Hotărârea nr. 364/2014

Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 59/27.02.2014 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii la obiectivul "MOdernizare Str. Tecuci"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 364 din 30.09.2014

privind:   modificarea și completarea anexei la HCL nr. 59/27.02.2014 privind

aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Modernizare str. Tecuci”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 425/30.09.2014

. Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată, .în data de 30.09.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 96982/19.09.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 99540/29.09.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere dispozițiile art. 3, lit. „b” din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HCL 364 doc.

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), Ut. „d”, art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba modificarea și completarea anexei la HCL nr. 59/'27.02.2014 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Modernizare str. Tecuci”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,


Contrasemnează,


Secretarul municipiului Galați,

Radu Ocfcfyian Kovacs

u

HCL 36$ doc.

Anexa IaHCL nr. 36-^/30.09.2014

Modernizare str. Tecuci

Prin H.C.L. nr. 59/27.02.2014 a fost aprobată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul Modernizare str Tecuci.

Pentru realizarea unor obiective de invesțitii, municipiul Galați va asigura finanțare rambursabilă prin împrumut BERD, cu finanțare buget local și BERD.

Din analiza costurilor lucrărilor realizate până în prezent de către Primăria Galați a rezultat că prețul unitar pentru un proiect de reabilitare a drumurilor se încadrează în intervalul de la 500 lei/mp la 770 lei/mpfară TVA la care s-a adăugat un procent de 10 la sută costuri pentru cheltuielile neprevăzute.

La noua estimare realizată la nivel de DALI, proiectantul s-a raportat la prețul unitar din aceeași fază de proiectare a investiției „Modernizare Bd. Oțelurilor, str. Stadionului, str. Frunzei și str. Gh. Asachi”.

Suplimentarea prețului unitar astfel determinat este datorată faptului că lucrările propuse pentru strada Tecuci sunt mult mai complexe față de lucrările de reabilitare a celorlalte străzi, infrastructura de aprovizionare cu apă potabilă și rețeaua de canalizare necesitând intervenții complexe.

Având în vedere condițiile de rambursare acceptate de banca finanțatoare BERD, pentru prevenirea unor costuri adiacente, valoarea estimată a investiției ia în considerare și derularea lucrării pe un termen cât mai scurt.

Noii indicatori economici sunt:

Valoarea investiției: 39.529.797 lei cu TVA

8.986.291 euro cu TVA

Din care C+M :    33-146.405 lei cu TVA

7.535.158 euro cu TVA

Valoarea nou estimată de proiectant prin devizul general a luat în calcul și recomandările BERD ( preț unitar lei/mp de stradă modernizată ) și va sta la baza documentației de atribuire a contractului de lucrări, procedura de atribuire care se va desfășura pe criteriul tehnico-economic, cu asistență de specialitate din partea BERD.

Această valoare este suma maximă ce poate fi utilizată pentru realizarea investiției, valoarea finală urmând să fie stabilită prin licitație.

Sursa de finanțare: buget local, BERD

Anexăm devizul general corespunzător lucrărilor de intervenții la obiectivul „Modernizare str. Tecuci”

Președinte de ședință,

DEVIZUL GENERAL CENTRALIZATOR AL INVESTIȚIEI "MODERNIZARE STRADA TECUCI, TRONSON CUPRINS INTRE STR. 1 DECEMBRIE 1918 SI STR. TRAIAN, ________________MUNICIPIUL GALATT                          ___

in mii lel/mii euro la cursul 4.3989 leî/euro din data de 1 Septembrie 2014

Ne Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

rth Vria

de cheltuieli

Mii lai

MII euro

MII lei

MII lei

MII euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea st amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0

0

0

0

0

1.2.

Amenajarea terenului

16.892

3.840

4.054

20.946

4.762

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

11.112

2.626

2,667

13.778

,     3.132

Tota! capitolul 1:

28.003

8366

8721

34.724

7.894

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

0

0

2.2.

Cheltuieli pentru bransarea la utllitati

53.667

12.200

12.880

66.547

15.128

Total capitolul 2:

53.667

12.200

12.880

68547

15.128

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3nl>

Studii de teren (topo, geotehnice)

27.713

6.300

6.651

34.364

7.812

3.1.1

Studii topografice

15.396

3.500

3-695

19.091

4.340

3.1.2

Studii geotehnice

12.317

2.800

2.956

15.273

3.472

3.1.3

Studii hidrologice                           n

*           7o

0

0

0

0

3.1.4

Studii inundabilitate

0

0

0

0

0

3.1.5

Alte studii de teren prevăzute de instituțiile de avizare

0

0

0

0

0

3.2.

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizații                               ;

3.959

0.900

0.950

4.909

1.116

3.3.

Proiectare si inginerie

660.384

150.125

158,492

818.876

186.155

" 3.3.1

Cheltuieli privind elaborarea Studiului de fezabilitate

264.154

60.050

63.397

327.550

74.462

3.3.2

Cheltuieli privind elaborarea Proiectului tehnic, DDE sl a caietelor de sarcini, vefficatori de proiect, documentații pentru obținerea de avize, etc

396.230

90.075

95.095

491.326

111.693

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție publica

O

0

0

0

0

3,5.

Onorariu Consultanta proiectare (2,5% C+M)

668.274

151.918

160.386

828.660

188.379

3.6.

Asistenta tehnica

396.231

90.075

95.095

491.326

111,693

3.6.1

Asistenta tehnica din partea Proiectantului

0.000

0.000

0.000

o.ooo

0.000

3.6.2

Onorariu supervizare șantier (2,5% C+M)

396.231

90.075

95.095

491.326

111.693

Total capitolul 3:

1,756.561

399.318

328479

2,178136

495.155

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de

baza

4.1.

Construcții si instalații

26,415357

6,004.991

6,339.686

32,755.042

7,446.189

4.1.1. Cheltuieli privind lucrări de construcții drum

9,329.780

2,120.935

2,239.147

11,568.927

2,629.959

4.1.2. Cheltuieli privind lucrări de construcții rețea de apa sl canalizare

11,558.229

2,627.527

■ 2,773.975

14,332.204

3,258.134

4.1.3. Cheltuieli privind lucrări de construcții iluminat public

3,614.842

821.761

867.562

4,482.405

lj018.983

4.1.4. Cheltuieli privind lucrări de construcții canalizatie subterana

1,101.181

250.331

264.283

1,365.465

310.410

4,1.5. Cheltuieli privind lucrări de construcții amenajare peisagistica si dotări

811.324

184.438

194.718

1,006.042

228.703

4.2-.

Montaj utilaje tehnologice

0

0

0

0

0

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale cu montaj

0

0

0

0

0

4.4.

Utilaje fara montaj sl echipamente de transport

0

0

0

0

0

A

1 r 4,5.

DOTĂRI

0

0

0

0

0

i -

Active necorporale

0

0

0

0

0

/

Total capitolul 4:

26,415.357

6,004.991

5339.686

32,755.042

7,446.189

CAPITOLUL 5 Alte cl

icituiefî

54.

Organizare de șantier

365.937

83488

87.825

453.762

103453

Lucrări de construcții

233.945

53483

56447

290.091

65.946

54,2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

131.992

30.006

31.678

163.670

37.207

5.2,

Comisioane/ cote, taxe, costul creditului

343.764

78.148

82.503

426.267

96.903

5.24.

Taxa ISC

211.547

48.091

50.771

262.318

59.633

5.2.2.

Taxa pentru Casa Sociala a Constructorilor

132.217

30.057

31.732

163.949

37.270

5.2.3.

Costul creditului

0

0

0

0

0

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

2,915.581

662.798

699.739

3,615.320

821.870

Total capitolul 5:

3,625282

824134

870.068

4,495349

1,021.926

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare

64.

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

6.2.

Probe tehnologice sl teste

-

-

-

Total capitolul 6:

-

-

-

-

-

TOTAL GENERAL

31,878.869

7,247.009

7,650.929

39,529.797

8,986.291

Din care C+M

6.076.740

6,415.433

33446.405

7,535458
BENEFICIAR:

MUNICIPIUL GALAȚI