Hotărârea nr. 380/2014

Aprobarea contractarii unor servicii de agent de procese conform sectiunii 4.04 din contractul de asistenta pentru proiectul "Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.380

din 23.10.2014

privind: aprobarea contractării unor servicii de agent de procese conform secțiunii 4.04 din contractul de asistență pentru proiectul „Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați”

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 436/08.10.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data 23.10.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 104142/08.10.2014, a inițiatorului-Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 104186/08.10.2014, al, Direcției Generale Buget Finanțe și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Văzând adresa nr. 22382/01.10.2014 a Societății Apa Canal SA., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 101118/01.10.2014;

Având în vedere HCL nr. 30/31.01.2013 privind aprobarea Contractului de asistență pentru proiectul „Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați”;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (3), lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. „a”, alin. (3) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă contractarea unor servicii de agent de procese, conform secțiunii 4.04, pct. (b) din contractul de asistență pentru proiectul „ Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați”, aprobat prin HCL nr. 30/31.01.2013.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.


Art. 3 - Secretarul Munic                     ira transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.


Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați, Radu O/tăvian Kovacs