Hotărârea nr. 389/2014

Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii la obiectivul "Modernizare Str. Cerealelor si Str. Dr. Carnabel intre Str. Basarabiei si Str. V. Alecsandri"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.389 din 23.10.2014

privind: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Modernizare strada Cerealelor și str. Dr. Camabel între str. Basarabiei și str. V. Alecsandri”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 447/15.10.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data 23.10.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 109718/22.10.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 109720/22.10.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile ort. 3, lit. V din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. V, alin. (4), lit. “d”și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Modernizare strada Cerealelor și str. Dr. Carnabel între str. Basarabiei și str. V. Alecsandri”, având caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octepian Kovacs

Anexa la HCL nr. 389/23.10.2014

Modernizare strada Cerealelor si

str. Dr. Camabel între str, Basarabiei și

str. VAlecsandri

Strada Cerealelor este cuprinsă între str. Dr. Carnabel și se continuă până în str. Troian, pe o lungime de cca 14470. Strada Dr. Carnabel, tronsonul care face obiectul modernizării incepe din str. Basarabiei și se continuă până la intersecția cu str.Alecsandri, pe o lungime de cca 52410.

Strada Cerealelor

Strada isi desfasoara întregul traseu pe raza municipiului Galați. Strada se incadreaza in categoria artere de categoria a III. Bordurile sunt din beton, degradate si necesita înlocuirea pe toata lungimea.

Lucrările de intervenție la nivelul utilităților din zona carosabilului au condus local la afectarea pantei din profil transversal, rezultând in final un profil transversal care nu asigura evacuarea apei către gurile de scurgere. Pe aceste zone sunt necesare lucrări de reprofilare in profil transversal la nivelul pârtii carosabile.

Strada este prevăzută cu sistem rutier suplu, cu pavaj din piatra cubica, pat de nisip cu piatra sparta, umplutura de pamant galben, puternic umeda in baza. Trotuarele sunt amenajate cu o îmbrăcăminte asfaltica in stare de degradare accentuate. Rețeaua de alimentare cu apa a fost modernizata prin programul ISPA in anul 2009.

Rețeaua de canalizare este prevăzută cu un colector din beton Dn4oomm, care preia atât consumatorii casnici cât si apele pluviale.

Strada Dr Carnabel tronson str. Basarabiei- str VAlecsandri

Strada isi desfasoara întregul traseu pe raza municipiul Galați. Strada se incadreaza in categoria artere de categoria a III. Bordurile sunt din beton, degradate si necesita înlocuirea pe toata lungimea.

Din datele culese la fata locului s-au observat următoarele:

Strada este prevăzută cu sistem rutier suplu, cu imbracamnte asfaltica. Trotuarele sunt amenajate cu o îmbrăcăminte asfaltica in stare de degradare accentuate, impunându-se amenajarea de trotuare noi.

In prezent exista o conducta de apa din otel Dmoomm, prevăzută cu branșamente si racorduri pentru alimentarea străzilor adiacente care va fi înlocuita.

Rețeaua de canalizare este prevăzută un colector din beton Dn4oomm, care preia atât consumatorii casnici cât si apele pluviale si le descarcă in colectorul din str Basarabiei.

Prin proiect se prevăd următoarele lucrări de modernizare:

Modernizare străzi

-modernizarea pârtii carosabile si a trotuarelor străzilor Cerealelor si Dr Carnabel

-modernizarea iluminatului public prin înlocuirea stâlpilor inclusiv montarea corpurilor de iluminat cu LED

  • - introducere canalizata subterane pentru coborârea cablurilor in subteran

  • - dezafectare linie de tramvai

  • - amenajarea spatii verzi adiacente drumului

-refacerea infrastructurii drumului considerat neeorespunzator cu beton asfaltic

  • - realizarea de trotuare siparcari noi;

  • - lucrări privind siguranța circulației;

  • - asigurarea scurgerii apelor;

  • - amenajarea intersecțiilor de străzi;

  • - amenajarea acceselor la proprietăți;

  • - adaptarea gurilor de canal, rasuflatorilor de gaze si a căminelor de vizitare la noile cote proiectate.

-realizare piste pentru biciclisti

-la intersecții, bordurile de incadrare a carosabilului se vor monta in poziție semiingropata pentru a ușura trecerea persoanelor cu handicap locomotor care se deplasează in scaune cu rotile.

-trecerile de pietoni vor fi echipate cu indicatoare cu elemente optice cu leduri.

Rețele de apa -canalizare

Str Cerealelor

Prin prezenta documentație nu se propune inlocuirea conductei de apa existente modernizata prin programul ISPA.

Se propune inlocuirea colectorului existent cu un colector tip HOBAS Dn 4oomm avand o lungime totala de circa î^oml . Pe traseul colectorului proiectat s-au prevăzut 3 cămine de vizitare si 6 guri de scurgere necesare preularii apelor pluviale.

Str Dr. Carnabel (intre str Basarabiei-str VAlecsandri)

Se propune inlocuirea in totalitate a conductei de apa existente cu o conducta PEID, pe o lungime de cca 576 ml, Dn I25mm. Pe traseul conductei de apa s-au prevăzut cămine de vane amplasate la intersecțiile cu străzile adiacente (VAlecsandri, aleee acces str. M. Stefănescu, str Albinei, str Cerealelor și str. Basarabiei). Totodată au fost prevăzute branșamente pentru consumatori până la limita de proprietate.

Se propune inlocuirea colectorului existent cu un colector tip HOBAS Dn 4oomm avand o lungime totala de circa 3goml si Dnboomm pe o lungime de cca i52ml. Pe traseul colectorului proiectat s-au prevăzut 14 cămine de vizitare si 26 guri de scurgere necesare preularii apelor pluviale.

SISTEM DE ILUMINAT

Pentru asigurarea unui sistem de iluminat eficient a străzii se va realiza un sistem de iluminat stradal compus din 4 corpuri de iluminat cu LED de 128W, montate pe stâlpi metalici pe str. Cerealelor si 13 de corpuri de iluminat cu LED de 128W. Alimentarea principală cu energie electrică, comanda aprinderii și stingerii iluminatului public aferent obiectivului, se va realiza din puncte de aprindere prevăzute cufotocelule.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totala a investiției: 9.487.273 lei, inclusiv TVA

din care C+M:            8.124.478 lei, inclusiv TVA

Capacitati: -lungime strada L=668ml

-rețea apa Dn I25mm L=5761711, Dn uomm, L -îooml, Dn somm L=3oml

-rețea canalizare Dn 400mm, HOBAS, L=540ml, Dn6oomm L=i52ml

-iluminat public-corpuri iluminat

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Sursa de finanțare: buget local

Anexam Devizul General corespunzător acestui proiect.

Beneficiar.'

Elaborat


S.C. ATU CONSULTING S.R.L.

DEVIZUL GEFERAL CENTRALIZATOR AL IWESTTnH


„MODERMZARESTRADA CEREALELOR SI STRADA DIL CARIWBEL (2NTRESTR.BASARAB1E^5

ffr.Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) ?

TVA

: Vatoa^țteclUBiv Ti(^Z

Mii lei

Mlieuro

MII tei

Mlîlâfcs^

1

' 2 ‘ .

' 3 ■        ■

4

‘ .5 '

6

. . CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului .

0

0

0

0

0

1.2.

Amenajarea terenului

146.205

32.760

35.089

181.294

40.622

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea Inițiala

9.104

2.040

2.185

11.289

. 2.530

Total capitolul !!        ’

155309

34*800

37.274

192.583

; ‘ 43.152

CAPITOLUL 2 CheltuieJi pentru asigurarea utiTițatifor necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentruaslgurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

6

0

2.2.

Cheltuieli pentru bransarea la utilitatl

0,000

oiooo

0.000

0.000

0.000

-

Total capitolul 2:

'   0.090

0,000

ad/w

0.000

0.000

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica .

3.1.

Studii de teren (topo, geotehnlce)

28.116

6,300

6.748

34.864

7.812

3.1.1

Studii topografice         , .   ’

; 15.620

:    ' 3.500

■ : 3749.

19.369

4,340.

3.1.2,

Studii geotehhioe. ,

12.496

'/■ 2.800

.   2.999

15.495

. 3 472 .

3.1.3

Stadii hidrologice

■ 0

. 0

0

0

. 0

3,1.4

Studii Inundabilltate ■

.0

.0

0

0

:       - o

3.1.5

Alte studii de teren prevăzute de Instituțiile de avizare '

0

0

0

o

0

3.2.

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații                    .....

4.017

0.900

0.964

4.981

1.116

3.3.

Proiectare si inginerie

' 190.010

42.875

45.602

235.612

52.793

3.3.1

Cheltuteirpriyind elaborarea: Studiului de fezabilitate

. . 76-004

17.030

18.241

94.245

21.117

.   3.3.2

Cheltuieli privind elaborarea

PrcftÂtului tehnic, DDE si a caietelor de ■_ sarcini, veificatorl de proiect, documentații perrtru.obtinerea de avize, etc

114.006

25.545

27.361

141.367

31.676

3.4.

Organizarea procedurilorde achiziție publica . Vț; /

■           ,;/‘O

. ' 0

... 0

' 0

-o

3.5,

Consultanta? ■?..■

14.192

15.201

78.537

■ 17598

3.6.

Asistenta tehtifca.din partea Proiectantului

63.337

14.192

15.201

..   78.537

:.17^8.

Totalcapitpfțjl3:

348.816

78.159

83.716

432.531;

96917

CAPITOLUL 4 Cheftutetipentru Investiția de baza ..

4.1.

Construcții sl instalații ’.

?  6,333.656

1,419.179

1,520.077

■:^853.734,

£75£783

4X1.Cheltaieli privind lucrări de construcții drum \ .

2,366.036

530.157

567.849;

2,933.885

.-. 657.3.94

4.1.2, ^l^eii privind lucrări de construcții retea de apa si canalizare .

2,491.828

5581343

f. 598.Q39

3,089.866

\ 692.3^

4.1 .-3. Crt^elî:țrii^4(iiafari'de' ■ construcții lluidînât public, ,

679.022

152.148.

162.965

.   841.987

. 188.664

4.1.4. Cheltiiieli prtvî’hti lucrări de consteuctil canallzatie subterana •

796.770

178.532

, -91.225

' 987.995

• 221.380

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

Q

0

: 0

0

. 0

4.3.

Utilaje,'echipamentetehnologice si' funcționale cu montaj. ..

O

0

o

0

■ ■ . 0

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport.     .           ...

O

0

0

0

0

4.5.

DOTĂRI      :

O

0

0

.0

0

4.6.

Active hecbrporale

.0

0

0

0

.0

Total capitolul 4:

6,333.656

£419.179

£520.077

7,853.734

£759.783


MODERNIZARE STRADA CEREALELOR SI STRADADR.CARNABEL (INTRE STR.BASARAB1EI - \AALECSANDRi) Pag. 83/94
S.C. ATU CONSULTING S.R.L


CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

S.l.

Organizare de șantier

95,524

21.404

22.926

118.450

25.541

5.1.1.

Lucrări de construcții .   .

-       , 63.034

14.124

15.128

...   78.162,

' 17.514,

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

32,490

7.280

7.798

40.288

9.027

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

■   .       84.357

18,902

20.246

104.602

21438

5,2.1.

Taxa ISC

. 51.912:

11.632

.. .. 12.459

. . 64.371

• - ' 14.423

5.2.2.,

Taxa pentru Casa Sociala a Constructorilor

32.445

7-270

7.787

40,232

9.015

5,2.3.

Costul creditului

0

G

0

0

,' 0

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10% .

633.366

141.918

152.008

.   785.373

175.978

Totalcapitolul 5:

813.245

182.224

195,179

1,008.425

225.957

■ ’ . ■ ’ ... ’ ■

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

6.2.

Probe tehnologice si teste '

-

Total capitolul 6: - ■ ■

• "

#         TOTAL GENERAL : A

7,651.027

1,714.362

1,836.246

9,487.273

2,125.809

DincareC4M

6,551.999

1/468.103

1,572.480

8,124.478

1,820.446


DESFĂȘURĂTORUL DEVIZELOR PE OBIECT

in RON si EURO la cursul 1 EURO = 4.2629 RON BNR 01.04.2014


Obiectul 1. LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURA RUTIERA


Nr. Crt.

Denumire

-• :L•’     ■ ■      ■                                                        '          '     '   ■   ■

. : Valoare

RON            EURO

1. CONSTRUCȚII SI INSTALAU»      .'    :a'              ;      •

Str. Dr. Caroabei

r~î~'

TERASAMENTE

.68,571.781

15,364.848

' 2 ■

SUPRASTRUCTURA

1,538,112.114

■   ••••.   344,644i09.1

TROTUARE ■                 ■ ■■'.

' :      302,271^05

:    67,729'773

REGLEMENTAREA CIRCULAȚIEI '

10,832,227

2,427,172

Str. Cerealelor

TERASAMENTE

15,298.571

k          â,427:âW

•2

SUPRASTRUCTURA         :   / .

342,3§5.472

‘~    76.7-iS.-t5S

• 8

TROTUARE                TT

7        85,341:365

18,674:267

*T"

REGLEMENTAREA CIRCULAȚIEI

"            5,223.695

1,170.471

.. TotalfaraTVA--

2,366,036.451

530,156.726

TVA(24%)          ;

567,848.748

; : 127,237:614

Totalcu TVA

*"        2,933,88^.199

657,394.340


MODERNIZARE STRADA CEREALELOR SI STRADA DR, CARNABEL (INTRE STR.BASARABIEI - V. ALECSANDRI)


Pag. 84794