Hotărârea nr. 376/2014

Modificarea HCL nr. 505/21.11.2013 privind aprobarea cofinantarii si asigurarii resurselor financiare necesare implementarii proiectului "Centru comunitar de servicii sociale din Str. Stiintei nr. 26"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.376

din 23.10.2014

privind: modificarea H.C.L. nr. 505/21.11.2013 privind aprobarea cofinanțării și asigurării resurselor financiare necesare implementării proiectului „Centru Comunitar de Servicii Sociale din str. Științei nr. 26”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 433/07.10.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data 23.10.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 103974/08.10.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 103976/08.10.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile ort. 5 alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 505/21.11.2013 privind aprobarea cofinanțării și asigurării resurselor financiare necesare implementării proiectului „Centru Comunitar de Servicii Sociale” din str. Științei, nr. 26;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. ”a”, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 505/21.11.2013 privind aprobarea cofinanțării și asigurării resurselor financiare necesare implementării proiectului „Centru Comunitar de Servicii Sociale din str. Științei nr. 26”, care va avea următorul cuprins:

“Art, 1 - Se aprobă realizarea proiectului „Centru Comunitar de Servicii Sociale din str. Științei, nr. 26”, precum și resursele financiare necesare implementării acestuia, astfel:

a) contribuția proprie a solicitantului, în sumă de 333.596,54 lei cu TVA, reprezentând:

  • - contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile (2%) - 251.533,34 lei cu TVA

  • - contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile - 66.180,00 lei fără TVA

  • - TVA neeligibilă                                - 15.883,20 lei

b) cheltuielile suplimentare necesare realizării proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.”

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.