Hotărârea nr. 368/2014

Modificarea si completarea HCL nr. 60/27.02.2014 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 100.000.000 lei de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 368 din 30.09.2014

privind: modificarea și completarea HCL nr. 60/27.02.2014 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 100.000.000 lei de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 429/30.09.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată, în data de 30.09.2014;

_ Având î^Meder&^expimerea^de motive nr.. 980.38/2.3.09.20x4.^ Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 98040/23.09.2014, al Direcției Generale de dezvoltare si Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere dispozițiile art. 20, alin. (1), lit. ,f”, lit. „g”, art. 61, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „b”, art. 45, alin. (2), lit. „b”, art. 63, alin. (1), lit. „c”, alin. (4), lit „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, modificările și completările ulterioare,

HCL 368 doc.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 60/27.02.2014 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 100.000.000 lei de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Lista obiectivelor de investiții de interes public local din anexa la prezenta hotărâre, va fi completată cu obiectivul de investiții “Modernizare strada George Coșbuc”, în funcție de economiile realizate pe parcursul implementării proiectelor, fără a afecta valoarea maximă a finanțării rambursabile, iar în completare se vor aloca sume de la bugetul local.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,


Radu Octawian KovacsHCL 36# doc.

Anexa la HCL nr. 36^/30.09.2014

Lista obiectivelor de investiții de interes public local

lei

Nr. crt

Obiective de investiții

HCL aprobare indicatori

Valoare investiție cu TVA

1

Modernizare strada Mihai Bravu (redenurnita strada Paul Paltinea) - strada Gării

3657

30.09.2014

(8.996.525,00

2

Modernizare strada Anghel Saligny intre strada Basarabiei si str Gh.Asachi

366/

30.09.2014

22.835.903,00

3

Modernizare strada Tecuci

36W

30.09.2014

39.529.797,00

4

Achiziție 14 troleibuze

36?/

30.09.2014

39.680.000,00

5

Eficientizarea transportului public local

363/

30.09.2014

36.391.520,00

Total general

147.433.745,00

Surse de finanțare:

.......

împrumut BERD

-

100.000.000,00

Bugetul local (TVA si alte cheltuieli)

47.433.745,00

'X.

P r eșgd inted e șed i|ță,

X X                    /<**. ../f