Hotărârea nr. 366/2014

Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 57/27.02.2014 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii la obiectivul "Modernizare Str. Anghel Saligny intre Str. Basarabiei si Str. Gh. Asachi"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.366

din 30.09.2014

privind: modificarea și completarea anexei la HCL nr. 57/27.02.2014 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Modernizare stradă Anghel Saligny între str. Basarabiei și str. Gh Asachi”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 427/30.09.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată, în data de 30.09.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 96974/19.09.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 99520/29.09.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere dispozițiile art. 3, Ut. „b” din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d”, art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei la HCL nr. 57/27.02.2014 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Modernizare stradă Anghel Saligny între str. Basarabiei și str. Gh Asachi”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Anexa la HCL nr 366/30.09.2014

Modernizare str A Saligny intre str Basarabiei si str GhAsachi

Prin H.C.L. nr, 57/2014 au fost aprobată documentația de avizare ă lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Modernizare str A Saligny intre str Basarabiei si str GhAsachi».

Pentru realizarea unor obiective de investiții municipiul Galați va asigura finanțare rambursabila prin împrumut BERD, cu finanțare buget local si BERD.

Din analiza costurilor lucrărilor realizate pana in prezent de către Primăria Galați a rezultat ca prețul unitar pentru un proiect de rebilitare a drumurilor se incadreaza in intervalul de la 500 lei /mp la 770 lei /mp fora TVA la care s-a adaugat un procent de 10 la suta costuri pentru cheltuielile neprevăzute.


la nivel de DAM proiectantul s-a raportat la prețul unitar

din aceeași faza de proiectare a investiției „Modernizare Bd. Otelarilor, str. Stadionului, str. Frunzei si str, Gh. Asachi.».

Având in vedere condițiile de rambursare impuse de banca finanțatoare BERD> pentru prevenirea unor costuri adiacente , valoarea estimatata investiției ia in considerare si derularea lucrării pe un termen cât mai scurt.

Noii indicatorii economici sunt:

Valoarea investiției: 22.835.903 lei cu TVA

5.201.800 euro cu TVA

Din care C+M :    18.987.437 lei cu TVA

4.325.156 euro cu TVA

Valoarea nou estimata de proiectant prin devizul general a luat in calcul si recomandările BERD(pret unitar lei/mp de strada modernizata) si sta la baza documentației de atribuire a contractului de lucrări, procedura de atribuire care se va desfasurape criteriul tehnico-economic, cu asistenta de specialitate din partea BERD, valoarea finala urmând sa fie stabilita prin licitație.

Sursa de finanțare: buget local, BERD

Anexam devizul general

Președinte de ședința,

Victor Dobrea

ENTITATEA ACHIZITOARE: MUNICIPIUL GALAȚI PROIECTANT:

S.C. CONSPROIECT SA GALAȚI

PR.NR.P 64/2912

FAZA: D.A.L.I.


DEVIZ GENERAL fcf.H.G. 28 / 22.01.2008)

Privind cheltuielile necesare realizării Investiției: MODERNIZARE STRADA ANGHEL 8AU6NY

Intre strada basarabiei și strada gheorghe asachi

In mii lei / mii euro la cursul leifeura din data de 01.09.2014

1 euro = 4,39 lei

Nr. ort.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

Mii lei

Mii euro

Matei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea șî amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

13

Amenajarea pentru protecția mediului

TOTAL CAPITOL 1

2.1

CAPITOLUL 2   ’     ““     /     ■

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților ndăsare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2. '

CĂHTOLUL3

Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1

Studii de teren

7.037

. 1.603

1.689

8.726

1.988

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1510

0.344

0.362

1.873

0.427

3.3

Proiectare și inginerie

. 593.093

135.101

142.342

735.436

167.525

FazaDALI

58.172

13.251

13.981

72.133

16.431

Proiecttehnic șl detalii de execuție

519.842

118.415

124.762

644804

146.835

Verificare tehnică proiect

15.080

3.435

3.619

18.699

4.259

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Onorariu consultante proiectare 2,5 %

382811.

87.201

91.875

474.686

108.129

3.6

Asistente tehnică          '

388.843

88.575

93.322

482.165

109.833

Asistente tehnică din partea proiectantului

6.032

1.374

1.448

7.480

1.704

Onorariu supervizare șantier 2.5%

382.811

87.201

91.875

474.686

108.129

Ăltedheltuiell

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 3

1,373.295

312.823

329:594

1,702,886

387.901

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția da bază

4.1 .

. Construcții șl Instalași

15,248.838

3,473.539

3,659.721

18,908.559

4,307.189

Infra șl supra tronson. 1 {Basarabiei-Siderurgiștltor)

3,441993

784.053

826.078

4,268,071

972.226

infra și supra tronson'H(8kfenirgWor - Ghe.Asachi)

3,136.058

. 714.364

752.654

. 3,888.712

885.811

Semnalizare verticală siguranța circulației

46.977

10.701

11275

58.252

. 13.269

<3ard1200ml

191.779

.    43.885

46.027

237.806

54.170

Rețea distribuție

4,515.225

1,028.525

1,083.654

5,598.879

1,275.371

Rețea canalizare ape uzate

2,420.031

551.280

580.808

3,000,839

683.562

Demontări și iluminat public

647.147

147.414

155.315

802.463

182.793

Cămine vane apă

849.627

193.537

203.911

1,053.538

239.986

4.2

Montej utilaje tehnologice

4.3

Utilaje echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

4.4

Utilaje fără montaj șl echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporate

TOTAL CAPITOL 4 . .

15,248.838

3,473.539

3,659.721

18,908.559

4,307.189


Hr. crt

. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

Mii lei 1 Mii euro

MII leî

Mii lei

Mii auro

1

’ 2

3     |    4

5

6

7 |

■-1

CAPITOLUL 5 Alto cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări de construcții

63.611 ‘

14.490

15.267

78.878

17.968

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 Comisioane, cote, taxe;

■■ 199.062

45.344

47.775

246.837

56,227

Taxa inspecțiecontrol calitate 0,7 % (C+M)

107.187

24.416

25.725

132.912

30.276

Taxa Inspecție in construcții 0,1 % (C*M)

15.312

3.488

3,675

18.987

4.325

Casa ăodăla constructor 0,5 % cap 4.1

76.562

17,440

18.375

94.937

21.626

5.2.2 CostuIbrecUtuluL'

0.000

0.000

0.000

Q.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse Șl neprevăzute i10%

1,531.246

348.803

367.499

1,898.744

432.516

TOfALCAPlTOL5

1,793.918

468.637

430:540

2,224.458

506.710

CĂPIȚOLULO /

Cheltuieli pentru probe tehnologice, taste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice '

TOTAL CAPITOL 6

|

TOTAL

18,416.051

4,195.000

4,419.852

22,835.903

3,201,800 ]

Din care C+M

15,312.449

3,488.029

3,674.988

18,987.437

4,325.156 |