Hotărârea nr. 38/2014

Aprobarea facilitatilor care se acorda unor categorii de persoane la transportul public local realizat cu mijloacele de transport ale SC TRANSURB SRL Galati, pentru lunile februarie si martie 2014

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.38

din 04.02.2014

privind: aprobarea facilităților care se acordă unor categorii de persoane la transportul public local realizat cu mijloacele de transport ale SC Transurb SA Galați, pentru lunile februarie și martie 2014

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 53/04.02,2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată, în data de 04.02,2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 11782/31.01.2014 a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 11784/31.01.2014, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere prevederile:

  • - art. 17, alin.(i), Ut. i din Legea nr. 92/2007, a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 17, alin.(2), din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor -cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

- art. 36, alin.(i), alin.(2), liL, d și alin(6), Ut. a, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(i)din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.i, - Se aprobă următoarele facilități care se acordă unor categorii de persoane la transportul public local realizat cu mijloacele de transport ale SC Transurb SA Galați, pentru lunile februarie și martie 2014:

  • a) abonament gratuit pe o linie pentru pensionarii care cumulează venituri din pensie de până la 1.000 lei/lună;

  • b) abonament gratuit pe o linie pentru persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 de ani;

  • c) abonament redus cu 50% pe o linie pentru elevii și studenții din învățământul de stat sau particular acreditat precum și pentru persoanele beneficiare de indemnizație de șomaj.

Art.2. - Abonamentele vor fi eliberate de SC Transurb SA Galați la solicitarea persoanelor prevăzute la art.i,pe baza următoarelor documente:

  • -  pentru pensionari: pe baza actului de identitate și a cuponului de pensie din luna anterioară pentru care se solicită abonamentul;

  • -  pentru persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 de ani: pe baza actului de identitate și a dovezii că nu realizează alte venituri, din luna anterioară pentru care se solicită abonamentul;

- pentru elevi și studenfi: pe baza actului de identitate și a adeverinței din care să rezulte că sunt elevi sau studenți ai unei instituții de învățământ acreditate din municipiul Galați.

- pentru șomeri: pe baza actului de identitate și a carnetului de evidență vizat deAJOFM Galați;

Art.x. - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.