Hotărârea nr. 382/2014

Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Teren sintetic de pregatire fizica multifunctionala", Str. Traian nr. 254

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.382 din 23,10,2014

privind: aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Teren Sintetic de Pregătire Fizică Multifuncțional”, strada Traian nr, 254

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 440/09,10.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data 23.10.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 98002/23.09.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 98004/23.09.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. “b”, alin. (4), lit. “d”și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul „Teren Sintetic de Pregătire Fizică Multifuncțional” - strada Traian nr. 254, având caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Teren Sintetic de Pregătire Fizica Multifuncțional (Teren de Sport)

Terenul este proprietatea Municipiului Galați in baza Hotărârii nr.988/2005, Protocol de predare - primire nr. A3659/2005 si proces verbal de predare - primire nr.102268/2005 in str. Traian nr.254.

Politia Locala Galați solicita amenajarea unui teren de sport cu gazon artificial de 5 cm grosime si in suprafața de 924 mp, in vederea pregătirii fizice a personalului intrucat nu dispune in prezent de astfel de spatii.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

  • - împrejmuire care se va realiza din plasa de sarma cu ochiuri de 4x4001 pana la inaltimea de 2 m; plasa sintetica cu ochiuri de I2xi2cm de la 2m pana la ym pe lungimea terenului de joc;

-Stâlpii de susținere a împrejmuirii vor fi din țeava metalica de inaltimi diferite si grăsimi cuprinse intre 2-3 toii.

-colectarea apelor pluviale se va realiza cu ajutorul unui dren dispus pe latura lunga a terenului si vor fi dirijate către rigola stradala.

-Soluția pentru fundația terenului de sport este o fundație de suprafața de tip teren natural, sapat, nivelat, profilat si compactat artificial,pe care se așterne o structura astfel realizata.

  • - piatra de cariera 63~90mm;piatra de cariera 25-630101 ;piatra sparta 8-i6mm; nisip 0-70101; gazon sintetic de 5cm

  • - Construcția va fi prevăzută cu instalație electrica si de impamantare pentru nocturna. Pe fiecare stâlp S3(6BUC)se vor monta cate 2 proiectoare de 400W.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  •  Valoarea totala a investiției: 329.306 lei, inclusiv TVA

  •  din care C+M:              285.600 lei, inclusiv TVA

Capacitatifizice: -suprafața teren g24mp

Durata de realizare a investiției: 6 luni Sursa de finanțare: buget local

Anexăm Devizul General corespunzătoracestui proiect.


cf. H.G. nr. 28 din 2008     DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile necesare realizării;          .

TEREN SINTETIC DE PREGĂTIRE FIZICA MULTIFUNCȚIONAL (TEREN SPORT)     (fî’’

Str. Tralan, nr. 254, mun. Galați         /fe

în mii lei / mir euro la cursul lei / euro din data 19.09.2014                             ^feuro ='

Nr, crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (faraTVA)

,U*Walbare

- ^Inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

MII tei

MII lei

Mii euro

. 1

2

3

4

5

6

    7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

U

Obținerea terenului

O.OOC

) o,ooc

0,000

o,ooc

0,000

1,2

Amenajarea terenului

O.OOC

o,ooc

0,000

o,ooc

0,000

1.3

Am star

anajari ea initfe

pentru protecția mediului si aducerea la la

o,ooc

0,000

0,000

o,ooc

0,000

'BiB

StMH

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea ofilite

itllor necesare obiectivului

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren

2,880

0,854

0,547

3,427

0,778

3,2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,960

0,218

0,182

1,142

0,259

3,3

Proiectare si-inginerie

9,600

2,180

1,824

11,424

2,594

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,5

Consultanta

2,880

0,654

0,547

3,427

0,778

3.6 '

■R

Asistenta tehnica

MMMBSIHHn

0,288

0,065

0,055

0,343

0,078

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții sî Instalații

240,000

54,495

45,600

285,600

64,849

4,2

Manta) utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice s! funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

. 0,000

0,000

.......0,000

4,5

Dolari

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

240,000

54,495

45,600

285,600

64,849

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5,1

Organizare de Bantier

5,000

1,135

0,950

5,950

1,351

5.1.1 Lucrări de construcții

2,500

0,568

0,475

145,953

0,676

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de sentler

2,500

0,568

0,475

2,975

0,676

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3,120

0,708

0,593

3,713

0,843

5,3

Cheltuieli dN

rerse sî neprevaz

ute

12,000

2,725

2,280

14,280

3,242

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru darea in exploatare

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6,2

mi

’robt

s tehnologice

teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

276,728

62,834

52,578

329,306

74,773

din care C+M

240,000

54,495

45,600

285,600

64,849

DIRECTOR:

ÎNTOCMIT:

ing. Ovidiu TRiFAN


ing. Constantin SAVA