Hotărârea nr. 390/2014

Includerea cotei de cheltuieli indirecte si a cotei de profit pentru Societatea Gospodarire Urbana SRL Galati, ce vor fi utilizate la intocmirea situatiilor de lucrari in relatiile cu municipiul Galati, precum si cu tertii

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 390

din 23.10.2014

privind: includerea cotei de cheltuieli indirecte și a cotei de profit pentru Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, ce vor fi utilizate la întocmirea situațiilor de lucrări în relațiile cu municipiul Galați, precum și cu terții

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 448/15.10.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 23.10.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 106502/14.10.2014, a inițiatorului, Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 106504/14.10.2014, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitarea nr. 18756/02.10.2014 al S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 101560/02.10.2014 și Raportul nr. 21982/03.09.2014 al Camerei de Conturi a Județului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 39, alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 - privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 64, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.955/2004 - pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (2), lit.”d” și alin. (6) lit. V, pct. 19 din Legea administrației publice locale nr. 213/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 213/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă includerea cotei de cheltuieli indirecte de 17,40%, a beneficiului de 3% și a taxei pe valoarea adăugată, în situațiile de lucrări întocmite de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați și decontate de către Municipiul Galați.

Art. 2 - Se aprobă cuprinderea tuturor produselor/serviciilor achiziționate de la terți în situațiile de lucrări întocmite de Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, la prețul de achiziție.

Art. 3 - Se aprobă aplicarea unui procent de minim 3% pentru lucrările executate de Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați către terțe persoane, altele decât instituțiile publice.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,