Hotărârea nr. 370/2014

Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Galati si pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galati, pe anul 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 370 din 23.10.2014

privind: aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați, pe anul 2015

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 413/19.09.2014

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23.10.2014;

;n vedere expunerea de motive nr. 97440/22.09.2014, a inițiatorului Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 97460/22.09.2014 al Biroului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 23, alin. (1), alin. (2), Ut. „b”, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 11 din Ordinul Ministerului Administrației și Internelor - Agenția Națională a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați, pe anul 2015, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Anexa la HCL nr. 370/23.10.2014

Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi înființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al municipiului

1

1

director general

4

4

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

10

6

4

4

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

1

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

17

14

3

3

sef birou

11

9

2

2

funcții publice de conducere specifice

1

1

Total categoria funcționari publici de conducere

45

35

10

0

0

0

0

10

auditor clasa 1 grad profesional asistent

1

0

1

1

auditor clasa 1 grad profesional principal

1

1

auditor clasa 1 grad profesional superior

3

3

Funcția publica                      '

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi înființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

consilier juridic clasa 1 grad profesional debutant

consilier juridic clasa 1 grad profesional asistent

consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

4

4

j ■

4

consilier juridic clasa 1 grad profesional superior

16

16

4

4

consilier clasa 1 grad profesional debutant

10

7

3

7

3

consilier clasa 1 grad profesional asistent

4

4

7

3

7

consilier clasa 1 grad profesional principal

21

19

2

3

12

3

2

consilier clasa 1 grad profesional superior

88

85

3

12

12

3

expert clasa 1 grad profesional debutant

expert clasa 1 grad profesional asistent

expert clasa 1 grad profesional principal

expert clasa 1 grad profesional superior                               :

inspector clasa 1 grad profesional debutant

4

4

0

4

inspector clasa 1 grad profesional asistent

21

20

' 1

4

16

4

1

inspector clasa 1 grad profesional principal

43

42

1

16

29

16

1

inspector clasa 1 grad profesional superior

91

90

‘ 1

29

29

1

manager public asistent

2

2

2

manager public principal

j

2

2

Total funcții publice clasa 1

309

297

12

77

77

77

0

12

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi înființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

4

4

ț

3

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

10

10

3

3

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II

14

14

0

3

3

3

0

0

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

referent clasa III grad profesional principal

2

2

1

referent clasa III grad profesional superior

27

25

2

1

1

2

funcții publice specifice clasa III

Total funcții publice clasa III

29

27

2

1

1

1

0

2

Total funcții publice execuție

352

338

14

81

81

81

0

14

Total funcții publice

397

373

24

81

81

81

0

24