Hotărârea nr. 363/2014

Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 6/30.01.2014 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice "Eficientizarea transportului public local"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.363 din 30.09.2014

privind: modificarea și completarea anexei la HCL nr. 6/30.01.2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice „Eficientizarea transportului public local”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 424/30.09.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată, în data de 30.09.2014;

..... Având în vedere expunerea de motive nr. 96970/19.09.2011, a inițiatorului.. .... Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 99556/29.09.2014, ăl Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) și art.126 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei la HCL nr. 6/30.01.2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice „Eficientizarea transportului public local”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,  Radu Octâdian Kovacs

Anexa la HCL nr, 363/30.09.2014

Eficientizarea transportului public local

Prin H.C.L. nr. 6/30.01.2014 a fost aprobată documentația tehnico-economică pentru obiectivul „Eficientizarea transportului public local”.

Pentru realizarea unor obiective de investiții, municipiul Galați va asigura finanțare rambursabilă prin împrumut BERD, cu finanțare buget local și BERD.

Indicatorii tehnici propuși inițial sunt cei aprobați prin HCL nr. 6/30.01.2014. Indicatorii economici iau în calcul valorile suplimentare aferente cheltuielilor neprevăzute în procent de 15%, care suplimentează valoarea totală din devizul general întocmit conform HG nr. 28/2008.

Noii indicatorii economiei sunt:

Valoarea investiției : 36.391.520 lei cu TVA

8.270.800 euro cu TVA

Sursa de finanțare: buget local, BERD

Anexăm devizul general corespunzător acestui obiectiv de investiții.

.     ,            -SAuai 1*

~                          Jtti-.^* - &» 3fi. „ fr TțlfrirBirfrW m

■ -/■, ,/. „,. ; -.', y*^Tr-^2 j "J ”.rgj--/n ;                7-.  »■


,i -1, ■«■• -?- ."r~Ț“    ~    77" *' " -—— ”   :— ■■■'

"■ "V.       "