din Contractul de Credit, prin cesiune, novație sau orice alt transfer, în totalitate sau în parte, al drepturilor și obligațiilor prevăzute în acest Contract, Creditorul cesionează sau transferă orice astfel de drepturi sau obligații către un nou creditor, acest Contract împreună cu drepturile și obligațiile prevăzute în acesta vor fi transferate, în totalitate sau în parte, în favoarea noului creditor.

8. Obligațiile Băncii. Răspunderea Băncii

 • 8.1. Pe toată durata Perioadei de Garantare, Banca confirmă, se angajează și se obligă’?

 • (a)   în măsura permisă de lege, să informeze cât mai curând posibil Creditorul în scris, la data primirii unei notificări de control, de ipotecă mobiliară, de sechestru, a unui ordin de indisponibilizare sau a altei sarcini constituite de orice altă persoană asupra sau cu privire la oricare dintre Sumele din Cont, dar nu mai târziu de cinci (5) Zile Lucrătoare de la primirea acestora;

 • (b)   să nu acorde controlul asupra Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei niciunei alte persoane, cu excepția Creditorului (sau a unei persoane numite de Creditor printr-un înscris);

 • (c)   să informeze cât mai curând posibil Creditorul, în scris, la primirea oricărui mandat sau împuternicire sau act similar din partea Debitorului în legătură cu Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și cu operațiunile derulate prin acesta, dar nu mai târziu de cinci (5) Zile Lucrătoare de la primirea acestora;

 • (d)   în Ziua Lucrătoare ce urmează după primirea de către Bancă a unei Notificări de Neîndeplinire sau a unei Notificări de Executare Silită, în original, să respecte întocmai prevederile Clauzelor 5.1 (Măsuri în caz de neîndeplinire a obligațiilor) sau 5.2 (Măsuri în caz de executare silita) de mai sus;

 • (e)   să acționeze în conformitate cu acest Contract și cu instrucțiunile Creditorului date în baza acestuia, fără a fi necesar consimțământul Debitorului în acest sens;

 • (f)   toate transferurile oricăror Sume din Cont efectuate sau care urmează a fi efectuate de către aceasta în favoarea Creditorului, în baza sau în conformitate cu acest Contract, nu vor fi supuse niciunei deduceri sau rețineri la sursă pentru sau în contul oricăror impozite; și

 • (g)   să notifice și/sau să confirme, după caz, Creditorului, imediat după efectuare, orice transfer sau retragere din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și motivele acestui transfer.

 • (h)   să renunțe la orice drept și să nu aibă niciun drept de compensare cu sau garanție asupra Sumelor din Cont pentru nicio sumă de bani datorată acesteia de către Debitor și/sau Creditor sau provenită din alte surse;

 • (i)   în prima Zi Lucrătoare imediat următoare fiecărei Date a Plății Dobânzii, să transmită imediat Creditorului și Debitorului, prin fax, o copie după un extras de cont oficial care să ateste valoarea totală a Sumelor din Cont;

 • (j)   de fiecare dată când o plată este efectuată în Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei sau în cazul în care această plată este efectuată după ora 14:00, ora României, atunci, în Ziua Lucrătoare următoare, să transmită Creditorului și Debitorului, prin fax, o declarație de primire și o confirmare a soldului contului care să ateste, în scris, suma plătită în Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și valoarea totală a Sumelor din Cont;

 • (k)   în prima Zi Lucrătoare a fiecărui trimestru al fiecărui an, să pună la dispoziția Creditorului un extras de cont oficial care să ateste valoarea totală a Sumelor din Cont;

 • (l)    la solicitarea scrisă periodică a Creditorului, (dar nu mai frecvent decât este rezonabil), să pună la dispoziția Creditorului o copie a confirmărilor soldului contului sau alte informații relevante cu privire la Sumele din Cont și/sau Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei;

 • (m)   să nu ridice pretenții împotriva Creditorului cu privire la orice comisioane, costuri și cheltuieli suportate în legătură cu deschiderea, administrarea și operarea Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și doar Debitorul, nu și Creditorul va răspunde pentru orice comisioane, costuri și cheltuieli suportate în legătură cu deschiderea, administrarea și operarea Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei.

 • 8.2. Banca (exceptând cazul în care Creditorul și-a dat acordul prealabil scris în acest sens într-un alt mod):

 • (a)   nu va accelera plata niciunor sume datorate acesteia de către Debitor conform acestui Contract și nu le va declara în alt mod datorate sau exigibile anticipat;

 • (b)   nu va formula nicio acțiune în justiție sau nu va iniția nicio procedură disponibilă creditorului (inclusiv ordonanță președințială, poprire, executare silită, indisponibilizare sau sechestru, anterior sau ulterior începerii procesului) asupra Sumelor din Cont și/sau a Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei în legătură cu orice obligație (de plată a unei sume de bani sau nu) a Debitorului de a-i achita anumite sume;

 • (c)   nu va formula, solicita (sau vota în favoarea oricărei hotărâri pentru) sau iniția sau sprijini sau lua orice măsuri în scopul deschiderii oricărei proceduri de insolvență, lichidare, reorganizare, administrare sau dizolvare sau pentru orice acord sau cesiune voluntară în favoarea creditorilor sau orice proceduri similare în care Debitorul este implicat în temeiul acestui Contract, printr-o petiție, prin convocarea unei ședințe, votarea unei hotărâri sau în alt mod;

 • (d)   nu va iniția sau sprijini nicio procedură judiciară împotriva Debitorului, și nu introduce nici o cerere prin care să solicite executarea de către Debitor a oricăreia dintre obligațiile acestuia rezultate din sau în legătură cu prezentul Contract; sau

 • (e)   nu va asista la constituirea niciunei Garanții asupra Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și/sau a Sumelor din Cont (alta decât Garanția în favoarea Băncii Contului).

 • 8.3. Răspunderea Băncii va fi limitată în conformitate cu următoarele principii:

 • (a)   Sarcinile și responsabilitățile Băncii se vor limita la cele expres prevăzute în acest Contract, indiferent de orice clauză din orice contract încheiat între Debitor și Creditor. Nicio obligație indirectă a Băncii nu va fi dedusă din acest Contract și niciuna din clauzele acestui Contract nu ar putea fi interpretată în sensul constituirii unei obligații tacite în sarcina Băncii;

 • (b)   Banca nu are obligația de a verifica niciun document depus și nu va avea responsabilitatea de a verifica autenticitatea și valabilitatea documentelor depuse, a faptului că semnatarul unui document depus de Creditor are calitatea de reprezentant al Creditorului sau a opozabilității semnăturilor din punct de vedere legal, decât pentru a verifica existența documentelor;

 • (c)   Banca va avea dreptul să ia în considerare orice document scris pe care îl consideră în mod rezonabil ca fiind original și depus sau semnat de către persoana fizică care l-a depus sau l-a semnat și, prin urmare, banca nu va fi răspunzătoare pentru nicio consecință a faptului că s-a bazat pe respectivele documente;

 • (d)   Banca nu are și nu va avea nicio obligație de a efectua nicio operațiune în legătură cu acest Contract în cazul în care consideră că operațiunea respectivă poate să contravină unei dispoziții legale, poate fi ilegală sau poate intra în conflict cu orice cerință imperativă a autorităților competente sau cu orice ordin al unei instanțe judecătorești sau al oricărei alte autorități competente.

9. Despăgubiri

 • 9.1. Debitorul va despăgubi la cerere Creditorul și îl va exonera în orice moment (în timpul sau după Perioada de Garantare) cu privire la toate răspunderile și cheltuielile suportate de acesta în legătură cu încheierea sau executarea silită a acestui Contract sau a oricăror drepturi ce îi sunt conferite în temeiul acestuia, însă Creditorul nu va fi despăgubit pentru răspunderile și cheltuielile suportate de acesta ca urmare a propriei culpe grave sau fapte săvârșite cu intenție.

 • 9.2.  Creditorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pierderi survenite în legătură cu încheierea sau executarea silită a acestui Contract sau a oricăror drepturi în baza acestuia, exceptând situațiile în care respectivele pierderi survin ca urmare a propriei culpe grave sau fapte săvârșite cu intenție.

 • 9.3.  Debitorul este de acord să despăgubească și să exonereze Banca, administratorii, directorii, mandatarii și angajații acesteia împotriva oricăror pretenții, acțiuni în justiție, obligații, procese, cereri și daune, inclusiv, dar fără a se limita la, oricare și toate cheltuielile de judecată și onorariile avocațiale rezonabile, legate în orice fel de sau izvorâte din sau în legătură cu acest Contract sau cu orice măsură luată sau neluată în conformitate cu acesta, exceptând cazul în care acestea se datorează culpei grave a Băncii sau unei fapte săvârșite cu intenție de către Bancă sau încălcării de către Bancă a oricăreia dintre prevederile acestui Contract.

10. Cesiune și Transfer

 • 10.1. în orice moment pe parcursul Perioadei de Garantare, Creditorul va avea dreptul de a cesiona sau transfera acest Contract și toate sau orice parte din drepturile și obligațiile prevăzute în acesta, unei entități la alegerea sa, iar Debitorul și Banca, prin încheierea acestui Contract, sunt de acord în mod necondiționat și irevocabil cu o astfel de cesiune sau transfer. Creditorul va notifica Debitorul și Banca cu privire la respectiva cesiune sau transfer, prin scrisoare recomandată, iar cesiunea sau transferul vor deveni opozabile Debitorului și Băncii începând cu data la care este primită notificarea.

 • 10.2. Debitorul și Banca nu pot cesiona niciunul dintre drepturile sau transfera niciunul/niciuna dintre drepturile sau obligațiile ce le revin în temeiul acestui Contract fără acordul prealabil scris al Creditorului.

11.  Limitarea efectelor impreviziunii

 • 11.1. Debitorul este de acord și înțelege că, în cazul în care survin modificări excepționale sau neprevăzute cu privire la circumstanțele în baza cărora a fost încheiat acest Contract și celelalte Acorduri de Finanțare, care nu pot fi controlate de Creditor și indiferent de cauza respectivelor modificări, executarea obligațiilor Debitorului conform Acordurilor de Finanțare poate deveni mai oneroasă din cauza costurilor mai mari de executare a acestora.

 • 11.2. în considerarea celor de mai sus și conform art. 1271 alin. (3) lit. c) din Codul Civil, Debitorul declară prin acest Contract că este pe deplin conștient de posibilitatea survenirii unor astfel de circumstanțe și este obligat să își îndeplinească obligațiile în baza acestui Contract indiferent de astfel de modificări excepționale ale circumstanțelor în temeiul cărora a fost încheiat Contractul.

 • 11.3. Ca o consecință a faptului că Debitorul confirmă și își asumă riscul modificării circumstanțelor menționate, Debitorul înțelege pe deplin și este de acord că nu poate solicita unei instanțe de judecată să adapteze acest Contract în urma apariției unor astfel de circumstanțe excepționale de natura celor menționate mai sus.

12. Mandat

Orice mandat acordat Creditorului sau Băncii de către Debitor în baza acestui Contract va rămâne valabil pe întreaga Perioadă de Garantare. Creditorul poate (dar nu este obligat) să solicite Debitorului, în orice moment, confirmarea sau reînnoirea mandatelor acordate de Debitor în legătură cu acest Contract și pentru exercitarea drepturilor și prerogativelor Creditorului conform acestui Contract. Banca poate (dar nu este obligată) să solicite Debitorului, în orice moment, confirmarea sau reînnoirea mandatelor acordate de Debitor în legătură cu acest Contract și pentru exercitarea drepturilor și prerogativelor Băncii conform acestui Contract.

13.  Notificări

Orice notificare care va fi transmisă în temeiul acestui Contract se va face în scris, și exceptând orice prevederi contrare din acest Contract, respectiva notificare va fi considerată transmisă în mod corespunzător atunci când este comunicată personal, par avion sau prin fax către partea căreia trebuie transmisă, la adresa părții respective specificată mai jos în semnătura acestei părți din acest Contract sau la o altă adresă pe care partea respectivă a notificat-o celeilalte părți.

 • 13.1. Limba utilizată în comunicări

Toate documentele furnizate și notificările transmise de către Debitor sau Bancă către BERD în baza acestui Contract trebuie efectuate în limba engleză, sau, însoțite de traducerea în limba engleză certificată de Debitor.

14. încetare și liberare

 • 14.1. Acest Contract va rămâne în vigoare, în afară de cazul în care Părțile convin altfel, până când:

 • (a)   Creditorul transmite Băncii și Debitorului o denunțare unilaterală;

 • (b)   la expirarea Perioadei de Garantare, la transmiterea de către Creditor Băncii și Debitorului a unei confirmări scrise privind efectuarea integrală și definitivă a plății tuturor Obligațiilor Garantate care sunt sau pot fi datorate conform Acordurilor de Finanțare.

 • 14.2. La încetarea acestui Contract în baza Clauzei 14.1 (a), Banca, la primirea notificării transmise de Creditor, pe cheltuiala Debitorului, va transfera Sumele din Cont în contul desemnat conform instrucțiunilor Creditorului.

 • 14.3. La încetarea acestui Contract în baza Clauzei 14.1 (b), Debitorul va da instrucțiuni Băncii să închidă imediat Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și să transfere orice sold creditor din acesta într-un cont bancar al Debitorului, desemnat de acesta din urmă.

15. Prevederi diverse

 • 15.1. Amendamente

Părțile convin prin acest Contract că orice prevederi ale acestuia nu pot fi modificate decât în scris, cu acordul fiecăreia dintre Părți.

 • 15.2. Costuri și cheltuieli

Orice operațiuni aferente deschiderii, administrării, gestionării Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, cât și gestionării fondurilor rulate prin Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei vor fi efectuate fără plata de comisioane, taxe, cheltuieli sau alte costuri aferente. Debitorul va despăgubi Banca pentru orice costuri sau cheltuieli suportate de Bancă în legătură cu semnarea, predarea, executarea silită, executarea și administrarea acestui , Contract.

 • 15.3. Compensare

 • (a)   Creditorul poate compensa orice sumă datorată de către Debitor conform acestui Contract cu orice obligație datorată Debitorului de către Creditor, indiferent de locul plății, sucursala sau moneda de plată a oricăreia dintre obligații. Dacă obligațiile sunt în monede diferite, Creditorul poate (și Debitorul îl autorizează pe Creditor în mod expres în acest sens) converti

^oricare dintre obligații la un curs de schimb al pieței în. cursul jiormal al activității sale (pentru clienții persoane juridice) în scopul compensării.

 • (b)   Toate plățile ce urmează a fi efectuate de către Debitor conform acestui Contract vor fi calculate și efectuate fără nicio deducere, cu excepția cazului când aceasta din urmă este impusă prin lege. Dacă o deducere este impusă prin lege, suma de plătit de către Debitor va fi majorată cu suma care (după aplicarea oricărei deduceri) permite ca suma rămasă să fie egală cu suma ce ar fi trebuit plătită dacă nu ar fi fost aplicabilă nicio deducere.

 • (c)   Din motive de claritate, Banca recunoaște și confirmă că nu va avea nici un drept de compensare cu sau garanție asupra oricăror Sume din Cont, fie în contul oricăror sume datorate acesteia de către Debitor conform Clauzei 15.2 (Costuri și cheltuieli), fie în alt mod.

 • 15.4. Remedii și renunțări

(a) Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către Creditor a oricărui drept sau remediu în temeiul acestui Contract nu va opera ca o renunțare și nicio exercitare singulară sau parțială a oricărui drept sau remediu nu va împiedica orice exercitare ulterioară sau exercitarea oricărui alt drept și remediu sau executarea silită a acestora. Drepturile și remediile prevăzute în acest Contract sunt cumulative și nu exclud nici un drept sau remediu prevăzut prin lege.

(b) Orice renunțare, consimțământ sau aprobare dată de către Creditor în baza acestui Contract trebuie să se conformeze Clauzei 13 (Notificări) și poate fi condiționată de respectarea oricăror condiții considerate potrivite de către Creditor. Orice renunțare, consimțământ sau aprobare vor produce efecte numai în limitele și în scopul în care au fost date.

 • 15.5. Dezvăluire

Creditorul poate dezvălui documente, informații și evidențe referitoare la Debitor, Bancă și acest Contract pe care le consideră relevante în legătură cu orice dispută în care este implicat Debitorul sau Banca, în scopul conservării sau executării silite a oricăruia din drepturile ce îi revin Creditorului în temeiul acestui Contract sau al încasării oricărei sume datorate respectivei părți sau în legătură cu orice propunere de vânzare, transfer, cesiune, novație sau alt act de dispoziție preconizate la Clauza 10 (Cesiune și Transfer).

 • 15.6. Alte prevederi

 • (a)   în cazul în care oricare dintre prevederile acestui Contract este sau devine ulterior ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă conform legii aplicabile, legalitatea, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi din acest Contract nu vor fi afectate sau prejudiciate. în cazul în care orice prevedere din acest Contract devine nevalabilă sau inaplicabilă, respectiva prevedere va fi înlocuită prin efectul legii cu prevederile legale aplicabile. în plus, Părțile vor depune toate eforturile pentru îndeplinirea acelor acte și/sau modificări cu privire la acest Contract care sunt necesare pentru a genera același efect juridic și/sau economic avut în vedere la încheierea acestui Contract.

 • (b)   în absența unei renunțări exprese din partea Creditorului, orice drepturi ale acestuia născute în raport cu orice declarație falsă a Debitorului sau a Băncii nu vor fi afectate de efectuarea de către Creditor a unei investigații prealabile cu privire la activitatea Debitorului sau a Băncii, de semnarea și predarea acestui Contract de către Creditor (acestea neputând fi interpretate ca o acceptare tacită a declarațiilor false) sau de orice alt act sau fapt realizat de către sau pe seama Creditorului ce poate fi interpretat ca un prejudiciu adus drepturilor acestuia.

 • 15.7. Formalități de semnare

Fiecare dintre Părți va semna separat pe exemplare distincte ale acestui Contract și va face schimb de exemplare cu celelalte Părți, caz în care aceste exemplare vor avea aceeași forță juridică ca și cum semnăturile Părților ar fi fost date pe același exemplar al Contractului.

16. Lege aplicabilă și jurisdicție

 • 16.1. Acest Contract este guvernat de și va fi interpretat în conformitate cu dispozițiile aplicabile din legislația română.

 • 16.2. Orice dispută, controversă sau pretenție care ia naștere din sau este în legătură cu (1) acest Contract, (2) încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia sau (3) orice obligații necontractuale decurgând din sau în legătură cu acest Contract va fi soluționată prin arbitraj, în conformitate cu Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL, așa cum este acesta în vigoare în acest moment. Va fi un singur arbitru, iar autoritatea ce va numi arbitrul va fi Curtea Internațională de Arbitraj din Londra. Arbitrajul se va desfășura la Londra, în Marea Britanie și pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba engleză. Părțile renunță la orice drepturi prevăzute în Legea Arbitrajului din 1996 sau în altă lege de a ataca oricare dintre deciziile arbitra le sau de a sesiza instanțele din Anglia în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Tribunalul arbitrai va fi autorizat să acorde, iar Debitorul agreează să nu solicite de la nicio altă autoritate judiciară vreo măsură procedurală provizorie de protecție sau de degrevare împotriva Creditorului, indiferent de orice prevedere în sens contrar din Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL. Tribunalul arbitrai este autorizat să examineze și să includă în procedurile, deciziile sau hotărârile sale orice altă dispută cu care a fost legal învestit de către Creditor (nu însă și de o altă persoană), în măsura în care disputa respectivă ia naștere din acest Contract sau din orice alt contract prevăzut în acest Contract, dar, sub rezerva celor de mai sus, nicio altă parte si nicio altă dispută nu va putea fi introdusă în procedurile arbitrate sau conexată la acestea. în orice procedură arbitrală, certificatul Creditorului în legătură cu orice sumă datorată Creditorului în baza oricărui Acord de Finanțare va constitui un început de dovadă scrisă cu privire la suma respectivă.

 • 16.3. Independent de prevederile Clauzei 16.2 de mai sus, acest Contract și celelalte contracte prevăzute aici pot fi puse în executare, la alegerea Creditorului, în fața instanțelor de judecată române din București sau a oricărei alte instanțe de judecată care are jurisdicție. în beneficiul Creditorului, Debitorul se supune în mod irevocabil competenței neexclusive a instanțelor judecătorești din Anglia cu privire la orice cerere izvorâtă din acest Contract sau orice alte contracte prevăzute în acesta. Debitorul este de acord, în mod irevocabil, să primească acte procedurale par avion, la adresa menționatăjn acest Contract. Debitorul se angajează și agreează că, atâta vreme cât îi revin orice obligații conform acestui Contract, va păstra un reprezentant desemnat în mod valabil pentru primirea actelor procedurale și a oricăror alte citații pe teritoriul Angliei, aferente oricăror acțiuni în justiție sau proceduri inițiate de Creditor cu privire la acest Contract, și îl va ține pe Creditor la curent cu privire la identitatea și locația respectivului reprezentant. Niciuna dintre prevederile acestui Contract nu va afecta dreptul Creditorului de a iniția proceduri în contradictoriu cu Debitorul, în orice manieră autorizată de legile din orice jurisdicție relevantă.

 • 16.4. Nicio prevedere din acest Contract nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiere sau orice altă formă de modificare a oricăror imunități, privilegii sau excepții acordate Creditorului conform Acordului de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor internaționale sau oricăror legi aplicabile. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Creditorul s-a supus în mod expres arbitrajului prin Clauza 16.2 și, în mod corespunzător, și fără a aduce atingere celorlalte privilegii și imunități de care beneficiază (inclusiv, dar fără a se limita la, inviolabilitatea arhivelor sale), confirmă că nu are imunitate în cadrul procedurilor judiciare și citării, conform art. 5 alin. (2) din Actul Normativ (Statutory Instrument) 1991, nr. 757 (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Imunități și Privilegii) Ordinul 1991), sau a oricărei dispoziții similare din dreptul englez, cu privire la punerea în executare a unei hotărâri arbitrate nefavorabile, pronunțate împotriva sa în urma faptului că s-a supus în mod expres arbitrajului prin Clauza 16.2.

Acest Contract a fost încheiat și predat la Data Semnării menționată mai sus, în 8 (opt) exemplare originale în ziua și anul menționate mai sus, din care patru (4) vor fi în limba engleză și patru (4) în limba româna. în caz de discrepanță sau neconcordanță între versiunea în Limba engleză și versiunea în limba română a acestui Contract, versiunea în limba engleză va prevala și va fi aplicabilă părților la acest Contract.

(Urmează pagina cu semnături)

PAGINA CU SEMNĂTURI

CREDITOR

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE Șl DEZVOLTARE

Prin:

[ ], în calitate de [ ]

Adresa:

One Exchange Square

Londra EC2A 2JN

Regatul Unit

Fax:

+44-20-7338-6100

în atenția:

Opera tion Administration Department/ OpiD 46279

DEBITOR

MUNICIPIUL GALAȚI

Prin:

[ ], în calitate de [ ]

Adresa:

[]

Fax:

[]

în atenția:

[]

BANCA

[Banca]

Prin:

[ ], în calitate de [ ]

Adresa:

[1

Fax:

[]

în atenția:

[]

ANEXA 1 SEMNATARI AUTORIZAȚI

[DATA]

Către: [Denumirea și adresa Băncii]

PRIN FAX

în atenția: [nume/funcție]

Fax: [numdr]

REF: CONTRACTUL PRIVIND CONTUL DE REZERVĂ AL DEBITORULUI PENTRU SERVICIUL DATORIEI

Stimate Domn/Stimată Doamnă,

în ceea ce privește Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei din data de [data] („Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei”) încheiat între Municipiul Galați („Debitorul”), [denumirea Băncii] („Banca”) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD” sau „Creditorul”), subsemnatul, [Reprezentant Autorizat/Administrator] al [Debitorului/BERD], certific prin prezenta că cele de mai jos sunt numele, funcțiile și specimenele de semnătură autentice ale persoanelor care, fiecare în parte, este și va rămâne (până când Banca Proiectului primește o notificare scrisă efectivă din partea [Debitorului / BERD] conform căreia oricare dintre aceste persoane nu mai este) autorizată, în numele [Debitorului / BERD], în mod individual:

 • a)    să încheie și să semneze orice instrucțiuni date de [Debitor / BERD] Băncii Proiectului, așa cum sunt acestea avute în vedere prin Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei; și

 • b)    să ia orice alte măsuri necesare sau permise a fi luate de către [Debitor / BERD] în baza Contractului privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei.

PRIN URMARE, am semnat la data menționată mai sus.

Cu stimă,

[Debitor / BERD]

[Nume]

[Funcf/e]

ANEXA 2 DETALIILE CONTULUI DE REZERVĂ PENTRU SERVICIUL DATORIEI

BancaE\:

: Ccințtiltii

Denumirea x-^onjiuiui

contulții

Codii l Șvyift '

[]

[]

[]

[]

[RON]

[]

[J

[]

[]

[RON]

[]

[]

[]

[J

[RON]

ANEXA 3 DETALIILE CONTULUI BERD

[DATA]

Către: [Denumirea și adresa Băncii]

PRIN FAX

în atenția: [nume/funcție]

Fax: [număr]

REF: CONTRACTUL PRIVIND CONTUL DE REZERVĂ AL DEBITORULUI PENTRU SERVICIUL DATORIEI

Stimate Domn/Stimată Doamnă:

Facem referire la Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei din data de [data] („Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei”) încheiat între Municipiul Galați („Debitorul”), [denumirea Băncii] („Banca”) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD” sau „Creditorul”).

Termenii definiți care sunt utilizați în prezenta Notificare de Neîndeplinire au înțelesul atribuit în Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei.

Subsem nații ___________________________________, reprezentanți autorizați ai BERD, vă notificăm

prin prezenta că a fost deschis Contul BERD pe numele BERD, având următoarele specificații privind contul și transferul/finanțarea:

DENUMIREA BĂNCII / REPREZENTANȚEI:         [

ADRESA:                                       [

DENUMIREA CONTULUI:

NUMĂRUL CONTULUI:                        [

COD SWIFT:                                    [

ALTE INSTRUCȚIUNI PRIVIND TRANSFERUL:       [

Cu stimă,

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE Șl DEZVOLTARE

Prin:

Nume:

Funcție: [ ]

ANEXA 4 MODEL DE NOTIFICARE DE NEÎNDEPLINIRE

Către:

[denumirea Băncii] („Banca”)

Adresa:

[adresă]

Tel:

[număr]

Fax:

[număr]

în atenția:

[nume]

Cu copie către: Municipiul Galați („Debitorul”)

Adresa:

[adresă]

Tel:

[număr]

Fax:

[număr]

în atenția:

[nume]

DE LA:

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE Șl DEZVOLTARE („Creditorul”)

Data:

[]

Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei din data de [ ] („Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei”)

 • (1)   Facem referire la Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei încheiat între Municipiul Galați („Debitorul”), [denumirea Băncii] („Banca”) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD” sau „Creditorul”).

 • (2)   Termenii definiți care sunt utilizați în această Notificare de Neîndeplinire au înțelesul atribuit în Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei.

 • (3)   în sensul Clauzei 5.1 (Măsuri în caz de neîndeplinire a obligațiilor) din Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, prezentul document este o Notificare de Neîndeplinire.

 • (4)   Având în vedere cele menționate mai sus, BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE Șl DEZVOLTARE, în calitate de Creditor, declară prin prezenta că, la data de [ ] a survenit un caz de neîndeplinire a obligațiilor conform Acordurilor de Finanțare, motiv pentru care vă transmitem prezenta notificare.

 • (5)   Având în vedere cele de mai sus, la primirea acestei Notificări de Neîndeplinire, Banca se va conforma prevederilor Clauzei 5 (Măsuri în caz de neîndeplinire a obligațiilor și executare silită) din Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei.

 • (6)   Prezenta Notificare de Neîndeplinire nu va afecta în niciun fel niciun drept al Creditorului decurgând din Acordurile de Finanțare.

Prezenta Notificare de Neîndeplinire se limitează strict la aspectele specificate în aceasta și nu va fi interpretată ca extinzându-se la nici un alt aspect care nu este prevăzut expres în aceasta și este dată fără a aduce atingere drepturilor și căilor de atac aflate la dispoziția Creditorului conform Acordurilor de Finanțare, pe care ni le rezervăm prin prezenta.

Cu stimă,

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE Șl DEZVOLTARE

Semnătură:

Nume:

Funcție:

Presedintecieședinta.